Beta version

Words with d͡ʒʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
d͡ʒʌst just 3580.18
d͡ʒʌmp jump 69.63
d͡ʒʌstɪs justice 55.77
d͡ʒʌd͡ʒ judge 48.58
d͡ʒʌd͡ʒɪz judges 47.30
d͡ʒʌŋɡl̩ jungle 23.89
d͡ʒʌmpɪŋ jumping 23.42
d͡ʒʌmpt jumped 18.48
d͡ʒʌd͡ʒɪŋ judging 11.44
d͡ʒʌɡ jug 11.43
d͡ʒʌŋk junk 9.26
d͡ʒʌd͡ʒd judged 8.62
d͡ʒʌmps jumps 7.51
d͡ʒʌstɪfaɪ justify 7.31
d͡ʒʌd͡ʒmənt judgement 7.20
d͡ʒʌmpə jumper 6.99
d͡ʒʌstɪfaɪd justified 6.11
d͡ʒʌŋkʃn̩ junction 5.88
əd͡ʒʌst adjust 5.44
ɪnd͡ʒʌŋkʃn̩ injunction 3.49
ɪnd͡ʒʌstɪs injustice 3.45
d͡ʒʌɡlɪŋ juggling 3.23
d͡ʒʌɡz jugs 3.13
d͡ʒʌstɪfɪkeɪʃn̩ justification 2.74
d͡ʒʌmbəʊ jumbo 2.53
d͡ʒʌmpəz jumpers 2.53
d͡ʒʌmbl̩ jumble 2.39
d͡ʒʌɡl̩ juggle 2.31
əd͡ʒʌstmənt adjustment 2.21
əd͡ʒʌstmənts adjustments 1.94
d͡ʒʌmpɪ jumpy 1.70
ɪnd͡ʒʌŋkʃn̩z injunctions 1.69
əd͡ʒʌstɪŋ adjusting 1.62
əd͡ʒʌstɪd adjusted 1.61
d͡ʒʌŋkɪ junkie 1.59
ʌnd͡ʒʌst unjust 1.05
d͡ʒʌŋɡl̩z jungles 1.00
d͡ʒʌŋkʃn̩z junctions 0.84
d͡ʒʌstɪfaɪəbl̩ justifiable 0.77
d͡ʒʌstɪfaɪz justifies 0.74
d͡ʒʌd͡ʒmənts judgements 0.71
d͡ʒʌɡjʊlə jugular 0.63
d͡ʒʌstɪfaɪɪŋ justifying 0.59
d͡ʒʌɡənɔːt juggernaut 0.56
d͡ʒʌŋkɪz junkies 0.56
d͡ʒʌɡlə juggler 0.56
əd͡ʒʌstəbl̩ adjustable 0.52
d͡ʒʌmbl̩d jumbled 0.47
d͡ʒʌŋkt͡ʃə juncture 0.45
d͡ʒʌstɪfaɪəblɪ justifiably 0.43
d͡ʒʌkstəpəzɪʃn̩ juxtaposition 0.41