Beta version

Words with wɪ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
wɪð with 5669.29
wɪl will 3561.62
wɪt͡ʃ which 1842.20
wɪn win 310.97
wɪðaʊt without 288.67
wɪmɪn women 190.97
wɪðɪn within 164.92
kwɪk quick 134.87
kwɪklɪ quickly 126.19
wɪʃ wish 112.10
wɪnd wind 99.51
wɪnɪŋ winning 94.35
wɪnə winner 77.22
wɪndəʊ window 68.50
wɪntə winter 67.09
wɪəd weird 55.99
kwɪd quid 51.02
wɪndəʊz windows 43.18
wɪnz wins 39.55
kwɪz quiz 37.46
swɪmɪŋ swimming 35.84
ɪkwɪpmənt equipment 33.66
wɪlɪŋ willing 32.79
swɪŋ swing 28.62
wɪŋ wing 28.59
wɪnəz winners 27.81
wɪndz winds 26.66
swɪm swim 26.05
twɪst twist 25.30
wɪŋz wings 24.90
swɪt͡ʃ switch 23.51
kwɪkə quicker 21.43
twɪtə twitter 19.90
wɪtnɪs witness 19.18
wɪsl̩ whistle 17.60
ɪkwɪvələnt equivalent 15.87
wɪndɪ windy 14.50
wɪkɪd wicked 14.48
kwɪt quit 12.82
wɪskɪ whisky 12.41
twɪnz twins 12.11
wɪp whip 12.10
wɪt͡ʃ witch 11.37
wɪʃɪz wishes 11.10
wɪtnɪsɪz witnesses 10.54
twɪn twin 10.22
swɪt͡ʃt switched 9.33
swɪŋɪŋ swinging 9.00
wɪtnɪst witnessed 8.64
wɪzdəm wisdom 8.36
twɪŋkl̩ twinkle 8.13
wɪzəd wizard 7.66
twɪstɪd twisted 7.65
wɪðdɹɔː withdraw 7.42
swɪft swift 7.37
wɪt͡ʃɛvə whichever 6.71
skwɪd squid 6.67
wɪsk whisk 6.66
wɪɡ wig 6.62
wɪldənɪs wilderness 6.48
wɪɡl̩ wiggle 6.46
wɪdəʊ widow 6.01
wɪʃt wished 5.93
ɛkskwɪzɪt exquisite 5.90
wɪʃɪŋ wishing 5.56
skwɪɡl̩ squiggle 5.51
ɪkwɪpt equipped 5.43
kwɪziːn cuisine 5.32
wɪləʊ willow 5.27
wɪðdɹɔːn withdrawn 5.25
wɪt whit 5.13
wɪts wits 4.99
swɪŋz swings 4.91
wɪt wit 4.73
wɪspə whisper 4.70
wɪpt whipped 4.59
swɪmə swimmer 4.41
wɪntəz winters 4.35
kwɪkɪst quickest 4.29
wɪtθ width 4.18
swɪt͡ʃɪŋ switching 4.14
wɪðdɹɔːəl withdrawal 4.14
wɪkɪt wicket 4.00
wɪlz wills 3.83
swɪməz swimmers 3.64
wɪəɹɪ weary 3.57
swɪftlɪ swiftly 3.46
wɪntɹɪ wintry 3.41
twɪɡz twigs 3.40
wɪə weir 3.36
twɪstɪŋ twisting 3.28
twɪsts twists 3.27
wɪndskɹiːn windscreen 3.23
wɪt͡ʃɪz witches 3.22
wɪnmɪl windmill 3.20
wɪskəz whiskers 2.96
kwɪzɪŋ quizzing 2.96
wɪŋk wink 2.86
wɪf whiff 2.83
wɪðstænd withstand 2.79
wɪkɪts wickets 2.76
swɪt͡ʃɪz switches 2.71
wɪspəɹɪŋ whispering 2.70
wɪədɪst weirdest 2.61
wɪslɪŋ whistling 2.60
wɪnɪŋz winnings 2.58
wɪŋə winger 2.54
swɪʃ swish 2.52
wɪlɪŋnɪs willingness 2.46
wɪsl̩z whistles 2.42
wɪtɪ witty 2.39
wɪps whips 2.26
wɪəwʊlf werewolf 2.26
wɪnt͡ʃ winch 2.25
wɪðdɹɔːɪŋ withdrawing 2.25
wɪpɪŋ whipping 2.22
wɪndfɔːl windfall 2.21
kwɪkstɛp quickstep 2.19
wɪðdɹuː withdrew 2.10
wɪtnɪsɪŋ witnessing 2.06
wɪspəz whispers 1.96
kwɪtɪŋ quitting 1.96
wɪldɪbiːst wildebeest 1.87
kwɪzɪz quizzes 1.86
wɪzədz wizards 1.80
wɪspəd whispered 1.76
wɪɡz wigs 1.74
kwɪə queer 1.72
wɪskɪŋ whisking 1.68
ʌnwɪlɪŋ unwilling 1.66
wɪədəʊ weirdo 1.65
twɪɡ twig 1.65
skwɪd͡ʒɪ squidgy 1.61
ɪnkwɪzətɪv inquisitive 1.59
wɪŋd winged 1.59
wɪskt whisked 1.57
twɪstə twister 1.56
wɪzɪŋ whizzing 1.56
aɪwɪtnɪs eyewitness 1.55
ækwɪzɪʃn̩ acquisition 1.51
əkwɪtɪd acquitted 1.50
kwɪəɹɪ query 1.48
wɪk wick 1.46
swɪmz swims 1.45
æŋɡwɪʃ anguish 1.43
wɪədlɪ weirdly 1.43
wɪnmɪlz windmills 1.43
twɪt͡ʃ twitch 1.43
wɪm whim 1.43
twɪt twit 1.41
wɪt͡ʃkɹɑːft witchcraft 1.39
twɪt͡ʃɪŋ twitching 1.36
wɪlt wilt 1.35
wɪplæʃ whiplash 1.31
wɪdəʊz widows 1.30
kwɪts quits 1.29
kwɪntɪsɛnʃl̩ɪ quintessentially 1.27
wɪskə whisker 1.26
ɛkwɪtəbl̩ equitable 1.25
wɪədə weirder 1.25
dwɪndl̩ɪŋ dwindling 1.22
kwɪntɪsɛnʃl̩ quintessential 1.21
wɪlɪŋlɪ willingly 1.20
wɪləʊz willows 1.16
wɪkə wicker 1.12
wɪŋspæn wingspan 1.11
wɪfɪ whiffy 1.07
swɪvl̩ swivel 1.04
wɪndəʊsɪl windowsill 1.03
kwɪkɪ quickie 1.02
wɪdəʊd widowed 1.00
wɪʃfʊl wishful 0.99
wɪɡlɪŋ wiggling 0.97
wɪndswɛpt windswept 0.96
twɪstɪ twisty 0.95
twɪŋklɪŋ twinkling 0.95
kwɪlt quilt 0.94
kwɪns quince 0.94
wɪz whiz 0.91
ækwɪdʌkt aqueduct 0.90
wɪŋkl̩ winkle 0.89
wɪndɪd winded 0.88
ɛkskwɪzɪtlɪ exquisitely 0.87
ʌnwɪtɪŋlɪ unwittingly 0.86
aɪwɪtnɪsɪz eyewitnesses 0.85
wɪəwʊlvz werewolves 0.84
ɪnkwɪzɪʃn̩ inquisition 0.82
wɪɡl̩z wiggles 0.80
wɪŋəz wingers 0.79
wɪðhɛld withheld 0.78
wɪðstændɪŋ withstanding 0.77
kwɪl quill 0.77
kwɪksænd quicksand 0.76
ɪkwɪp equip 0.75
wɪks wicks 0.73
wɪlpaʊə willpower 0.72
wɪpɪt whippet 0.72
wɪltɪd wilted 0.71
wɪŋks winks 0.70
skwɪɡl̩z squiggles 0.70
wɪtl̩d whittled 0.70
wɪʃbəʊn wishbone 0.69
kwɪəɹɪz queries 0.69
wɪðəz withers 0.69
wɪntəɹɪ wintery 0.68
wɪld willed 0.68
wɪnt͡ʃt winched 0.66
swɪmɪŋlɪ swimmingly 0.66
wɪtl̩ whittle 0.66
wɪðhəʊldɪŋ withholding 0.65
kwɪzd quizzed 0.65
twɪɡɪ twiggy 0.64
kwɪdz quids 0.64
wɪŋkɪŋ winking 0.62
wɪndpaɪp windpipe 0.62
skwɪnt squint 0.61
wɪðhəʊld withhold 0.60
ækwɪzɪʃn̩z acquisitions 0.60
wɪstɪəɹɪə wisteria 0.60
wɪðə wither 0.60
aʊtwɪt outwit 0.59
wɪŋkl̩z winkles 0.58
iːkwɪnɒks equinox 0.58
skwɪb squib 0.58
kwɪf quiff 0.57
wɪŋɪŋ winging 0.57
wɪntətaɪm wintertime 0.56
dwɪndl̩d dwindled 0.56
wɪkɪdnɪs wickedness 0.56
wɪðdɹɔːəlz withdrawals 0.56
twɪdl̩ɪ twiddly 0.56
kwɪvə quiver 0.55
iːkwɪlɪbɹɪəm equilibrium 0.55
wɪmzɪkl̩ whimsical 0.54
wɪdəʊə widower 0.54
kwɪlz quills 0.53
swɪfts swifts 0.53
wɪlɪnɪlɪ willy-nilly 0.53
swɪmsuːt swimsuit 0.52
kwɪbl̩ quibble 0.52
wɪndɪə windier 0.52
kwɪvəɹɪŋ quivering 0.51
twɪdl̩ twiddle 0.51
wɪnt͡ʃɪŋ winching 0.51
wɪədəʊz weirdos 0.51
wɪlfəl wilful 0.50
wɪspəɹə whisperer 0.50
twɪtəɹɪŋ twittering 0.49
kwɪn quin 0.49
skwɪɡl̩ɪ squiggly 0.48
wɪlɪz willies 0.47
kwɪtə quitter 0.46
swɪt͡ʃbɔːd switchboard 0.46
wɪŋkt winked 0.46
twɪnd twinned 0.46
wɪsl̩d whistled 0.46
wɪzədɹɪ wizardry 0.46
wɪst whist 0.45
wɪlfʊlɪ wilfully 0.44
swɪɡ swig 0.43
wɪmpəz whimpers 0.43
wɪzd whizzed 0.43
swɪl swill 0.43
wɪskɪz whiskies 0.42
wɪədnɪs weirdness 0.42
wɪðəɹɪŋ withering 0.41
wɪnt͡ʃɪz winches 0.39