Beta version

Words with la from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
laɪk like 3385.11
laɪnz ll 2069.45
laɪf life 651.62
laɪn line 280.95
laɪt light 189.73
slaɪtlɪ slightly 100.39
əlaʊd allowed 96.47
flaɪ fly 80.22
laɪklɪ likely 74.54
laɪkt liked 69.25
əlaɪv alive 66.50
flaɪɪŋ flying 65.89
laɪks likes 62.93
klaʊd cloud 58.32
laɪ lie 58.28
laɪnz lines 57.78
əlaʊ allow 57.03
flaʊəz flowers 53.83
laɪts lights 47.80
laɪɪŋ lying 46.03
flaɪt flight 38.47
laɪz lies 36.49
flaʊə flower 31.73
laʊd loud 30.46
klaɪmɪt climate 29.21
laɪən lion 28.42
klaɪm climb 28.40
əplaɪ apply 27.50
blaɪnd blind 26.32
flaʊə flour 24.71
ʌnlaɪk unlike 23.76
laɪftaɪm lifetime 23.13
laɪbɹəɹɪ library 21.65
ʌnlaɪklɪ unlikely 21.64
laɪsəns licence 20.51
klaɪmɪŋ climbing 20.31
slaɪt slight 19.61
laɪənz lions 19.06
əplaɪd applied 18.69
əlaʊz allows 18.52
klaʊdz clouds 17.04
əlaʊɪŋ allowing 15.99
slaɪs slice 15.63
laʊnd͡ʒ lounge 15.55
laɪnd lined 15.18
slaɪd slide 14.85
flaɪz flies 14.73
klaʊdɪ cloudy 14.68
əlaʊəns allowance 14.61
laɪtə lighter 13.62
flaɪts flights 12.43
laɪm lime 12.18
laɪd lied 11.88
klaɪənts clients 11.29
klaɪənt client 10.75
əlaɪəns alliance 10.67
laɪtnɪŋ lightning 10.01
laɪtɪŋ lighting 9.92
blaɪmɪ blimey 9.43
laɪə liar 9.36
əlaɪz allies 9.06
laɪnɪŋ lining 8.67
laɪkɪŋ liking 8.54
laɪvlɪ lively 8.36
laɪnʌp line-up 8.34
laʊdə louder 8.32
klaʊn clown 7.92
ɛəlaɪn airline 7.75
klaɪmd climbed 7.37
ɛəlaɪnz airlines 6.78
əplaɪɪŋ applying 6.77
laɪtlɪ lightly 6.34
slaɪdɪŋ sliding 6.27
laɪthaʊs lighthouse 5.84
slaɪst sliced 5.74
əlaɪ ally 5.70
əlaɪk alike 5.66
laɪvstɒk livestock 5.63
laɪflaɪn lifeline 5.33
laɪbɹəɹɪz libraries 5.29
əplaɪz applies 5.22
laɪfbəʊt lifeboat 5.02
slaɪsɪz slices 4.96
əlaɪd allied 4.92
aʊtlaɪn outline 4.83
plaʊ plough 4.39
laɪnə liner 4.35
flaʊəɹɪŋ flowering 4.26
əblaɪd͡ʒd obliged 4.26
laɪmstəʊn limestone 4.17
ɪnklaɪnd inclined 4.05
əlaʊənsɪz allowances 4.03
slaɪtɪst slightest 3.94
slaɪmɪ slimy 3.94
aʊtlaɪnd outlined 3.91
əlaʊd aloud 3.79
klaɪmæks climax 3.73
slaɪm slime 3.72
laɪflɒŋ lifelong 3.61
slaɪdz slides 3.50
klaɪməz climbers 3.46
laɪklɪhʊd likelihood 3.42
əlaɪt alight 3.41
laɪəbɪlətɪ liability 3.35
laɪtweɪt lightweight 3.34
plaɪt plight 3.31
laʊdlɪ loudly 3.13
laɪsənst licensed 2.99
laɪəbl̩ liable 2.90
laɪsənsɪz licences 2.86
laɪsənsɪŋ licensing 2.83
əplaɪənsɪz appliances 2.67
laɪmlaɪt limelight 2.57
laɪsəns license 2.53
klaʊnz clowns 2.51
laɪnəz liners 2.46
klaɪmə climber 2.38
klaɪmz climbs 2.28
laɪkwaɪz likewise 2.27
laʊzɪ lousy 2.26
ɡlaɪd glide 2.25
ɪnlaɪtn̩mənt enlightenment 2.15
laɪtn̩ lighten 2.10
laɪvlɪhʊd livelihood 2.06
plaʊd ploughed 2.04
blaɪt blight 2.00
laɪbl̩ libel 1.98
slaɪsɪŋ slicing 1.96
laɪs lice 1.93
plaʊɪŋ ploughing 1.92
laʊdɪst loudest 1.85
slaɪ sly 1.79
ɡlaɪdɪŋ gliding 1.78
ɪmplaɪz implies 1.75
laɪbɹɛəɹɪən librarian 1.73
blaɪndɪd blinded 1.72
ɪmplaɪɪŋ implying 1.65
ɔːlaʊt all-out 1.65
ɪmplaɪ imply 1.60
ɡlaɪdə glider 1.54
laɪvlɪhʊdz livelihoods 1.48
blaɪndnɪs blindness 1.47
blaɪndz blinds 1.47
blaɪndɪŋ blinding 1.47
slaʊ slough 1.47
blaɪndfəʊld blindfold 1.46
klaʊt clout 1.44
klaʊdɪə cloudier 1.42
ɪmplaɪd implied 1.42
laɪfbəʊts lifeboats 1.35
əlaɪnd aligned 1.34
blaɪtɪd blighted 1.33
blaɪndfəʊldɪd blindfolded 1.32
flaʊəɹɪ flowery 1.31
ɪnlaɪtn̩ enlighten 1.31
laɪknɪs likeness 1.31
aʊtlaɪnɪŋ outlining 1.25
laɪəz liars 1.23
laɪnzmən linesman 1.22
ɪnlaɪtn̩d enlightened 1.22
əlaɪənsɪz alliances 1.21
blaʊz blouse 1.20
laɪtnɪs lightness 1.18
ɪnklaɪn incline 1.17
əlaɪnmənt alignment 1.15
laɪlək lilac 1.04
laɪənɛs lioness 1.03
əblaɪd͡ʒ oblige 1.03
laɪtəz lighters 1.00
əplaɪəns appliance 0.99
laɪmz limes 0.95
laɪfblʌd lifeblood 0.94
klaʊdɪd clouded 0.94
laɪfɡɑːd lifeguard 0.92
laɪtɪst lightest 0.88
laɪthɑːtɪd light-hearted 0.87
laɪthaʊzɪz lighthouses 0.86
laɪkmaɪndɪd like-minded 0.85
aʊtlaɪnz outlines 0.84
laɪflɪs lifeless 0.84
laɪəbɪlətɪz liabilities 0.83
plaɪ ply 0.81
laɪnəʊ lino 0.80
blaɪndə blinder 0.77
flaʊəd flowered 0.76
plaʊmən ploughman 0.76
laɪɪn lie-in 0.73
laɪfsaɪz life-size 0.73
əlaɪn align 0.72
plaɪwʊd plywood 0.71
laɪdaʊn lie-down 0.70
ɛəlaɪnə airliner 0.69
laɪftaɪmz lifetimes 0.67
klaɪmɪts climates 0.67
klaʊdɪŋ clouding 0.64
laɪtn̩ɪŋ lightening 0.64
laɪflaɪk lifelike 0.63
plaʊz ploughs 0.63
klaʊnɪŋ clowning 0.60
laɪkən lichen 0.60
flaɪtlɪs flightless 0.60
klaɪmz climes 0.59
ɡlaɪdz glides 0.58
blaɪndlɪ blindly 0.58
flaʊndəɹɪŋ floundering 0.58
laɪnaʊt lineout 0.57
plaɪd plied 0.56
slaʊt͡ʃ slouch 0.55
laɪfɡɑːdz lifeguards 0.55
aɪlaɪnə eyeliner 0.54
aʊtlaɪɪŋ outlying 0.53
plaɪəz pliers 0.53
flaʊndə flounder 0.52
laʊnd͡ʒɪŋ lounging 0.51
blaɪndfəʊldz blindfolds 0.51
laɪtbʌlb lightbulb 0.48
plaɪɪŋ plying 0.47
flaɪə flier 0.46
laʊs louse 0.46
flaɪtɪ flighty 0.45
flaʊəpɒt flowerpot 0.44
laɪənɛsɪz lionesses 0.43
flaɪəʊvə flyover 0.42
laɪbɹɛəɹɪənz librarians 0.42
klaɪmætɪk climatic 0.41
flaɪəz fliers 0.41
ɪnlaɪtn̩ɪŋ enlightening 0.40
flaʊəɹɪ floury 0.40
plaɪəbl̩ pliable 0.40
əblaɪd͡ʒɪŋ obliging 0.40