Beta version

Words with fɜː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
fɜːst first 1488.19
fɜːðə further 154.98
fɜːm firm 34.87
fɜːnɪt͡ʃə furniture 32.87
fɜːstlɪ firstly 14.97
fɜː fur 10.83
fɜːmz firms 10.17
fɜːmlɪ firmly 10.11
fɜːɹɪ furry 4.76
fɜːn fern 4.65
fɜːθ firth 3.97
fɜːðɪst furthest 3.43
fɜːtaɪl fertile 3.42
fɜːstklɑːs first-class 3.07
ɪnfɜːməɹɪ infirmary 2.67
fɜːnɪs furnace 2.21
fɜːlɒŋ furlong 1.92
fɜː fir 1.57
fɜːnz ferns 1.47
fɜːnɪʃt furnished 1.45
fɜːnɪʃɪŋz furnishings 1.36
ɪnfɜːnəʊ inferno 1.24
fɜːlɒŋz furlongs 1.23
əfɜːmətɪv affirmative 1.22
fɜːðəmɔː furthermore 1.12
fɜːmə firmer 1.05
fɜːnɪʃ furnish 0.98
fɜːnɪʃɪŋ furnishing 0.80
fɜːnɪsɪz furnaces 0.72
fɜːvə fervour 0.66
fɜːsts firsts 0.66
fɜːz furs 0.56
fɜːmɛnteɪʃn̩ fermentation 0.54
ɪnfɜːtaɪl infertile 0.51
ɪnfɜːm infirm 0.51
fɜːvənt fervent 0.48
ɪnfɜːnl̩ infernal 0.41