Beta version

Words with bʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
bʌt but 5773.81
bʌd͡ʒɪt budget 155.33
əbʌv above 88.10
bʌs bus 55.22
bʌtə butter 48.05
bʌtn̩ button 28.87
bʌnt͡ʃ bunch 27.17
bʌz buzz 20.34
bʌkɪt bucket 16.37
bʌŋɡələʊ bungalow 14.88
bʌd͡ʒɪts budgets 14.59
bʌbl̩ bubble 14.52
bʌm bum 14.47
bʌdɪ buddy 13.92
bʌst bust 13.29
bʌɡ bug 11.81
bʌstə buster 11.62
bʌbl̩z bubbles 10.92
bʌsɪz buses 10.91
bʌtəflaɪ butterfly 10.83
bʌmp bump 9.13
bʌtn̩z buttons 9.13
bʌk buck 9.12
bʌtəflaɪz butterflies 9.09
bʌɡz bugs 8.28
bʌnɪ bunny 7.78
bʌfələʊ buffalo 7.18
bʌt butt 7.11
bʌtlə butler 7.08
bʌd bud 7.05
bʌɹə borough 6.96
bʌlk bulk 6.45
bʌzɪŋ buzzing 6.17
bʌzə buzzer 5.31
bʌzəz buzzers 4.97
bʌks bucks 4.92
bʌlb bulb 4.80
bʌmpɪ bumpy 4.30
bʌŋkə bunker 4.27
bʌlbz bulbs 4.24
bʌmpt bumped 4.21
bʌdz buds 4.19
bʌkɪts buckets 4.12
bʌkl̩ buckle 4.05
bʌnz buns 3.93
bʌmps bumps 3.84
bʌɹəʊ burrow 3.80
əbʌndəns abundance 3.74
bʌblɪ bubbly 3.73
bʌblɪŋ bubbling 3.65
bʌɡə bugger 3.62
bʌn bun 3.39
bʌmpə bumper 3.36
bʌfɪt buffet 3.36
bʌstɪd busted 3.21
bʌd͡ʒ budge 3.06
bʌntɪŋ bunting 2.89
bʌdɪz buddies 2.86
bʌdɪŋ budding 2.82
bʌŋk bunk 2.79
bʌndl̩ bundle 2.75
bʌɹəʊz burrows 2.73
bʌɡɪ buggy 2.59
bʌstɪŋ busting 2.36
bʌf buff 2.35
bʌslɪŋ bustling 2.33
bʌd͡ʒɪ budgie 2.17
bʌmpɪŋ bumping 1.96
bʌsl̩ bustle 1.89
bʌtəɹɪ buttery 1.85
ɛəbʌs airbus 1.83
əbʌndənt abundant 1.79
bʌŋ bung 1.62
bʌɹəz boroughs 1.53
bʌŋɡələʊz bungalows 1.44
bʌmz bums 1.40
bʌzəd buzzard 1.37
bʌŋkəz bunkers 1.36
bʌtəd buttered 1.33
bʌts butts 1.31
bʌfə buffer 1.24
bʌd͡ʒɪtəɹɪ budgetary 1.21
bʌndl̩d bundled 1.19
bʌtəks buttocks 1.19
bʌd͡ʒɪtɪd budgeted 1.09
bʌnɪz bunnies 1.08
bʌld͡ʒɪŋ bulging 1.07
bʌkl̩z buckles 1.05
bʌtəkʌp buttercup 1.05
bʌndl̩z bundles 1.04
bʌkl̩d buckled 1.02
bʌkɪŋ bucking 1.00
bʌɡɪŋ bugging 0.98
bʌnt͡ʃɪz bunches 0.96
bʌld͡ʒ bulge 0.94
bʌlkɪ bulky 0.92
bʌmpəz bumpers 0.90
bʌzədz buzzards 0.89
bʌzd buzzed 0.88
bʌd͡ʒɪz budgies 0.85
bʌmbl̩ bumble 0.85
bʌtəskɒt͡ʃ butterscotch 0.82
bʌtəmɪlk buttermilk 0.77
bʌmbl̩biː bumblebee 0.76
bʌzɪz buzzes 0.76
bʌɹə burgh 0.70
bʌɹəʊɪŋ burrowing 0.69
bʌd͡ʒɪtɪŋ budgeting 0.66
bʌɡəz buggers 0.65
bʌskɪŋ busking 0.64
bʌmə bummer 0.59
bʌtɪŋ butting 0.59
bʌsts busts 0.57
bʌɡd bugged 0.57
bʌtɪd butted 0.56
bʌtn̩d buttoned 0.56
bʌmblɪŋ bumbling 0.54
bʌɡəd buggered 0.53
bʌzbɪ busby 0.52
bʌfəz buffers 0.50
bʌd͡ʒɪŋ budging 0.50
bʌŋkɪŋ bunking 0.50
bʌklə buckler 0.49
bʌfɪtɪd buffeted 0.48
bʌfs buffs 0.46
bʌnt͡ʃt bunched 0.46
bʌmbl̩biːz bumblebees 0.44
bʌlbəs bulbous 0.44
bʌbl̩d bubbled 0.41
bʌklɪŋ buckling 0.40
bʌtləz butlers 0.40