Beta version

Words with ɡə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɡəʊɪŋ going 2926.20
ɡəʊ go 2685.89
ɡəʊz goes 327.30
əɡəʊ ago 316.81
ɡəʊld gold 126.56
ɡəʊl goal 94.28
ɡəʊldən golden 41.57
ɡəʊlz goals 38.04
æŋɡə anger 20.14
ɡəʊst ghost 17.21
ɡəʊlkiːpə goalkeeper 13.60
ɡəʊt goat 13.09
ɒnɡəʊɪŋ ongoing 10.75
ɔːɡən organ 9.68
ɡəʊts goats 8.39
iːɡə eager 7.63
ɔːɡənz organs 6.31
ɡəʊsts ghosts 6.19
æɡənɪ agony 5.67
ɡəɹɪlə gorilla 5.31
ɛɡəʊ ego 4.29
ɡəɹɪləz gorillas 3.87
ɡəʊldfɪʃ goldfish 3.21
aʊtɡəʊɪŋ outgoing 3.05
ɔːɡənɪzəmz organisms 2.37
ɡəʊəhɛd go-ahead 2.22
ɡəʊldsmɪθ goldsmith 1.63
iːɡəlɪ eagerly 1.63
ɡəʊlaɪəθs goliaths 1.62
æŋɡəd angered 1.61
ɡəʊstlɪ ghostly 1.54
ɡəʊlaɪəθ goliath 1.52
ɡəlɔː galore 1.49
ɔːɡənɪzəm organism 1.46
əʊɡə ogre 1.43
ɡəʊɪŋz goings 1.42
ɡəʊəz goers 1.40
ɡəzɛt gazette 1.33
ɡəɹɪlə guerrilla 1.13
ɛɡəʊz egos 1.05
ɡəʊlkiːpəz goalkeepers 1.04
ɡəʊɡəʊ go-go 1.00
ɔːɡənɪst organist 0.94
ɡəʊə goer 0.89
ɡəlæktɪk galactic 0.87
ɡəʊlɪ goalie 0.84
æɡət agate 0.74
ɡəʊlpəʊsts goalposts 0.73
ɡəʊldsmɪθs goldsmiths 0.70
ɡəzɛl gazelle 0.68
ɡəziːbəʊ gazebo 0.50
aʊtɡəʊɪŋz outgoings 0.49
ɡəʊldmaɪn goldmine 0.48
ɡəɹɪləz guerrillas 0.43
æŋɡəz angers 0.40