Beta version

Words which make Superheavy rhyme equal to True for Breit 2015 (Welsh) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ei ei 14990.00
kei cei 100.00
tei tei 44.00
ɡunei gwnei 28.00
slei slei 14.00
hei hei 13.00
wei wei 6.00
vei fei 5.00
bei bei 3.00
dei dei 3.00
sei sei 3.00
klei clei 2.00
bervei berfei 1.00
ðei ddei 1.00
drɨkei drucei 1.00
mei mei 1.00
pei pei 1.00
penəkei penycei 1.00
fei phei 1.00
pompei pompei 1.00
spei sbei 1.00
staɡnoɡlei stagnoglei 1.00
oɨð oedd 9922.00
roɨð roedd 4142.00
doɨð doedd 631.00
blənəðoɨð blynyddoedd 619.00
ədoɨð ydoedd 195.00
ardaloɨð ardaloedd 186.00
miloɨð miloedd 119.00
miːsoɨð misoedd 91.00
kenhedloɨð cenhedloedd 90.00
kanoɨð cannoedd 88.00
oɨsoɨð oesoedd 85.00
mənəðoɨð mynyddoedd 83.00
jeiθoɨð ieithoedd 67.00
kanriːvoɨð canrifoedd 62.00
strədoɨð strydoedd 60.00
ɡwerθoɨð gwerthoedd 58.00
kəhoɨð cyhoedd 57.00
kəmoɨð cymoedd 48.00
neːvoɨð nefoedd 45.00
ɡweiθreːdoɨð gweithredoedd 43.00
miɬtiroɨð milltiroedd 43.00
siroɨð siroedd 40.00
tiroɨð tiroedd 38.00
brenhinoɨð brenhinoedd 35.00
dəvroɨð dyfroedd 33.00
ənəsoɨð ynysoedd 33.00
əstaveɬoɨð ystafelloedd 33.00
priːðoɨð priddoedd 30.00
dinaːsoɨð dinasoedd 29.00
keɬoɨð celloedd 28.00
kəlχoɨð cylchoedd 26.00
ɬəsoɨð llysoedd 25.00
moroɨð moroedd 23.00
iseldiroɨð iseldiroedd 21.00
r̥əveloɨð rhyfeloedd 19.00
fjoɨð ffioedd 18.00
ɡwiskoɨð gwisgoedd 18.00
koɨdwiːɡoɨð coedwigoedd 17.00
ɬənoɨð llynnoedd 17.00
amseroɨð amseroedd 15.00
pobloɨð pobloedd 14.00
pɨnoɨð punnoedd 14.00
darliːθoɨð darlithoedd 13.00
ɡwersəɬoɨð gwersylloedd 13.00
ɡwəntoɨð gwyntoedd 13.00
ɬaweroɨð llaweroedd 13.00
marχnaːdoɨð marchnadoedd 13.00
r̥eŋoɨð rhengoedd 13.00
bloɨð bloedd 12.00
ɬejavriːvoɨð lleiafrifoedd 12.00
nerθoɨð nerthoedd 11.00
ɨχeldiroɨð ucheldiroedd 11.00
silfoɨð silffoedd 10.00
ɡrəmoɨð grymoedd 9.00
porθlaːðoɨð porthladdoedd 9.00
broɨð broydd 8.00
dəfrənoɨð dyffrynnoedd 8.00
ɡorsaːvoɨð gorsafoedd 8.00
ɬəvrɡeɬoɨð llyfrgelloedd 8.00
niveroɨð niferoedd 8.00
tavodjeiθoɨð tafodieithoedd 8.00
toɨð toedd 8.00
əmɡərχoɨð ymgyrchoedd 8.00
dəvnderoɨð dyfnderoedd 7.00
ɡrwəχoɨð gwrychoedd 7.00
tervəskoɨð terfysgoedd 7.00
bəðinoɨð byddinoedd 6.00
bədoɨð bydoedd 6.00
koɨð coedd 6.00
fatrjoɨð ffatrioedd 6.00
peɬaːvoɨð pellafoedd 6.00
peɬteroɨð pellteroedd 6.00
arχvarχnaːdoɨð archfarchnadoedd 5.00
kənevinoɨð cynefinoedd 5.00
hədoɨð hydoedd 5.00
nadroɨð nadroedd 5.00
trjoɨð trioedd 5.00
djadeɬoɨð diadelloedd 4.00
teɨrnaːsoɨð teyrnasoedd 4.00
əməskaroɨð ymysgaroedd 4.00
aberoɨð aberoedd 3.00
bəθoɨð bythoedd 3.00
kevndiroɨð cefndiroedd 3.00
kəvandiroɨð cyfandiroedd 3.00
dəfrənoɨð dyffrynoedd 3.00
friːðoɨð ffriddoedd 3.00
ɡolɨːdoɨð goludoedd 3.00
ɡwinoɨð gwinoedd 3.00
ɡlweːðoɨð gwleddoedd 3.00
ɬiːθoɨð llithoedd 3.00
staveɬoɨð stafelloedd 3.00
timoɨð timoedd 3.00
amɡəlχeːðoɨð amgylcheddoedd 2.00
kantoɨð cantoedd 2.00
koruɨntoɨð corwyntoedd 2.00
kənoɨsoɨð cynoesoedd 2.00
kərχoɨð cyrchoedd 2.00
danoɨð dannoedd 2.00
eiθaːvoɨð eithafoedd 2.00
ɡwinɬannoɨð gwinllannoedd 2.00
ɬuɨvandiroɨð llwyfandiroedd 2.00
tribiunləsoɨð tribiwnlysoedd 2.00
təmhestloɨð tymhestloedd 2.00
əsprədoɨð ysbrydoedd 2.00
əskarmeːsoɨð ysgarmesoedd 2.00
amɡəlχoɨð amgylchoedd 1.00
kiːɡoɨð cigoedd 1.00
kumpaːsoɨð cwmpasoedd 1.00
kəvrinaːχoɨð cyfrinachoedd 1.00
djarɡəhoɨð diargyhoedd 1.00
diəmadverθoɨð diymadferthoedd 1.00
drəkinoɨð drycinoedd 1.00
vestrjoɨð festrioedd 1.00
frədoɨð ffrydoedd 1.00
ɡrɨːɡoɨð grugoedd 1.00
ɡwaranoɨð gwarannoedd 1.00
ɡwastatiroɨð gwastatiroedd 1.00
ɡwerinoɨð gwerinoedd 1.00
ɡweɨndiroɨð gweundiroedd 1.00
ɡurθrəveloɨð gwrthryfeloedd 1.00
ɡəroɨð gyrroedd 1.00
jaːχoɨð iachoedd 1.00
mamjeiθoɨð mamieithoedd 1.00
meiθrinvoɨð meithrinfoedd 1.00
meteloɨð meteloedd 1.00
mintejoɨð minteioedd 1.00
perɬannoɨð perllannoedd 1.00
pistəɬoɨð pistylloedd 1.00
privðinaːsoɨð prifddinasoedd 1.00
r̥ostiroɨð rhostiroedd 1.00
skarmeːsoɨð sgarmesoedd 1.00
maːɨ mae 9056.00
χwaraːɨ chwarae 343.00
kaːɨ cae 132.00
baːɨ bae 73.00
θemaːɨ themâu 36.00
dramaːɨ dramâu 21.00
fraːɨ ffrae 19.00
kameraːɨ camerâu 18.00
ɡwaːɨ gwae 17.00
ɡwarχaːɨ gwarchae 14.00
taːɨ tae 6.00
arɡaːɨ argae 5.00
heŋaːɨ hengae 4.00
britanjaːɨ britanniae 3.00
brətanikaːɨ brytannicae 3.00
bwaːɨ bwâu 3.00
dikaːɨ dicâu 3.00
dikjaːɨ diciâu 3.00
straːɨ strae 3.00
aθenaːɨ athenae 2.00
britanikaːɨ britannicae 2.00
kaːɨ caay 2.00
kambrjaːɨ cambriae 2.00
doɡmaːɨ dogmâu 2.00
formiulaːɨ fformiwlâu 2.00
ɡulaːɨ gwlâu 2.00
hapχwaraːɨ hapchwarae 2.00
larvaːɨ larfae 2.00
plaːɨ plâu 2.00
praːɨ prae 2.00
sinemaːɨ sinemâu 2.00
əmwaːɨ ymwâu 2.00
aɡrikɨltɨraːɨ agriculturae 1.00
antɨrjaəθaːɨ anturiaythae 1.00
aruɨðokaːɨ arwyddoccâu 1.00
bibljaːɨ bibliae 1.00
britanjaːɨ britaniae 1.00
kədχwaraːɨ cydchwarae 1.00
daːɨ dae 1.00
eirvaːɨ eirfâu 1.00
fenomenaːɨ ffenomenâu 1.00
ɡwaɬjaːɨ gwalliae 1.00
ɡwelaːɨ gwelâu 1.00
labjaːɨ labiae 1.00
operaːɨ operâu 1.00
parhaːɨ parhâu 1.00
penəkaːɨ penycae 1.00
psalmaːɨ psalmae 1.00
saːɨ sae 1.00
swaːɨ swae 1.00
təndraːɨ tyndrâu 1.00
waɬjaːɨ walliae 1.00
meun mewn 4578.00
veun fewn 436.00
kaːɨl cael 3821.00
ɡaːdaːɨl gadael 454.00
ɡaːvaːɨl gafael 226.00
israːɨl israel 91.00
ɡwaːɨl gwael 81.00
əmaːdaːɨl ymadael 53.00
haːɨl hael 51.00
miːχaːɨl michael 31.00
əmraːvaːɨl ymrafael 11.00
dinmaːɨl dinmael 5.00
karaːɨl carael 4.00
aːɨl ael 3.00
kaːfaːɨl caffael 3.00
kəθraːɨl cythrael 2.00
diwaːɨl diwael 2.00
hiraːɨl hirael 2.00
ailaːvaːɨl ailafael 1.00
kasmaːɨl casmael 1.00
djaːvaːɨl diafael 1.00
dərχaːvaːɨl dyrchafael 1.00
elvaːɨl elfael 1.00
ɡaːɨl gael 1.00
maːdaːɨl madael 1.00
papamiːχaːɨl papamichael 1.00
raːvaːɨl rafael 1.00
riχmaːɨl richmael 1.00
traːvaːɨl trafael 1.00
əmaːvaːɨl ymafael 1.00
ɨu yw 3754.00
r̥ɨu rhyw 1231.00
bɨu byw 1034.00
ɨnr̥ɨu unrhyw 875.00
dɨu duw 478.00
ədɨu ydyw 237.00
amrɨu amryw 169.00
hɨu huw 114.00
ɨniɡrɨu unigryw 62.00
kəvrɨu cyfryw 59.00
dɨu dyw 49.00
ɬɨu llyw 39.00
pɨu puw 32.00
klɨu clyw 25.00
menɨu menyw 25.00
kɨu cyw 15.00
kernɨu cernyw 14.00
r̥elɨu rhelyw 13.00
dənolrɨu dynolryw 9.00
dilɨu dilyw 8.00
drɨu dryw 7.00
ɡurɨu gwryw 7.00
benɨu benyw 6.00
əstrɨu ystryw 5.00
ɡwɨu gwyw 4.00
ɬanɡernɨu llangernyw 4.00
kədvɨu cydfyw 3.00
distrɨu distryw 3.00
heːðɨu heddyw 3.00
həvɨu hyfyw 3.00
həɡlɨu hyglyw 3.00
ɨu uw 3.00
anistrɨu annistryw 2.00
ðɨu dduw 2.00
diledrɨu diledryw 2.00
bɨu byẅ 1.00
klirɡlɨu clirglyw 1.00
dilɨu diluw 1.00
ɡlɨnvɨu glunfyw 1.00
ɡwənɬɨu gwynllyw 1.00
henðɨu hendduw 1.00
henvənɨu henfynyw 1.00
jarɡɨu iargyw 1.00
ɬedvɨu lledfyw 1.00
overvɨu oferfyw 1.00
ɨŋkɨu uncyw 1.00
neɨ neu 2594.00
kreɨ creu 337.00
dileɨ dileu 74.00
kəvleɨ cyfleu 67.00
ənteɨ ynteu 43.00
dəheɨ dyheu 21.00
ɡweɨ gweu 16.00
stanleɨ stanley 16.00
meɨ meu 15.00
hɨmfreɨ humphrey 14.00
wiɡleɨ wigley 9.00
aɨbreɨ aubrey 8.00
deχreɨ dechreu 7.00
pɨːseɨ pusey 7.00
sədneɨ sydney 7.00
wesleɨ wesley 7.00
brənleɨ brynley 6.00
trəleɨ tryleu 5.00
aɨdreɨ audrey 4.00
kopseɨ copsey 4.00
ɡodleɨ godley 4.00
moseleɨ moseley 4.00
pembreɨ pembrey 4.00
kareɨ carey 3.00
varleɨ farley 3.00
ɡoleɨ goleu 3.00
rodneɨ rodney 3.00
ʃeɬeɨ shelley 3.00
aŋleːseɨ anglesey 2.00
bartleɨ bartley 2.00
bet͡ʃeɨ betsey 2.00
bodleɨ bodley 2.00
boreɨ boreu 2.00
bɨrɡhleɨ burghley 2.00
vausleɨ fawsley 2.00
vreɨ frey 2.00
ɡodvreɨ godfrey 2.00
haseleɨ haseley 2.00
hɨntleɨ huntley 2.00
jeɨ ieu 2.00
maseɨ massey 2.00
morleɨ morley 2.00
mɨlroneɨ mulroney 2.00
oreɨ oreu 2.00
rouleɨ rowley 2.00
sidleɨ sidley 2.00
sidneɨ sidney 2.00
teneɨ teneu 2.00
wembleɨ wembley 2.00
ameɨ ameu 1.00
amheɨ amheu 1.00
aʃleɨ ashley 1.00
astleɨ astley 1.00
bineɨ binney 1.00
bleɨ bleu 1.00
karleɨ carley 1.00
kert͡ʃeɨ certsey 1.00
χelseɨ chelsey 1.00
χesneɨ chesney 1.00
kouleɨ cowley 1.00
krosleɨ crossley 1.00
deheɨ deheu 1.00
djeɨ dieu 1.00
disneɨ disney 1.00
douneɨ downey 1.00
eardleɨ eardley 1.00
viŋχleɨ finchley 1.00
voweɨ fowey 1.00
ɡeofreɨ geoffrey 1.00
haɬeɨ halley 1.00
headiŋleɨ headingley 1.00
heneseɨ hennessey 1.00
hobleɨ hobley 1.00
lamɡleɨ lamgley 1.00
laŋleɨ langley 1.00
liːfeɨ liffey 1.00
lind͡ʒeɨ lindsey 1.00
ɬeɨ lleu 1.00
lonleɨ lonley 1.00
makbɨrneɨ macburney 1.00
manleɨ manley 1.00
merseɨ mersey 1.00
moreɨ morrey 1.00
ninheɨ ninheu 1.00
olneɨ olney 1.00
presleɨ presley 1.00
prjestleɨ priestley 1.00
riχeljeɨ richelieu 1.00
ridleɨ ridley 1.00
roseɨ rossey 1.00
ʃirleɨ shirley 1.00
siðeleɨ siddeley 1.00
smaɬeɨ smalley 1.00
stepneɨ stepney 1.00
trakeɨ tracey 1.00
walmsleɨ walmsley 1.00
winstanleɨ winstanley 1.00
wortleɨ wortley 1.00
bəðai byddai 2240.00
r̥ai rhai 1971.00
mai mai 1809.00
meːðai meddai 1213.00
ɡaɬai gallai 614.00
evaɬai efallai 436.00
tai tai 397.00
ɬai llai 337.00
ai ai 311.00
bai bai 287.00
dəlai dylai 267.00
bjasai buasai 246.00
ɡwəðai gwyddai 229.00
petai petai 222.00
teimlai teimlai 130.00
medrai medrai 124.00
ɡwelai gwelai 107.00
mənai mynnai 97.00
saːvai safai 80.00
kreːdai credai 78.00
edrəχai edrychai 72.00
arverai arferai 61.00
kausai cawsai 54.00
diɡuɨðai digwyddai 52.00
daljai daliai 50.00
kai cai 49.00
eisteːðai eisteddai 47.00
ɡoləɡai golygai 47.00
ɡweiθjai gweithiai 47.00
menai menai 42.00
siurnai siwrnai 41.00
dəweːdai dywedai 40.00
r̥oːðai rhoddai 37.00
keiʃai ceisiai 36.00
perθənai perthynai 35.00
kadwai cadwai 34.00
ɡaɬaːsai gallasai 34.00
koːdai codai 32.00
əmðaŋɡoːsai ymddangosai 32.00
kəmerai cymerai 30.00
daːɨθai daethai 30.00
kovjai cofiai 29.00
ɡwiskai gwisgai 29.00
r̥ɨurai rhywrai 29.00
hoːfai hoffai 27.00
kləwai clywai 26.00
dəmɨnai dymunai 24.00
meðəljai meddyliai 24.00
kerðai cerddai 21.00
r̥eːdai rhedai 21.00
trai trai 21.00
turnai twrnai 21.00
devnəðjai defnyddiai 20.00
arweinjai arweiniai 18.00
ɡalwai galwai 18.00
ɡovənai gofynnai 18.00
honai honnai 18.00
karjai cariai 17.00
ɡorweːðai gorweddai 17.00
ɡweiθdai gweithdai 17.00
triːɡai trigai 17.00
əspətai ysbytai 17.00
aːɨθai aethai 15.00
kanai canai 15.00
daŋɡoːsai dangosai 15.00
deiɬjai deilliai 15.00
mintai mintai 15.00
təbjai tybiai 15.00
əstərjai ystyriai 15.00
krai crai 14.00
dimai dimai 14.00
ɡovalai gofalai 14.00
ʃaraːdai siaradai 14.00
sonjai soniai 14.00
səmɨːdai symudai 14.00
tənai tynnai 14.00
əmestənai ymestynnai 14.00
derbənjai derbyniai 13.00
ɡunai gwnai 13.00
talai talai 13.00
karai carai 12.00
ɡwelsai gwelsai 12.00
tavarndai tafarndai 12.00
təvai tyfai 12.00
əskrivenai ysgrifennai 12.00
adwaːɨnai adwaenai 11.00
arhoːsai arhosai 11.00
klɨusai clywsai 11.00
kəvarvəðai cyfarfyddai 11.00
kənhuɨsai cynhwysai 11.00
ovnai ofnai 11.00
tɨeːðai tueddai 11.00
aðoldai addoldai 10.00
auɡrəmai awgrymai 10.00
dibənai dibynnai 10.00
dilənai dilynai 10.00
ɡlənai glynai 10.00
ɡobeiθjai gobeithiai 10.00
ɡunaːɨθai gwnaethai 10.00
meiðjai meiddiai 10.00
teiθjai teithiai 10.00
burjaːdai bwriadai 9.00
kiljai ciliai 9.00
kərhaːɨðai cyrhaeddai 9.00
dai dai 9.00
djoðeːvai dioddefai 9.00
diskuɨljai disgwyliai 9.00
eniɬai enillai 9.00
ɡadawai gadawai 9.00
ɡurθoːdai gwrthodai 9.00
ɡərai gyrrai 9.00
hauljai hawliai 9.00
livrai lifrai 9.00
meːθai methai 9.00
nai nai 9.00
parai parai 9.00
puɨsai pwysai 9.00
r̥oɨsai rhoesai 9.00
torai torrai 9.00
treɨljai treuliai 9.00
adroːðai adroddai 8.00
klai clai 8.00
dəskai dysgai 8.00
fermdai ffermdai 8.00
fənai ffynnai 8.00
haːɨðai haeddai 8.00
labordai labordai 8.00
petaːsai petasai 8.00
poɨnai poenai 8.00
sənai synnai 8.00
əmðiðorai ymddiddorai 8.00
kalanmai calanmai 7.00
koɬai collai 7.00
dəlaːsai dylasai 7.00
elai elai 7.00
ɡweiθreːdai gweithredai 7.00
ɡwenai gwenai 7.00
ɡwestai gwestai 7.00
məneːɡai mynegai 7.00
puɨsleiʃai pwysleisiai 7.00
uɨneːbai wynebai 7.00
əmhəvrədai ymhyfrydai 7.00
bodolai bodolai 6.00
kasklai casglai 6.00
χwarðai chwarddai 6.00
kodaːsai codasai 6.00
kəniɡjai cynigiai 6.00
kənrəχjolai cynrychiolai 6.00
kətɨnai cytunai 6.00
darɬenai darllenai 6.00
denai denai 6.00
diskənai disgynnai 6.00
ɡadausai gadawsai 6.00
ɡosoːdai gosodai 6.00
haːɨrai haerai 6.00
hanai hanai 6.00
huɨljai hwyliai 6.00
ɬanwai llanwai 6.00
ɬuɨðai llwyddai 6.00
simnai simnai 6.00
blinai blinai 5.00
χwiljai chwiliai 5.00
χuɨθai chwythai 5.00
kəveirjai cyfeiriai 5.00
kəskai cysgai 5.00
deaɬai deallai 5.00
diɡuɨðaːsai digwyddasai 5.00
dəχwelai dychwelai 5.00
dəwedaːsai dywedasai 5.00
ɡavaːɨlai gafaelai 5.00
ɡwalχmai gwalchmai 5.00
holai holai 5.00
ɬiːvai llifai 5.00
mənəχai mynychai 5.00
nodweːðai nodweddai 5.00
oniːbai onibai 5.00
fetai phetai 5.00
r̥anai rhannai 5.00
əχwaneːɡai ychwanegai 5.00
aŋhətɨnai anghytunai 4.00
anoːɡai anogai 4.00
apeljai apeliai 4.00
beɨdai beudai 4.00
χai chai 4.00
kruɨdrai crwydrai 4.00
kəvlaunai cyflawnai 4.00
kəhoɨðai cyhoeddai 4.00
kənəðai cynyddai 4.00
dəχməɡai dychmygai 4.00
elai elai 4.00
ɡwaːɨðai gwaeddai 4.00
ɡwasanaːɨθai gwasanaethai 4.00
ɡweːðai gweddai 4.00
hoŋjai hongiai 4.00
ɬevarai llefarai 4.00
ɬenwai llenwai 4.00
ɬoskai llosgai 4.00
maljai maliai 4.00
mentrai mentrai 4.00
neidjai neidiai 4.00
peɬai pellai 4.00
sai sai 4.00
skrivenai sgrifennai 4.00
sinai sinai 4.00
təstjai tystiai 4.00
ɨnai unai 4.00
əmðirjeːdai ymddiriedai 4.00
əsai ysai 4.00
aðolai addolai 3.00
aɡorai agorai 3.00
ailadroːðai ailadroddai 3.00
anvonai anfonai 3.00
burjai bwriai 3.00
buɨtai bwytai 3.00
kanolbuɨntjai canolbwyntiai 3.00
koɬaːsai collasai 3.00
kroɨsai croesai 3.00
kroːɡai crogai 3.00
kɨðjai cuddiai 3.00
kədnabəðai cydnabyddai 3.00
kədweiθjai cydweithiai 3.00
kəvriːvai cyfrifai 3.00
kərχai cyrchai 3.00
kəsəɬtai cysylltai 3.00
datbləɡai datblygai 3.00
derbənjaːsai derbyniasai 3.00
dihaŋai dihangai 3.00
dəɡai dygai 3.00
dəskaːsai dysgasai 3.00
efeiθjai effeithiai 3.00
fɨrvjai ffurfiai 3.00
ɡaɬɨoːɡai galluogai 3.00
ɡorχɨðjai gorchuddiai 3.00
ɡorfuɨsai gorffwysai 3.00
ɡwerθai gwerthai 3.00
ɡwerθvauroːɡai gwerthfawrogai 3.00
ɡwibjai gwibiai 3.00
ɡnwelai gwnelai 3.00
ɡrwandawai gwrandawai 3.00
ɡuθjai gwthiai 3.00
ɡwəljai gwyliai 3.00
hai hai 3.00
hidjai hidiai 3.00
hiraːɨθai hiraethai 3.00
ɬatai llatai 3.00
ɬiθrai llithrai 3.00
ɬəvai llyfai 3.00
manteiʃai manteisiai 3.00
newidjai newidiai 3.00
palastai palasdai 3.00
peidjai peidiai 3.00
pendervənai penderfynai 3.00
proːvai profai 3.00
prəderai pryderai 3.00
prənaːsai prynasai 3.00
r̥eolai rheolai 3.00
r̥ɨθrai rhuthrai 3.00
r̥əveːðai rhyfeddai 3.00
səɬai syllai 3.00
səlwai sylwai 3.00
səlweðolai sylweddolai 3.00
sənhuɨrai synhwyrai 3.00
sənjai syniai 3.00
sərθjai syrthiai 3.00
tarðai tarddai 3.00
trevnai trefnai 3.00
treiðjai treiddiai 3.00
əvai yfai 3.00
əmɡasklai ymgasglai 3.00
əskɨːbai ysgubai 3.00
aðawai addawai 2.00
amkanai amcanai 2.00
amðifənai amddiffynnai 2.00
amharai amharai 2.00
anadlai anadlai 2.00
arχwiljai archwiliai 2.00
arsuɨdai arswydai 2.00
aruɨðai arwyddai 2.00
auɡrəmaːsai awgrymasai 2.00
baɡlai baglai 2.00
barnai barnai 2.00
basai basai 2.00
berwai berwai 2.00
bodlonai bodlonai 2.00
breɨðuɨdjai breuddwydiai 2.00
bəɡəθjai bygythiai 2.00
kamai camai 2.00
karaːsai carasai 2.00
karχardai carchardai 2.00
karlamai carlamai 2.00
karai carrai 2.00
kləmai clymai 2.00
kovnoːdai cofnodai 2.00
koleːðai coleddai 2.00
kondemnjai condemniai 2.00
kostjai costiai 2.00
kronai cronnai 2.00
kumpaːsai cwmpasai 2.00
kwəmpai cwympai 2.00
kwənai cwynai 2.00
kədjai cydiai 2.00
kəfərðai cyffyrddai 2.00
kəvranai cyfrannai 2.00
kəvɨnai cyfunai 2.00
kəmdeiθaːsai cymdeithasai 2.00
kəmeraːsai cymerasai 2.00
kənhaljai cynhaliai 2.00
kənɬɨnjai cynlluniai 2.00
kəraːɨðaːsai cyraeddasai 2.00
kərkədai cyrcydai 2.00
darlɨnjai darluniai 2.00
darparai darparai 2.00
datbləɡaːsai datblygasai 2.00
deaɬaːsai deallasai 2.00
deχreɨaːsai dechreuasai 2.00
diverai diferai 2.00
divlanai diflannai 2.00
diskleirjai disgleiriai 2.00
diskrivjai disgrifiai 2.00
diskuɨljaːsai disgwyliasai 2.00
driŋai dringai 2.00
dəneːsai dynesai 2.00
edməɡai edmygai 2.00
estənai estynnai 2.00
vɨujai fywiai 2.00
ɡai gai 2.00
ɡaɬsai gallsai 2.00
ɡovidjai gofidiai 2.00
ɡoleːðai goleddai 2.00
ɡoleɨdai goleudai 2.00
ɡresənai gresynai 2.00
ɡwaːdai gwadai 2.00
ɡwahanai gwahanai 2.00
ɡwaurjai gwawriai 2.00
ɡurθuɨneːbai gwrthwynebai 2.00
ɡuɨbɨaːsai gwybuasai 2.00
ɡwərai gwyrai 2.00
havotai hafotai 2.00
hoveldai hofeldai 2.00
ildjai ildiai 2.00
ɬamai llamai 2.00
ɬeːχai llechai 2.00
ɬedaːɨnai lledaenai 2.00
ɬejandai lleiandai 2.00
ɬəŋkai llyncai 2.00
maːɡai magai 2.00
mesɨrai mesurai 2.00
noːdai nodai 2.00
novjai nofiai 2.00
paɬai pallai 2.00
parχai parchai 2.00
penəvai penyfai 2.00
petrɨːsai petrusai 2.00
plastai plasdai 2.00
preɡeːθai pregethai 2.00
prjordai priordai 2.00
pɨteindai puteindai 2.00
pədrai pydrai 2.00
r̥aɡorai rhagorai 2.00
r̥oðaːsai rhoddasai 2.00
r̥oisai rhoisai 2.00
r̥əθai rhythai 2.00
sibrədai sibrydai 2.00
sɨːðai suddai 2.00
swatjai swatiai 2.00
sunjai swniai 2.00
səvlai syflai 2.00
səlwaːsai sylwasai 2.00
taranai taranai 2.00
taːsai tasai 2.00
teːɡai tegai 2.00
teleːdai teledai 2.00
teɨrnaːsai teyrnasai 2.00
θai thai 2.00
toːðai toddai 2.00
travaːɨljai trafaeliai 2.00
tramɡuɨðai tramgwyddai 2.00
təwənai tywynnai 2.00
wiŋkjai winciai 2.00
əaːvai yafai 2.00
əmadawai ymadawai 2.00
əmavlai ymaflai 2.00
əmarverai ymarferai 2.00
əmawəðai ymawyddai 2.00
əmdebəɡai ymdebygai 2.00
əmdreːχai ymdrechai 2.00
əmdroɨɬai ymdroellai 2.00
əmfrostjai ymffrostiai 2.00
əmɡoːdai ymgodai 2.00
əmlaðaːsai ymladdasai 2.00
əmluɨbrai ymlwybrai 2.00
əmosoːdai ymosodai 2.00
əmɨnai ymunai 2.00
əmwelai ymwelai 2.00
əmuθjai ymwthiai 2.00
əsprədolai ysbrydolai 2.00
əskrivenaːsai ysgrifenasai 2.00
əsməɡai ysmygai 2.00
əstordai ystordai 2.00
abatai abatai 1.00
aberθai aberthai 1.00
aχoːsai achosai 1.00
adlewərχai adlewyrchai 1.00
aːɨðveːdai aeddfedai 1.00
avraːdai afradai 1.00
amrɨujai amrywiai 1.00
anelai anelai 1.00
aŋhədwelai anghydwelai 1.00
antɨrjai anturiai 1.00
anuɨbəðai anwybyddai 1.00
anuɨlai anwylai 1.00
arbeniːɡai arbenigai 1.00
arχivdai archifdai 1.00
arðelai arddelai 1.00
arvaːɨθaːsai arfaethasai 1.00
arnai arnai 1.00
aroləɡai arolygai 1.00
astɨdjai astudiai 1.00
ateːbai atebai 1.00
ateːɡai ategai 1.00
at͡ʃeinjai atseiniai 1.00
awəðai awyddai 1.00
baðondai baddondai 1.00
bejai beiai 1.00
benθəkai benthycai 1.00
bloɨðjai bloeddiai 1.00
bradəχai bradychai 1.00
braɡdai bragdai 1.00
breɨðuɨdjaːsai breuddwydiasai 1.00
briːθai brithai 1.00
broljai broliai 1.00
bruɨdrai brwydrai 1.00
bɨɡeiljai bugeiliai 1.00
burjadaːsai bwriadasai 1.00
bərləmai byrlymai 1.00
kaːɨrvai caerfai 1.00
kaːɨrvenai caerfenai 1.00
kanvɨaːsai canfuasai 1.00
kanmolai canmolai 1.00
kaːsai casai 1.00
kevnai cefnai 1.00
kerðaːsai cerddasai 1.00
χwenəχai chwenychai 1.00
χwipjai chwipiai 1.00
χuɨrnai chwyrnai 1.00
χuɨsai chwysai 1.00
klekjai cleciai 1.00
kləstərai clystyrai 1.00
kləwaːsai clywasai 1.00
koɡinjai coginiai 1.00
koɬvarnai collfarnai 1.00
koːsai cosai 1.00
kospai cosbai 1.00
kraːfai craffai 1.00
krenʃai crensiai 1.00
kriʃalai crisialai 1.00
kroχendai crochendai 1.00
kroχleːvai crochlefai 1.00
kroɨsawai croesawai 1.00
krəmai crymai 1.00
krənai crynai 1.00
kɨðjaːsai cuddiasai 1.00
kɨrai curai 1.00
kɨraːsai curasai 1.00
kumanai cwmanai 1.00
kutoːɡai cwtogai 1.00
kədvodolai cydfodolai 1.00
kədɡəvranoːɡai cydgyfranogai 1.00
kədɡəsəɬtai cydgysylltai 1.00
kədreːdai cydredai 1.00
kədweːðai cydweddai 1.00
kədweiθreːdai cydweithredai 1.00
kədəmdeimlai cydymdeimlai 1.00
kədəmfɨrvjai cydymffurfiai 1.00
kəvaðeːvai cyfaddefai 1.00
kəvansoːðai cyfansoddai 1.00
kəvarχai cyfarchai 1.00
kəvaruɨðai cyfarwyddai 1.00
kəvjeiθai cyfieithai 1.00
kəvlaunaːsai cyflawnasai 1.00
kəvluɨnai cyflwynai 1.00
kəvluɨnaːsai cyflwynasai 1.00
kəvoːdai cyfodai 1.00
kəhoɨðaːsai cyhoeddasai 1.00
kəmoːdai cymodai 1.00
kənðeirjoːɡai cynddeiriogai 1.00
kənhərχai cynhyrchai 1.00
kənhərvai cynhyrfai 1.00
kənɬuɨnaːsai cynllwynasai 1.00
kənuɨsai cynwysai 1.00
kənəðaːsai cynyddasai 1.00
kəskoːdai cysgodai 1.00
kəsɨrai cysurai 1.00
kəθrɨːðai cythruddai 1.00
kəwirai cywirai 1.00
dadlenai dadlennai 1.00
daljaːsai daliasai 1.00
daŋɡosaːsai dangosasai 1.00
darbuɨɬai darbwyllai 1.00
darvəðai darfyddai 1.00
darɬenaːsai darllenasai 1.00
darostəŋai darostyngai 1.00
datɡanai datganai 1.00
datoːdai datodai 1.00
daunʃai dawnsiai 1.00
ðai ddai 1.00
deχreɨsai dechreusai 1.00
dedoɨloːtai dedoulôtai 1.00
dehoŋlai dehonglai 1.00
deisəvai deisyfai 1.00
delai delai 1.00
dewiːsai dewisai 1.00
djarheːbai diarhebai 1.00
dibriʃai dibrisiai 1.00
diːvai difai 1.00
difinjai diffiniai 1.00
difoðaːsai diffoddasai 1.00
diɡonai digonai 1.00
dihɨnai dihunai 1.00
dinistrjai dinistriai 1.00
djoðevaːsai dioddefasai 1.00
djoɡelai diogelai 1.00
djolχai diolchai 1.00
djotai diotai 1.00
diruɨnai dirwynai 1.00
diskrivjaːsai disgrifiasai 1.00
disəχeːdai disychedai 1.00
doːdai dodai 1.00
dodaːsai dodasai 1.00
doleːvai dolefai 1.00
dosparθai dosbarthai 1.00
dotjai dotiai 1.00
druɡdəbjai drwgdybiai 1.00
dɨːbai dubai 1.00
dweːdai dwedai 1.00
durdjai dwrdiai 1.00
dəχrənai dychrynai 1.00
dəχwelaːsai dychwelasai 1.00
dəvalai dyfalai 1.00
dəvarnai dyfarnai 1.00
dəfejai dyffeiai 1.00
dəliːvai dylifai 1.00
dənoːdai dynodai 1.00
dənwareːdai dynwaredai 1.00
dərχaːvai dyrchafai 1.00
edliujai edliwiai 1.00
eɡlɨrai eglurai 1.00
eheːdai ehedai 1.00
eiðiɡeːðai eiddigeddai 1.00
eiɬjai eilliai 1.00
eisteðaːsai eisteddasai 1.00
elɨsendai elusendai 1.00
eniɬaːsai enillasai 1.00
eniɬaːsai ennillasai 1.00
enwai enwai 1.00
enənai enynnai 1.00
eskeɨlɨːsai esgeulusai 1.00
eskorai esgorai 1.00
eskənai esgynnai 1.00
etiveːðai etifeddai 1.00
vart͡ʃai fartsiai 1.00
vasai fasai 1.00
finjai ffiniai 1.00
fitjai ffitiai 1.00
flaŋeɬai fflangellai 1.00
froɨnai ffroenai 1.00
fudanai ffwdanai 1.00
vlotai flotai 1.00
ɡatai gatai 1.00
ɡeɨdai geudai 1.00
ɡoheːbai gohebai 1.00
ɡorχmənai gorchmynnai 1.00
ɡorfenai gorffennai 1.00
ɡorvoːdai gorfodai 1.00
ɡormeːsai gormesai 1.00
ɡornai gornai 1.00
ɡosteːɡai gostegai 1.00
ɡriðvanai griddfanai 1.00
ɡroɨstai groestai 1.00
ɡwaːɨdai gwaedai 1.00
ɡwaɡjai gwagiai 1.00
ɡwahoːðai gwahoddai 1.00
ɡwarantai gwarantai 1.00
ɡwareːdai gwaredai 1.00
ɡwarjai gwariai 1.00
ɡwaskai gwasgai 1.00
ɡwatwarai gwatwarai 1.00
ɡwaudjai gwawdiai 1.00
ɡweinidoɡaːɨθai gweinidogaethai 1.00
ɡwenaːsai gwenasai 1.00
ɡwiχjai gwichiai 1.00
ɡwirjonai gwirionai 1.00
ɡureiχjonai gwreichionai 1.00
ɡureiðjai gwreiddiai 1.00
ɡurθɡəverbənjai gwrthgyferbyniai 1.00
ɡwəɬtjai gwylltiai 1.00
ɡuɨneːbai gwynebai 1.00
ɡwərvai gwyrfai 1.00
ɡəraːsai gyrasai 1.00
havoːdai hafodai 1.00
hebrəŋai hebryngai 1.00
heːdai hedai 1.00
hedvanai hedfanai 1.00
heidjai heidiai 1.00
heljai heliai 1.00
helpai helpai 1.00
hidlai hidlai 1.00
hoɨljaːsai hoeliasai 1.00
hofaːsai hoffasai 1.00
hoɬtaːsai holltasai 1.00
hɨrjai huriai 1.00
huɨlɨːsai hwylusai 1.00
həderai hyderai 1.00
həforðai hyfforddai 1.00
hərðjai hyrddiai 1.00
həruɨðai hyrwyddai 1.00
iːsai isai 1.00
iskuɨrvai isgwyrfai 1.00
ɬaːðai lladdai 1.00
ɬaːɨθdai llaethdai 1.00
ɬandeːɡai llandegai 1.00
ɬandəvai llandyfai 1.00
ɬeːdai lledai 1.00
ɬedorweːðai lledorweddai 1.00
ɬesteirjai llesteiriai 1.00
ɬiveirjai llifeiriai 1.00
ɬonai llonnai 1.00
ɬɨnjai lluniai 1.00
ɬɨosoːɡai lluosogai 1.00
ɬɨskai llusgai 1.00
ɬuːɡai llwgai 1.00
ɬuɨðaːsai llwyddasai 1.00
ɬəwəðai llywyddai 1.00
mabuɨʃaːdai mabwysiadai 1.00
maːɨntɨmjai maentumiai 1.00
maɬai mallai 1.00
masnaːχai masnachai 1.00
masnaχdai masnachdai 1.00
meːdai medai 1.00
meðjanai meddiannai 1.00
meiθrinai meithrinai 1.00
meɬtenai melltennai 1.00
milurjai milwriai 1.00
modɨrdai modurdai 1.00
mɨrmɨrai murmurai 1.00
munai mwnai 1.00
muɨdai mwydai 1.00
məðvai myddfai 1.00
mənaːsai mynasai 1.00
neːsai nesai 1.00
newidjaːsai newidiasai 1.00
noːðai noddai 1.00
oɨdai oedai 1.00
pai pai 1.00
paraːsai parasai 1.00
parhai parhai 1.00
peːχai pechai 1.00
peχaːsai pechasai 1.00
pendervənaːsai penderfynasai 1.00
perχenoːɡai perchenogai 1.00
pistəɬai pistyllai 1.00
plastai plastai 1.00
pleidjai pleidiai 1.00
pləkjai plyciai 1.00
pləɡai plygai 1.00
poɨθai poethai 1.00
prjodolai priodolai 1.00
priʃai prisiai 1.00
profuɨdai proffwydai 1.00
profuɨdaːsai proffwydasai 1.00
prədəðai prydyddai 1.00
prəɡouθai prygowthai 1.00
prənai prynai 1.00
punjai pwniai 1.00
pəŋkjai pynciai 1.00
r̥aɡdəbjai rhagdybiai 1.00
r̥aɡvlaːɨnai rhagflaenai 1.00
r̥aɡwelai rhagwelai 1.00
r̥edaːsai rhedasai 1.00
r̥evrai rhefrai 1.00
r̥estai rhesdai 1.00
r̥estrai rhestrai 1.00
r̥ewai rhewai 1.00
r̥odjai rhodiai 1.00
r̥uɨɡai rhwygai 1.00
r̥uɨstrai rhwystrai 1.00
r̥əbɨːðai rhybuddai 1.00
r̥əvəɡai rhyfygai 1.00
r̥əŋai rhyngai 1.00
roisai roisai 1.00
rouljai rowliai 1.00
saθrai sathrai 1.00
spardɨnai sbardunai 1.00
seinai seinai 1.00
skleinjai sgleiniai 1.00
skreχjai sgrechiai 1.00
skɨːbai sgubai 1.00
ʃarʃai siarsiai 1.00
siʃalai sisialai 1.00
sleivjai sleifiai 1.00
stikjai sticiai 1.00
straŋkjai stranciai 1.00
stufjai stwffiai 1.00
sɨɡnai sugnai 1.00
səχai sychai 1.00
səvrdanai syfrdanai 1.00
sənvəvərjai synfyfyriai 1.00
sərθjaːsai syrthiasai 1.00
taklai taclai 1.00
tavlai taflai 1.00
tanlineɬai tanlinellai 1.00
tarawai tarawai 1.00
tarvai tarfai 1.00
taskai tasgai 1.00
tatlai tatlai 1.00
teiləŋai teilyngai 1.00
teimlaːsai teimlasai 1.00
teləneːɡai telynegai 1.00
timai timai 1.00
traðoːdai traddodai 1.00
traferθai trafferthai 1.00
travoːdai trafodai 1.00
trausfɨrvjai trawsffurfiai 1.00
treiɡlai treiglai 1.00
troɨsai troesai 1.00
troisai troisai 1.00
trotjai trotiai 1.00
təbjaːsai tybiasai 1.00
təvaːsai tyfasai 1.00
təwəsai tywysai 1.00
ɨrðai urddai 1.00
unai wnai 1.00
rwantai wrantai 1.00
əvaːsai yfasai 1.00
əmateːbai ymatebai 1.00
əmbiljai ymbiliai 1.00
əmχuɨðai ymchwyddai 1.00
əmðəɡai ymddygai 1.00
əmdoːðai ymdoddai 1.00
əmdonai ymdonnai 1.00
əmdərai ymdyrrai 1.00
əmɡartreːvai ymgartrefai 1.00
əmɡeleːðai ymgeleddai 1.00
əmɡləwai ymglywai 1.00
əmɡoɬai ymgollai 1.00
əmɡorforai ymgorfforai 1.00
əmɡənɨɬaːsai ymgynullasai 1.00
əmlaːðai ymladdai 1.00
əmovənai ymofynnai 1.00
əmolχai ymolchai 1.00
əmostəŋai ymostyngai 1.00
əmriθjai ymrithiai 1.00
əmroːðai ymroddai 1.00
əmserχai ymserchai 1.00
əmsəθai ymsythai 1.00
əmɨnaːsai ymunasai 1.00
əmwibjai ymwibiai 1.00
əmuɨbəðai ymwybyddai 1.00
əspardɨnai ysbardunai 1.00
əskoːɡai ysgogai 1.00
jaun iawn 2110.00
ɬaun llawn 483.00
kaun cawn 181.00
prənhaun prynhawn 138.00
kəlχɡraun cylchgrawn 90.00
kəvlaun cyflawn 73.00
pnaun pnawn 47.00
ɡunaun gwnawn 42.00
baun bawn 31.00
maun mawn 30.00
kəvjaun cyfiawn 21.00
ɡorlaun gorlawn 20.00
ɡraun grawn 14.00
petaun petawn 12.00
aŋhəvlaun anghyflawn 11.00
bnaun bnawn 10.00
aŋhəvjaun anghyfiawn 8.00
eɨrɡraun eurgrawn 7.00
ɡaːdaun gadawn 6.00
amrəðaun amryddawn 3.00
kraun crawn 3.00
kroɨsaun croesawn 3.00
hɨnaŋəvjaun hunangyfiawn 3.00
ɡwaun gwawn 2.00
ɡrwandaun gwrandawn 2.00
naun nawn 2.00
taun tawn 2.00
əstərlaun ystyrlawn 2.00
alaun alawn 1.00
amlanirlaun amlannirlawn 1.00
aŋhəvreiθlaun anghyfreithlawn 1.00
baurðaun bawrddawn 1.00
buɨtaun bwytawn 1.00
bədaun bydawn 1.00
χəvjaun chyfiawn 1.00
kəsɨrlaun cysurlawn 1.00
durlaun dwrlawn 1.00
einaun einawn 1.00
hənrətlaun hynrytlawn 1.00
ɬawenhaun llawenhawn 1.00
maːɨθlaun maethlawn 1.00
meirχjaun meirchiawn 1.00
prədnaun prydnawn 1.00
ɨnjaun uniawn 1.00
ɡwaiθ gwaith 1973.00
jaiθ iaith 1080.00
ɨnwaiθ unwaith 534.00
taiθ taith 266.00
faiθ ffaith 224.00
χwaiθ chwaith 177.00
ɡoːbaiθ gobaith 152.00
eːfaiθ effaith 114.00
kəvraiθ cyfraith 98.00
maiθ maith 73.00
perfaiθ perffaith 72.00
dwəwaiθ dwywaith 71.00
əmaiθ ymaith 66.00
əχwaiθ ychwaith 59.00
framwaiθ fframwaith 57.00
r̥uɨdwaiθ rhwydwaith 54.00
adwaiθ adwaith 48.00
r̥əðjaiθ rhyddiaith 48.00
ɨnjaiθ uniaith 40.00
mamjaiθ mamiaith 38.00
talaiθ talaith 37.00
mordaiθ mordaith 32.00
anoːbaiθ anobaith 31.00
araiθ araith 31.00
peirjanwaiθ peirianwaith 29.00
eilwaiθ eilwaith 27.00
ɬaiθ llaith 21.00
noswaiθ noswaith 18.00
tavodjaiθ tafodiaith 17.00
diːfaiθ diffaith 14.00
ɡurtaiθ gwrtaith 13.00
ɡorəmdaiθ gorymdaith 12.00
teirɡwaiθ teirgwaith 12.00
bratjaiθ bratiaith 10.00
kraiθ craith 10.00
kədəmaiθ cydymaith 10.00
hirvaiθ hirfaith 9.00
adeiladwaiθ adeiladwaith 8.00
avjaiθ afiaith 8.00
kanwaiθ canwaith 8.00
kəvanwaiθ cyfanwaith 7.00
diwaiθ diwaith 7.00
kampwaiθ campwaith 6.00
ɡwibdaiθ gwibdaith 6.00
paiθ paith 6.00
amherfaiθ amherffaith 5.00
braiθ braith 5.00
bronvraiθ bronfraith 5.00
ɡlanwaiθ glanwaith 5.00
anr̥aiθ anrhaith 4.00
henjaiθ heniaith 4.00
briθwaiθ brithwaith 3.00
kəwaiθ cywaith 3.00
ɡunjadwaiθ gwniadwaith 3.00
mekanwaiθ mecanwaith 3.00
kaledwaiθ caledwaith 2.00
kreftwaiθ crefftwaith 2.00
kroχenwaiθ crochenwaith 2.00
kəlχdaiθ cylchdaith 2.00
deŋwaiθ dengwaith 2.00
anvadwaiθ anfadwaith 1.00
aŋhəvjaiθ anghyfiaith 1.00
anhəwaiθ anhywaith 1.00
arlɨnwaiθ arlunwaith 1.00
artaiθ artaith 1.00
artistwaiθ artistwaith 1.00
ataljaiθ ataliaith 1.00
boreɡwaiθ boregwaith 1.00
brodwaiθ brodwaith 1.00
kelvəðədwaiθ celfyddydwaith 1.00
kervlɨnwaiθ cerflunwaith 1.00
klətwaiθ clytwaith 1.00
kəvanjaiθ cyfaniaith 1.00
kəvjaiθ cyfiaith 1.00
ðəeiθrjaiθ ddyeithriaith 1.00
djoːbaiθ diobaith 1.00
diwenjaiθ diweniaith 1.00
estronjaiθ estroniaith 1.00
furneiswaiθ ffwrneiswaith 1.00
ɡloːðaiθ gloddaith 1.00
ɡormodjaiθ gormodiaith 1.00
ɡwanoːbaiθ gwanobaith 1.00
isframwaiθ isfframwaith 1.00
latinjaiθ latiniaith 1.00
ɬavɨrwaiθ llafurwaith 1.00
ɬedjaiθ llediaith 1.00
meðəlwaiθ meddylwaith 1.00
pleθwaiθ plethwaith 1.00
pornoɡrafwaiθ pornograffwaith 1.00
prədnauŋwaiθ prydnawngwaith 1.00
r̥uɨɬwaiθ rhwyllwaith 1.00
seilwaiθ seilwaith 1.00
seiθwaiθ seithwaith 1.00
θreiɡlwaiθ threiglwaith 1.00
trəmwaiθ trymwaith 1.00
əmdaiθ ymdaith 1.00
əŋhəvraiθ ynghyfraith 1.00
əŋoːbaiθ yngobaith 1.00
maur mawr 1972.00
laur lawr 533.00
aur awr 518.00
ɬaur llawr 172.00
naur nawr 137.00
jonaur ionawr 122.00
envaur enfawr 93.00
ɡwerθvaur gwerthfawr 87.00
ɡwaur gwawr 71.00
kaur cawr 39.00
klaur clawr 34.00
dirvaur dirfawr 23.00
kənhuɨsvaur cynhwysfawr 22.00
penmaːɨnmaur penmaenmawr 14.00
waɨnvaur waunfawr 14.00
persaur persawr 11.00
ɨnɬaur unllawr 11.00
drɨdvaur drudfawr 6.00
deɨlaur deulawr 5.00
puɨsvaur pwysfawr 5.00
brənmaur brynmawr 4.00
ɡrwandaur gwrandawr 4.00
teiraur teirawr 4.00
nemaur nemawr 3.00
orjaur oriawr 3.00
saur sawr 3.00
beŋkaur bencawr 2.00
buɨtaur bwytawr 2.00
deiraur deirawr 2.00
peŋkaur pencawr 2.00
r̥uɨskvaur rhwysgfawr 2.00
trəstvaur trystfawr 2.00
waur wawr 2.00
klodvaur clodfawr 1.00
kroɨsaur croesawr 1.00
dreusaur drewsawr 1.00
drəksaur drycsawr 1.00
eniɬvaur enillfawr 1.00
eurowaur ewrowawr 1.00
helpvaur helpfawr 1.00
paur pawr 1.00
raur rawr 1.00
r̥osvaur rhosfawr 1.00
sənvaur synfawr 1.00
tinvaur tinfawr 1.00
triɬaur trillawr 1.00
uɨnepɡlaur wynepglawr 1.00
əskɨːbaur ysgubawr 1.00
ɡuneɨd gwneud 1871.00
dweɨd dweud 1045.00
əmnweɨd ymwneud 143.00
deɨd deud 49.00
neɨd neud 35.00
ðeɨd ddeud 26.00
ɡneɨd gneud 16.00
ɡweɨd gweud 8.00
dadnweɨd dadwneud 5.00
vreɨd freud 5.00
weɨd weud 5.00
kroɨsðweɨd croesddweud 2.00
ɡorðweɨd gorddweud 2.00
ailðweɨd ailddweud 1.00
ɡurθuneɨd gwrthwneud 1.00
uneɨd wneud 1.00
truɨ trwy 1637.00
muɨ mwy 1541.00
duɨ dwy 805.00
druɨ drwy 538.00
puɨ pwy 272.00
r̥uɨ rhwy 164.00
ovnaːduɨ ofnadwy 88.00
konuɨ conwy 47.00
muɨvuɨ mwyfwy 39.00
wy 37.00
mənuɨ mynwy 30.00
ɡoronuɨ goronwy 27.00
ɬaneluɨ llanelwy 27.00
troːθuɨ trothwy 25.00
ruɨ rwy 22.00
nuɨ nwy 21.00
kovjaːduɨ cofiadwy 20.00
ɡwelaːduɨ gweladwy 19.00
dirpruɨ dirprwy 17.00
aberkonuɨ aberconwy 16.00
kəmeraːduɨ cymeradwy 16.00
aːduɨ adwy 15.00
meɨduɨ meudwy 15.00
ɬuɨ llwy 14.00
ɡuɨ gwy 13.00
ɬanəstɨmduɨ llanystumdwy 13.00
amr̥iʃaːduɨ amhrisiadwy 11.00
dibənaːduɨ dibynadwy 11.00
teimlaːduɨ teimladwy 11.00
diruɨ dirwy 10.00
mauðuɨ mawddwy 10.00
porθaːɨθuɨ porthaethwy 10.00
talaːduɨ taladwy 10.00
deaɬaːduɨ dealladwy 9.00
eluɨ elwy 8.00
modruɨ modrwy 8.00
məvanuɨ myfanwy 8.00
aŋr̥edaːduɨ anghredadwy 7.00
ardɨːduɨ ardudwy 7.00
bəθɡovjaːduɨ bythgofiadwy 7.00
dəvrduɨ dyfrdwy 7.00
noruɨ norwy 7.00
aːsuɨ aswy 6.00
kredaːduɨ credadwy 6.00
drɨːduɨ drudwy 6.00
məmpuɨ mympwy 6.00
kənalaːduɨ cynaladwy 5.00
tiunaːduɨ tiwnadwy 5.00
aːɨruɨ aerwy 4.00
anesponjaːduɨ anesboniadwy 4.00
aneaɬaːduɨ annealladwy 4.00
darɬenaːduɨ darllenadwy 4.00
doːduɨ dodwy 4.00
vroːɡuɨ frogwy 4.00
naŋkonuɨ nanconwy 4.00
pluɨ plwy 4.00
anileaːduɨ annileadwy 3.00
anwelaːduɨ anweladwy 3.00
kamuɨ camwy 3.00
kluɨ clwy 3.00
kənhorθuɨ cynhorthwy 3.00
deɡanuɨ degannwy 3.00
deɡanuɨ deganwy 3.00
ɬanvairəŋhornuɨ llanfairynghornwy 3.00
ɬɨːɡuɨ llugwy 3.00
r̥onuɨ rhonwy 3.00
aːɨθuɨ aethwy 2.00
anvesɨraːduɨ anfesuradwy 2.00
anirnaːduɨ annirnadwy 2.00
anwadaːduɨ anwadadwy 2.00
arluɨ arlwy 2.00
klɨdaːduɨ cludadwy 2.00
kləwaːduɨ clywadwy 2.00
kəvruɨ cyfrwy 2.00
kəraːɨðaːduɨ cyraeddadwy 2.00
ɡləneːbuɨ glynebwy 2.00
ɡoːvuɨ gofwy 2.00
ɡwənuɨ gwynnwy 2.00
ɬanəmauðuɨ llanymawddwy 2.00
melənuɨ melynwy 2.00
mersuɨ merswy 2.00
savaːduɨ safadwy 2.00
tramuɨ tramwy 2.00
troskluɨðaːduɨ trosglwyddadwy 2.00
aktaːduɨ actadwy 1.00
amɡəfredaːduɨ amgyffredadwy 1.00
anadveraːduɨ anadferadwy 1.00
anailadroðaːduɨ anailadroddadwy 1.00
aŋhumpasaːduɨ anghwmpasadwy 1.00
aŋhəmeraːduɨ anghymeradwy 1.00
anhoðaːduɨ anhoddadwy 1.00
anr̥eiðjaːduɨ anhreiddiadwy 1.00
aniχonaːduɨ annichonadwy 1.00
aninistrjaːduɨ anninistriadwy 1.00
anirnadaːduɨ annirnadadwy 1.00
aniskuɨljaːduɨ annisgwyliadwy 1.00
anistrəwaːduɨ annistrywadwy 1.00
anoχelaːduɨ anocheladwy 1.00
benθəkaːduɨ benthycadwy 1.00
kanmolaːduɨ canmoladwy 1.00
karðuɨ carddwy 1.00
χluɨ chlwy 1.00
kilvaːɨθuɨ cilfaethwy 1.00
kənorθuɨ cynorthwy 1.00
didramuɨ didramwy 1.00
dindaːɨθuɨ dindaethwy 1.00
diskuɨljaːduɨ disgwyliadwy 1.00
diwobruɨ diwobrwy 1.00
dəvənaːduɨ dyfynadwy 1.00
dəlaːduɨ dyladwy 1.00
eronuɨ eronwy 1.00
flamaːduɨ fflamadwy 1.00
vəvanuɨ fyfanwy 1.00
ɡavroːɡuɨ gafrogwy 1.00
ɡlanaːɨθuɨ glanaethwy 1.00
ɡluɨ glwy 1.00
ɡləndəvrduɨ glyndyfrdwy 1.00
ɡlənr̥onuɨ glynrhonwy 1.00
hɨnandalaːduɨ hunandaladwy 1.00
irvonuɨ irfonwy 1.00
ɬaurpluɨ llawrplwy 1.00
ɬəŋkaːduɨ llyncadwy 1.00
maθonuɨ mathonwy 1.00
mesɨraːduɨ mesuradwy 1.00
oronuɨ oronwy 1.00
fuɨ phwy 1.00
provaːduɨ profadwy 1.00
r̥əverθuɨ rhyferthwy 1.00
trevənuɨ trefynwy 1.00
treiðjaːduɨ treiddiadwy 1.00
truɨθaːduɨ trwythadwy 1.00
kəmraːɨɡ cymraeg 1608.00
hebraːɨɡ hebraeg 20.00
ʃapanaːɨɡ siapanaeg 1.00
t͡ʃeinaːɨɡ tseinaeg 1.00
ein ein 1510.00
lein lein 47.00
sklein sglein 10.00
hɨsein hussein 8.00
dənein dynein 3.00
einstein einstein 3.00
vein fein 3.00
fein ffein 3.00
kombein combein 2.00
iŋklein inclein 2.00
rɨbenstein rubenstein 2.00
arwein arwein 1.00
bernstein bernstein 1.00
brotein brotein 1.00
kein cein 1.00
vein fein 1.00
ɡombein gombein 1.00
hɨssein husssein 1.00
owein owein 1.00
r̥ein rhein 1.00
səŋklein synclein 1.00
witɡenstein wittgenstein 1.00
r̥aid rhaid 1465.00
ɬəɡaid llygaid 331.00
aniveiljaid anifeiliaid 155.00
deːvaid defaid 146.00
enaid enaid 93.00
taid taid 70.00
meθodistjaid methodistiaid 61.00
beirnjaid beirniaid 50.00
kreadɨrjaid creaduriaid 44.00
tamaid tamaid 42.00
piuritanjaid piwritaniaid 37.00
kupanaid cwpanaid 33.00
ofeirjaid offeiriaid 32.00
artistjaid artistiaid 31.00
r̥ɨveinjaid rhufeiniaid 28.00
kurdjaid cwrdiaid 26.00
dərnaid dyrnaid 24.00
blaːɨnorjaid blaenoriaid 23.00
penaːɨθjaid penaethiaid 22.00
tanbaid tanbaid 22.00
tenantjaid tenantiaid 22.00
əspaid ysbaid 22.00
ɡroɨɡjaid groegiaid 21.00
hənavjaid hynafiaid 21.00
deiljaid deiliaid 18.00
foadɨrjaid ffoaduriaid 18.00
estronjaid estroniaid 17.00
haid haid 17.00
kəθreɨljaid cythreuliaid 16.00
protestanjaid protestaniaid 16.00
normanjaid normaniaid 15.00
peχadɨrjaid pechaduriaid 15.00
bɨɡeiljaid bugeiliaid 14.00
keltjaid celtiaid 14.00
ɬaid llaid 14.00
trɨeinjaid trueiniaid 14.00
trubadurjaid trwbadwriaid 14.00
aŋhenraid anghenraid 13.00
bleiðjaid bleiddiaid 13.00
oχenaid ochenaid 13.00
personjaid personiaid 13.00
ruʃaid rwsiaid 13.00
koranjaid coraniaid 11.00
korinθjaid corinthiaid 11.00
palestinjaid palestiniaid 11.00
pɨteinjaid puteiniaid 11.00
turistjaid twristiaid 11.00
indjaid indiaid 10.00
torjaid toriaid 10.00
kusmerjaid cwsmeriaid 9.00
fəljaid ffyliaid 9.00
israːɨljaid israeliaid 9.00
naid naid 9.00
partnerjaid partneriaid 9.00
peilotjaid peilotiaid 9.00
kanonjaid canoniaid 8.00
kaplanjaid caplaniaid 8.00
kəŋr̥eirjaid cynghreiriaid 8.00
deɨvalvjaid deufalfiaid 8.00
eɨraid euraid 8.00
fəðlonjaid ffyddloniaid 8.00
prəvaid pryfaid 8.00
samarjaid samariaid 8.00
tiutorjaid tiwtoriaid 8.00
kapteinjaid capteiniaid 7.00
kəmheirjaid cymheiriaid 7.00
djeiθrjaid dieithriaid 7.00
ɬəmaid llymaid 7.00
madrjaid madriaid 7.00
radikaljaid radicaliaid 7.00
stiwardjaid stiwardiaid 7.00
amðiːvaid amddifaid 6.00
anuɨljaid anwyliaid 6.00
baskjaid basgiaid 6.00
kalvinjaid calfiniaid 6.00
doktorjaid doctoriaid 6.00
dəwaid dywaid 6.00
lolardjaid lolardiaid 6.00
paɡanjaid paganiaid 6.00
prespəterjaid presbyteriaid 6.00
tɨdɨrjaid tuduriaid 6.00
ɨndodjaid undodiaid 6.00
ɨstɨʃaid ustusiaid 6.00
əskujerjaid ysgwieriaid 6.00
amerikanjaid americaniaid 5.00
arabjaid arabiaid 5.00
biurokratjaid biwrocratiaid 5.00
kaʃaid casiaid 5.00
deinasorjaid deinasoriaid 5.00
ɡurθblaid gwrthblaid 5.00
ɡwəɬjaid gwylliaid 5.00
potelaid potelaid 5.00
puɨljaid pwyliaid 5.00
t͡ʃekjaid tsieciaid 5.00
əmlɨskjaid ymlusgiaid 5.00
aŋlikanjaid anglicaniaid 4.00
barbarjaid barbariaid 4.00
baskeːdaid basgedaid 4.00
brəθonjaid brythoniaid 4.00
bukeːdaid bwcedaid 4.00
katalanjaid catalaniaid 4.00
keidwaid ceidwaid 4.00
kruɨdrjaid crwydriaid 4.00
kɨbanjaid cubaniaid 4.00
datɡeinjaid datgeiniaid 4.00
dinosorjaid dinosoriaid 4.00
dəsklaid dysglaid 4.00
ɡwənjaid gwyniaid 4.00
maɡəarjaid magyariaid 4.00
merχaid merchaid 4.00
nəθaid nythaid 4.00
rumanjaid rwmaniaid 4.00
saːχaid sachaid 4.00
sovjetjaid sofietiaid 4.00
waldenʃaid waldensiaid 4.00
bendiːɡaid bendigaid 3.00
brətanjaid brytaniaid 3.00
kləmblaid clymblaid 3.00
kədaid cydaid 3.00
kəvaruɨðjaid cyfarwyddiaid 3.00
danjaid daniaid 3.00
deinosorjaid deinosoriaid 3.00
demokratjaid democratiaid 3.00
djakonjaid diaconiaid 3.00
djenaid dienaid 3.00
eiftjaid eifftiaid 3.00
fraid ffraid 3.00
viktorjaid fictoriaid 3.00
ɡeveiɬjaid gefeilliaid 3.00
ɡwenoljaid gwenoliaid 3.00
ɡwədraid gwydraid 3.00
heretikjaid hereticiaid 3.00
herodjanjaid herodianiaid 3.00
huliɡanjaid hwliganiaid 3.00
huɨrðəvodjaid hwyrddyfodiaid 3.00
impreʃonistjaid impresionistiaid 3.00
iranjaid iraniaid 3.00
latvjaid latfiaid 3.00
ɬavarjaid llafariaid 3.00
ɬəmrjaid llymriaid 3.00
lokɨstjaid locustiaid 3.00
meistrjaid meistriaid 3.00
peŋkeirðjaid penceirddiaid 3.00
filistjaid philistiaid 3.00
piktjaid pictiaid 3.00
platjaid platiaid 3.00
serbjaid serbiaid 3.00
teilurjaid teilwriaid 3.00
telorjaid teloriaid 3.00
ɨnbenjaid unbeniaid 3.00
arminjaid arminiaid 2.00
barunjaid barwniaid 2.00
boksaid bocsaid 2.00
kanibaljaid canibaliaid 2.00
kaskenaid casgenaid 2.00
keːɡaid cegaid 2.00
kiperjaid ciperiaid 2.00
kroatjaid croatiaid 2.00
kɨradjaid curadiaid 2.00
kwistreɬaid cwistrellaid 2.00
kənheiljaid cynheiliaid 2.00
kət͡ʃeinjaid cytseiniaid 2.00
deɨnaujaid deunawiaid 2.00
diːbaid dibaid 2.00
duɨblaid dwyblaid 2.00
dəvodjaid dyfodiaid 2.00
eoɡjaid eogiaid 2.00
eθjopjaid ethiopiaid 2.00
foɬjaid ffolliaid 2.00
ɡeltjaid geltiaid 2.00
ɡlaːsaid glasaid 2.00
ɡnostikjaid gnosticiaid 2.00
ɡwarχeidwaid gwarcheidwaid 2.00
ɡwardeinjaid gwardeiniaid 2.00
hoŋlaid honglaid 2.00
hɨsjaid hussiaid 2.00
ɬansantfraid llansantffraid 2.00
ɬeiðjaid lleiddiaid 2.00
ɬonaid llonaid 2.00
moslemjaid moslemiaid 2.00
nat͡ʃaid natsiaid 2.00
penboɨθjaid penboethiaid 2.00
prentiʃaid prentisiaid 2.00
reχabjaid rechabiaid 2.00
r̥ədəkeiʃaid rhydyceisiaid 2.00
saksonjaid sacsoniaid 2.00
selotjaid selotiaid 2.00
seroʃaid serosiaid 2.00
skotjaid sgotiaid 2.00
skoutjaid sgowtiaid 2.00
skweirjaid sgweiriaid 2.00
ʃeχjaid shechiaid 2.00
slovakjaid slofaciaid 2.00
somaljaid somaliaid 2.00
sərjaid syriaid 2.00
traktarjaid tractariaid 2.00
turkjaid twrciaid 2.00
əsweinjaid ysweiniaid 2.00
aɡnostikjaid agnosticiaid 1.00
albanjaid albaniaid 1.00
amnaid amnaid 1.00
aŋenr̥aid angenrhaid 1.00
anwarjaid anwariaid 1.00
arðodjaid arddodiaid 1.00
artiʃaid artisiaid 1.00
aʃaid asiaid 1.00
aʃantjaid asiantiaid 1.00
astekjaid asteciaid 1.00
australjaid awstraliaid 1.00
babilonjaid babiloniaid 1.00
bləχaid blychaid 1.00
bohemjaid bohemiaid 1.00
boljaid boliaid 1.00
booθjaid boothiaid 1.00
boriʃaid borisiaid 1.00
bowenjaid boweniaid 1.00
brespəterjaid bresbyteriaid 1.00
britanjaid britaniaid 1.00
brounjaid browniaid 1.00
brətanjaid bryttaniaid 1.00
bulɡarjaid bwlgariaid 1.00
burdeiʃaid bwrdeisiaid 1.00
kaχadɨrjaid cachaduriaid 1.00
kafaːɨljaid caffaeliaid 1.00
kerbədaid cerbydaid 1.00
kesarjaid cesariaid 1.00
χroatjaid chroatiaid 1.00
χujaid chwiaid 1.00
kovlaid coflaid 1.00
koɬveirnjaid collfeirniaid 1.00
kroɨsanjaid croesaniaid 1.00
kruɨdraid crwydraid 1.00
kunstabljaid cwnstabliaid 1.00
kəmr̥eirjaid cymhreiriaid 1.00
kəskadɨrjaid cysgaduriaid 1.00
demonjaid demoniaid 1.00
dewinjaid dewiniaid 1.00
djavoljaid diafoliaid 1.00
djaŋhenraid dianghenraid 1.00
djaŋhenr̥aid dianghenrhaid 1.00
djauljaid diawliaid 1.00
diletantjaid diletantiaid 1.00
diniweitjaid diniweitiaid 1.00
domoʃaid domosiaid 1.00
draːɨnoɡjaid draenogiaid 1.00
ehedjaid ehediaid 1.00
eɬiʃaid ellisiaid 1.00
efeʃaid ephesiaid 1.00
epiljaid epiliaid 1.00
estonjaid estoniaid 1.00
etruskjaid etrwsgiaid 1.00
veiljaid feiliaid 1.00
verinjaid feriniaid 1.00
veθodistjaid fethodistiaid 1.00
feiraid ffeiraid 1.00
frjeʃaid ffriesiaid 1.00
fulbartjaid ffwlbartiaid 1.00
voslemjaid foslemiaid 1.00
vriɨljaid friuliaid 1.00
ɡalatjaid galatiaid 1.00
ɡaptenjaid gapteniaid 1.00
ɡlaʃaid glasiaid 1.00
ɡlaθraid glathraid 1.00
ɡradikaljaid gradicaliaid 1.00
ɡweinjaid gweiniaid 1.00
ɡrwonjaid gwroniaid 1.00
ɡərvaid gyrfaid 1.00
habspɨrɡjaid habsburgiaid 1.00
henadɨrjaid henaduriaid 1.00
henɨrjaid henuriaid 1.00
jaid iaid 1.00
ivanʃaid ifansiaid 1.00
irakjaid iraciaid 1.00
isavjaid isafiaid 1.00
islamjaid islamiaid 1.00
iuɡoslavjaid iwgoslafiaid 1.00
landlordjaid landlordiaid 1.00
lanlordjaid lanlordiaid 1.00
lapjaid lapiaid 1.00
levjaid lefiaid 1.00
ljaid liaid 1.00
liθwanjaid lithwaniaid 1.00
ɬaθraid llathraid 1.00
ɬinoʃaid llinosiaid 1.00
ɬədaujaid llydawiaid 1.00
majaid maiaid 1.00
mamaljaid mamaliaid 1.00
mandanjaid mandaniaid 1.00
modernjaid moderniaid 1.00
mormonjaid mormoniaid 1.00
moriʃaid morrisiaid 1.00
muslemjaid mwslemiaid 1.00
məɡaid mygaid 1.00
okitanjaid occitaniaid 1.00
oɡjaid ogiaid 1.00
optimistjaid optimistiaid 1.00
oslerjaid osleriaid 1.00
parotjaid parotiaid 1.00
parsonjaid parsoniaid 1.00
parθjaid parthiaid 1.00
pasifistjaid pasiffistiaid 1.00
peŋrənjaid pengryniaid 1.00
peronistjaid peronistiaid 1.00
filipjaid philipiaid 1.00
ponθr̥ədvendiːɡaid ponthrhydfendigaid 1.00
pontr̥ədvendiːɡaid pontrhydfendigaid 1.00
premonstratenʃaid premonstratensiaid 1.00
prjorjaid prioriaid 1.00
rabinjaid rabbiniaid 1.00
r̥amantjaid rhamantiaid 1.00
r̥ədvriθəɬjaid rhydfrithylliaid 1.00
r̥əŋblaid rhyngblaid 1.00
robotjaid robotiaid 1.00
rotarjaid rotariaid 1.00
samsonjaid samsoniaid 1.00
sardjaid sardiaid 1.00
sejonjaid seioniaid 1.00
sensorjaid sensoriaid 1.00
skwejarjaid sgweiariaid 1.00
skunerjaid sgwneriaid 1.00
ʃartjaid siartiaid 1.00
ʃekjaid sieciaid 1.00
siviljaid sifiliaid 1.00
sinikjaid siniciaid 1.00
sisterʃaid sistersiaid 1.00
slavjaid slafiaid 1.00
slovenjaid slofeniaid 1.00
sorbjaid sorbiaid 1.00
stiwartjaid stiwartiaid 1.00
θesalonjaid thesaloniaid 1.00
θomaʃaid thomasiaid 1.00
tiŋkerjaid tinceriaid 1.00
toːðaid toddaid 1.00
tomoʃaid tomosiaid 1.00
torɡoχjaid torgochiaid 1.00
tribiunaljaid tribiwnaliaid 1.00
trɨenjaid trueniaid 1.00
trubaduːrjaid trwbadŵriaid 1.00
truverjaid trwferiaid 1.00
t͡ʃeinjaid tsieiniaid 1.00
twareɡjaid twaregiaid 1.00
tubadurjaid twbadwriaid 1.00
ɨχavjaid uchafiaid 1.00
ɨχenaid uchenaid 1.00
walserjaid walseriaid 1.00
ukranjaid wcraniaid 1.00
əspəðaid ysbyddaid 1.00
daɨ dau 1399.00
deχraɨ dechrau 893.00
peθaɨ pethau 611.00
aːɨloːdaɨ aelodau 425.00
ɡoraɨ gorau 422.00
əntaɨ yntau 420.00
ɡeirjaɨ geiriau 388.00
ɬəvraɨ llyfrau 375.00
sikr̥aɨ sicrhau 351.00
dəðjaɨ dyddiau 350.00
adnoːðaɨ adnoddau 228.00
eiʃaɨ eisiau 208.00
ɡolaɨ golau 207.00
sənjaːdaɨ syniadau 197.00
weiθjaɨ weithiau 196.00
hiθaɨ hithau 195.00
kaɨ cau 193.00
dɨɬjaɨ dulliau 192.00
parhaɨ parhau 183.00
enwaɨ enwau 178.00
audɨrdoːdaɨ awdurdodau 169.00
puɨsaɨ pwysau 165.00
ɡweiθɡareːðaɨ gweithgareddau 159.00
kənɬɨnjaɨ cynlluniau 152.00
ɬɨnjaɨ lluniau 152.00
inaɨ innau 149.00
ɡraːðaɨ graddau 146.00
problemaɨ problemau 146.00
muɨnhaɨ mwynhau 145.00
bloːdaɨ blodau 143.00
ɬoŋaɨ llongau 135.00
minaɨ minnau 132.00
ɡwasanaːɨθaɨ gwasanaethau 129.00
kanolvanaɨ canolfannau 126.00
səlwaːdaɨ sylwadau 126.00
r̥anaɨ rhannau 125.00
papɨraɨ papurau 122.00
darnaɨ darnau 119.00
ɡwəljaɨ gwyliau 118.00
elvenaɨ elfennau 114.00
orjaɨ oriau 111.00
frindjaɨ ffrindiau 109.00
ɡweiθjaɨ gweithiau 108.00
aɡweːðaɨ agweddau 107.00
r̥esəmaɨ rhesymau 107.00
amɡəlχjaːdaɨ amgylchiadau 106.00
provjaːdaɨ profiadau 105.00
dadlaɨ dadlau 102.00
ninaɨ ninnau 102.00
penaɨ pennau 100.00
adeilaːdaɨ adeiladau 99.00
adroðjaːdaɨ adroddiadau 99.00
kəmerjaːdaɨ cymeriadau 99.00
newidjaːdaɨ newidiadau 99.00
huɨθaɨ hwythau 98.00
kreiɡjaɨ creigiau 94.00
hauljaɨ hawliau 94.00
pəŋkjaɨ pynciau 94.00
ɡrupjaɨ grwpiau 93.00
manaɨ mannau 93.00
kanɬaujaɨ canllawiau 92.00
amaɨ amau 91.00
blaːɨnaɨ blaenau 91.00
amoːdaɨ amodau 90.00
kwestiənaɨ cwestiynau 90.00
diɡwɨðjadaɨ digwyddiadau 90.00
datbləɡjaːdaɨ datblygiadau 89.00
ɡriʃaɨ grisiau 89.00
jaɨ iau 89.00
kostaɨ costau 87.00
trevnjaːdaɨ trefniadau 87.00
koɨsaɨ coesau 86.00
savonaɨ safonau 85.00
keiʃaːdaɨ ceisiadau 81.00
nuɨðaɨ nwyddau 79.00
koleːɡaɨ colegau 77.00
r̥eolaɨ rheolau 76.00
kəsəɬtjaːdaɨ cysylltiadau 74.00
testɨnaɨ testunau 74.00
kefəlaɨ ceffylau 72.00
kəveirjaːdaɨ cyfeiriadau 72.00
kanjataɨ caniatau 70.00
meðəljaɨ meddyliau 70.00
r̥əðhaɨ rhyddhau 70.00
breiχjaɨ breichiau 69.00
kəmdeiθaːsaɨ cymdeithasau 69.00
kanlənjaːdaɨ canlyniadau 68.00
taleiθjaɨ taleithiau 68.00
teimlaːdaɨ teimladau 67.00
kərʃaɨ cyrsiau 66.00
devnəðjaɨ defnyddiau 66.00
noːdaɨ nodau 66.00
nodjaːdaɨ nodiadau 66.00
deɨnəðjaɨ deunyddiau 65.00
hoɡjaɨ hogiau 65.00
uɨθnoːsaɨ wythnosau 65.00
kəŋhoraɨ cynghorau 64.00
ɡureiðjaɨ gwreiddiau 64.00
kublhaɨ cwblhau 63.00
sevədljaːdaɨ sefydliadau 63.00
adeːɡaɨ adegau 62.00
maθaɨ mathau 62.00
mɨdjaːdaɨ mudiadau 62.00
ʃopaɨ siopau 62.00
ɡrantjaɨ grantiau 61.00
bəwədaɨ bywydau 60.00
kaŋhenaɨ canghennau 60.00
daɡraɨ dagrau 60.00
ɬəθəraɨ llythyrau 60.00
kəvnoːdaɨ cyfnodau 59.00
fruɨθaɨ ffrwythau 59.00
skiljaɨ sgiliau 59.00
feiθjaɨ ffeithiau 58.00
kləbjaɨ clybiau 57.00
eŋr̥eiftjaɨ enghreifftiau 57.00
adranaɨ adrannau 56.00
kanjataɨ caniatau 56.00
efeiθjaɨ effeithiau 56.00
eskidjaɨ esgidiau 56.00
patrəmaɨ patrymau 56.00
kəlχɡronaɨ cylchgronau 55.00
dosparθjaːdaɨ dosbarthiadau 55.00
vinaɨ finnau 55.00
uɨneːbaɨ wynebau 55.00
klɨstjaɨ clustiau 54.00
traðodjaːdaɨ traddodiadau 54.00
tɨdalenaɨ tudalennau 54.00
ɨneːdaɨ unedau 54.00
djaɨ diau 53.00
ɬuɨbraɨ llwybrau 53.00
brənjaɨ bryniau 52.00
kadarnhaɨ cadarnhau 52.00
fɨrvjaɨ ffurfiau 52.00
krəvhaɨ cryfhau 51.00
drəsaɨ drysau 51.00
peirjanaɨ peiriannau 51.00
arvaɨ arfau 50.00
kardjaɨ cardiau 49.00
kəvrəŋaɨ cyfryngau 49.00
ɬineɬaɨ llinellau 49.00
termaɨ termau 49.00
diwədjanaɨ diwydiannau 48.00
filmjaɨ ffilmiau 48.00
aŋaɨ angau 47.00
dəlanwaːdaɨ dylanwadau 47.00
emənaɨ emynau 47.00
mamaɨ mamau 47.00
χwedlaɨ chwedlau 46.00
ɡənaɨ gynnau 46.00
ɬeihaɨ lleihau 46.00
novelaɨ nofelau 46.00
taskaɨ tasgau 46.00
əskuɨðaɨ ysgwyddau 46.00
kəfinjaɨ cyffiniau 45.00
datɡanjaːdaɨ datganiadau 45.00
ɬiujaɨ lliwiau 45.00
mɨrjaɨ muriau 45.00
taːdaɨ tadau 45.00
tenaɨ tenau 45.00
anausteraɨ anawsterau 44.00
faktoraɨ ffactorau 44.00
finjaɨ ffiniau 44.00
huɨljaɨ hwyliau 44.00
astɨdjaːɨθaɨ astudiaethau 43.00
kəməlaɨ cymylau 43.00
ɡlanhaɨ glanhau 43.00
ɡoleɨaːdaɨ goleuadau 43.00
ɬəθrenaɨ llythrennau 43.00
χwedeːɡaɨ chwedegau 42.00
haːɨnaɨ haenau 42.00
travodaːɨθaɨ trafodaethau 42.00
ɡobləɡjaːdaɨ goblygiadau 41.00
ɬeiʃaɨ lleisiau 40.00
peχoːdaɨ pechodau 40.00
pendervənjaːdaɨ penderfyniadau 40.00
r̥inweːðaɨ rhinweddau 40.00
tonaɨ tonnau 40.00
ɨndeːbaɨ undebau 40.00
əskriːvaɨ ysgrifau 40.00
dəmɨnjaːdaɨ dymuniadau 39.00
haːdaɨ hadau 39.00
levelaɨ lefelau 39.00
təɬaɨ tyllau 39.00
əstadeːɡaɨ ystadegau 39.00
kamaɨ camau 38.00
kəvloːɡaɨ cyflogau 38.00
kəmɨneːdaɨ cymunedau 38.00
dəlet͡ʃuɨðaɨ dyletswyddau 38.00
mɨnɨːdaɨ munudau 38.00
posibiljaːdaɨ posibiliadau 38.00
deðvaɨ deddfau 37.00
erθəɡlaɨ erthyglau 37.00
ɡlanaɨ glannau 37.00
priʃaɨ prisiau 37.00
puɨntjaɨ pwyntiau 37.00
kəvaruɨðjaːdaɨ cyfarwyddiadau 36.00
trideːɡaɨ tridegau 36.00
arholjaːdaɨ arholiadau 35.00
ɡemaɨ gemau 35.00
pɨmdeːɡaɨ pumdegau 35.00
troseːðaɨ troseddau 35.00
bərðaɨ byrddau 34.00
kerbədaɨ cerbydau 34.00
kəhoɨðjaːdaɨ cyhoeddiadau 34.00
delweːðaɨ delweddau 34.00
ɡenaɨ genau 34.00
miliənaɨ miliynau 34.00
teχneːɡaɨ technegau 34.00
aʃantaːɨθaɨ asiantaethau 33.00
kəvleɨsteraɨ cyfleusterau 33.00
kəvranjaːdaɨ cyfraniadau 33.00
eitemaɨ eitemau 33.00
poliʃaɨ polisiau 33.00
tiθaɨ tithau 33.00
ɨɡeinjaɨ ugeiniau 33.00
briːɡaɨ brigau 32.00
kaskljaːdaɨ casgliadau 32.00
kelvəðədaɨ celfyddydau 32.00
deːɡaɨ degau 32.00
ɡwendiːdaɨ gwendidau 32.00
jaχaɨ iachau 32.00
taljaːdaɨ taliadau 32.00
teiθjaɨ teithiau 32.00
waljaɨ waliau 32.00
fiɡɨraɨ ffigurau 31.00
ɬoŋəvarχjaːdaɨ llongyfarchiadau 31.00
mesɨraɨ mesurau 31.00
səmɨdjaːdaɨ symudiadau 31.00
darlɨnjaɨ darluniau 30.00
fənoneɬaɨ ffynonellau 30.00
ɡwevɨːsaɨ gwefusau 30.00
preɡeθaɨ pregethau 30.00
əmosodjaːdaɨ ymosodiadau 30.00
əstərjaːɨθaɨ ystyriaethau 30.00
atomaɨ atomau 29.00
haɨ hau 29.00
proʃektaɨ prosiectau 29.00
seiljaɨ seiliau 29.00
teleraɨ telerau 29.00
əmweljaːdaɨ ymweliadau 29.00
puɨɬɡoraɨ pwyllgorau 28.00
uɨθdeːɡaɨ wythdegau 28.00
awərenaɨ awyrennau 27.00
kalonaɨ calonnau 27.00
knədaɨ cnydau 27.00
kumnjaɨ cwmniau 27.00
ɡweɬjanaɨ gwelliannau 27.00
ɬeθraɨ llethrau 27.00
ɬəʃaɨ llysiau 27.00
proseːsaɨ prosesau 27.00
pəɬaɨ pyllau 27.00
brauðeːɡaɨ brawddegau 26.00
diðordeːbaɨ diddordebau 26.00
ɡalaːɨθaɨ galaethau 26.00
personaɨ personau 26.00
platjaɨ platiau 26.00
seːðaɨ seddau 26.00
auɡrəmjaːdaɨ awgrymiadau 25.00
kamɡəmerjaːdaɨ camgymeriadau 25.00
kenedlaːɨθaɨ cenedlaethau 25.00
knaɨ cnau 25.00
daljaːdaɨ daliadau 25.00
doɡvenaɨ dogfennau 25.00
donjaɨ doniau 25.00
eiljaːdaɨ eiliadau 25.00
nosweiθjaɨ nosweithiau 25.00
beːðaɨ beddau 24.00
brədjaɨ brydiau 24.00
bɨðjanaɨ buddiannau 24.00
kəvjaunhaɨ cyfiawnhau 24.00
kəvjeiθjaːdaɨ cyfieithiadau 24.00
kəvrivoldeːbaɨ cyfrifoldebau 24.00
flatjaɨ fflatiau 24.00
ovnaɨ ofnau 24.00
χwiθaɨ chwithau 23.00
kəstadlaːɨθaɨ cystadlaethau 23.00
diskuɨljaːdaɨ disgwyliadau 23.00
ɡalwaːdaɨ galwadau 23.00
ɡwahanjaːɨθaɨ gwahaniaethau 23.00
ɡwaɨ gwau 23.00
ɡurθrəχaɨ gwrthrychau 23.00
ɬeoljaːdaɨ lleoliadau 23.00
saiθdeːɡaɨ saithdegau 23.00
timaɨ timau 23.00
kəvrolaɨ cyfrolau 22.00
diwəɡjaːdaɨ diwygiadau 22.00
ɡronənaɨ gronynnau 22.00
r̥əwoɡaːɨθaɨ rhywogaethau 22.00
sektoraɨ sectorau 22.00
tokənaɨ tocynnau 22.00
trəsoraɨ trysorau 22.00
kadeirjaɨ cadeiriau 21.00
karneːðaɨ carneddau 21.00
kəvnewidjaːdaɨ cyfnewidiadau 21.00
devoːdaɨ defodau 21.00
diwəɬjanaɨ diwylliannau 21.00
ɬoŋðrəɬjaːdaɨ llongddrylliadau 21.00
maːðaɨ maddau 21.00
r̥əveðoːdaɨ rhyfeddodau 21.00
səstemaɨ systemau 21.00
əskrəθɨraɨ ysgrythurau 21.00
boːdaɨ bodau 20.00
karolaɨ carolau 20.00
kolovnaɨ colofnau 20.00
damkanjaːɨθaɨ damcaniaethau 20.00
dolɡeɬaɨ dolgellau 20.00
ɡwivraɨ gwifrau 20.00
ɡuɨðoraɨ gwyddorau 20.00
ɬawəskriːvaɨ llawysgrifau 20.00
muɨnaɨ mwynau 20.00
r̥anbarθaɨ rhanbarthau 20.00
r̥uɨstraɨ rhwystrau 20.00
tarɡeːdaɨ targedau 20.00
tervənaɨ terfynau 20.00
amseraɨ amserau 19.00
aroɡlaɨ aroglau 19.00
blaːɨnorjaːɨθaɨ blaenoriaethau 19.00
burjaːdaɨ bwriadau 19.00
kampaɨ campau 19.00
kloðjaɨ cloddiau 19.00
erwaɨ erwau 19.00
fənhonaɨ ffynhonnau 19.00
ɡwəðaɨ gwyddau 19.00
perθnaːsaɨ perthnasau 19.00
braɨ brau 18.00
kevnaɨ cefnau 18.00
kilvaχaɨ cilfachau 18.00
kəvrinaχaɨ cyfrinachau 18.00
kəhəraɨ cyhyrau 18.00
kəmuɨsteraɨ cymwysterau 18.00
damweinjaɨ damweiniau 18.00
versiənaɨ fersiynau 18.00
flamaɨ fflamau 18.00
froɨnaɨ ffroenau 18.00
ɡwobraɨ gwobrau 18.00
mapjaɨ mapiau 18.00
olaɨ olau 18.00
parkjaɨ parciau 18.00
penoːdaɨ penodau 18.00
salmaɨ salmau 18.00
sesiənaɨ sesiynau 18.00
tridjaɨ tridiau 18.00
ɨvɨðhaɨ ufuddhau 18.00
arɡəhoɨðjaːdaɨ argyhoeddiadau 17.00
aʃantaɨ asiantau 17.00
beiblaɨ beiblau 17.00
bruɨdraɨ brwydrau 17.00
kəfɨrjaɨ cyffuriau 17.00
darɡanvəðjaːdaɨ darganfyddiadau 17.00
diskrivjaːdaɨ disgrifiadau 17.00
dɨujaɨ duwiau 17.00
eneidjaɨ eneidiau 17.00
eθoljaːdaɨ etholiadau 17.00
hormonaɨ hormonau 17.00
ɬannaɨ llannau 17.00
moɨsaɨ moesau 17.00
pedwardeːɡaɨ pedwardegau 17.00
pweraɨ pwerau 17.00
storjaɨ storiau 17.00
aχaɨ achau 16.00
adnoːdaɨ adnodau 16.00
areiθjaɨ areithiau 16.00
awenaɨ awenau 16.00
kəraːɨðjaːdaɨ cyraeddiadau 16.00
djamaɨ diamau 16.00
dəvnhaɨ dyfnhau 16.00
ɬəvrənaɨ llyfrynnau 16.00
ɬəwodraːɨθaɨ llywodraethau 16.00
oχraɨ ochrau 16.00
prədaɨ prydau 16.00
r̥aɡvarnaɨ rhagfarnau 16.00
təmhoraɨ tymhorau 16.00
bɨsneːsaɨ busnesau 15.00
kaːsaɨ casau 15.00
darparjaːɨθaɨ darpariaethau 15.00
deɡaudaɨ degawdau 15.00
doːɡaɨ dogau 15.00
dəwedjaːdaɨ dywediadau 15.00
ɡwərθjaɨ gwyrthiau 15.00
honjaːdaɨ honiadau 15.00
ɬawenhaɨ llawenhau 15.00
ɬoχeːsaɨ llochesau 15.00
ɬuɨθaɨ llwythau 15.00
marwolaːɨθaɨ marwolaethau 15.00
neːsaɨ nesau 15.00
pekənaɨ pecynnau 15.00
penaudaɨ penawdau 15.00
pleidjaɨ pleidiau 15.00
saχaɨ sachau 15.00
sodlaɨ sodlau 15.00
trenaɨ trenau 15.00
aɡoːsaɨ agosau 14.00
ailðeχraɨ ailddechrau 14.00
bləχaɨ blychau 14.00
kalorjaɨ caloriau 14.00
kataloːɡaɨ catalogau 14.00
klətjaɨ clytiau 14.00
dəheaːdaɨ dyheadau 14.00
eiθrjaːdaɨ eithriadau 14.00
fasiənaɨ ffasiynau 14.00
ɡlwadurjaːɨθaɨ gwladwriaethau 14.00
luvansaɨ lwfansau 14.00
pelədraɨ pelydrau 14.00
pinaɨ pinnau 14.00
rekordjaɨ recordiau 14.00
səmjaɨ symiau 14.00
tavarnaɨ tafarnau 14.00
tapjaɨ tapiau 14.00
teɡeirjanaɨ tegeiriannau 14.00
teitlaɨ teitlau 14.00
tɨeðjaːdaɨ tueddiadau 14.00
arɡrafjaːdaɨ argraffiadau 13.00
asiːdaɨ asidau 13.00