Beta version

Words with sə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
səʊ so 4906.51
ɔːlsəʊ also 649.37
æbsəluːtlɪ absolutely 378.15
ɑːnsə answer 362.24
səpɔːt support 193.29
səpəʊz suppose 105.42
səʊld sold 100.70
səsaɪətɪ society 95.08
səʊʃl̩ social 93.22
səpɹaɪz surprise 89.39
ɛksələnt excellent 87.86
səpəʊzd supposed 84.16
ɑːnsəz answers 83.08
səksɛs success 82.52
səksɛsfʌl successful 69.39
səpɹaɪzd surprised 68.46
səbd͡ʒɛkt subject 55.36
səvaɪv survive 43.66
səd͡ʒɛst suggest 42.88
səʊld͡ʒəz soldiers 41.87
æbsəluːt absolute 41.38
səspɛkt suspect 36.61
səluːʃn̩ solution 36.58
səʊl soul 33.66
səplaɪ supply 29.93
ɛksəsaɪz exercise 28.16
ɔːsəm awesome 27.08
səpɔːtɪŋ supporting 26.48
səspɛkts suspects 25.48
səd͡ʒɛstɪd suggested 24.98
səpɔːtəz supporters 24.68
əsəʊsɪeɪʃn̩ association 23.86
səpɹaɪzɪŋ surprising 23.66
səʊld͡ʒə soldier 23.16
ɑːnsəd answered 22.55
səpɔːtɪd supported 22.37
səvaɪvd survived 22.16
səveɪ survey 19.17
səd͡ʒɛsts suggests 19.01
səd͡ʒɛstɪŋ suggesting 17.72
əsəʊʃɪeɪtɪd associated 17.39
səvaɪvl̩ survival 17.38
səɹaʊndɪd surrounded 17.37
səʊlə solar 16.82
səʊfə sofa 16.59
səbstænʃl̩ substantial 15.77
səʊkɔːld so-called 14.97
səksiːd succeed 14.28
səpɹaɪzɪz surprises 14.18
səʊləʊ solo 13.87
səpɹaɪzɪŋlɪ surprisingly 13.61
səɹaʊndɪŋ surrounding 13.43
səfɪstɪkeɪtɪd sophisticated 13.36
aɪsəleɪtɪd isolated 13.03
səspɛndɪd suspended 12.82
ɑːsənl̩ arsenal 12.77
səd͡ʒɛst͡ʃən suggestion 12.73
səʊp soap 12.72
səplaɪz supplies 12.64
ɑːnsəɹɪŋ answering 12.46
səspɪʃəs suspicious 12.36
səspɪʃn̩ suspicion 11.95
səksɛsfʊlɪ successfully 11.91
sətɪfɪkeɪt certificate 11.79
səspɛktɪd suspected 11.10
səbd͡ʒɛkts subjects 10.49
səfɪʃn̩t sufficient 9.84
səʊvɪɛt soviet 9.66
səvaɪvɪŋ surviving 9.29
səlɪsɪtə solicitor 9.12
səʊl sole 8.68
səluːʃn̩z solutions 8.35
əsəʊʃɪeɪt associate 8.22
səksiːdɪd succeeded 8.15
səpɔːts supports 8.06
æbsəns absence 7.74
səvaɪvəz survivors 7.60
səpɔːtɪv supportive 7.49
səd͡ʒɛst͡ʃənz suggestions 7.26
səsteɪnd sustained 7.15
səfɑːɹɪ safari 6.72
səplaɪəz suppliers 6.60
səsteɪn sustain 6.13
səpɔːtə supporter 6.02
səʊk soak 6.01
səpəʊzɪdlɪ supposedly 5.98
səɹaʊndɪŋz surroundings 5.97
səɹɛndə surrender 5.71
səʊɪŋ sewing 5.63
səksɛsɪv successive 5.53
aɪsəleɪʃn̩ isolation 5.47
səspɛnʃn̩ suspension 5.44
səʊlz souls 4.99
səʊkt soaked 4.85
səluːt salute 4.71
səʊʃəlɪst socialist 4.69
səplaɪd supplied 4.58
səsaɪətɪz societies 4.48
səʊbə sober 4.47
ɛksələns excellence 4.42
səksɛʃn̩ succession 4.36
səʊʃəlɪ socially 4.33
səveɪə surveyor 4.33
səplaɪə supplier 4.28
səʊkɪŋ soaking 4.26
səɹɪəl surreal 4.23
səʊ sow 4.18
səɹaʊnd surround 3.90
səvaɪvz survives 3.73
ɛksəsaɪsɪz exercises 3.70
səvaɪvə survivor 3.68
səʊdə soda 3.62
səplaɪɪŋ supplying 3.61
səlɪsɪtəz solicitors 3.26
sətɪfɪkeɪts certificates 3.09
səksɛsə successor 3.09
səksɛsɪz successes 3.05
səʊllɪ solely 2.99
səbstænʃəlɪ substantially 2.95
səfɪʃn̩tlɪ sufficiently 2.86
səspɪʃn̩z suspicions 2.85
səbmɪtɪd submitted 2.84
səveɪz surveys 2.83
səbmɪt submit 2.81
ɛksəsaɪzɪŋ exercising 2.77
səʊə sewer 2.74
əsəʊsɪeɪʃn̩z associations 2.60
səʊdɪəm sodium 2.54
səbɜːbən suburban 2.48
səblaɪm sublime 2.48
səbd͡ʒɛktɪd subjected 2.35
səluːn saloon 2.31
səʊ sew 2.27
səspɛnd suspend 2.24
ʌnsəʊld unsold 2.24
səʊfəz sofas 2.23
səvɔɪ savoy 2.15
səpɹɑːnəʊ soprano 2.15
səʊn sewn 2.06
səɹaʊndz surrounds 2.05
səlaɪvə saliva 1.92
səʊʃəbl̩ sociable 1.85
səʊəz sewers 1.80
səfɪstɪkeɪʃn̩ sophistication 1.79
səlɑːmɪ salami 1.78
səbmɜːd͡ʒd submerged 1.77
səʊn sown 1.68
aɪsəleɪt isolate 1.65
səpəʊzɪŋ supposing 1.65
səspɛns suspense 1.64
əsəʊʃɪeɪts associates 1.62
səʊvɪɛts soviets 1.58
səbmɪʃn̩ submission 1.58
ɛksəsaɪzd exercised 1.54
səʊɪŋ sowing 1.54
ɪnsəfɪʃn̩t insufficient 1.52
sətɪɹəkl̩ satirical 1.52
səbsaɪdn̩s subsidence 1.50
səʊʃəlɪzəm socialism 1.49
səɹɛndəd surrendered 1.49
səsɛptəbl̩ susceptible 1.45
səʊləʊɪst soloist 1.44
səksiːdɪŋ succeeding 1.41
ɛksədəs exodus 1.39
səʊps soaps 1.36
səbdjuːd subdued 1.33
səveɪd surveyed 1.32
səsteɪnɪŋ sustaining 1.27
səpɹɛs suppress 1.26
səʊbəɹɪŋ sobering 1.26
səksiːdz succeeds 1.23
səʊlz soles 1.16
səpɹɛst suppressed 1.15
æsəteɪn ascertain 1.08
səspɪʃəslɪ suspiciously 1.08
səbd͡ʒɛktɪv subjective 1.04
səʊənsəʊ so-and-so 1.04
səʊnɑː sonar 1.03
səveɪɪŋ surveying 1.02
səveɪəz surveyors 1.02
səkʌmfəɹəns circumference 1.00
ɒbsəliːt obsolete 0.99
səpɑːst surpassed 0.98
səksɛsəz successors 0.95
səfaɪs suffice 0.92
səʊləʊz solos 0.91
səbskɹɪpʃn̩ subscription 0.90
æbsəntiː absentee 0.86
səʊʃəlɪsts socialists 0.85
səbskɹaɪb subscribe 0.83
səkʌmd succumbed 0.81
səspɛndɪŋ suspending 0.80
ɒksən oxen 0.80
səʊləʊɪsts soloists 0.80
səpɹɑːnəʊz sopranos 0.79
səbvɜːsɪv subversive 0.79
səltɑːnəz sultanas 0.79
ɑːnsəɹəbl̩ answerable 0.78
səɹɪəlɪst surrealist 0.78
aɪsəʊbɑːz isobars 0.78
səbmɪʃn̩z submissions 0.77
səbsɪdjəɹɪ subsidiary 0.77
sətænɪk satanic 0.76
səbɜːbɪə suburbia 0.76
ʌlsə ulcer 0.73
səʊlfəl soulful 0.72
səkʌm succumb 0.72
ʌlsəz ulcers 0.72
sənɑːtə sonata 0.71
səʊd sowed 0.69
səʊpɪ soapy 0.68
səlɑːm salaam 0.67
səʊks soaks 0.67
səɹɪəlɪzəm surrealism 0.63
səʊz sows 0.61
səʊsəʊ so-so 0.61
aɪsəleɪtɪŋ isolating 0.60
səpɹɛsɪŋ suppressing 0.60
səfɪʃn̩sɪ sufficiency 0.59
səd͡ʒɛstɪv suggestive 0.56
səbmɪtɪŋ submitting 0.55
ɪnsəmaʊntəbl̩ insurmountable 0.54
sədɪstɪk sadistic 0.54
səʊsɪɒləd͡ʒɪ sociology 0.54
səluːtɪŋ saluting 0.53
səvaɪkl̩ cervical 0.51
səspɛktɪŋ suspecting 0.50
səpɹɛʃn̩ suppression 0.49
səʊd sewed 0.46
səlɪdətɪ solidity 0.45
səɹɛndəɹɪŋ surrendering 0.45
səbsɪstəns subsistence 0.44
səbsaɪdɪd subsided 0.43
səʊllɪs soulless 0.42
səʊld͡ʒəɹɪŋ soldiering 0.42
səbtɹækt subtract 0.41
aɪsəʊtəʊp isotope 0.41
səsteɪnz sustains 0.41
səpɑːs surpass 0.40
ɑːsənɪst arsonist 0.40
əsəʊʃɪeɪtɪŋ associating 0.40
səʊʃəlaɪt socialite 0.40
səleɪʃəs salacious 0.39