Beta version

Words with və from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
əʊvə over 1389.54
ɛvə ever 473.44
vəʊt vote 145.45
ævəɹɪd͡ʒ average 53.17
vəʊtɪd voted 43.21
vəʊtɪŋ voting 42.29
əʊvəɹɔːl overall 42.22
vəʊts votes 33.83
vəɹaɪətɪ variety 27.78
əʊvənaɪt overnight 27.54
vəʊtəz voters 25.65
ædvətaɪsɪŋ advertising 16.28
əʊvəsiːz overseas 12.79
ɛnvələʊp envelope 12.50
aɪvəɹɪ ivory 11.44
əʊvəkʌm overcome 11.29
vənɪlə vanilla 9.71
əʊvəwɛlmɪŋ overwhelming 9.47
vəɹaɪətɪz varieties 8.06
iːvəluːʃn̩ evolution 7.49
ævənjuː avenue 6.98
vəʊkl̩ vocal 6.98
əʊvəwɛlmd overwhelmed 6.09
əʊvəlʊkt overlooked 4.47
ædvəkeɪt advocate 4.47
əʊvəhɛd overhead 4.29
ædvətaɪzd advertised 3.93
əʊvəlʊkɪŋ overlooking 3.86
əʊvəhɔːl overhaul 3.52
ɛnvələʊps envelopes 3.52
əʊvəɡɹəʊn overgrown 3.34
əʊvəweɪt overweight 3.33
vəɹɒnɪkə veronica 3.24
əʊvəlɪ overly 3.14
ædvətaɪz advertise 3.13
əʊvəteɪk overtake 3.10
vəʊtə voter 2.85
əʊvətaɪm overtime 2.84
vəʊɡ vogue 2.84
vəʊkæbjʊləɹɪ vocabulary 2.69
əʊvətɜːnd overturned 2.48
əʊvəwɛlmɪŋlɪ overwhelmingly 2.35
əʊvədjuː overdue 2.33
əʊvəbɔːd overboard 2.30
vəkeɪʃn̩ vacation 2.26
vəʊl vole 2.21
ævəlɑːnt͡ʃ avalanche 2.16
əʊvəlæp overlap 2.16
əʊvəsiː oversee 2.13
vəʊkl̩z vocals 2.09
iːvəluːʃnəɹɪ evolutionary 2.08
əʊvəsiːɪŋ overseeing 2.07
vəʊkeɪʃənl̩ vocational 2.01
əʊvəpaʊəɹɪŋ overpowering 1.97
əʊvəz overs 1.96
vəʊlz voles 1.96
əʊvəteɪkən overtaken 1.95
ædvənt advent 1.86
ævəʊkɑːdəʊ avocado 1.79
əʊvəɹʌn overrun 1.75
ævətɑː avatar 1.72
vənɪə veneer 1.70
əʊvəθɹəʊ overthrow 1.70
əʊvəkɹaʊdɪd overcrowded 1.66
əʊvəʃædəʊd overshadowed 1.65
ædvəkeɪtɪŋ advocating 1.64
əʊvələʊd overload 1.59
əʊvədəʊs overdose 1.57
əʊvəsaɪt oversight 1.53
əʊvədɹɑːft overdraft 1.50
vəd͡ʒɪnətɪ virginity 1.49
əʊvəlʊk overlook 1.40
əʊvəɹaɪdɪŋ overriding 1.40
vəʊkeɪʃn̩ vocation 1.38
vəd͡ʒaɪnə vagina 1.37
ɛvəlɑːstɪŋ everlasting 1.34
əʊvəkɹaʊdɪŋ overcrowding 1.32
ævənjuːz avenues 1.31
əʊvəd͡ʒɔɪd overjoyed 1.31
əʊvəfləʊɪŋ overflowing 1.30
əʊvəduː overdo 1.30
ævəɹɪd͡ʒɪz averages 1.29
vəʊltɪd͡ʒ voltage 1.29
əʊvəteɪkɪŋ overtaking 1.27
əʊvədʌn overdone 1.23
əʊvəhɜːd overheard 1.21
əʊvəkʌmɪŋ overcoming 1.18
əʊvətɜːn overturn 1.17
ɛvəɡɹiːn evergreen 1.16
əʊvəlʊks overlooks 1.15
əʊvəkɑːst overcast 1.13
vəʊlts volts 1.08
əʊvətjʊə overture 1.07
ædvəkeɪtɪd advocated 1.06
ædvətaɪzəz advertisers 1.06
əʊvəsiːn overseen 1.02
əʊvəɹɔːlz overalls 1.01
əʊvəhɛdz overheads 1.01
ɪvəʊk evoke 1.00
əʊvəpaʊə overpower 0.98
vəʊkəlɪst vocalist 0.96
əʊvəɹaɪd override 0.95
ɪnvəntɹɪ inventory 0.94
əʊvəɹeɪtɪd overrated 0.93
əʊvədɹaɪv overdrive 0.92
ædvəkeɪts advocates 0.91
əʊvəkeɪm overcame 0.89
əʊvəfləʊ overflow 0.84
əʊvətʊk overtook 0.83
əʊvəwɛlm overwhelm 0.82
əʊvəpeɪd overpaid 0.82
əʊvəɹuːld overruled 0.81
ævəɹɪd͡ʒɪŋ averaging 0.76
əʊvəwɜːkt overworked 0.72
ædvəsəɹɪ adversary 0.71
ɪvəʊks evokes 0.71
ɛvəmɔː evermore 0.68
vəɹændə veranda 0.68
əʊvəθɹəʊn overthrown 0.66
əʊvələʊdɪd overloaded 0.64
vəlɪdətɪ validity 0.64
əʊvəlæpɪŋ overlapping 0.64
əʊvəduːɪŋ overdoing 0.63
əʊvəpaʊəd overpowered 0.63
əʊvəsɔː oversaw 0.62
ædvənteɪd͡ʒəs advantageous 0.61
ævəlɑːnt͡ʃɪz avalanches 0.60
əʊvəɹɑːt͡ʃɪŋ overarching 0.59
vənækjʊlə vernacular 0.59
əʊvəɹɪksaɪtɪd over-excited 0.58
əʊvəsiːz oversees 0.56
əʊvəhæŋ overhang 0.55
əʊvəɹuːl overrule 0.55
ædvəkəsɪ advocacy 0.55
əʊvəɹɪz ovaries 0.55
vəɹeɪʃəs voracious 0.54
əʊvəstɛpt overstepped 0.53
əʊvəbɛəɹɪŋ overbearing 0.53
əʊvəkɪl overkill 0.52
əʊvədɹɔːn overdrawn 0.51
əʊvəkəʊt overcoat 0.50
əʊvətəʊnz overtones 0.50
vənɪəd veneered 0.50
əʊvəɹæn overran 0.49
əʊvəsteɪtɪd overstated 0.48
əʊvəʃædəʊ overshadow 0.47
əʊvəsəbskɹaɪbd oversubscribed 0.46
əʊvəlænd overland 0.46
ɪnvəʊk invoke 0.46
əʊvəhɔːld overhauled 0.46
vəʊkəlɪ vocally 0.45
əʊvəhæŋɪŋ overhanging 0.44
ævəʊsɛt avocet 0.44
əʊvəlæps overlaps 0.43
əʊvəslɛpt overslept 0.43
vəʊlt volt 0.42
ævəɹɪd͡ʒd averaged 0.41
vəɹuːkə verruca 0.41
əʊvət͡ʃɑːd͡ʒd overcharged 0.41
əʊvəbləʊn overblown 0.40
ɪnvəʊkt invoked 0.40
vəʊkəlɪsts vocalists 0.40
vəʊsɪfəɹəs vociferous 0.40
əʊvəlɔːd overlord 0.39
vəkeɪt vacate 0.39