Beta version

Words with wɒ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
wɒz was 7495.66
wɒt what 6008.31
wɒnt want 1678.46
wɒntɪd wanted 364.29
wɒnts wants 215.20
wɒt͡ʃ watch 201.01
wɒtɛvə whatever 147.91
wɒt͡ʃɪŋ watching 132.35
kwɒlətɪ quality 101.81
wɒnə wanna 52.41
wɒʃ wash 34.51
wɒntɪŋ wanting 31.42
wɒt͡ʃt watched 30.38
wɒʃɪŋ washing 25.73
skwɒd squad 24.65
wɒtsəʊɛvə whatsoever 17.03
swɒp swap 15.77
kwɒlɪfaɪd qualified 14.52
wɒʃt washed 14.49
swɒn swan 9.64
wɒt͡ʃɪz watches 9.09
kwɒlɪfaɪ qualify 8.76
wɒɹɪə warrior 8.69
skwɒʃ squash 8.40
wɒɹən warren 8.38
wɒbl̩ɪ wobbly 7.99
ɪkwɒlətɪ equality 7.98
swɒləʊ swallow 7.68
wɒɹɪəz warriors 7.65
wɒndəɹɪŋ wandering 7.64
wɒndə wander 7.37
kwɒlɪfɪkeɪʃn̩z qualifications 7.10
kwɒlətɪz qualities 6.86
kwɒɹɪ quarry 6.51
wɒlɪt wallet 6.46
wɒɹənt warrant 6.16
wɒpɪŋ whopping 6.07
kwɒntətɪ quantity 5.77
kwɒlɪfaɪɪŋ qualifying 5.63
swɒnz swans 5.09
kwɒlɪfaɪə qualifier 5.06
kwɒlɪfɪkeɪʃn̩ qualification 4.97
wɒbl̩ wobble 4.96
wɒt͡ʃdɒɡ watchdog 4.47
kwɒntətɪz quantities 4.15
swɒləʊd swallowed 4.13
swɒpt swapped 4.10
swɒpɪŋ swapping 3.55
skwɒdɹən squadron 3.52
wɒnd wand 3.45
swɒmp swamp 3.23
kwɒntəm quantum 3.20
skwɒʃt squashed 3.14
wɒsp wasp 2.84
wɒt watt 2.82
wɒndəd wandered 2.82
wɒts watts 2.79
wɒsps wasps 2.30
kwɒd quad 2.25
twɒt twat 2.21
skwɒt squat 2.19
wɒt͡ʃfʊl watchful 2.00
kwɒlɪfaɪəz qualifiers 1.96
wɒn wan 1.96
wɒndəɹəz wanderers 1.94
wɒp wop 1.91
kwɒntɪtətɪv quantitative 1.87
wɒŋkɪ wonky 1.81
wɒblɪŋ wobbling 1.73
wɒʃɪz washes 1.70
swɒləʊz swallows 1.66
wɒɹəntɪ warranty 1.60
əwɒʃ awash 1.51
kwɒɹəntiːn quarantine 1.43
wɒʃɪŋʌp washing-up 1.40
skwɒtəz squatters 1.38
wɒt͡ʃəz watchers 1.33
kwɒɹɪz quarries 1.32
swɒmpt swamped 1.30
swɒləʊɪŋ swallowing 1.30
swɒps swaps 1.28
wɒpə whopper 1.26
wɒtnɒt whatnot 1.25
wɒɹənts warrants 1.24
swɒb swab 1.18
skwɒdz squads 1.17
skwɒtɪŋ squatting 1.14
wɒləbɪz wallabies 1.12
wɒlɪts wallets 1.12
skwɒblɪŋ squabbling 1.11
wɒʃə washer 1.10
wɒbl̩z wobbles 1.04
wɒfl̩ waffle 1.02
kwɒlɪfaɪz qualifies 1.01
skwɒndəd squandered 1.00
kwɒɹəl quarrel 1.00
wɒləbɪ wallaby 0.98
wɒləp wallop 0.96
wɒdl̩ waddle 0.96
wɒt͡ʃə watcher 0.94
wɒləʊ wallow 0.93
swɒʃ swash 0.92
kwɒdɹʊpl̩ quadruple 0.83
wɒndəz wanders 0.83
swɒt swat 0.81
wɒʃaʊt washout 0.77
wɒd wad 0.75
skwɒlə squalor 0.74
kwɒɹɪɪŋ quarrying 0.73
wɒfl̩z waffles 0.73
wɒbl̩d wobbled 0.73
swɒmps swamps 0.71
swɒbz swabs 0.70
kwɒntɪfaɪ quantify 0.69
kwɒʃt quashed 0.66
skwɒbl̩ squabble 0.65
skwɒlɪd squalid 0.65
wɒʃɪ washy 0.65
skwɒʃɪŋ squashing 0.62
ʌnkwɒlɪfaɪd unqualified 0.61
kwɒɹɪd quarried 0.61
swɒnɪŋ swanning 0.60
swɒmpɪ swampy 0.57
skwɒdɹənz squadrons 0.56
wɒndəɹə wanderer 0.54
wɒntən wanton 0.50
wɒləʊɪŋ wallowing 0.50
wɒɹəntɪd warranted 0.49
swɒt swot 0.49
wɒtl̩ wattle 0.48
wɒt͡ʃmən watchman 0.48
kwɒndəɹɪ quandary 0.47
kwɒɹɪmən quarrymen 0.46
skwɒbl̩z squabbles 0.44
kwɒdɹʊpl̩d quadrupled 0.43
swɒʃbʌklɪŋ swashbuckling 0.41
kwɒdz quads 0.41