Beta version

Words which make Superheavy rhyme equal to True for EsPal Castillian Subtitles (Spanish) (EsPal broad phonetic)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
dias días 582.24 noun
deβeɾias deberías 219.99 verb
poðɾias podrías 180.93 verb
tenias tenías 105.63 verb
keɾias querías 89.06 verb
saβias sabías 79.99 verb
aβias habías 59.21 verb
poliθias policías 55.03 noun
tonteɾias tonterías 53.89 noun
aɾias harías 40.33 verb
poðias podías 34.73 verb
estaɾias estarías 26.51 verb
tendɾias tendrías 22.79 verb
aβɾias habrías 18.96 verb
aθias hacías 18.61 verb
seɾias serías 18.39 verb
mias mías 15.28 noun
fotoɣɾafias fotografías 15.05 noun
deθias decías 14.34 verb
komfias confías 13.86 verb
kerias querrías 13.64 verb
diɾias dirías 13.39 verb
kompaɲias compañías 12.66 noun
espias espías 11.39 noun
deβias debías 10.87 verb
bias vías 9.90 noun
konoθias conocías 9.88 verb
bendɾias vendrías 9.25 verb
baθias vacías 8.73 adjective
teoɾias teorías 7.82 noun
solias solías 7.20 verb
fantasias fantasías 7.17 noun
saβɾias sabrías 6.95 verb
bateɾias baterías 6.28 noun
iɾias irías 5.80 verb
daɾias darías 5.57 verb
dexaɾias dejarías 5.49 verb
fɾias frías 5.37 adjective
kɾeeɾias creerías 5.33 verb
tias tías 5.27 noun
paɾeθias parecías 5.21 verb
sentias sentías 5.15 verb
entendeɾias entenderías 4.89 verb
bolβeɾias volverías 4.62 verb
pɾefeɾiɾias preferirías 4.53 verb
mesias mesías 4.52 noun
benias venías 4.51 verb
rias rías 4.24 verb
xuðias judías 4.15 noun
tuβeɾias tuberías 4.12 noun
poɾkeɾias porquerías 3.98 noun
É¡aɾantias garantías 3.51 noun
sentiɾias sentirías 3.43 verb
pensaɾias pensarías 3.35 verb
kɾias crías 3.19 noun
θiɾuxias cirugías 2.91 noun
ʎamaɾias llamarías 2.91 verb
beɾias verías 2.87 verb
embias envías 2.83 verb
eneɾxias energías 2.77 noun
kasaɾias casarías 2.76 verb
kaloɾias calorías 2.72 noun
doɾmias dormías 2.69 verb
raðjoɣɾafias radiografías 2.67 noun
anomalias anomalías 2.60 noun
aʝuðaɾias ayudarías 2.52 verb
biβias vivías 2.52 verb
mataɾias matarías 2.51 verb
ʎeβaɾias llevarías 2.39 verb
keðaɾias quedarías 2.34 verb
É£ias guías 2.29 noun
neθesitaɾias necesitarías 2.18 verb
salias salías 2.15 verb
toβias tobías 2.14 noun
kaɲeɾias cañerías 2.14 noun
meɾkanθias mercancías 2.07 noun
ʎeÉ£aɾias llegarías 2.03 verb
pondɾias pondrías 1.99 verb
seÉ£ias seguías 1.99 verb
meɾeθias merecías 1.95 verb
pɾofeθias profecías 1.93 noun
saldɾias saldrías 1.85 verb
aleɣɾias alegrías 1.82 noun
elias elías 1.80 noun
teÉ£noloxias tecnologías 1.79 noun
eŋkontɾaɾias encontrarías 1.78 verb
moɾiɾias morirías 1.72 verb
refeɾias referías 1.67 verb
meloðias melodías 1.57 noun
deseaɾias desearías 1.54 verb
aβlaðuɾias habladurías 1.51 noun
tomaɾias tomarías 1.44 verb
É¡aleɾias galerías 1.40 noun
tɾaeɾias traerías 1.39 verb
kateÉ£oɾias categorías 1.36 noun
pasaɾias pasarías 1.36 verb
seÉ£iɾias seguirías 1.36 verb
konseÉ£iɾias conseguirías 1.33 verb
soɾpɾendeɾias sorprenderías 1.26 verb
minoɾias minorías 1.25 noun
ɡɾoseɾias groserías 1.25 noun
enθias encías 1.22 noun
fias fías 1.21 verb
matias matías 1.17 noun
aθeptaɾias aceptarías 1.16 verb
peɾðeɾias perderías 1.12 verb
reɣɾesaɾias regresarías 1.12 verb
espeɾaɾias esperarías 1.10 verb
atɾeβeɾias atreverías 1.09 verb
É¡anaɾias ganarías 1.08 verb
paÉ£aɾias pagarías 1.06 verb
oɾxias orgías 1.06 noun
bolβias volvías 1.05 verb
peðiɾias pedirías 1.03 verb
ponias ponías 0.98 verb
aβlaɾias hablarías 0.97 verb
pɾeÉ£untaɾias preguntarías 0.95 verb
temias temías 0.95 verb
sonrias sonrías 0.94 verb
θeɾkanias cercanías 0.91 noun
rekonoθeɾias reconocerías 0.90 verb
kamβjaɾias cambiarías 0.89 verb
konsiðeɾaɾias considerarías 0.88 verb
komias comías 0.87 verb
poesias poesías 0.86 noun
korias corrías 0.84 verb
estanteɾias estanterías 0.84 noun
t͡ʃut͡ʃeɾias chucherías 0.82 noun
usaɾias usarías 0.81 verb
loɣɾaɾias lograrías 0.78 verb
kompɾendeɾias comprenderías 0.78 verb
manias manías 0.78 noun
eskɾiβias escribías 0.77 verb
estɾias estrías 0.77 noun
sandias sandías 0.75 noun
mentias mentías 0.75 verb
mentiɾias mentirías 0.74 verb
seɲoɾias señorías 0.74 noun
intentaɾias intentarías 0.72 verb
liβɾeɾias librerías 0.70 noun
olβiðaɾias olvidarías 0.68 verb
entendias entendías 0.68 verb
buxias bujías 0.67 noun
sakaɾias sacarías 0.67 verb
komeɾias comerías 0.65 verb
fet͡ʃoɾias fechorías 0.65 noun
oðjaɾias odiarías 0.65 verb
pɾetendias pretendías 0.65 verb
beβias bebías 0.64 verb
akaβaɾias acabarías 0.63 verb
peðias pedías 0.62 verb
biβiɾias vivirías 0.62 verb
kontaɾias contarías 0.61 verb
kalkomanias calcomanías 0.60 noun
konduθias conducías 0.60 verb
aβandonaɾias abandonarías 0.59 verb
kompɾaɾias comprarías 0.59 verb
moɾias morías 0.58 verb
desafias desafías 0.58 verb
tɾataɾias tratarías 0.58 verb
elexiɾias elegirías 0.57 verb
pɾefeɾias preferías 0.57 verb
reÉ£alias regalías 0.56 noun
arjesÉ£aɾias arriesgarías 0.56 verb
eskondias escondías 0.54 verb
bendias vendías 0.54 verb
ekonomias economías 0.54 noun
rekoɾðaɾias recordarías 0.54 verb
et͡ʃaɾias echarías 0.54 verb
bendeɾias venderías 0.54 verb
tɾaβaxaɾias trabajarías 0.53 verb
konoθeɾias conocerías 0.52 verb
dispaɾaɾias dispararías 0.51 verb
akostaɾias acostarías 0.51 verb
maɾias marías 0.51 noun
simpatias simpatías 0.51 noun
taɾðaɾias tardarías 0.51 verb
deskɾiβiɾias describirías 0.51 verb
komisaɾias comisarías 0.49 noun
eskut͡ʃaɾias escucharías 0.48 verb
salβaɾias salvarías 0.48 verb
bixias vigías 0.48 noun
buskaɾias buscarías 0.48 verb
duɾaɾias durarías 0.48 verb
kafeteɾias cafeterías 0.47 noun
koxeɾias cogerías 0.47 verb
tɾambias tranvías 0.46 noun
bjoɣɾafias biografías 0.46 noun
peɾðias perdías 0.46 verb
kaθeɾias cacerías 0.45 noun
meteɾias meterías 0.45 verb
É¡alimatias galimatías 0.45 noun
teɾminaɾias terminarías 0.45 verb
peɾðonaɾias perdonarías 0.44 verb
boβeɾias boberías 0.44 noun
iɾonias ironías 0.44 noun
aleɣɾaɾias alegrarías 0.43 verb
aɾpias arpías 0.43 noun
kwiðaɾias cuidarías 0.43 verb
apaɾeθeɾias aparecerías 0.43 verb
entɾaɾias entrarías 0.43 verb
metias metías 0.43 verb
É£ustaɾias gustarías 0.42 verb
peɾmitiɾias permitirías 0.42 verb
filosofias filosofías 0.42 noun
enseɲaɾias enseñarías 0.42 verb
reakθjonaɾias reaccionarías 0.42 verb
tomoɣɾafias tomografías 0.41 noun
laβandeɾias lavanderías 0.41 noun
eskapaɾias escaparías 0.40 verb
kombeɾtiɾias convertirías 0.39 verb
iðeoloxias ideologías 0.39 noun
xeɾemias jeremías 0.39 noun
amaɾias amarías 0.39 verb
eÉ£sistias existías 0.38 verb
doɾmiɾias dormirías 0.38 verb
sekias sequías 0.37 noun
areÉ£laɾias arreglarías 0.37 verb
koxias cogías 0.37 verb
aβeɾias averías 0.36 noun
koɾtesias cortesías 0.36 noun
destɾwiɾias destruirías 0.36 verb
lastimaɾias lastimarías 0.35 verb
respondias respondías 0.35 verb
koreɾias correrías 0.35 noun
tɾaiθjonaɾias traicionarías 0.35 verb
aðiβinaɾias adivinarías 0.34 verb
komfjaɾias confiarías 0.34 verb
luθias lucías 0.34 verb
reiɾias reirías 0.34 verb
kaeɾias caerías 0.34 verb
somβɾias sombrías 0.34 adjective
konseÉ£ias conseguías 0.34 verb
tiɾaɾias tirarías 0.33 verb
aɾtesanias artesanías 0.33 noun
mostɾaɾias mostrarías 0.33 verb
entɾeÉ£aɾias entregarías 0.32 verb
embjaɾias enviarías 0.32 verb
É¡waɾðeɾias guarderías 0.32 noun
roβaɾias robarías 0.32 verb
xoʝeɾias joyerías 0.32 noun
aβɾias abrías 0.32 verb
akompaɲaɾias acompañarías 0.32 verb
diskulpaɾias disculparías 0.32 verb
mantenias mantenías 0.31 verb
diɾixias dirigías 0.31 verb
disfɾutaɾias disfrutarías 0.31 verb
eskoxeɾias escogerías 0.31 verb
simfonias sinfonías 0.31 noun
fiŋxias fingías 0.31 verb
soβɾeβiβiɾias sobrevivirías 0.30 verb
ansias ansías 0.30 verb
empeθaɾias empezarías 0.30 verb
wias huías 0.30 verb
dezβias desvías 0.29 verb
leeɾias leerías 0.29 verb
eɾexias herejías 0.29 noun
miɾaɾias mirarías 0.29 verb
bestias vestías 0.29 verb
esplikaɾias explicarías 0.29 verb
peɾseÉ£ias perseguías 0.29 verb
sakɾifikaɾias sacrificarías 0.29 verb
refineɾias refinerías 0.28 noun
uniɾias unirías 0.28 verb
eskɾiβiɾias escribirías 0.28 verb
fiɾmaɾias firmarías 0.28 verb
mantendɾias mantendrías 0.28 verb
reθiβiɾias recibirías 0.28 verb
niɲeɾias niñerías 0.28 noun
arwinaɾias arruinarías 0.27 verb
peɾteneθias pertenecías 0.27 verb
rompeɾias romperías 0.27 verb
imbitaɾias invitarías 0.27 verb
É¡waɾðaɾias guardarías 0.27 verb
ʎoɾaɾias llorarías 0.26 verb
okupaɾias ocuparías 0.26 verb
bɾuxeɾias brujerías 0.26 noun
eŋkaɾɣaɾias encargarías 0.26 verb
oiɾias oirías 0.26 verb
pɾestaɾias prestarías 0.26 verb
sopoɾtaɾias soportarías 0.26 verb
eskondeɾias esconderías 0.26 verb
paɾeθeɾias parecerías 0.26 verb
despeɾtaɾias despertarías 0.26 verb
meɾkaðeɾias mercaderías 0.26 noun
seɾβiɾias servirías 0.26 verb
aβaðias abadías 0.25 noun
apɾendeɾias aprenderías 0.25 verb
notaɾias notarías 0.25 noun
oβtendɾias obtendrías 0.25 verb
renunθjaɾias renunciarías 0.25 verb
apɾeθjaɾias apreciarías 0.25 verb
emfaðaɾias enfadarías 0.25 verb
enteɾaɾias enterarías 0.24 verb
malakias malaquías 0.24 noun
beβeɾias beberías 0.24 verb
besaɾias besarías 0.24 verb
xeɾaɾkias jerarquías 0.24 noun
neÉ£aɾias negarías 0.24 verb
peÉ£aɾias pegarías 0.24 verb
θakaɾias zacarías 0.24 noun
aɾmonias armonías 0.24 noun
deβolβeɾias devolverías 0.24 verb
reθiβias recibías 0.24 verb
akoɾðaɾias acordarías 0.24 verb
diβeɾtias divertías 0.24 verb
tokaɾias tocarías 0.24 verb
apostaɾias apostarías 0.23 verb
koɾtaɾias cortarías 0.23 verb
pɾotexeɾias protegerías 0.23 verb
apaɾeθias aparecías 0.23 verb
moneɾias monerías 0.23 noun
sentaɾias sentarías 0.23 verb
kantaɾias cantarías 0.22 verb
xuÉ£aɾias jugarías 0.22 verb
likoɾeɾias licorerías 0.22 noun
palaβɾeɾias palabrerías 0.22 noun
aβemaɾias avemarías 0.22 noun
kompaɾtiɾias compartirías 0.22 verb
enoxaɾias enojarías 0.22 verb
paɾaɾias pararías 0.22 verb
xuɾaɾias jurarías 0.22 verb
moβias movías 0.22 verb
peonias peonías 0.22 noun
pɾeokupaɾias preocuparías 0.22 verb
deskuβɾiɾias descubrirías 0.21 verb
respondeɾias responderías 0.21 verb
apoʝaɾias apoyarías 0.21 verb
estɾaɲaɾias extrañarías 0.21 verb
aÉ¡wantaɾias aguantarías 0.21 verb
bailaɾias bailarías 0.21 verb
kaɾniθeɾias carnicerías 0.21 noun
É¡astaɾias gastarías 0.21 verb
É¡olpeaɾias golpearías 0.21 verb
imaxinaɾias imaginarías 0.20 verb
deskomfias desconfías 0.20 verb
balias valías 0.20 verb
kumplias cumplías 0.20 verb
muðaɾias mudarías 0.20 verb
kitaɾias quitarías 0.20 verb
maθias macías 0.19 noun
molestaɾias molestarías 0.19 verb
pɾesentaɾias presentarías 0.19 verb
aoraɾias ahorrarías 0.19 verb
eskias esquías 0.19 verb
baxaɾias bajarías 0.19 verb
olias olías 0.19 verb
dinastias dinastías 0.19 noun
suβias subías 0.19 verb
aktwaɾias actuarías 0.18 verb
mandaɾias mandarías 0.18 verb
ananias ananías 0.18 noun
É¡wareɾias guarrerías 0.18 noun
θenaɾias cenarías 0.18 verb
ekoɣɾafias ecografías 0.18 noun
mexoɾias mejorías 0.18 noun
peleaɾias pelearías 0.18 verb
aβɾiɾias abrirías 0.17 verb
lut͡ʃaɾias lucharías 0.17 verb
auðitoɾias auditorías 0.17 noun
definiɾias definirías 0.17 verb
eŋɡaɲaɾias engañarías 0.17 verb
seɾβias servías 0.17 verb
aβuriɾias aburrirías 0.17 verb
kombeɾtias convertías 0.17 verb
kumpliɾias cumplirías 0.17 verb
lias lías 0.17 verb
detendɾias detendrías 0.16 verb
ret͡ʃaθaɾias rechazarías 0.16 verb
panaðeɾias panaderías 0.16 noun
patoloxias patologías 0.16 noun
atendias atendías 0.16 verb
baldias baldías 0.16 adjective
ipokɾesias hipocresías 0.16 noun
luθiɾias lucirías 0.16 verb
pelukeɾias peluquerías 0.16 noun
kontɾataɾias contratarías 0.16 verb
eŋkaxaɾias encajarías 0.16 verb
pɾotexias protegías 0.16 verb
saltaɾias saltarías 0.16 verb
sostenias sostenías 0.16 verb
aÉ£onias agonías 0.16 noun
deθepθjonaɾias decepcionarías 0.16 verb
alkanθaɾias alcanzarías 0.15 verb
destileɾias destilerías 0.15 noun
eÉ£sistiɾias existirías 0.15 verb
wiɾias huirías 0.15 verb
suponias suponías 0.15 verb
akonsexaɾias aconsejarías 0.15 verb
arepentiɾias arrepentirías 0.15 verb
kaβaʎeɾias caballerías 0.15 noun
kɾeθias crecías 0.15 verb
suβiɾias subirías 0.15 verb
leβantaɾias levantarías 0.15 verb
rekomendaɾias recomendarías 0.15 verb
apɾoβaɾias aprobarías 0.14 verb
desaɾias desharías 0.14 verb
analoxias analogías 0.14 noun
θeɾβeθeɾias cervecerías 0.14 noun
mitoloxias mitologías 0.14 noun
rekupeɾaɾias recuperarías 0.14 verb
aβurias aburrías 0.14 verb
atɾapaɾias atraparías 0.14 verb
foʎaɾias follarías 0.14 verb
impias impías 0.14 adjective
tutoɾias tutorías 0.14 noun
koβɾaɾias cobrarías 0.14 verb
defendeɾias defenderías 0.14 verb
asustaɾias asustarías 0.14 verb
tintoɾeɾias tintorerías 0.14 noun
sufɾias sufrías 0.13 verb
suxeɾiɾias sugerirías 0.13 verb
kuβɾiɾias cubrirías 0.13 verb
maɾt͡ʃaɾias marcharías 0.13 verb
pɾopondɾias propondrías 0.13 verb
kometeɾias cometerías 0.12 verb
aʎaɾias hallarías 0.12 verb
loteɾias loterías 0.12 noun
malkɾias malcrías 0.12 verb
bisitaɾias visitarías 0.12 verb
atakaɾias atacarías 0.12 verb
lanθaɾias lanzarías 0.12 verb
bolaɾias volarías 0.12 verb
kaʎaɾias callarías 0.12 verb
insistias insistías 0.12 verb
kɾees crees 548.86 verb
lees lees 11.19 verb
desees desees 5.24 verb
bɾomees bromees 3.93 verb
É¡olpees golpees 1.92 verb
pelees pelees 1.89 verb
posees posees 1.87 verb
estɾopees estropees 1.66 verb
boltees voltees 0.72 verb
seɾmonees sermonees 0.57 verb
kaβɾees cabrees 0.43 verb
planees planees 0.39 verb
patees patees 0.35 verb
mees mees 0.24 verb
rastɾees rastrees 0.23 verb
oɾees orees 0.20 verb
ʎoɾikees lloriquees 0.20 verb
koketees coquetees 0.19 verb
paɾpaðees parpadees 0.18 verb
blokees bloquees 0.18 verb
maɾees marees 0.18 verb
dees dees 0.16 noun
tituβees titubees 0.15 verb
boɣsees boxees 0.14 verb
emplees emplees 0.12 verb
moskees mosquees 0.12 verb
aun aún 492.31 adverb
aun aun 94.57 adverb
bɾaun braun 1.60 noun
kɾeeɾ creer 202.16 verb
leeɾ leer 76.56 verb
poseeɾ poseer 3.65 verb
pɾoβeeɾ proveer 2.73 verb
beeɾ veer 1.25 noun
beeɾ beer 0.65 verb
pjoneeɾ pioneer 0.31 noun
peeɾ peer 0.25 noun
t͡ʃeeɾ cheer 0.23 noun
pɾeβeeɾ preveer 0.15 verb
releeɾ releer 0.13 verb
seis seis 181.12 number
aβeis habéis 60.34 verb
teneis tenéis 39.21 verb
keɾeis queréis 27.05 verb
poðeis podéis 27.02 verb
saβeis sabéis 25.68 verb
aθeis hacéis 12.70 verb
beis veis 8.92 verb
deβeis debéis 8.32 verb
djeθiseis dieciséis 5.41 number
konoθeis conocéis 5.31 verb
tendɾeis tendréis 5.16 verb
beɾeis veréis 3.96 verb
seɾeis seréis 3.47 verb
esteis estéis 3.33 verb
dexeis dejéis 3.29 verb
poðɾeis podréis 2.97 verb
entendeis entendéis 2.90 verb
iθisteis hicisteis 2.84 verb
pɾeokupeis preocupéis 2.83 verb
estaɾeis estaréis 2.62 verb
fwisteis fuisteis 2.23 verb
aɾeis haréis 2.17 verb
paɾeθeis parecéis 1.91 verb
olβiðeis olvidéis 1.89 verb
iɾeis iréis 1.62 verb
bisteis visteis 1.50 verb
dispaɾeis disparéis 1.38 verb
dixisteis dijisteis 1.35 verb
aβɾeis habréis 1.23 verb
deis deis 1.22 verb
tokeis toquéis 1.16 verb
keðeis quedéis 1.12 verb
bolβeis volvéis 1.08 verb
aβleis habléis 1.07 verb
saβɾeis sabréis 1.04 verb
tuβisteis tuvisteis 1.01 verb
eŋkontɾaɾeis encontraréis 1.00 verb
estuβisteis estuvisteis 0.97 verb
bolβeɾeis volveréis 0.93 verb
miɾeis miréis 0.92 verb
poneis ponéis 0.90 verb
konoθisteis conocisteis 0.89 verb
moɾiɾeis moriréis 0.85 verb
penseis penséis 0.81 verb
reis reís 0.77 verb
paɾeis paréis 0.77 verb
eŋkontɾasteis encontrasteis 0.75 verb
aθeɾkeis acerquéis 0.72 verb
paseis paséis 0.71 verb
djeθiseis dieciseis 0.62 number
disteis disteis 0.62 verb
binisteis vinisteis 0.61 verb
mateis matéis 0.60 verb
aβlasteis hablasteis 0.60 verb
espeɾeis esperéis 0.59 verb
eŋkontɾeis encontréis 0.59 verb
atɾeβeis atrevéis 0.57 verb
ʎeÉ£eis lleguéis 0.56 verb
matasteis matasteis 0.56 verb
keðaɾeis quedaréis 0.56 verb
kereis querréis 0.56 verb
komeis coméis 0.55 verb
paÉ£aɾeis pagaréis 0.55 verb
meɾeθeis merecéis 0.54 verb
dexasteis dejasteis 0.54 verb
peɾðeis perdéis 0.54 verb
kompɾendeis comprendéis 0.53 verb
saldɾeis saldréis 0.51 verb
ʎeβeis llevéis 0.51 verb
diɾeis diréis 0.51 verb
bendɾeis vendréis 0.48 verb
pɾetendeis pretendéis 0.47 verb
eskut͡ʃeis escuchéis 0.46 verb
empeθeis empecéis 0.45 verb
tomeis toméis 0.45 verb
ʎeɣasteis llegasteis 0.44 verb
daɾeis daréis 0.43 verb
entɾeis entréis 0.42 verb
oisteis oísteis 0.42 verb
biβiɾeis viviréis 0.42 verb
intenteis intentéis 0.41 verb
koxeis cogéis 0.40 verb
deβeɾeis deberéis 0.40 verb
ʎeβaɾeis llevaréis 0.40 verb
molesteis molestéis 0.40 verb
puðisteis pudisteis 0.38 verb
sepaɾeis separéis 0.38 verb
akaβaɾeis acabaréis 0.38 verb
ʎameis llaméis 0.38 verb
neθesiteis necesitéis 0.38 verb
temeis teméis 0.38 verb
konseɣisteis conseguisteis 0.37 verb
pɾometisteis prometisteis 0.36 verb
konoθeɾeis conoceréis 0.36 verb
neθesitaɾeis necesitaréis 0.36 verb
konseÉ£iɾeis conseguiréis 0.36 verb
kasasteis casasteis 0.36 verb
leβanteis levantéis 0.35 verb
reθiβiɾeis recibiréis 0.35 verb
seÉ£iɾeis seguiréis 0.35 verb
ʎeÉ£aɾeis llegaréis 0.34 verb
rekonoθeis reconocéis 0.34 verb
pasasteis pasasteis 0.33 verb
deβisteis debisteis 0.33 verb
aβandoneis abandonéis 0.32 verb
pasaɾeis pasaréis 0.32 verb
dexaɾeis dejaréis 0.31 verb
uβjeseis hubieseis 0.31 verb
xeɾseis jerseys 0.31 noun
meteis metéis 0.30 verb
akaβeis acabéis 0.30 verb
peɾðisteis perdisteis 0.30 verb
apɾendeɾeis aprenderéis 0.30 verb
konteis contéis 0.30 verb
rekoɾðeis recordéis 0.29 verb
salisteis salisteis 0.29 verb
et͡ʃeis echéis 0.28 verb
peɾðeɾeis perderéis 0.27 verb
roβasteis robasteis 0.27 verb
beβeis bebéis 0.27 verb
pensasteis pensasteis 0.27 verb
pɾeÉ£unteis preguntéis 0.27 verb
aʝuðeis ayudéis 0.26 verb
fweseis fueseis 0.26 verb
kaseis caséis 0.26 verb
ʎoɾeis lloréis 0.25 verb
asusteis asustéis 0.25 verb
peðisteis pedisteis 0.24 verb
pusisteis pusisteis 0.24 verb
maɾt͡ʃeis marchéis 0.24 verb
peleasteis peleasteis 0.24 verb
eŋkontɾaɾeis encontrareis 0.24 verb
eskondeis escondéis 0.24 verb
xokkeis jockeys 0.24 noun
buskeis busquéis 0.23 verb
kɾeeɾeis creeréis 0.23 verb
arepentiɾeis arrepentiréis 0.23 verb
ofɾeθeis ofrecéis 0.22 verb
kiteis quitéis 0.22 verb
pɾometeis prometéis 0.22 verb
sentiɾeis sentiréis 0.22 verb
bolβisteis volvisteis 0.22 verb
koreis corréis 0.21 verb
oiɾeis oiréis 0.21 verb
disfɾuteis disfrutéis 0.21 verb
ʎamasteis llamasteis 0.21 verb
moβeis movéis 0.21 verb
peɾteneθeis pertenecéis 0.21 verb
koxisteis cogisteis 0.21 verb
tɾaxisteis trajisteis 0.21 verb
aθepteis aceptéis 0.21 verb
oleis oléis 0.21 verb
entendeɾeis entenderéis 0.20 verb
rekoɾðaɾeis recordaréis 0.20 verb
solteis soltéis 0.20 verb
tiɾeis tiréis 0.20 verb
baxeis bajéis 0.20 verb
aβlaɾeis hablaréis 0.20 verb
sakeis saquéis 0.20 verb
pensaɾeis pensaréis 0.20 verb
xeɾseis jerséis 0.19 noun
baleis valéis 0.19 verb
duðeis dudéis 0.19 verb
ʎeβasteis llevasteis 0.19 verb
alexeis alejéis 0.19 verb
aʝuðaɾeis ayudaréis 0.19 verb
rompisteis rompisteis 0.19 verb
bendeis vendéis 0.18 verb
komeɾeis comeréis 0.18 verb
empeθasteis empezasteis 0.18 verb
empuxeis empujéis 0.18 verb
useis uséis 0.18 verb
naθisteis nacisteis 0.18 verb
eŋkontɾasteis encontrásteis 0.17 verb
sakasteis sacasteis 0.17 verb
ɡɾiteis gritéis 0.17 verb
teɾmineis terminéis 0.17 verb
xuθɣeis juzguéis 0.17 verb
manteneis mantenéis 0.17 verb
komfjeis confiéis 0.17 verb
emfaðeis enfadéis 0.17 verb
tomasteis tomasteis 0.17 verb
buɾleis burléis 0.16 verb
É£usteis gustéis 0.16 verb
lamentaɾeis lamentaréis 0.16 verb
É¡anaɾeis ganaréis 0.16 verb
pɾeÉ£untaɾeis preguntaréis 0.16 verb
reθiβisteis recibisteis 0.16 verb
entɾeÉ£eis entreguéis 0.15 verb
xuÉ£eis juguéis 0.15 verb
keðasteis quedasteis 0.15 verb
pɾesteis prestéis 0.15 verb
senteis sentéis 0.15 verb
tɾateis tratéis 0.15 verb
pondɾeis pondréis 0.15 verb
koxeɾeis cogeréis 0.14 verb
estuβjeseis estuvieseis 0.14 verb
rompeis rompéis 0.14 verb
tomaɾeis tomaréis 0.14 verb
kompɾendeɾeis comprenderéis 0.14 verb
taɾðaɾeis tardaréis 0.14 verb
mostɾeis mostréis 0.14 verb
respondeis respondéis 0.14 verb
espeɾaɾeis esperaréis 0.14 verb
peɾðoneis perdonéis 0.14 verb
intentasteis intentasteis 0.13 verb
pɾoponeis proponéis 0.13 verb
salβasteis salvasteis 0.13 verb
tɾaβaxaɾeis trabajaréis 0.13 verb
koɾteis cortéis 0.13 verb
deθiðisteis decidisteis 0.13 verb
sakaɾeis sacaréis 0.13 verb
tɾaβaxeis trabajéis 0.13 verb
kasaɾeis casaréis 0.13 verb
keðaɾeis quedareis 0.13 verb
kɾeisteis creísteis 0.13 verb
diskutisteis discutisteis 0.13 verb
doɾmiɾeis dormiréis 0.13 verb
lut͡ʃaɾeis lucharéis 0.13 verb
mandeis mandéis 0.13 verb
sufɾiɾeis sufriréis 0.13 verb
supisteis supisteis 0.13 verb
mataɾeis mataréis 0.12 verb
oɾðenasteis ordenasteis 0.12 verb
kisisteis quisisteis 0.12 verb
apɾendeis aprendéis 0.12 verb
entɾaɾeis entraréis 0.12 verb
peÉ£eis peguéis 0.12 verb
pɾeɣuntasteis preguntasteis 0.12 verb
puðjeseis pudieseis 0.12 verb
reɣɾeseis regreséis 0.12 verb
kompɾasteis comprasteis 0.12 verb
deskuβɾiɾeis descubriréis 0.12 verb
eskut͡ʃasteis escuchasteis 0.12 verb
beintiseis veintiséis 0.77 date
pais país 172.20 noun
estais estáis 51.18 verb
bais vais 26.54 verb
É¡ais gays 10.14 adjective
pais pais 8.37 noun
estaβais estabais 5.57 verb
mais mais 5.41 noun
aÉ£ais hagáis 4.81 verb
neθesitais necesitáis 4.03 verb
keɾais queráis 3.77 verb
pensais pensáis 3.76 verb
ʎeβais lleváis 3.64 verb
teŋɡais tengáis 3.48 verb
dais dais 3.31 verb
baʝais vayáis 3.13 verb
aʝais hayáis 2.94 verb
poðais podáis 2.73 verb
eɾais erais 2.61 verb
aβlais habláis 2.58 verb
diÉ£ais digáis 1.90 verb
moβais mováis 1.87 verb
dexais dejáis 1.86 verb
ʎamais llamáis 1.81 verb
rekoɾðais recordáis 1.64 verb
espeɾais esperáis 1.46 verb
bolβais volváis 1.44 verb
kalais calais 1.33 noun
keðais quedáis 1.32 verb
estaβais estábais 1.27 verb
sepais sepáis 1.27 verb
iβais ibais 1.20 verb
miɾais miráis 1.14 verb
buskais buscáis 1.13 verb
akoɾðais acordáis 1.09 verb
temais temáis 0.95 verb
peɾðais perdáis 0.92 verb
uβjeɾais hubierais 0.90 verb
eŋkontɾais encontráis 0.90 verb
poŋɡais pongáis 0.89 verb
fweɾais fuerais 0.89 verb
samuɾais samurais 0.87 noun
tomais tomáis 0.85 verb
amais amáis 0.84 verb
beŋɡais vengáis 0.82 verb
diskulpais disculpáis 0.80 verb
ʎeÉ£ais llegáis 0.79 verb
tɾaβaxais trabajáis 0.77 verb
akaβais acabáis 0.73 verb
salÉ£ais salgáis 0.72 verb
É¡wais guays 0.71 adjective
xuÉ£ais jugáis 0.67 verb
siÉ£ais sigáis 0.65 verb
pasais pasáis 0.64 verb
estuβjeɾais estuvierais 0.58 verb
puðjeɾais pudierais 0.55 verb
intentais intentáis 0.53 verb
eɾais érais 0.53 noun
metais metáis 0.50 verb
ekiβokais equivocáis 0.48 verb
eskut͡ʃais escucháis 0.48 verb
imaxinais imagináis 0.48 verb
pɾeÉ£untais preguntáis 0.48 verb
opinais opináis 0.45 verb
aθeptais aceptáis 0.44 verb
tuβjeɾais tuvierais 0.42 verb
tɾatais tratáis 0.41 verb
olβiðais olvidáis 0.41 verb
É¡anais ganáis 0.40 verb
kontais contáis 0.40 verb
aβlaβais hablabais 0.40 verb
matais matáis 0.40 verb
aʝuðais ayudáis 0.39 verb
entɾais entráis 0.39 verb
usais usáis 0.39 verb
piðais pidáis 0.38 verb
tokais tocáis 0.38 verb
konoθkais conozcáis 0.37 verb
xeɾβais gervais 0.35 noun
maɾt͡ʃais marcháis 0.35 verb
pensaβais pensabais 0.35 verb
paÉ£ais pagáis 0.34 verb
empeθais empezáis 0.34 verb
espeɾaβais esperabais 0.34 verb
et͡ʃais echáis 0.34 verb
aβɾais abráis 0.33 verb
diβiɾtais divirtáis 0.33 verb
kasais casáis 0.32 verb
komais comáis 0.31 verb
binjeɾais vinierais 0.31 verb
É£ustais gustáis 0.31 verb
supjeɾais supierais 0.31 verb
duɾmais durmáis 0.31 verb
tais tais 0.30 noun
peɾðonais perdonáis 0.30 verb
koxais cojáis 0.29 verb
korais corráis 0.29 verb
iθjeɾais hicierais 0.29 verb
sakais sacáis 0.29 verb
oiÉ£ais oigáis 0.28 verb
ʎeβaβais llevabais 0.27 verb
biβais viváis 0.27 verb
neÉ£ais negáis 0.27 verb
diskutais discutáis 0.26 verb
lut͡ʃais lucháis 0.26 verb
muɾais muráis 0.26 verb
rjais riáis 0.26 verb
sintais sintáis 0.26 verb
entendais entendáis 0.25 verb
osais osáis 0.25 verb
oðjais odiáis 0.25 verb
piʎais pilláis 0.25 verb
beβais bebáis 0.24 verb
paɾais paráis 0.24 verb
buɾlais burláis 0.23 verb
eɾais eráis 0.23 verb
peɾmitais permitáis 0.23 verb
sentais sentáis 0.23 verb
andais andáis 0.22 verb
kaʎais calláis 0.22 verb
tɾaiÉ£ais traigáis 0.22 verb
komfjais confiáis 0.21 verb
deteŋɡais detengáis 0.21 verb
tiɾais tiráis 0.21 verb
aktwais actuáis 0.21 verb
kitais quitáis 0.20 verb
kompoɾtais comportáis 0.20 verb
rompais rompáis 0.20 verb
konsiðeɾais consideráis 0.19 verb
buskaβais buscabais 0.19 verb
mandais mandáis 0.18 verb
pɾeokupais preocupáis 0.18 verb
kisjeɾais quisierais 0.18 verb
bjeɾais vierais 0.18 verb
foɾmais formáis 0.18 verb
aðiβinais adivináis 0.17 verb
kompɾais compráis 0.17 verb
laɾɣais largáis 0.17 verb
kantais cantáis 0.17 verb
uʝais huyáis 0.17 verb
É¡waɾðais guardáis 0.16 verb
ʎoɾais lloráis 0.16 verb
neθesitaβais necesitabais 0.16 verb
konoθjeɾais conocierais 0.16 verb
spɾais sprays 0.16 noun
kamβjais cambiáis 0.15 verb
uβjeɾais hubiérais 0.15 verb
poɾtais portáis 0.15 verb
roβais robáis 0.15 verb
dexaɾais dejarais 0.15 verb
deðikais dedicáis 0.14 verb
eskɾiβais escribáis 0.14 verb
baxais bajáis 0.14 verb
entɾeÉ£ais entregáis 0.14 verb
ɡɾitais gritáis 0.14 verb
suβais subáis 0.14 verb
areÉ£lais arregláis 0.13 verb
deθiðais decidáis 0.13 verb
leβantais levantáis 0.13 verb
bailais bailáis 0.13 verb
aʎais halláis 0.13 verb
xoðais jodáis 0.13 verb
deβolβais devolváis 0.13 verb
pɾestais prestáis 0.13 verb
kexais quejáis 0.13 verb
xuɾais juráis 0.12 verb
tais thais 0.12 noun
akompaɲais acompañáis 0.12 verb
apɾendais aprendáis 0.12 verb
dixeɾais dijerais 0.12 verb
montais montáis 0.12 verb
unais unáis 0.12 verb
duðais dudáis 0.12 verb
ʎeɣais llegais 0.12 noun
oβliÉ£ais obligáis 0.12 verb
peoɾ peor 163.29 adjective
real real 143.98 adjective
iðeal ideal 17.73 adjective
leal leal 13.70 adjective
θeɾeal cereal 4.15 noun
montɾeal montreal 3.06 noun
ireal irreal 2.64 adjective
kɾaneal craneal 1.64 adjective
deal deal 1.37 noun
dezleal desleal 1.29 adjective
lineal lineal 0.97 adjective
intɾakɾaneal intracraneal 0.51 adjective
boɾeal boreal 0.48 adjective
pineal pineal 0.39 adjective
peɾitoneal peritoneal 0.22 adjective
tɾakeal traqueal 0.17 adjective
koɾneal corneal 0.14 noun
sureal surreal 0.13 adjective
inteɾkɾaneal intercraneal 0.12 adjective
seas seas 135.69 verb
iðeas ideas 50.45 noun
kɾeas creas 27.75 verb
beas veas 26.45 verb
lineas líneas 26.24 noun
deseas deseas 22.23 verb
bɾomeas bromeas 20.40 verb
peleas peleas 18.55 noun
taɾeas tareas 12.69 noun
aɾeas áreas 7.33 noun
feas feas 6.52 adjective
planeas planeas 5.75 verb
nauseas náuseas 5.66 noun
aeɾeas aéreas 4.29 adjective
leas leas 3.87 verb
É¡olpeas golpeas 3.37 verb
oɾkiðeas orquídeas 2.73 noun
lineas lineas 2.61 verb
É£ineas guineas 2.45 noun
ektaɾeas hectáreas 2.34 number
aldeas aldeas 2.27 noun
nauseas nauseas 2.02 verb
aeɾolineas aerolíneas 1.93 noun
andɾeas andreas 1.90 noun
koreas correas 1.81 noun
maɾeas mareas 1.77 noun
t͡ʃimeneas chimeneas 1.60 noun
paŋkɾeas páncreas 1.52 noun
euɾopeas europeas 1.51 adjective
eroneas erróneas 0.86 adjective
estɾopeas estropeas 0.78 verb
paseas paseas 0.75 verb
suβteraneas subterráneas 0.73 adjective
beneɾeas venéreas 0.65 adjective
meas meas 0.53 verb
blokeas bloqueas 0.48 verb
pateas pateas 0.48 verb
koketeas coqueteas 0.47 verb
aθoteas azoteas 0.46 noun
deletɾeas deletreas 0.39 verb
instantaneas instantáneas 0.39 adjective
espontaneas espontáneas 0.37 adjective
bolteas volteas 0.37 verb
poleas poleas 0.37 noun
asamβleas asambleas 0.36 noun
aβeas hábeas 0.32 adjective
koɾneas córneas 0.31 noun
aθaleas azaleas 0.30 noun
antjaeɾeas antiaéreas 0.29 adjective
kaβɾeas cabreas 0.29 verb
fereas férreas 0.27 adjective
saŋɣineas sanguíneas 0.27 adjective
empleas empleas 0.26 verb
boɣseas boxeas 0.24 verb
bateas bateas 0.23 noun
taɾtamuðeas tartamudeas 0.22 verb
roðeas rodeas 0.21 verb
peas peas 0.21 noun
aeɾeas aereas 0.21 adjective
fantaseas fantaseas 0.21 verb
planteas planteas 0.20 verb
nokeas noqueas 0.18 verb
eneas eneas 0.18 noun
pestaɲeas pestañeas 0.18 verb
suɾfeas surfeas 0.18 adjective
meneas meneas 0.18 verb
koxeas cojeas 0.18 verb
oseas óseas 0.17 verb
baβeas babeas 0.16 verb
alaɾðeas alardeas 0.16 verb
reas reas 0.16 noun
poseas poseas 0.15 verb
saβoteas saboteas 0.14 verb
balanθeas balanceas 0.14 verb
seɾmoneas sermoneas 0.14 verb
paɾpaðeas parpadeas 0.13 verb
piloteas piloteas 0.13 verb
kontempoɾaneas contemporáneas 0.13 adjective
toketeas toqueteas 0.13 verb
tituβeas titubeas 0.12 verb
kutaneas cutáneas 0.12 adjective
simultaneas simultáneas 0.12 adjective
mit͡ʃael michael 131.26 noun
izrael israel 10.95 noun
rafael rafael 4.20 noun
rapael raphael 1.36 noun
izmael ismael 0.65 noun
ismael ishmael 0.26 noun
ʝael yael 0.26 noun
sean sean 106.27 verb
bean vean 33.33 verb
dean dean 29.21 noun
xean jean 21.96 noun
desean desean 12.44 verb
kɾean crean 11.63 verb
pelean pelean 6.01 verb
roðean rodean 4.35 verb
mean mean 3.88 verb
planean planean 3.84 verb
lean lean 3.31 verb
É¡olpean golpean 2.97 verb
oθean ocean 2.31 noun
batean batean 1.42 verb
bɾomean bromean 1.00 verb
bomβaɾðean bombardean 0.98 verb
blokean bloquean 0.93 verb
pasean pasean 0.85 verb
emplean emplean 0.76 verb
estɾopean estropean 0.70 verb
eskasean escasean 0.58 verb
patean patean 0.56 verb
rastɾean rastrean 0.54 verb
alinean alinean 0.46 verb
apaɾean aparean 0.44 verb
sakean saquean 0.35 verb
paɾpaðean parpadean 0.35 verb
meɾoðean merodean 0.33 verb
É¡otean gotean 0.27 verb
reβolotean revolotean 0.26 verb
maɾean marean 0.24 verb
plantean plantean 0.23 verb
boltean voltean 0.23 verb
balanθean balancean 0.23 verb
tintinean tintinean 0.21 verb
posean posean 0.19 verb
menean menean 0.19 verb
pisotean pisotean 0.19 verb
koketean coquetean 0.18 verb
baβean babean 0.18 verb
tamβalean tambalean 0.18 verb
fantasean fantasean 0.18 verb
dean deán 0.17 noun
ondean ondean 0.17 verb
akarean acarrean 0.16 verb
eskanean escanean 0.16 verb
monitoɾean monitorean 0.14 verb
aβut͡ʃean abuchean 0.14 verb
kaβɾean cabrean 0.13 verb
paβonean pavonean 0.13 verb
apalean apalean 0.13 verb
pɾoβean provean 0.13 verb
bomβean bombean 0.12 verb
moldean moldean 0.12 verb
paul paul 90.74 noun
baul baúl 8.30 noun
saul saul 6.41 noun
raul raúl 2.21 noun
saul saúl 1.19 noun
raul raul 0.91 noun
paul paúl 0.67 noun
oiɾ oír 88.07 verb
renoiɾ renoir 1.23 noun
kɾeen creen 87.02 verb
ɡɾeen green 15.37 noun
reen rehén 10.63 noun
aʎoβeen halloween 9.39 noun
keen queen 5.31 noun
peleen peleen 4.65 verb
leen leen 3.34 verb
poseen poseen 3.03 verb
É¡olpeen golpeen 2.00 verb
deseen deseen 1.92 verb
seen seen 1.58 verb
blokeen bloqueen 1.26 verb
rastɾeen rastreen 1.01 verb
roðeen rodeen 0.93 verb
bɾeen breen 0.86 noun
spɾiŋɣsteen springsteen 0.72 noun
seen sheen 0.66 noun
pɾoβeen proveen 0.65 verb
pateen pateen 0.61 verb
bolteen volteen 0.53 verb
aβeɾðeen aberdeen 0.53 noun
t͡ʃekeen chequeen 0.42 noun
estɾopeen estropeen 0.29 verb
bomβaɾðeen bombardeen 0.25 verb
meen meen 0.24 verb
koɾeen coreen 0.23 noun
pisoteen pisoteen 0.22 verb
skɾeen screen 0.21 noun
boɣseen boxeen 0.19 verb
eskaneen escaneen 0.18 verb
planeen planeen 0.18 verb
lauɾeen laureen 0.17 noun
paseen paseen 0.14 verb
bomβeen bombeen 0.14 verb
sakeen saqueen 0.13 verb
koleen coleen 0.13 noun
poðɾian podrían 79.23 verb
aβian habían 72.06 verb
tenian tenían 67.62 verb
deβeɾian deberían 59.02 verb
keɾian querían 38.27 verb
saβian sabían 23.99 verb
poðian podían 23.26 verb
aθian hacían 19.50 verb
seɾian serían 17.84 verb
aβɾian habrían 17.62 verb
ian ian 14.69 noun
deθian decían 14.29 verb
aɾian harían 13.96 verb
estaɾian estarían 13.38 verb
tendɾian tendrían 9.80 verb
paɾeθian parecían 8.69 verb
deβian debían 8.50 verb
benian venían 8.09 verb
embian envían 7.47 verb
solian solían 7.18 verb
biβian vivían 6.25 verb
konoθian conocían 5.99 verb
seÉ£ian seguían 4.47 verb
daɾian darían 4.43 verb
mataɾian matarían 4.39 verb
bendɾian vendrían 4.38 verb
diɾian dirían 4.35 verb
komfian confían 4.30 verb
kerian querrían 4.12 verb
salian salían 4.10 verb
sonrian sonrían 3.49 verb
dexaɾian dejarían 3.30 verb
iɾian irían 3.13 verb
ponian ponían 2.76 verb
eÉ£sistian existían 2.51 verb
sentian sentían 2.27 verb
beɾian verían 2.25 verb
saβɾian sabrían 2.13 verb
bolβian volvían 1.97 verb
meɾeθian merecían 1.91 verb
moɾian morían 1.80 verb
pensaɾian pensarían 1.78 verb
rian rían 1.76 verb
paÉ£aɾian pagarían 1.66 verb
bolβeɾian volverían 1.64 verb
ʎeβaɾian llevarían 1.64 verb
eŋkontɾaɾian encontrarían 1.63 verb
komian comían 1.62 verb
ʎamaɾian llamarían 1.62 verb
korian corrían 1.57 verb
keðaɾian quedarían 1.54 verb
kɾeeɾian creerían 1.51 verb
peɾseÉ£ian perseguían 1.51 verb
pondɾian pondrían 1.49 verb
doɾmian dormían 1.48 verb
moɾiɾian morirían 1.47 verb
É£ustaɾian gustarían 1.47 verb
bendian vendían 1.42 verb
peɾteneθian pertenecían 1.40 verb
diɾixian dirigían 1.35 verb
peðian pedían 1.29 verb
temian temían 1.28 verb
seÉ£iɾian seguirían 1.17 verb
aʝuðaɾian ayudarían 1.15 verb
neθesitaɾian necesitarían 1.14 verb
ʎeÉ£aɾian llegarían 1.12 verb
metian metían 1.09 verb
moβian movían 1.04 verb
mantenian mantenían 1.04 verb
saldɾian saldrían 1.03 verb
seɾβian servían 1.02 verb
pasaɾian pasarían 1.02 verb
peɾmitian permitían 1.00 verb
entendian entendían 1.00 verb
diskutian discutían 0.91 verb
entendeɾian entenderían 0.90 verb
tomaɾian tomarían 0.89 verb
apaɾeθian aparecían 0.89 verb
embjaɾian enviarían 0.88 verb
beβian bebían 0.88 verb
kɾian crían 0.85 verb
desafian desafían 0.82 verb
kompaɾtian compartían 0.81 verb
pɾefeɾiɾian preferirían 0.80 verb
akaβaɾian acabarían 0.78 verb
kaeɾian caerían 0.78 verb
eskondian escondían 0.78 verb
aθeptaɾian aceptarían 0.78 verb
sentiɾian sentirían 0.77 verb
É£ian guían 0.76 verb
peɾmitiɾian permitirían 0.75 verb
et͡ʃaɾian echarían 0.73 verb
balian valían 0.71 verb
reθiβian recibían 0.69 verb
bestian vestían 0.69 verb
deseaɾian desearían 0.68 verb
peɾðian perdían 0.68 verb
reunian reunían 0.67 verb
kamβjaɾian cambiarían 0.66 verb
ofɾeθian ofrecían 0.65 verb
kontenian contenían 0.64 verb
peɾðeɾian perderían 0.64 verb
aβɾian abrían 0.62 verb
pɾetendian pretendían 0.60 verb
kɾeθian crecían 0.59 verb
seɾβiɾian servirían 0.59 verb
suβian subían 0.59 verb
luθian lucían 0.58 verb
konstɾwian construían 0.58 verb
usaɾian usarían 0.58 verb
pɾotexian protegían 0.56 verb
taɾðaɾian tardarían 0.55 verb
konseÉ£ian conseguían 0.53 verb
sakaɾian sacarían 0.53 verb
olian olían 0.52 verb
kitaɾian quitarían 0.52 verb
tɾaeɾian traerían 0.52 verb
baɾian varían 0.52 verb
atɾeβeɾian atreverían 0.50 verb
konduθian conducían 0.50 verb
biβiɾian vivirían 0.50 verb
arestaɾian arrestarían 0.50 verb
É¡anaɾian ganarían 0.49 verb
pɾoβenian provenían 0.48 verb
dispaɾaɾian dispararían 0.48 verb
koxian cogían 0.47 verb
wian huían 0.47 verb
tɾataɾian tratarían 0.47 verb
eskɾiβian escribían 0.46 verb
komeɾian comerían 0.46 verb
refeɾian referían 0.45 verb
detendɾian detendrían 0.45 verb
buskaɾian buscarían 0.45 verb
despeðiɾian despedirían 0.45 verb
mandaɾian mandarían 0.45 verb
sufɾian sufrían 0.45 verb
kuβɾian cubrían 0.44 verb
okurian ocurrían 0.44 verb
reɣɾesaɾian regresarían 0.44 verb
emfɾian enfrían 0.44 verb
deskuβɾiɾian descubrirían 0.43 verb
paɾeθeɾian parecerían 0.43 verb
konsiðeɾaɾian considerarían 0.43 verb
desapaɾeθian desaparecían 0.42 verb
eskut͡ʃaɾian escucharían 0.42 verb
reiɾian reirían 0.42 verb
rompian rompían 0.42 verb
destɾwiɾian destruirían 0.41 verb
kombeɾtian convertían 0.40 verb
enθeraɾian encerrarían 0.40 verb
kompɾaɾian comprarían 0.40 verb
intentaɾian intentarían 0.39 verb
diβeɾtian divertían 0.39 verb
meteɾian meterían 0.39 verb
rekonoθeɾian reconocerían 0.39 verb
konseÉ£iɾian conseguirían 0.39 verb
espeɾaɾian esperarían 0.39 verb
aβlaɾian hablarían 0.39 verb
atakaɾian atacarían 0.37 verb
ansian ansían 0.37 verb
kombeɾtiɾian convertirían 0.37 verb
iŋklwian incluían 0.37 verb
molestaɾian molestarían 0.37 verb
soɾpɾendeɾian sorprenderían 0.36 verb
koinθiðian coincidían 0.36 verb
atɾapaɾian atraparían 0.36 verb
peɾmaneθian permanecían 0.36 verb
dezβian desvían 0.35 verb
suθeðian sucedían 0.34 verb
koɾtaɾian cortarían 0.34 verb
empeθaɾian empezarían 0.34 verb
soβɾeβiβiɾian sobrevivirían 0.34 verb
fian fían 0.33 verb
roβaɾian robarían 0.33 verb
bendeɾian venderían 0.33 verb
baθian vacían 0.32 verb
aɾðian ardían 0.32 verb
fɾian frían 0.32 verb
mentian mentían 0.32 verb
pɾoðuθian producían 0.31 verb
entɾaɾian entrarían 0.31 verb
respondian respondían 0.31 verb
teɾminaɾian terminarían 0.31 verb
dolian dolían 0.31 verb
loɣɾaɾian lograrían 0.31 verb
elexian elegían 0.30 verb
espian espían 0.30 verb
ʝaθian yacían 0.30 verb
oponian oponían 0.30 verb
defendian defendían 0.30 verb
peðiɾian pedirían 0.29 verb
funθjonaɾian funcionarían 0.29 verb
pɾoθeðian procedían 0.29 verb
reθiβiɾian recibirían 0.29 verb
rekoxian recogían 0.28 verb
kumplian cumplían 0.27 verb
deskuβɾian descubrían 0.27 verb
pɾefeɾian preferían 0.27 verb
apaɾeθeɾian aparecerían 0.27 verb
aβɾiɾian abrirían 0.26 verb
kulpaɾian culparían 0.26 verb
mantendɾian mantendrían 0.26 verb
desapaɾeθeɾian desaparecerían 0.26 verb
pɾeÉ£untaɾian preguntarían 0.26 verb
inteɾesaɾian interesarían 0.25 verb
paɾaɾian pararían 0.25 verb
konoθeɾian conocerían 0.25 verb
eÉ£sistiɾian existirían 0.24 verb
rekeɾian requerían 0.24 verb
suɾxian surgían 0.24 verb
akusaɾian acusarían 0.24 verb
miɾaɾian mirarían 0.24 verb
detenian detenían 0.24 verb
fiŋxian fingían 0.24 verb
rekoɾðaɾian recordarían 0.24 verb
rompeɾian romperían 0.24 verb
sostenian sostenían 0.23 verb
arjesÉ£aɾian arriesgarían 0.23 verb
dependian dependían 0.23 verb
deskomfian desconfían 0.23 verb
repetian repetían 0.23 verb
sospet͡ʃaɾian sospecharían 0.23 verb
uniɾian unirían 0.23 verb
θeraɾian cerrarían 0.23 verb
duɾaɾian durarían 0.23 verb
rekonoθian reconocían 0.22 verb
unian unían 0.22 verb
kausaɾian causarían 0.22 verb
kompɾendian comprendían 0.22 verb
eŋkantaɾian encantarían 0.22 verb
destɾwian destruían 0.22 verb
lut͡ʃaɾian lucharían 0.22 verb
resolβian resolvían 0.22 verb
bastaɾian bastarían 0.22 verb
deβolβeɾian devolverían 0.22 verb
kontɾataɾian contratarían 0.21 verb
paɾtian partían 0.21 verb
pɾometian prometían 0.21 verb
deθiðian decidían 0.21 verb
enteɾaɾian enterarían 0.21 verb
akuðian acudían 0.21 verb
aplauðian aplaudían 0.21 verb
despeðian despedían 0.21 verb
peleaɾian pelearían 0.21 verb
elexiɾian elegirían 0.20 verb
mexoɾaɾian mejorarían 0.20 verb
baldɾian valdrían 0.20 verb
tɾaβaxaɾian trabajarían 0.20 verb
okuriɾian ocurrirían 0.20 verb
respondeɾian responderían 0.20 verb
okupaɾian ocuparían 0.20 verb
aleɣɾaɾian alegrarían 0.19 verb
asustaɾian asustarían 0.19 verb
koxeɾian cogerían 0.19 verb
oiɾian oirían 0.19 verb
salβaɾian salvarían 0.19 verb
mostɾaɾian mostrarían 0.19 verb
oβtenian obtenían 0.19 verb
resistian resistían 0.19 verb
aβandonaɾian abandonarían 0.19 verb
pɾotexeɾian protegerían 0.19 verb
bolaɾian volarían 0.19 verb
aðmitiɾian admitirían 0.19 verb
arwinaɾian arruinarían 0.19 verb
estendian extendían 0.19 verb
retenian retenían 0.19 verb
kontaɾian contarían 0.19 verb
lastimaɾian lastimarían 0.19 verb
peɾðonaɾian perdonarían 0.19 verb
kasaɾian casarían 0.18 verb
kɾeθeɾian crecerían 0.18 verb
mentiɾian mentirían 0.18 verb
rekorian recorrían 0.18 verb
kompetian competían 0.18 verb
apɾeθjaɾian apreciarían 0.18 verb
eÉ£sixian exigían 0.18 verb
disponian disponían 0.18 verb
soβɾeβiβian sobrevivían 0.18 verb
suβiɾian subirían 0.18 verb
botaɾian votarían 0.18 verb
kaβian cabían 0.17 verb
deβolβian devolvían 0.17 verb
liβeɾaɾian liberarían 0.17 verb
sepaɾaɾian separarían 0.17 verb
tokaɾian tocarían 0.17 verb
konstɾwiɾian construirían 0.17 verb
konsumian consumían 0.17 verb
koreɾian correrían 0.17 verb
buɾlaɾian burlarían 0.17 verb
komfjaɾian confiarían 0.17 verb
oβtendɾian obtendrían 0.17 verb
kɾeaɾian crearían 0.17 verb
deskɾiβian describían 0.17 verb
apɾendeɾian aprenderían 0.16 verb
kolÉ£aɾian colgarían 0.16 verb
eskupian escupían 0.16 verb
peɾseÉ£iɾian perseguirían 0.16 verb
kemaɾian quemarían 0.16 verb
tiɾaɾian tirarían 0.16 verb
kaβɾian cabrían 0.16 verb
moβeɾian moverían 0.16 verb
naθian nacían 0.16 verb
notaɾian notarían 0.16 verb
pɾeokupaɾian preocuparían 0.16 verb
atɾeβian atrevían 0.16 verb
korespondian correspondían 0.16 verb
sentaɾian sentarían 0.16 verb
komenθaɾian comenzarían 0.16 verb
impeðian impedían 0.15 verb
aktwaɾian actuarían 0.15 verb
apɾendian aprendían 0.15 verb
apɾoβaɾian aprobarían 0.15 verb
suponian suponían 0.15 verb
temeɾian temerían 0.15 verb
aðmitian admitían 0.15 verb
esplikaɾian explicarían 0.15 verb
apoʝaɾian apoyarían 0.15 verb
kondenaɾian condenarían 0.15 verb
kwiðaɾian cuidarían 0.15 verb
atendian atendían 0.14 verb
peÉ£aɾian pegarían 0.14 verb
espulsaɾian expulsarían 0.14 verb
respetaɾian respetarían 0.14 verb
alkanθaɾian alcanzarían 0.14 verb
diskulpaɾian disculparían 0.14 verb
oðjaɾian odiarían 0.14 verb
roθian rocían 0.14 verb
kostaɾian costarían 0.14 verb
É¡olpeaɾian golpearían 0.14 verb
aʎaɾian hallarían 0.14 verb
areÉ£laɾian arreglarían 0.13 verb
impoɾtaɾian importarían 0.13 verb
ʎenaɾian llenarían 0.13 verb
reakθjonaɾian reaccionarían 0.13 verb
rendian rendían 0.13 verb
komβatian combatían 0.13 verb
kometian cometían 0.13 verb
diβiðian dividían 0.13 verb
aÉ¡wantaɾian aguantarían 0.13 verb
asistian asistían 0.13 verb
eskoxian escogían 0.13 verb
enθendian encendían 0.13 verb
esplotaɾian explotarían 0.13 verb
insistian insistían 0.13 verb
benefiθjaɾian beneficiarían 0.13 verb
kompɾendeɾian comprenderían 0.13 verb
eŋkaɾɣaɾian encargarían 0.13 verb
leβantaɾian levantarían 0.13 verb
oβeðeθian obedecían 0.13 verb
pɾoðuθiɾian producirían 0.12 verb
kaɾeθian carecían 0.12 verb
disfɾutaɾian disfrutarían 0.12 verb
olβiðaɾian olvidarían 0.12 verb
aðoɾaɾian adorarían 0.12 verb
asesinaɾian asesinarían 0.12 verb
baxaɾian bajarían 0.12 verb
kantaɾian cantarían 0.12 verb
kontinwaɾian continuarían 0.12 verb
eliminaɾian eliminarían 0.12 verb
eskɾiβiɾian escribirían 0.12 verb
imbitaɾian invitarían 0.12 verb
lian lían 0.12 verb
moɾðian mordían 0.12 verb
sakɾifikaɾian sacrificarían 0.12 verb
tɾaeɾ traer 61.15 verb
kaeɾ caer 52.96 verb
atɾaeɾ atraer 7.56 verb
estɾaeɾ extraer 4.50 verb
distɾaeɾ distraer 2.28 verb
kontɾaeɾ contraer 1.30 verb
rekaeɾ recaer 0.46 verb
dekaeɾ decaer 0.37 verb
peleaɾ pelear 60.77 verb
kɾeaɾ crear 37.60 verb
nukleaɾ nuclear 19.63 adjective
ɡolpeaɾ golpear 18.49 verb
paseaɾ pasear 14.68 verb
rastɾeaɾ rastrear 9.91 verb
meaɾ mear 8.46 verb
deseaɾ desear 8.37 verb
pateaɾ patear 7.23 verb
planeaɾ planear 6.25 verb
bɾomeaɾ bromear 4.47 verb
blokeaɾ bloquear 4.42 verb
estɾopeaɾ estropear 4.11 verb
t͡ʃekeaɾ chequear 2.89 verb
suɾfeaɾ surfear 2.63 verb
bomβaɾðeaɾ bombardear 2.43 verb
koketeaɾ coquetear 2.43 verb
saβoɾeaɾ saborear 2.40 verb
boɣseaɾ boxear 2.22 verb
rekɾeaɾ recrear 2.19 verb
telefoneaɾ telefonear 2.16 verb
buθeaɾ bucear 2.09 verb
bateaɾ batear 2.08 verb
deletɾeaɾ deletrear 2.06 verb
saβoteaɾ sabotear 2.02 verb
empleaɾ emplear 2.01 verb
alaɾðeaɾ alardear 1.85 verb
ʎoɾikeaɾ lloriquear 1.85 verb
piloteaɾ pilotear 1.81 verb
uzmeaɾ husmear 1.71 verb
roðeaɾ rodear 1.59 verb
sakeaɾ saquear 1.59 verb
bolteaɾ voltear 1.57 verb
kleaɾ clear 1.41 noun
deaɾ dear 1.34 verb
t͡ʃantaxeaɾ chantajear 1.29 verb
iðeaɾ idear 1.23 verb
bomβeaɾ bombear 1.21 verb
paɾpaðeaɾ parpadear 1.19 verb
oɾneaɾ hornear 1.19 verb
kosteaɾ costear 1.12 verb
reɣateaɾ regatear 1.10 verb
eskaneaɾ escanear 1.05 verb
akkeaɾ hackear 1.03 verb
pɾokɾeaɾ procrear 1.03 verb
monitoɾeaɾ monitorear 1.02 verb
fliɾteaɾ flirtear 1.01 verb
baβeaɾ babear 0.92 verb
planteaɾ plantear 0.86 verb
fantaseaɾ fantasear 0.82 verb
famfaroneaɾ fanfarronear 0.80 verb
tonteaɾ tontear 0.80 verb
koloɾeaɾ colorear 0.75 verb
pisoteaɾ pisotear 0.73 verb
kaβɾeaɾ cabrear 0.71 verb
balanθeaɾ balancear 0.71 verb
meɾoðeaɾ merodear 0.71 verb
meneaɾ menear 0.70 verb
olɣaθaneaɾ holgazanear 0.70 verb
xuɣeteaɾ juguetear 0.70 verb
aβofeteaɾ abofetear 0.68 verb
pestaɲeaɾ pestañear 0.66 verb
nokeaɾ noquear 0.66 verb
alineaɾ alinear 0.65 verb
paɾloteaɾ parlotear 0.64 verb
tituβeaɾ titubear 0.62 verb
soɾteaɾ sortear 0.59 verb
kaŋxeaɾ canjear 0.58 verb
moldeaɾ moldear 0.58 verb
teɾmonukleaɾ termonuclear 0.56 adjective
akareaɾ acarrear 0.54 verb
kuɾjoseaɾ curiosear 0.54 verb
dezβlokeaɾ desbloquear 0.54 verb
ɡateaɾ gatear 0.52 verb
blaŋkeaɾ blanquear 0.52 verb
kontɾaβandeaɾ contrabandear 0.52 verb
olfateaɾ olfatear 0.51 verb
fisɣoneaɾ fisgonear 0.51 verb
baɣaβundeaɾ vagabundear 0.48 verb
balβuθeaɾ balbucear 0.48 verb
peðaleaɾ pedalear 0.48 verb
taɾaɾeaɾ tararear 0.46 verb
rapeaɾ rapear 0.45 verb
maɾeaɾ marear 0.44 verb
taɾtamuðeaɾ tartamudear 0.43 verb
kotiʎeaɾ cotillear 0.43 verb
manoseaɾ manosear 0.43 verb
ximoteaɾ gimotear 0.42 verb
piɾateaɾ piratear 0.42 verb
seɾmoneaɾ sermonear 0.40 verb
tanteaɾ tantear 0.40 verb
boikoteaɾ boicotear 0.40 verb
t͡ʃaskeaɾ chasquear 0.38 verb
koxeaɾ cojear 0.37 verb
areaɾ arrear 0.37 verb
masaxeaɾ masajear 0.37 verb
aiɾeaɾ airear 0.36 verb
koreteaɾ corretear 0.35 verb
sondeaɾ sondear 0.35 verb
ɡoteaɾ gotear 0.33 verb
aɣuxeɾeaɾ agujerear 0.32 verb
apaleaɾ apalear 0.32 verb
flakeaɾ flaquear 0.32 verb
ondeaɾ ondear 0.32 verb
aporeaɾ aporrear 0.31 verb
salteaɾ saltear 0.31 verb
maŋɡoneaɾ mangonear 0.31 verb
toɾeaɾ torear 0.29 verb
falseaɾ falsear 0.29 verb
tekleaɾ teclear 0.28 verb
parandeaɾ parrandear 0.26 verb
reðondeaɾ redondear 0.26 verb
reβoloteaɾ revolotear 0.26 verb
omenaxeaɾ homenajear 0.25 verb
ɡaɾaβateaɾ garabatear 0.25 verb
pataleaɾ patalear 0.24 verb
t͡ʃateaɾ chatear 0.24 verb
t͡ʃizmeaɾ chismear 0.24 verb
puteaɾ putear 0.24 verb
oxeaɾ hojear 0.23 verb
replanteaɾ replantear 0.23 verb
kakaɾeaɾ cacarear 0.22 verb
aleteaɾ aletear 0.22 verb
kotoreaɾ cotorrear 0.21 verb
oxeaɾ ojear 0.21 verb
bereaɾ berrear 0.21 verb
t͡ʃizmoreaɾ chismorrear 0.21 verb
moɾðiskeaɾ mordisquear 0.21 verb
tɾapeaɾ trapear 0.20 verb
foɾθexeaɾ forcejear 0.20 verb
xaðeaɾ jadear 0.20 verb
reseteaɾ resetear 0.19 verb
lineaɾ linear 0.19 adjective
toketeaɾ toquetear 0.18 verb
lokkleaɾ locklear 0.18 noun
paleaɾ palear 0.17 verb
boɾðeaɾ bordear 0.17 verb
kokleaɾ coclear 0.16 adjective
pwenteaɾ puentear 0.16 verb
realineaɾ realinear 0.16 verb
tamβaleaɾ tambalear 0.16 verb
eskaseaɾ escasear 0.16 verb
tuteaɾ tutear 0.15 verb
baðeaɾ vadear 0.15 verb
pikoteaɾ picotear 0.15 verb
kut͡ʃit͡ʃeaɾ cuchichear 0.14 verb
kaβleaɾ cablear 0.14 verb
t͡ʃapoteaɾ chapotear 0.14 verb
tintineaɾ tintinear 0.14 verb
aβut͡ʃeaɾ abuchear 0.14 verb
ɣereaɾ guerrear 0.13 verb
paɾkeaɾ parquear 0.13 verb
aɾaɣaneaɾ haraganear 0.13 verb
baɣeaɾ vaguear 0.13 verb
beɾaneaɾ veranear 0.12 verb
aseaɾ asear 0.12 verb
reβoleaɾ revolear 0.12 verb
espolβoɾeaɾ espolvorear 0.12 verb
sois sois 46.41 verb
lois lois 22.49 noun
iʎinois illinois 4.00 noun
bois boys 3.66 noun
ois oís 2.47 verb
kowβois cowboys 1.04 noun
laŋɡlois langlois 0.32 noun
tois toys 0.22 noun
kombois convoys 0.21 noun
fois foix 0.13 noun
alkool alcohol 34.49 noun
kool cool 6.93 noun
liβeɾpool liverpool 2.57 noun
st͡ʃool school 2.09 noun
pool pool 1.78 noun
blakkpool blackpool 0.52 noun
kampeon campeón 33.30 noun
leon león 20.02 noun
leon leon 9.38 noun
napoleon napoleón 8.64 noun
peon peón 3.28 noun
kamaleon camaleón 1.45 noun
neon neón 1.20 noun
akoɾðeon acordeón 1.16 noun
panteon panteón 0.86 noun
seon seon 0.72 noun
simeon simeon 0.56 noun
É¡aleon galeón 0.38 noun
meon meón 0.29 noun
peleon peleón 0.28 noun
simeon simeón 0.27 noun
fɾeon freón 0.22 noun
toreon torreón 0.21 noun
xeðeon gedeón 0.15 noun
mios míos 32.60 pronoun
xuðios judíos 28.33 noun
tios tíos 25.01 noun
lios líos 12.25 noun
baθios vacíos 6.45 adjective
rios ríos 6.08 noun
eskalofɾios escalofríos 5.04 noun
kɾios críos 4.75 noun
fɾios fríos 3.86 adjective
desafios desafíos 2.63 noun
embios envíos 1.73 noun
diβeɾtios divertíos 1.50 verb
unios uníos 1.37 verb
somβɾios sombríos 0.73 adjective
amoɾios amoríos 0.67 noun
naβios navíos 0.67 noun
reunios reuníos 0.61 verb
kuβɾios cubríos 0.60 verb
seɾβios servíos 0.54 verb
tɾios tríos 0.45 noun
bestios vestíos 0.41 pronoun
arepentios arrepentíos 0.41 verb
impios impíos 0.38 adjective
dezβios desvíos 0.34 noun
dezβaɾios desvaríos 0.34 noun
despeðios despedíos 0.31 verb
diɾixios dirigíos 0.31 pronoun
sentios sentíos 0.26 verb
deθiðios decidíos 0.25 pronoun
suβios subíos 0.18 pronoun
baxios bajíos 0.14 noun
bɾios bríos 0.13 noun
ʝouɾ your 27.19 noun
touɾ tour 5.99 noun
seimouɾ seymour 3.83 noun
fouɾ four 2.76 noun
boŋxouɾ bonjour 2.46 noun
ɡlamouɾ glamour 1.85 noun
amouɾ amour 1.18 noun
aɾβouɾ harbour 0.72 noun
balfouɾ balfour 0.32 noun
louis louis 27.18 noun
oʎiβooð hollywood 26.30 noun
É¡ooð good 11.09 noun
ooð hood 5.19 noun
βooð wood 4.32 noun
easðβooð eastwood 1.71 noun
fooð food 1.05 noun
fooð foot 0.86 noun
undeɾβooð underwood 0.72 noun
biÉ£fooð bigfoot 0.51 noun
skooð scoot 0.17 noun
deseos deseos 25.12 noun
moβeos moveos 14.15 verb
koreos correos 8.93 noun
biðeos videos 8.84 noun
fiðeos fideos 5.71 noun
poneos poneos 5.31 verb
empleos empleos 5.04 noun
roðeos rodeos 5.02 noun
feos feos 3.79 adjective
euɾopeos europeos 3.44 noun
tɾofeos trofeos 3.06 noun
paseos paseos 2.67 noun
deteneos deteneos 2.42 verb
museos museos 2.38 noun
biðeos vídeos 2.25 noun
bomβaɾðeos bombardeos 2.20 noun
aeɾeos aéreos 1.98 adjective
maɾeos mareos 1.76 noun
tiɾoteos tiroteos 1.76 noun
kɾaneos cráneos 1.56 noun
manteneos manteneos 1.49 verb
reos reos 1.46 noun
saŋɣineos sanguíneos 1.42 adjective
buɾðeos burdeos 1.21 noun
suβteraneos subterráneos 1.10 adjective
toɾneos torneos 1.07 noun
eskondeos escondeos 0.96 verb
lakteos lácteos 0.95 adjective
eβɾeos hebreos 0.94 noun
meteos meteos 0.91 verb
kotiʎeos cotilleos 0.91 noun
blokeos bloqueos 0.87 noun
eskaneos escaneos 0.83 noun
eliseos elíseos 0.75 noun
ateos ateos 0.68 noun
sakeos saqueos 0.67 noun
piɣmeos pigmeos 0.61 noun
filisteos filisteos 0.61 noun
sondeos sondeos 0.61 noun
É¡luteos glúteos 0.57 noun
t͡ʃekeos chequeos 0.54 noun
espontaneos espontáneos 0.53 adjective
desaθeos deshaceos 0.51 verb
tɾineos trineos 0.51 noun
ʎoɾikeos lloriqueos 0.48 noun
nukleos núcleos 0.46 noun
faɾiseos fariseos 0.45 noun
t͡ʃizmoreos chismorreos 0.43 noun
kontempoɾaneos contemporáneos 0.43 noun
instantaneos instantáneos 0.42 adjective
aseos aseos 0.37 noun
opjaθeos opiáceos 0.37 adjective
piɾineos pirineos 0.36 noun
eroneos erróneos 0.35 adjective
kɾustaθeos crustáceos 0.35 noun
teβeos tebeos 0.35 noun
bolβeos volveos 0.35 pronoun
antjaeɾeos antiaéreos 0.32 adjective
aθeos haceos 0.29 verb
xoðeos jodeos 0.26 verb
koxeos cogeos 0.26 pronoun
aβut͡ʃeos abucheos 0.25 noun
esteɾeos estéreos 0.24 noun
rekɾeos recreos 0.24 noun
simultaneos simultáneos 0.24 adjective
tituβeos titubeos 0.22 noun
balβuθeos balbuceos 0.22 noun
rastɾeos rastreos 0.21 noun
komeos comeos 0.19 verb
papeleos papeleos 0.19 noun
oseos óseos 0.18 noun
foɾaneos foráneos 0.17 adjective
xaðeos jadeos 0.16 noun
paɾpaðeos parpadeos 0.16 noun
tɾapit͡ʃeos trapicheos 0.15 noun
koketeos coqueteos 0.15 noun
eos eos 0.15 noun
petɾoleos petróleos 0.15 noun
oleos óleos 0.15 noun
teneos teneos 0.13 pronoun
pɾotexeos protegeos 0.13 verb
areos arreos 0.13 noun
besukeos besuqueos 0.13 noun
eskaɾθeos escarceos 0.12 noun
xaleos jaleos 0.12 noun
tɾaes traes 24.59 verb
kaes caes 10.50 verb
atɾaes atraes 1.26 verb
distɾaes distraes 0.75 verb
maes maes 0.16 noun
estɾaes extraes 0.15 verb
monsjeuɾ monsieur 22.17 noun
amateuɾ amateur 2.36 noun
fleuɾ fleur 1.69 noun
pasteuɾ pasteur 0.50 noun
reiɾ reír 20.32 verb
sonreiɾ sonreír 9.49 verb
fɾeiɾ freír 2.11 verb
sonreiɾ sonreir 1.87 verb
aθmereiɾ hazmerreír 1.58 noun
aθmereiɾ hazmerreir 0.21 verb
kaos caos 18.85 noun
sentaos sentaos 9.23 verb
maɾt͡ʃaos marchaos 8.94 verb
daos daos 7.89 verb
keðaos quedaos 7.73 verb
apaɾtaos apartaos 5.92 verb
pɾepaɾaos preparaos 5.43 verb
laɾɣaos largaos 4.87 verb
fixaos fijaos 4.35 verb
kaʎaos callaos 3.69 noun
leβantaos levantaos 3.43 verb
aθeɾkaos acercaos 2.91 verb
kitaos quitaos 2.43 verb
kalmaos calmaos 2.28 verb
aɣat͡ʃaos agachaos 1.69 verb
aɣaraos agarraos 1.66 verb
ʎeβaos llevaos 1.66 verb
alexaos alejaos 1.52 verb
retiɾaos retiraos 1.36 verb
sepaɾaos separaos 1.32 verb
aseɣuɾaos aseguraos 1.28 verb
kwiðaos cuidaos 1.13 verb
laos laos 0.94 noun
miɾaos miraos 0.87 verb
olβiðaos olvidaos 0.86 pronoun
relaxaos relajaos 0.80 verb
aroðiʎaos arrodillaos 0.78 verb
imaxinaos imaginaos 0.75 verb
dexaos dejaos 0.75 verb
poɾtaos portaos 0.73 pronoun
tɾaŋkiliθaos tranquilizaos 0.70 verb
okupaos ocupaos 0.68 verb
tomaos tomaos 0.64 verb
akoɾðaos acordaos 0.61 verb
apɾesuɾaos apresuraos 0.56 verb
konθentɾaos concentraos 0.47 verb
kompoɾtaos comportaos 0.47 verb
et͡ʃaos echaos 0.46 verb
kolokaos colocaos 0.45 pronoun
iŋklinaos inclinaos 0.43 verb
aleɣɾaos alegraos 0.38 verb
xuntaos juntaos 0.36 verb
eŋkaɾɣaos encargaos 0.35 verb
estaos estaos 0.35 noun
pɾesentaos presentaos 0.34 verb
alθaos alzaos 0.32 pronoun
despeɾtaos despertaos 0.32 verb
kasaos casaos 0.30 pronoun
É¡waɾðaos guardaos 0.30 pronoun
buskaos buscaos 0.29 pronoun
suxetaos sujetaos 0.29 pronoun
amaos amaos 0.28 verb
baxaos bajaos 0.28 pronoun
laβaos lavaos 0.27 verb
mostɾaos mostraos 0.26 verb
besaos besaos 0.24 verb
pɾiŋɡaos pringaos 0.23 verb
aɾmaos armaos 0.22 verb
t͡ʃaos chaos 0.22 noun
akostaos acostaos 0.22 pronoun
multiplikaos multiplicaos 0.22 pronoun
taos taos 0.21 noun
kamβjaos cambiaos 0.20 pronoun
animaos animaos 0.19 verb
aβɾot͡ʃaos abrochaos 0.18 verb
deznuðaos desnudaos 0.18 verb
xiɾaos giraos 0.17 pronoun
tapaos tapaos 0.15 verb
esfoɾθaos esforzaos 0.15 pronoun
θentɾaos centraos 0.14 verb
tiɾaos tiraos 0.14 verb
aoraos ahorraos 0.13 pronoun
kaɾɣaos cargaos 0.13 pronoun
apjaðaos apiadaos 0.12 verb
enteɾaos enteraos 0.12 pronoun
tumβaos tumbaos 0.12 pronoun
liβɾaos libraos 0.12 verb
pasaos pasaos 0.12 verb
eɾoes héroes 18.58 noun
supeɾeɾoes superhéroes 2.33 noun
É¡oes goes 1.20 noun
noes noes 0.15 noun
stɾeeð street 16.72 noun
sβeeð sweet 3.88 noun
speeð speed 2.51 noun
kɾeeð creed 2.20 noun
tβeeð tweed 1.05 noun
leeð leed 0.41 verb
feeð feed 0.23 noun
neil neil 16.18 noun
soleil soleil 0.55 noun
βeil weil 0.30 noun
ouð out 15.28 noun
aβouð about 11.40 noun
skouð scout 3.80 noun
plimouð plymouth 1.28 noun
poɾtzmouð portsmouth 0.70 noun
beɾmouð vermouth 0.30 noun
bouð bout 0.25 noun
mommouð monmouth 0.17 noun
boiskouð boyscout 0.15 noun
maiθ maíz 14.09 noun
raiθ raíz 7.29 noun
maiθ maiz 1.26 noun
blaiɾ blair 14.01 noun
aiɾ air 5.83 noun
aiɾ hair 1.07 verb
altaiɾ altair 0.51 noun
paiɾ pair 0.31 verb
ʝaiɾ yair 0.15 noun
ʎoið lloyd 13.42 noun
detɾoið detroit 9.59 noun
floið floyd 7.29 noun
oið oíd 1.53 verb
polaɾoið polaroid 0.72 noun
ʝouŋɣ young 13.02 noun
tɾaen traen 12.97 verb
kaen caen 12.90 verb
atɾaen atraen 3.26 verb
estɾaen extraen 0.50 verb
distɾaen distraen 0.47 verb
kontɾaen contraen 0.39 verb
rekaen recaen 0.15 verb
atauð ataúd 12.02 noun
atauð ataud 0.98 noun
aɾnauð arnaud 0.68 noun
lauð laúd 0.45 noun
rimβauð rimbaud 0.43 noun
tɾuffauð truffaut 0.39 noun
ɡɾaam graham 11.64 noun
aβɾaam abraham 6.21 noun
noel noel 11.37 noun
xoel joel 9.98 noun
xoan joan 11.27 noun
xoan johan 2.87 noun
roan roan 0.54 noun
loan lohan 0.47 noun
loan loan 0.19 noun
kɾeias creías 11.10 verb
beias veías 4.45 verb
leias leías 0.53 verb
reias reías 0.52 verb
sonreias sonreías 0.15 verb
poseias poseías 0.14 verb
beat͡ʃ beach 10.19 noun
ries ríes 10.13 verb
komfies confíes 5.17 verb
sonries sonríes 3.81 verb
iɾakies iraquíes 2.48 noun
izraelies israelíes 2.31 noun
embies envíes 1.95 verb
ruβies rubíes 1.42 noun
manies maníes 1.08 noun
xaβalies jabalíes 1.00 noun
fies fíes 0.90 verb
iɾanies iraníes 0.75 noun
manikies maniquíes 0.64 noun
sauðies saudíes 0.52 adjective
É£ies guíes 0.50 verb
espies espíes 0.49 verb
pakistanies pakistaníes 0.38 noun
eskies esquíes 0.36 noun
somalies somalíes 0.35 noun
dezβies desvíes 0.34 verb
koliβɾies colibríes 0.31 verb
pakistanies paquistaníes 0.29 noun
desafies desafíes 0.26 verb
ies íes 0.25 noun
fɾies fríes 0.22 verb
lies líes 0.22 verb
marokies marroquíes 0.19 noun
resfɾies resfríes 0.19 verb
manaties manatíes 0.18 noun
beŋɡalies bengalíes 0.14 noun
sies síes 0.14 noun
pies píes 0.13 verb
look look 9.12 noun
kook cook 4.55 noun
faθeβook facebook 4.17 noun
ook hook 1.53 noun
book book 1.49 noun
noteβook notebook 0.24 noun
embien envíen 9.07 verb
rien ríen 5.51 verb
komfien confíen 2.46 verb
sonrien sonríen 1.21 verb
baθien vacíen 0.86 verb
É£ien guíen 0.68 verb
dezβien desvíen 0.41 verb
emfɾien enfríen 0.40 verb
kɾien críen 0.33 verb
fɾien fríen 0.25 verb
alien alíen 0.23 verb
fotoɣɾafien fotografíen 0.21 verb
amplien amplíen 0.21 verb
espien espíen 0.19 verb
arien arríen 0.17 verb
desafien desafíen 0.13 verb
sainð saint 8.85 noun
toussainð toussaint 0.40 noun
peaɾl pearl 8.75 noun
kɾeeis creéis 8.17 verb
kɾeeis creeis 0.90 verb
peleeis peleéis 0.44 verb
deseeis deseéis 0.22 verb
leeis leéis 0.19 verb
poseeis poseéis 0.12 verb
klaus claus 7.85 noun
klaus klaus 5.87 noun
malraus malraux 0.13 noun
fɾankenstein frankenstein 7.73 noun
einstein einstein 7.22 noun
klein klein 4.08 noun
mein mein 3.99 noun
beɾnstein bernstein 2.78 noun
ussein hussein 2.73 noun
stein stein 2.05 noun
ein hein 0.71 adverb
βiððxenstein wittgenstein 0.32 noun
alamein alamein 0.24 noun
ljet͡ʃtenstein liechtenstein 0.22 noun
baɾein bahrein 0.13 noun
oɾleans orleans 7.67 noun
xeans jeans 3.21 noun
roað road 7.57 noun
toað toad 0.59 noun
loað load 0.32 verb
kɾeian creían 7.25 verb
beian veían 4.95 verb
reian reían 1.51 verb
poseian poseían 0.48 verb
leian leían 0.32 verb
sonreian sonreían 0.21 verb
aktuas actúas 7.20 verb
insinuas insinúas 2.83 verb
kontinuas continúas 2.40 verb
puas púas 1.93 noun
ɡɾuas grúas 0.68 noun
ɡɾaðuas gradúas 0.30 verb
É¡anθuas ganzúas 0.16 noun
isaak isaac 6.89 noun
kontinuen continúen 6.58 verb
aktuen actúen 1.59 verb
ɡɾaðuen gradúen 0.17 verb
xeep jeep 6.35 noun
deep deep 1.70 noun
stɾeep streep 0.55 noun
koen cohen 6.19 noun
θitɾoen citroen 0.15 noun
roen roen 0.14 verb
θeus zeus 5.89 noun
deus deus 1.51 noun
seus seus 0.73 noun
amaðeus amadeus 0.37 noun
pɾometeus prometheus 0.34 noun
pɾoteus proteus 0.29 noun
mateus mateus 0.13 noun
boom boom 5.88 noun
bloom bloom 5.02 noun
room room 2.60 noun
θoom zoom 1.51 noun
É¡ail gail 5.83 noun
email email 3.72 noun
aβiɣail abigail 3.52 noun
mail mail 1.91 noun
mikail mikhail 1.46 noun
bail vail 0.97 noun
mixail mijail 0.46 noun
tɾail trail 0.45 noun
rail rail 0.19 noun
rail raíl 0.14 noun
mixail mijaíl 0.14 noun
deβeɾiais deberíais 5.58 verb
poðɾiais podríais 4.11 verb
teniais teníais 2.23 verb
aβiais habíais 1.96 verb
keɾiais queríais 1.44 verb
saβiais sabíais 1.43 verb
aɾiais haríais 0.90 verb
tendɾiais tendríais 0.85 verb
estaɾiais estaríais 0.78 verb
aθiais hacíais 0.73 verb
aβɾiais habríais 0.65 verb
poðiais podíais 0.63 verb
seɾiais seríais 0.53 verb
konoθiais conocíais 0.39 verb
keriais querríais 0.36 verb
deβiais debíais 0.32 verb
deθiais decíais 0.29 verb
beniais veníais 0.28 verb
diɾiais diríais 0.27 verb
paɾeθiais parecíais 0.20 verb
bendɾiais vendríais 0.17 verb
kɾeeɾiais creeríais 0.17 verb
daɾiais daríais 0.17 verb
soliais solíais 0.17 verb
saβɾiais sabríais 0.16 verb
biβiais vivíais 0.16 verb
saliais salíais 0.13 verb
iɾiais iríais 0.12 verb
bous vous 5.52 noun
sjous sioux 2.10 noun
tous tous 0.49 noun
biθjous vicious 0.45 noun
daŋxeɾous dangerous 0.33 noun
deliθjous delicious 0.14 noun
poinð point 5.50 noun
poβeɾpoinð powerpoint 0.25 noun
reit͡ʃ reich 5.37 noun
kontinuan continúan 4.87 verb
aktuan actúan 4.30 verb
ʝuan yuan 3.88 noun
tɾuan truhán 0.42 noun
uan uan 0.34 adverb
situan sitúan 0.30 verb
ɡɾaðuan gradúan 0.25 verb
insinuan insinúan 0.21 verb
inteɾaktuan interactúan 0.20 verb
eβaluan evalúan 0.19 verb
ɡɾeað great 4.47 noun
eað head 3.14 noun
reað read 1.25 noun
meað mead 1.19 noun
skineað skinhead 0.49 noun
sineað sinead 0.38 noun
seað seat 0.35 noun
bɾeað bread 0.35 verb
blokeað bloquead 0.27 verb
roðeað rodead 0.25 verb
peleað pelead 0.20 verb
aroÉ¡weað arrowhead 0.14 noun
É¡olpeað golpead 0.12 verb
faið faith 4.16 noun
kuβaið kuwait 1.45 noun
raið raid 0.21 noun
paɾfaið parfait 0.13 noun
round round 3.93 noun
sound sound 1.46 noun
ound hound 0.46 noun
bakkɣɾound background 0.12 noun
tɾaeð traed 3.90 verb
raeð raed 0.12 noun
faɾaon faraón 3.80 noun
aɣain again 3.56 noun
mountain mountain 3.03 noun
main main 2.43 noun
rain rain 2.42 noun
ain ain 2.37 noun
alain alain 1.92 noun
tβain twain 1.68 noun
kain caín 1.44 noun
xeɾmain germain 1.00 noun
pain pain 0.65 noun
lain lain 0.60 noun
spain spain 0.26 noun
romain romain 0.25 noun
eaɾð heart 3.50 noun
eaɾð heard 1.58 noun
fɾeuð freud 3.48 noun
βeiss weiss 3.35 noun
reiss reiss 0.48 noun
eðelβeiss edelweiss 0.42 noun
leiɣ leigh 3.32 noun
boβzleiɣ bobsleigh 0.13 noun
seais seáis 3.19 verb
deseais deseáis 1.11 verb
beais veáis 0.89 verb
kɾeais creáis 0.76 verb
seais seais 0.52 verb
peleais peleáis 0.26 verb
leais leáis 0.13 verb
saiβ sahib 3.08 noun
memsaiβ memsahib 0.60 noun
diaθ díaz 3.02 noun
xoann johann 2.84 noun
stɾauss strauss 2.82 noun
É¡auss gauss 0.21 noun
seul seúl 2.80 noun
soul soul 2.79 noun
kouɾð court 2.77 noun
aɾkouɾð harcourt 0.53 noun
axiŋkouɾð agincourt 0.17 noun
betaŋkouɾð betancourt 0.14 noun
ɡɾoup group 2.63 noun
raoul raoul 2.49 noun
bɾeak break 2.44 noun
speak speak 0.97 noun
peak peak 0.54 noun
leeðs leeds 2.35 noun
kual cúal 2.34 noun
aktues actúes 2.30 verb
indues hindúes 2.09 noun
kontinues continúes 0.85 verb
ɡɾaðues gradúes 0.38 verb
θulues zulúes 0.37 noun
taβues tabúes 0.25 noun
skouðs scouts 2.23 noun
renaulð renault 2.11 noun
foukaulð foucault 0.35 noun
team team 2.03 noun
dɾeam dream 1.79 noun
kaian caían 1.74 verb
tɾaian traían 1.52 verb
atɾaian atraían 0.26 verb
emails emails 1.69 noun
dooɾs doors 1.57 noun
xeoɾɣ georg 1.34 noun
deβeɾeaus devereaux 1.23 noun
ant͡ʃoas anchoas 1.09 noun
kanoas canoas 0.67 noun
baɾβakoas barbacoas 0.60 noun
boas boas 0.28 noun
amateuɾs amateurs 1.04 noun
baum baum 0.98 noun
buos búhos 0.98 noun
baal baal 0.97 noun
tɾaias traías 0.90 verb
isaias isaías 0.69 noun
kaias caías 0.53 verb
baias bahías 0.24 noun
xeum geum 0.89 noun
museum museum 0.21 noun
koliseum coliseum 0.15 noun
deum deum 0.12 noun
pɾousð proust 0.83 noun
znowβoaɾð snowboard 0.81 noun
tɾaeis traéis 0.80 verb
kaeis caéis 0.14 verb
seems seems 0.77 noun
oian oían 0.77 verb
boeiŋɣ boeing 0.76 noun
moawk mohawk 0.75 noun
apaɾðeið apartheid 0.73 noun
sonreið sonreíd 0.59 verb
faɾeneið fahrenheit 0.43 noun
fɾeið freid 0.12 noun
newsβeek newsweek 0.72