Beta version

Words with ɡɒ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɡɒt got 2933.77
ɡɒn gone 379.03
ɡɒd god 237.45
ɡɒnə gonna 173.70
ɡɒtə gotta 39.56
ɡɒʃ gosh 36.68
ɡɒlf golf 33.26
ɡɒdz gods 9.56
ɡɒsɪp gossip 7.18
ɡɒtn̩ gotten 6.59
ɡɒspl̩ gospel 5.56
ɡɒdɪs goddess 5.05
ɡɒɡl̩z goggles 3.78
ɡɒlfə golfer 3.50
ɡɒŋ gong 2.70
ɡɒdfɑːðə godfather 2.41
ɡɒb gob 2.14
ɡɒlfəz golfers 2.14
ɡɒlfɪŋ golfing 2.00
ɡɒblɪt goblet 1.64
ɡɒlɪ golly 1.60
ɡɒdmʌðə godmother 1.55
ɡɒspl̩z gospels 1.31
ɡɒbl̩ gobble 0.94
ɡɒblɪn goblin 0.88
ɡɒnəɹɪə gonorrhoea 0.83
ɡɒdɪsɪz goddesses 0.79
ɡɒdsɛnd godsend 0.77
ɡɒzlɪŋ gosling 0.72
ɡɒndələ gondola 0.69
ɡɒnə goner 0.67
ɑːɡɒn argon 0.59
ɡɒblɪts goblets 0.53
ɡɒbl̩d gobbled 0.52