Beta version

Words with da from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
daʊn down 1231.68
daɪd died 137.97
daɪ die 79.43
daʊt doubt 78.04
daʊnstɛəz downstairs 34.18
daɪɪŋ dying 31.65
daɪnɪŋ dining 30.24
daɪəmənd diamond 24.56
daɪət diet 18.40
daɪv dive 18.04
daʊnɪŋ downing 15.11
daɪəɹɪ diary 13.34
daɪvɪŋ diving 11.64
daɪəməndz diamonds 11.58
daɪz dies 9.94
daɪnəʊsɔː dinosaur 9.55
daʊts doubts 9.02
daɪnæmɪk dynamic 8.38
daɪəɡnəʊzd diagnosed 8.34
daɪəlɒɡ dialogue 8.22
daɪnəʊsɔːz dinosaurs 7.39
daʊnz downs 7.25
daɪnə diner 6.92
ʌndaʊtɪdlɪ undoubtedly 6.66
daɪvɜːsətɪ diversity 6.35
daɪəl dial 6.25
daɪvɜːs diverse 6.16
daʊnhɪl downhill 5.81
daɪɒksaɪd dioxide 5.40
daɪəɡnəʊsɪs diagnosis 5.38
daɪs dice 5.12
daɪəɹɪz diaries 4.87
daɪəbiːtiːz diabetes 4.80
daɪnəz diners 4.67
daɪə dire 4.50
daɪvəz divers 3.82
daʊntaʊn downtown 3.08
daɪ dye 3.05
daɪnəmaɪt dynamite 2.64
daɪəɡɹæm diagram 2.41
daɪvə diver 2.40
daʊnfɔːl downfall 2.38
daɪvd dived 2.36
daɪəɹɪə diarrhoea 2.35
daɪn dine 2.25
daʊtɪŋ doubting 2.21
daʊnwədz downwards 2.18
daʊtɪd doubted 2.09
daʊnɡɹeɪdɪd downgraded 2.02
daɪvɜːtɪd diverted 1.97
daʊnwəd downward 1.95
daɪnæmɪks dynamics 1.91
daɪvz dives 1.88
daɪæmɪtə diameter 1.85
ɪndaɪtmənt indictment 1.69
daɪvɜːt divert 1.65
daɪnəməʊ dynamo 1.62
daʊtfʊl doubtful 1.56
daʊnstɹiːm downstream 1.53
daɪəbɛtɪk diabetic 1.53
daɪm dime 1.50
daɪvɜːʃn̩ diversion 1.48
daɪd dyed 1.44
daɪst diced 1.40
daɪə dyer 1.21
daʊnɡɹeɪd downgrade 1.20
daɪəts diets 1.20
daɪəsɪs diocese 1.18
daɪəbɒlɪkl̩ diabolical 1.15
daʊnɹaɪt downright 1.01
daɪəlɛkt dialect 1.00
daɪæɡənl̩ diagonal 0.99
daɪəɡnəʊz diagnose 0.98
daɪvɜːsɪfaɪ diversify 0.94
daɪəlz dials 0.92
daɪəɡnɒstɪk diagnostic 0.91
daɪəld dialled 0.90
daʊnə downer 0.83
daɪəlɪŋ dialling 0.78
daʊntuːɜːθ down-to-earth 0.78
daɪəɡɹæmz diagrams 0.78
daɪljuːt dilute 0.76
daɪvɜːtɪŋ diverting 0.76
daɪljuːtɪd diluted 0.76
daʊtəz doubters 0.75
daʊtlɪs doubtless 0.74
daɪəfɹæm diaphragm 0.72
daɪz dyes 0.72
daʊnpɔːz downpours 0.71
daɪnəmɪzəm dynamism 0.69
daɪnd dined 0.69
daʊnɡɹeɪdɪŋ downgrading 0.68
daʊnpɔː downpour 0.67
daɪleɪtɪd dilated 0.66
daɪvɜːsɪfaɪd diversified 0.64
daʊnd downed 0.64
daɪətəɹɪ dietary 0.59
ɪndaʊd endowed 0.56
daʊnbiːt downbeat 0.55
daʊəɹɪ dowry 0.51
daɪæɡənəlɪ diagonally 0.49
ʌndaʊtɪd undoubted 0.49
daʊnwɪnd downwind 0.48
daɪətɪŋ dieting 0.47
daɪvʌld͡ʒ divulge 0.46
daɪəɹɪst diarist 0.46
daɪkɒtəmɪ dichotomy 0.44
daɪvɜːsɪfɪkeɪʃn̩ diversification 0.44
ɪndaɪtɪd indicted 0.42
daɪsɪŋ dicing 0.40
ɪndaʊmənt endowment 0.40
daʊdɪ dowdy 0.39