Beta version

Words with nə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
nəʊ no 3153.55
nəʊ know 2663.04
nəʊn known 197.22
nəʊz knows 174.29
nəʊbədɪ nobody 121.68
ɛnəd͡ʒɪ energy 102.65
ɒnəɹəbl̩ honourable 69.32
snəʊ snow 61.67
nəʊz nose 52.34
nəʊtɪs notice 51.74
əʊnə owner 44.75
nəʊɪŋ knowing 43.23
nəʊt note 42.03
nəʊtɪst noticed 39.74
nəʊwɛə nowhere 36.95
ɒnə honour 34.71
əʊnəz owners 30.67
nəʊts notes 24.37
ɛnəmɪ enemy 23.79
ɪnəsn̩t innocent 19.98
ænə anna 19.57
ʌnnəʊn unknown 13.49
ɪnə inner 13.23
nəʊbl̩ noble 12.97
ɛnəmɪz enemies 11.23
nəʊʃn̩ notion 8.58
əʊnəʃɪp ownership 8.57
ɒnəd honoured 7.77
ɪnəʊveɪʃn̩ innovation 7.40
nəʊp nope 7.18
nəʊtɔːɹɪəs notorious 6.46
ɪnəpɹəʊpɹɪət inappropriate 5.70
nəʊzɪz noses 5.64
nəʊtɪd noted 5.50
ɒnəz honours 5.06
ænəlaɪz analyse 4.77
ʌnəwɛə unaware 4.65
ɪnəsəns innocence 4.23
ænəlɪsts analysts 3.97
ɛnəd͡ʒɛtɪk energetic 3.80
snəʊmæn snowman 3.34
nəʊtɪsɪz notices 3.33
snəʊɪ snowy 3.19
nəʊtɪsɪŋ noticing 3.12
ɪɡnəɹəns ignorance 3.04
ænəlɪst analyst 3.03
æmnəstɪ amnesty 2.93
ænəlaɪzd analysed 2.69
nəʊtɔːɹɪəslɪ notoriously 2.64
ɜːnəz earners 2.55
snəʊbɔːl snowball 2.51
nəʊtəbl̩ notable 2.42
ɪɡnəɹənt ignorant 2.38
ɔːnəmɛntl̩ ornamental 2.26
nəʊtɪsəbl̩ noticeable 2.19
ænəlaɪzɪŋ analysing 2.15
ʌnnəʊtɪst unnoticed 2.15
nəʊm gnome 2.09
nəʊtbʊk notebook 2.08
snəʊɪŋ snowing 2.01
ænənɪmətɪ anonymity 1.99
ɪnəbɪlətɪ inability 1.95
ʌnəfɪʃl̩ unofficial 1.91
nətɪvətɪ nativity 1.87
ɔːnəmɛnt ornament 1.82
nəʊvə nova 1.76
ɒnəɹəɹɪ honorary 1.74
nəʊzd nosed 1.74
nəʊtəblɪ notably 1.69
ɔːnəmɛnts ornaments 1.63
ɛnəd͡ʒɪz energies 1.58
ʌnəvɔɪdəbl̩ unavoidable 1.51
ɜːnə earner 1.51
ænəkɪ anarchy 1.43
ɪnəʊveɪʃn̩z innovations 1.38
nəʊhaʊ know-how 1.37
nəʊmz gnomes 1.36
nəʊbɪlətɪ nobility 1.36
ænəɡɹæm anagram 1.32
nəʊzɪ nosy 1.27
əʊnəs onus 1.26
nəʊmædɪk nomadic 1.22
aɪəʊpnə eye-opener 1.20
ʌnəsjuːmɪŋ unassuming 1.19
ɒnəɹɪŋ honouring 1.17
snəʊfleɪks snowflakes 1.16
nəʊtɪfaɪd notified 1.15
snəʊfɔːl snowfall 1.13
snəʊd snowed 1.08
nəʊɡəʊ no-go 1.08
ɪnədvɜːtəntlɪ inadvertently 1.07
nəʊtɪfaɪ notify 1.06
nəʊɪŋlɪ knowingly 0.99
nəʊbl̩z nobles 0.98
nəʊtɪŋ noting 0.95
ɔːdnəns ordnance 0.95
nəʊʃn̩z notions 0.93
snəʊbɔːlz snowballs 0.93
nəʊtbʊks notebooks 0.92
ænəlɒɡ analogue 0.86
nəɹeɪtə narrator 0.83
snəʊz snows 0.82
snəʊfleɪk snowflake 0.81
ʌnətɛndɪd unattended 0.79
nəʊtəɹaɪətɪ notoriety 0.77
ʌnəfɛktɪd unaffected 0.75
ʌnənaʊnst unannounced 0.75
ænəkɪst anarchist 0.68
nəʊbl̩mən nobleman 0.66
ɪnəʊveɪt innovate 0.66
ænəɹɛksɪə anorexia 0.66
eɪnəs anus 0.65
nəʊtɪsəblɪ noticeably 0.65
ænəɹæk anorak 0.63
snəʊdɹɒps snowdrops 0.61
snəʊmɛn snowmen 0.61
ænəkɒndə anaconda 0.61
ɪnəpɹəʊpɹɪətlɪ inappropriately 0.61
ɪnədz innards 0.57
ænətɒmɪkl̩ anatomical 0.56
nəʊmædz nomads 0.56
ʌnnəʊnz unknowns 0.56
ɪnəʊveɪtə innovator 0.55
snəʊstɔːm snowstorm 0.54
ænəɡɹæmz anagrams 0.54
ɪnəʊveɪtəz innovators 0.54
nəʊtɪfɪkeɪʃn̩ notification 0.53
ænəlɪtɪkl̩ analytical 0.51
nəʊdz nodes 0.49
ɪnəsn̩ts innocents 0.47
ɪnəsn̩tlɪ innocently 0.46
ænəkɪsts anarchists 0.45
ʌnəwɛəz unawares 0.43
ʌnəkʌmpənɪd unaccompanied 0.42
ʌnəfɪʃl̩ɪ unofficially 0.42
ɪnəməʊst innermost 0.41
snəʊdɹɒp snowdrop 0.41
nəʊteɪʃn̩ notation 0.41
nəʊd node 0.39