Beta version

Words with kʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
kʌm come 1802.32
kʌmɪŋ coming 568.49
kʌntɹɪ country 445.32
kʌmz comes 312.42
kʌpl̩ couple 260.79
kʌt cut 224.61
kʌmpənɪ company 168.84
kʌp cup 124.12
kʌlə colour 112.50
kʌts cuts 108.10
kʌntɹɪz countries 89.84
kʌmpənɪz companies 77.27
kʌvə cover 73.04
kʌɹənt current 65.29
kʌlt͡ʃə culture 53.18
kʌtɪŋ cutting 51.22
kʌvəd covered 49.51
kʌləz colours 49.29
kʌstəməz customers 46.49
kʌmfətəbl̩ comfortable 45.37
kʌɹəntlɪ currently 44.64
ɪŋkʌm income 43.21
kʌntɹɪsaɪd countryside 39.02
ɪnkʌɹɪd͡ʒ encourage 29.09
kʌstəmə customer 23.96
kʌmfət comfort 20.50
kʌləd coloured 19.87
aʊtkʌm outcome 19.06
kʌbəd cupboard 18.50
kʌzn̩ cousin 18.12
kʌɹɪ curry 17.03
kʌvəɹɪŋ covering 16.76
ɪnkʌɹɪd͡ʒɪŋ encouraging 16.32
kʌɹɪd͡ʒ courage 16.19
kʌlt͡ʃəɹəl cultural 15.88
kʌvəɹɪd͡ʒ coverage 15.51
kʌɹənsɪ currency 15.51
kʌpl̩z couples 14.85
kʌstəd custard 14.67
ʌnkʌmfətəbl̩ uncomfortable 13.63
ɪnkʌɹɪd͡ʒd encouraged 13.52
kʌləfʊl colourful 13.23
kʌnstəbl̩ constable 12.89
kʌbz cubs 12.53
kʌvəz covers 12.22
skʌlpt͡ʃə sculpture 11.33
skʌl skull 10.98
kʌstədɪ custody 9.44
kʌps cups 9.35
kʌmbæk comeback 8.97
kʌzn̩z cousins 8.93
kʌmfətəblɪ comfortably 6.92
kʌb cub 6.71
kʌdl̩ cuddle 6.64
kʌnɪŋ cunning 6.59
ɪŋkʌmz incomes 6.34
kʌstəmz customs 6.33
ʌnkʌvəd uncovered 6.22
kʌmfɪ comfy 5.86
ɪnkʌɹɪd͡ʒmənt encouragement 5.75
əkʌmplɪʃt accomplished 5.74
kʌmpəs compass 5.31
kʌlɪnəɹɪ culinary 5.20
kʌdlɪ cuddly 5.10
kʌlt͡ʃəz cultures 4.94
kʌbədz cupboards 4.84
ʌnkʌvə uncover 4.82
əkʌmpənɪd accompanied 4.56
aʊtkʌmz outcomes 4.51
kʌlt cult 4.51
kʌləɹɪŋ colouring 4.11
skʌlpt͡ʃəz sculptures 3.86
kʌvɪtɪd coveted 3.83
kʌl cull 3.64
kʌstəm custom 3.63
kʌtləɹɪ cutlery 3.63
kʌɹənts currents 3.33
kʌvənənt covenant 3.31
skʌlptə sculptor 3.26
skʌm scum 3.23
ɪnkʌɹɪd͡ʒɪz encourages 3.20
kʌmɪn cumin 3.04
kʌtə cutter 2.97
kʌpə cuppa 2.91
kʌpkeɪks cupcakes 2.84
ɪnkʌmɪŋ incoming 2.84
kʌmfətɪŋ comforting 2.78
əkʌmpənɪ accompany 2.74
kʌtɪŋz cuttings 2.73
kʌtbæks cutbacks 2.52
kʌdl̩z cuddles 2.34
skʌŋk skunk 2.29
kʌvəɹʌp cover-up 2.09
kʌpl̩d coupled 1.98
kʌnstəbl̩z constables 1.97
kʌpkeɪk cupcake 1.97
əkʌstəmd accustomed 1.94
kʌɹənsɪz currencies 1.90
kʌlmɪneɪʃn̩ culmination 1.89
kʌf cuff 1.87
kʌvət covert 1.79
kʌltɪveɪtɪd cultivated 1.79
kʌtl̩fɪʃ cuttlefish 1.73
skʌlz skulls 1.73
ɪnkʌmbənt incumbent 1.72
ʌpkʌmɪŋ upcoming 1.69
kʌlpɹɪt culprit 1.64
kʌmfəts comforts 1.63
ʌnkʌvəɹɪŋ uncovering 1.55
kʌldəsæk cul-de-sac 1.50
kʌlt͡ʃəɹəlɪ culturally 1.49
əkʌɹəns occurrence 1.47
kʌsp cusp 1.43
kʌɹɪz curries 1.38
əkʌmplɪs accomplice 1.37
əkʌmpənɪɪŋ accompanying 1.36
kʌtəz cutters 1.26
əkʌmpənɪmənt accompaniment 1.23
əkʌmplɪʃ accomplish 1.18
kʌlɪŋ culling 1.13
kʌstəʊdjəl custodial 1.12
kʌntɹɪmən countrymen 1.07
kʌnt cunt 1.07
skʌlptɪd sculpted 1.06
kʌfs cuffs 1.05
kʌlt͡ʃəd cultured 1.03
kʌstəməɹɪ customary 1.03
kʌdl̩ɪŋ cuddling 0.98
kʌɹənts currants 0.94
skʌtl̩ scuttle 0.93
kʌmbəsəm cumbersome 0.90
skʌlptəz sculptors 0.86
skʌlpt͡ʃəɹəl sculptural 0.86
kʌlpɹɪts culprits 0.83
kʌltɪveɪʃn̩ cultivation 0.83
kʌltɪveɪt cultivate 0.78
skʌpə scupper 0.77
ʌnkʌt uncut 0.71
kʌɹɪd curried 0.71
skʌpəd scuppered 0.67
ɒnkʌmɪŋ oncoming 0.67
kʌtlə cutler 0.65
kʌltɪveɪtɪŋ cultivating 0.65
kʌɹənt currant 0.65
kʌstəʊdjən custodian 0.65
əkʌmplɪʃmənt accomplishment 0.64
kʌlpəbl̩ culpable 0.62
kʌmbæks comebacks 0.61
kʌməz comers 0.61
kʌmfətɪd comforted 0.60
kʌləlɪs colourless 0.58
skʌlptɪŋ sculpting 0.58
skʌləɹɪ scullery 0.57
ʌnkʌvəz uncovers 0.57
skʌfl̩ scuffle 0.56
ɪnkʌmpəsɪŋ encompassing 0.56
kʌmɪŋz comings 0.54
kʌləndə colander 0.52
kʌld culled 0.52
skʌɹɪɪŋ scurrying 0.52
kʌtlɪts cutlets 0.49
ɪnkʌmpəs encompass 0.49
kʌdl̩d cuddled 0.48
ɪnkʌmpəsɪz encompasses 0.47
skʌlz sculls 0.46
kʌstəʊdjənz custodians 0.46
kʌnɪŋlɪ cunningly 0.45
kʌs cuss 0.43
skʌɹɪ scurry 0.43
kʌtbæk cutback 0.42
kʌmpəsɪz compasses 0.42
skʌl scull 0.41
ʌnkʌmfətəblɪ uncomfortably 0.41
skʌlpt sculpt 0.40
skʌtl̩ɪŋ scuttling 0.40
əkʌmplɪsɪz accomplices 0.39