Beta version

Words with ɡɛ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɡɛt get 3073.49
əɡɛn again 688.00
ɡɛtɪŋ getting 541.55
əɡɛnst against 336.36
ɡɛts gets 218.41
ɡɛs guess 144.92
ɡɛsts guests 42.04
ɡɛst guest 37.63
ɡɛsɪŋ guessing 12.03
ɡɛst guessed 8.32
ɡɛsɪz guesses 2.38
ɡɛtəweɪ getaway 2.25
ɡɛtəʊ ghetto 1.64
ɡɛkəʊ gecko 1.19
ɡɛswɜːk guesswork 0.87
ɡɛəɹɪʃ garish 0.71
ɡɛsthaʊs guesthouse 0.52