Beta version

Words with bæ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
bæk back 1780.95
bæd bad 365.03
bæŋk bank 190.76
bætl̩ battle 86.58
bænd band 86.26
bæɡ bag 76.93
bæŋks banks 70.18
bæləns balance 53.66
bædlɪ badly 42.25
bæŋ bang 41.43
bækɡɹaʊnd background 35.94
bæɡz bags 28.45
bæŋkɪŋ banking 27.95
bæn ban 20.00
bæt bat 19.74
ɪmbæɹəsɪŋ embarrassing 19.69
bændz bands 18.25
bænd banned 17.71
bækwədz backwards 17.62
əbændənd abandoned 16.93
bækɪŋ backing 15.29
bæs bass 15.01
bæks backs 14.25
bæleɪ ballet 13.96
bæŋkəz bankers 13.16
bækt backed 13.00
ɪmbæɹəst embarrassed 12.68
bæzl̩ basil 12.45
bæɹəl barrel 11.45
bæd͡ʒ badge 11.39
bæŋkt banked 10.97
bæɹɪə barrier 10.92
bælənst balanced 10.76
bæts bats 10.20
bæŋkwɪt banquet 10.04
bætl̩z battles 9.87
bæktɪəɹɪə bacteria 9.87
bæd͡ʒə badger 9.40
æmbæsədə ambassador 9.03
bæŋɪŋ banging 8.96
bætl̩ɪŋ battling 8.91
bælət ballot 8.79
bætəɹɪ battery 7.43
bæd͡ʒəz badgers 7.32
bælkənɪ balcony 6.83
əbændən abandon 6.24
bætə batter 6.16
bæɹɪəz barriers 6.10
bækbɛnt͡ʃəz backbenchers 6.04
bækɡɹaʊndz backgrounds 6.03
bætəd battered 5.84
bæksteɪd͡ʒ backstage 5.72
ɪmbæɹəsmənt embarrassment 5.52
bækdɹɒp backdrop 5.51
bæŋkə banker 5.35
bæt͡ʃ batch 5.33
bælənsɪŋ balancing 5.29
bæʃ bash 5.08
bæɹəlz barrels 4.98
bætl̩fiːld battlefield 4.86
bætəɹɪz batteries 4.84
bæntə banter 4.56
bæmbuː bamboo 4.45
bæŋkɹʌpt bankrupt 4.45
bæksaɪd backside 4.24
bæɹənɪs baroness 4.22
bæɹən baron 3.98
bæd͡ʒɪz badges 3.77
bæŋd banged 3.67
bæŋkɹəptsɪ bankruptcy 3.63
bætmən batman 3.60
bænə banner 3.50
bækbɛnt͡ʃ backbench 3.42
bætən baton 3.42
bæɹɪstə barrister 3.40
ɪmbæɹəs embarrass 3.34
bækhænd backhand 3.23
bæɹəʊ barrow 3.23
bækbəʊn backbone 3.12
bæɡɪd͡ʒ baggage 3.06
bæɡd bagged 3.03
bæt͡ʃələ bachelor 3.00
bæŋz bangs 2.96
bæɹəks barracks 2.90
bætl̩d battled 2.89
bæʃɪŋ bashing 2.84
bætɪŋ batting 2.84
bænɪŋ banning 2.76
bædmɪntən badminton 2.52
bæɹən barren 2.50
bækjɑːd backyard 2.29
bækwəd backward 2.28
bætəɹɪŋ battering 2.18
bælənsɪz balances 2.14
bæfl̩d baffled 2.13
bætl̩ɡɹaʊnd battleground 2.13
bænz bans 2.12
bænd͡ʒəʊ banjo 2.06
bæklæʃ backlash 2.03
bæstɪən bastion 2.03
bæləd ballad 1.97
bæklɒɡ backlog 1.90
bætsmən batsman 1.86
æmbæsədəz ambassadors 1.84
əbændənɪŋ abandoning 1.81
bænəz banners 1.78
bæʃt bashed 1.71
bækʌp backup 1.69
bændɪd͡ʒ bandage 1.66
bæɡɪŋ bagging 1.65
bæptɪzəm baptism 1.65
bæləɹiːnə ballerina 1.62
bændɪt bandit 1.60
bækbɛnt͡ʃə backbencher 1.58
bæŋəz bangers 1.57
bændɪd banded 1.54
ɪmbæŋkmənt embankment 1.50
bænɪʃt banished 1.50
bæfl̩ɪŋ baffling 1.49
bæɡɪ baggy 1.48
aʊtbæk outback 1.47
bæɹɑːʒ barrage 1.47
bæɡpaɪps bagpipes 1.45
əbæk aback 1.45
bændwæɡən bandwagon 1.41
bændɪd͡ʒɪz bandages 1.37
bæɹənz barons 1.27
bæɹɪstəz barristers 1.26
bætɪ batty 1.24
bækɹuːm backroom 1.20
bælədz ballads 1.16
bænɪʃ banish 1.14
bækfaɪəd backfired 1.11
bændɪts bandits 1.10
ɪmbæləns imbalance 1.10
bætl̩ʃɪp battleship 1.07
bæŋə banger 1.07
bætsmən batsmen 1.04
bæktɪəɹɪəl bacterial 1.03
bændɪŋ banding 0.97
bækstɹəʊk backstroke 0.94
bæɹɪkeɪdz barricades 0.94
ʌnbælənst unbalanced 0.93
bæləts ballots 0.92
bæɹɪtəʊn baritone 0.88
bæləst ballast 0.87
bætl̩fiːldz battlefields 0.86
bæsɪt basset 0.86
bækəlɔːɹɪət baccalaureate 0.81
bætɪd batted 0.76
bækəz backers 0.76
bæt͡ʃɪz batches 0.76
bæŋɡl̩ bangle 0.75
bæləklɑːvə balaclava 0.73
bænɪstə banister 0.72
əbændənmənt abandonment 0.71
bæŋkwɪtɪŋ banqueting 0.70
bæleɪz ballets 0.68
bæɹɪkeɪd barricade 0.67
bæblɪŋ babbling 0.65
bændɪd bandied 0.64
bæŋɡl̩z bangles 0.63
bækwɔːtə backwater 0.62
bændstænd bandstand 0.60
bækfaɪə backfire 0.59
bætənz batons 0.57
bæŋkwɪts banquets 0.57
bæɹəkuːdə barracuda 0.56
bæksaɪdz backsides 0.54
bætn̩ batten 0.54
bætl̩mənts battlements 0.54
ɑːmbændz armbands 0.53
bælkənɪz balconies 0.53
bækə backer 0.53
bætl̩ʃɪps battleships 0.52
bændɪd͡ʒd bandaged 0.51
ɪmbæɹəsɪŋlɪ embarrassingly 0.51
bæktɪəɹɪəm bacterium 0.50
bæsɔːlt basalt 0.49
bæʃfʊl bashful 0.48
bæɹəʊz barrows 0.47
ɪmbælənsɪz imbalances 0.47
ɑːmbænd armband 0.46
bæɹəld barrelled 0.45
bæŋknəʊts banknotes 0.45
bæɹənɪt baronet 0.45
bænɪstəz banisters 0.44
bækɡæmən backgammon 0.44
bælɪ bally 0.43
bæsɪz basses 0.42
bæŋkɹʌptɪd bankrupted 0.41
ɪmbætl̩d embattled 0.41
bæləɹiːnəz ballerinas 0.40
bæfl̩ baffle 0.40
bæləstə baluster 0.39