Beta version

Words which make Obligatory onset equal to False for Breit 2015 (Welsh) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ə yn 55588.00
ə y 45945.00
əna yna 1576.00
əma yma 1468.00
əno yno 1192.00
əskol ysgol 979.00
əstod ystod 735.00
əχədiɡ ychydig 621.00
əmlaːɨn ymlaen 602.00
əntaɨ yntau 420.00
əskoljon ysgolion 412.00
ədi ydi 363.00
əstərjed ystyried 296.00
əmɬiθ ymhlith 287.00
əmateb ymateb 275.00
ənðo ynddo 263.00
əstaːveɬ ystafell 261.00
ədɨu ydyw 237.00
əskrivenɨ ysgrifennu 226.00
əŋhɨːd ynghyd 208.00
əmðaŋɡos ymddangos 204.00
ənɨs ynys 201.00
əmhen ymhen 200.00
ədoɨð ydoedd 195.00
əsprɨd ysbryd 188.00
əmχwil ymchwil 183.00
əstɨr ystyr 182.00
ədɨχ ydych 177.00
ədɨnt ydynt 162.00
əskrivenɨð ysgrifennydd 159.00
əmnweɨd ymwneud 143.00
əmɨl ymyl 143.00
ənði ynddi 143.00
ədɨm ydym 142.00
əspətɨ ysbyty 142.00
əχwaneːɡol ychwanegol 140.00
əŋhɨlχ ynghylch 137.00
əmheɬaχ ymhellach 133.00
əmdreχ ymdrech 130.00
əχwaneːɡɨ ychwanegu 121.00
əmarver ymarfer 112.00
əmɨno ymuno 112.00
əmuɨboːdol ymwybodol 112.00
əmestɨn ymestyn 111.00
əmheɬ ymhell 111.00
əmlað ymladd 107.00
ədɨ ydy 102.00
ənðɨnt ynddynt 101.00
əmweld ymweld 100.00
əmɨsk ymysg 100.00
əmarverol ymarferol 99.00
əː cwmnïau 92.00
əmɡais ymgais 89.00
əmɡɨrχ ymgyrch 88.00
əsprədol ysbrydol 87.00
ədu ydw 86.00
əmðeŋɨs ymddengys 86.00
əmweljad ymweliad 83.00
əved yfed 82.00
əmdrin ymdrin 76.00
əmoːsod ymosod 76.00
əmdreχjon ymdrechion 75.00
əmðaŋɡoːsoð ymddangosodd 73.00
əmhob ymhob 72.00
əstərjaːɨθ ystyriaeth 69.00
əmuɨbəðjaːɨθ ymwybyddiaeth 68.00
əskriv ysgrif 67.00
əmaiθ ymaith 66.00
əskaːvan ysgafn 66.00
əχwaneːɡoð ychwanegodd 61.00
ədaχ ydach 60.00
əŋhɨnt ynghynt 60.00
əχwaiθ ychwaith 59.00
əmadroð ymadrodd 59.00
əː storïau 58.00
ədɨn ydyn 56.00
əmðəɡjad ymddygiad 56.00
əŋɬum ynghlwm 56.00
əskuɨð ysgwydd 55.00
əː polisïau 54.00
əmaːdaːɨl ymadael 53.00
əskuɨd ysgwyd 53.00
əskriveneːdiɡ ysgrifenedig 52.00
əskrivenoð ysgrifennodd 52.00
əmɡəmrɨd ymgymryd 51.00
əŋhanol ynghanol 51.00
əskuɨðaɨ ysgwyddau 46.00
əmdeimlad ymdeimlad 45.00
əmɡəŋhori ymgynghori 45.00
əni ynni 45.00
əmðeol ymddeol 44.00
əskolheiɡjon ysgolheigion 44.00
ənteɨ ynteu 43.00
əsprədjon ysbrydion 41.00
əskriːvaɨ ysgrifau 40.00
əː copïau 39.00
əmðuɨn ymddwyn 39.00
əmneiɬtɨwɨr ymneilltuwyr 39.00
əmweluɨr ymwelwyr 39.00
əstadeːɡaɨ ystadegau 39.00
əmenɨð ymennydd 37.00
əskolhaiɡ ysgolhaig 37.00
əvorɨ yfory 36.00
əmosodjad ymosodiad 35.00
əmɨnoð ymunodd 33.00
ənov ynof 33.00
ənəsoɨð ynysoedd 33.00
əstaveɬoɨð ystafelloedd 33.00
əmðaŋɡoːsai ymddangosai 32.00
əstad ystad 32.00
əː gweddïo 31.00
ənot ynot 31.00
əmɡeisɨð ymgeisydd 30.00
əmosodjaːdaɨ ymosodiadau 30.00
əstərjaːɨθaɨ ystyriaethau 30.00
əmɡəŋhorjad ymgynghoriad 29.00
əmweljaːdaɨ ymweliadau 29.00
əmurθod ymwrthod 29.00
ənte ynte 29.00
əstərid ystyrid 29.00
əmχwiljo ymchwilio 28.00
əmwelɨð ymwelydd 28.00
əmɡəŋhorol ymgynghorol 26.00
əmolχi ymolchi 26.00
əmuɨbod ymwybod 26.00
əməlon ymylon 26.00
əmerodraːɨθ ymerodraeth 25.00
əmɡeisuɨr ymgeiswyr 25.00
əskɨːbol ysgubol 25.00
əː tröedigaeth 24.00
əmlənjad ymlyniad 24.00
əmneiɬtɨaːɨθ ymneilltuaeth 24.00
əmroðjad ymroddiad 23.00
əstərir ystyrir 23.00
əː gwythïen 22.00
əmðiheɨro ymddiheuro 22.00
əmɡənɨɬ ymgynnull 22.00
əspaid ysbaid 22.00
əskoːɡi ysgogi 22.00
əskolheiktod ysgolheictod 22.00
əmðaŋɡoʃad ymddangosiad 21.00
əmðiðori ymddiddori 21.00
əmərɨd ymyrryd 21.00
əsva ysfa 21.00
əskrivenuɨd ysgrifennwyd 21.00
əskrəθɨr ysgrythur 21.00
əskrəθɨraɨ ysgrythurau 21.00
əswain yswain 21.00
əsəwaːɨθ ysywaeth 21.00
əmadaujad ymadawiad 20.00
əskolorjaːɨθ ysgoloriaeth 20.00
əswirjant yswiriant 20.00
əduɨv ydwyf 19.00
əmvɨːduɨr ymfudwyr 19.00
əmɡərχɨ ymgyrchu 19.00
əmrəson ymryson 19.00
əməraːɨθ ymyrraeth 19.00
ənteː yntê 19.00
əχwaneːɡuɨd ychwanegwyd 18.00
əmðirjed ymddiried 18.00
əmdrinjaːɨθ ymdriniaeth 18.00
əmneiɬtɨol ymneilltuol 18.00
əmovənɨð ymofynnydd 18.00
əsprədoljaːɨθ ysbrydoliaeth 18.00
əχwaneɡ ychwaneg 17.00
əmroi ymroi 17.00
əmweloð ymwelodd 17.00
əspətai ysbytai 17.00
əskədwoð ysgydwodd 17.00
əmadroðjon ymadroddion 16.00
əmatal ymatal 16.00
əmɬe ymhle 16.00
əmruɨmjad ymrwymiad 16.00
əskɨb ysgub 16.00
əstɨm ystum 16.00
əstərlon ystyrlon 16.00
əsɨ ysu 16.00
əluχ ylwch 15.00
əmɡoɬi ymgolli 15.00
əmhəvrədɨ ymhyfrydu 15.00
əmron ymron 15.00
əstərjai ystyriai 15.00
əmateːboð ymatebodd 14.00
əmbelədrol ymbelydrol 14.00
əmdoːði ymdoddi 14.00
əmdreːχɨ ymdrechu 14.00
əmestənai ymestynnai 14.00
əmɡartreːvɨ ymgartrefu 14.00
əmɡasklɨ ymgasglu 14.00
əmsevədlɨ ymsefydlu 14.00
əsplander ysblander 14.00
əsprədoli ysbrydoli 14.00
əskarɨ ysgaru 14.00
əmχwiljad ymchwiliad 13.00
əmɡodəmɨ ymgodymu 13.00
əmosoːdoð ymosododd 13.00
əsplenɨð ysblennydd 13.00
əskoɡjad ysgogiad 13.00
əstəvniɡ ystyfnig 13.00
əmarverjon ymarferion 12.00
əmðeoljad ymddeoliad 12.00
əmðirjedolaːɨθ ymddiriedolaeth 12.00
əmroðeːdiɡ ymroddedig 12.00
əmuθjo ymwthio 12.00
əmuθjol ymwthiol 12.00
ənðɨn ynddyn 12.00
əskavnhaɨ ysgafnhau 12.00
əskrivenai ysgrifennai 12.00
əskrivenəðes ysgrifenyddes 12.00
əː clïo 11.00
əmaɡweð ymagwedd 11.00
əmarverjad ymarferiad 11.00
əmðeoloð ymddeolodd 11.00
əmɡəŋhoruɨr ymgynghorwyr 11.00
əmɡəraːɨð ymgyrraedd 11.00
əmɬɨɡ ymhlyg 11.00
əmlakjo ymlacio 11.00
əmosoːdol ymosodol 11.00
əmraːvaːɨl ymrafael 11.00
ənəsɨ ynysu 11.00
əskawen ysgawen 11.00
əskrivenuɨr ysgrifenwyr 11.00
əstəriuχ ystyriwch 11.00
əstəron ystyron 11.00
əː egnïol 10.00
əː lorïau 10.00
əχen ychen 10.00
əmadawoð ymadawodd 10.00
əmaɡweːðɨ ymagweddu 10.00
əmχwiljaːdaɨ ymchwiliadau 10.00
əmðaŋɡoʃaːdol ymddangosiadol 10.00
əmðirjeːdaːɨθ ymddiriedaeth 10.00
əmdeimlo ymdeimlo 10.00
əmfɨrvjo ymffurfio 10.00
əmhelaːɨθɨ ymhelaethu 10.00
əmholjaːdaɨ ymholiadau 10.00
əmroðɡar ymroddgar 10.00
əmwared ymwared 10.00
əspeiljo ysbeilio 10.00
əː ysbïwyr 10.00
əskoːɡoð ysgogodd 10.00
əskɨːbor ysgubor 10.00
əskəvaint ysgyfaint 10.00
əskəvarnoɡ ysgyfarnog 10.00
əstorəa ystorya 10.00
əː gweddïau 9.00
əː storïwr 9.00
əχwaneɡjad ychwanegiad 9.00
əχwaneɡjaːdaɨ ychwanegiadau 9.00
əmaːɨloːdi ymaelodi 9.00
əmðiːðan ymddiddan 9.00
əmvɨːdo ymfudo 9.00
əmɡləwed ymglywed 9.00
əmɡnaudoljad ymgnawdoliad 9.00
əmɡorforjad ymgorfforiad 9.00
əmlaːðoð ymladdodd 9.00
əmɨnjaːɨθɨ ymuniaethu 9.00
ənəsiɡ ynysig 9.00
əspeidjol ysbeidiol 9.00
əspurjel ysbwriel 9.00
əskarjad ysgariad 9.00
əskriːven ysgrifen 9.00
əskuɨðo ysgwyddo 9.00
əstadeːɡol ystadegol 9.00
əstəvniɡruɨð ystyfnigrwydd 9.00
əstərjoð ystyriodd 9.00
əː difrïo 8.00
əː ffatrïoedd 8.00
əː tröell 8.00
əmavlɨd ymaflyd 8.00
əmbil ymbil 8.00
əmχwilɨð ymchwilydd 8.00
əmðiðorai ymddiddorai 8.00
əmerodrol ymerodrol 8.00
əmɡorfori ymgorffori 8.00
əmɡərχoɨð ymgyrchoedd 8.00
əmleːdɨ ymledu 8.00
əmlid ymlid 8.00
əmrəðhaɨ ymryddhau 8.00
ənaːdon ynadon 8.00
əsprədoloð ysbrydolodd 8.00
əskləvaːɨθ ysglyfaeth 8.00
əskolveistir ysgolfeistr 8.00
əskrivenəðjon ysgrifenyddion 8.00
əskrəθɨrol ysgrythurol 8.00
əskətjol ysgytiol 8.00
əskətwol ysgytwol 8.00
əstrad ystrad 8.00
əstuɨθ ystwyth 8.00
əstəriwɨd ystyriwyd 8.00
əwen ywen 8.00
əː chwyrlïo 7.00
əː cwmnïaeth 7.00
əː gwnïo 7.00
əmaːɡor ymagor 7.00
əmborθ ymborth 7.00
əmχwiluɨr ymchwilwyr 7.00
əmdopi ymdopi 7.00
əmdroi ymdroi 7.00
əmɡom ymgom 7.00
əmholjad ymholiad 7.00
əmhəvrədai ymhyfrydai 7.00
əmlaðva ymladdfa 7.00
əmluɨbro ymlwybro 7.00
əmneiɬtɨoð ymneilltuodd 7.00
əmoːvɨn ymofyn 7.00
əməlol ymylol 7.00
əŋanɨ ynganu 7.00
ənoχ ynoch 7.00
ənom ynom 7.00
əsprədjaːɨθ ysbrydiaeth 7.00
əskavnaχ ysgafnach 7.00
əskoldɨ ysgoldy 7.00
əskolheiɡaið ysgolheigaidd 7.00
əskrivenjaːdaɨ ysgrifeniadau 7.00
əskɨːbo ysgubo 7.00
əskəvarnoːɡod ysgyfarnogod 7.00
əstaːdaɨ ystadau 7.00
əstɨmjaɨ ystumiau 7.00
əstəriun ystyriwn 7.00
əː düwch 6.00
əː llangïan 6.00
əː partïon 6.00
əː storïwyr 6.00
əχwaneːɡa ychwanega 6.00
əχwaneːɡir ychwanegir 6.00
əmadaweːdiɡ ymadawedig 6.00
əmatebjon ymatebion 6.00
əmbalvalɨ ymbalfalu 6.00
əmbelədreð ymbelydredd 6.00
əmχuɨð ymchwydd 6.00
əmðiheɨrjaːdaɨ ymddiheuriadau 6.00
əmðisuɨðjad ymddiswyddiad 6.00
əmdebəɡɨ ymdebygu 6.00
əmenɨn ymenyn 6.00
əmfrost ymffrost 6.00
əmvɨːdoð ymfudodd 6.00
əmhobman ymhobman 6.00
əmoɬuŋ ymollwng 6.00
əmprədjo ymprydio 6.00
əmruɨmo ymrwymo 6.00
əmwahanuɨr ymwahanwyr 6.00
əspail ysbail 6.00
əspardɨn ysbardun 6.00
əsprədoleːdiɡ ysbrydoledig 6.00
əskujerjaid ysgwieriaid 6.00
əsməɡɨ ysmygu 6.00
əstlɨs ystlys 6.00
əstradɡənlais ystradgynlais 6.00
əstrədeːbaɨ ystrydebau 6.00
əstrədeːbol ystrydebol 6.00
əstuɨɬ ystwyll 6.00
əː copïwyr 5.00
əː mölln 5.00
əː pensaernïaeth 5.00
əː rẅwan 5.00
əχwaneːɡai ychwanegai 5.00
ədan ydan 5.00
əduɨt ydwyt 5.00
əflon yfflon 5.00
əmarweðjad ymarweddiad 5.00
əmbeɬhaɨ ymbellhau 5.00
əmðirjeːduɨd ymddiriedwyd 5.00
əmðisuɨðoð ymddiswyddodd 5.00
əmdreːχoð ymdrechodd 5.00
əmenəðol ymenyddol 5.00
əmeraudur ymerawdwr 5.00
əmeskɨsoːdi ymesgusodi 5.00
əmvalχjo ymfalchio 5.00
əmɡiprɨs ymgiprys 5.00
əmɡəŋhorɨð ymgynghorydd 5.00
əmɡəsəɬtɨ ymgysylltu 5.00
əmlavnjo ymlafnio 5.00
əmleːdoð ymledodd 5.00
əmlɨskjaid ymlusgiaid 5.00
əmlɨsko ymlusgo 5.00
əmluɨbroð ymlwybrodd 5.00
əmreolaːɨθ ymreolaeth 5.00
əmresəmɨ ymresymu 5.00
əmserχɨ ymserchu 5.00
əmwaːdɨ ymwadu 5.00
ənad ynad 5.00
əŋhɨð ynghudd 5.00
əː ysbïwr 5.00
əskarmes ysgarmes 5.00
əskeler ysgeler 5.00
əskerbud ysgerbwd 5.00
əskoːɡol ysgogol 5.00
əskoːɡuɨd ysgogwyd 5.00
əskrivenais ysgrifennais 5.00
əstadeːɡaːɨθ ystadegaeth 5.00
əstlɨmod ystlumod 5.00
əstləsaɨ ystlysau 5.00
əstrɨu ystryw 5.00
əstɨmjo ystumio 5.00
əstərjol ystyriol 5.00
əː caeëdig 4.00
əː calorïau 4.00
əː categorïau 4.00
əː chwyrlïai 4.00
əː crëir 4.00
əː deëllir 4.00
əː dyweddïo 4.00
əː naïf 4.00
əː natsïaid 4.00
əː natsïaidd 4.00
əː sbïwr 4.00
əː storïol 4.00
əvoð yfodd 4.00
əli yli 4.00
əmaːɨloːdoð ymaelododd 4.00
əmbaratoi ymbaratoi 4.00
əmbarel ymbarel 4.00
əmboɨni ymboeni 4.00
əmðiheɨrjad ymddiheuriad 4.00
əmðirjeːdai ymddiriedai 4.00
əmdrinir ymdrinnir 4.00
əmdroːχi ymdrochi 4.00
əmdrəbaːɨðɨ ymdrybaeddu 4.00
əmelwa ymelwa 4.00
əmestənol ymestynnol 4.00
əː ymfalchïai 4.00
əː ymfalchïo 4.00
əmfrostjo ymffrostio 4.00
əmfɨrvjoð ymffurfiodd 4.00
əmɡaːdu ymgadw 4.00
əmɡəvaruɨðo ymgyfarwyddo 4.00
əmɡəmeroð ymgymerodd 4.00
əmhel ymhel 4.00
əmlaːð ymlâdd 4.00
əmlakjoð ymlaciodd 4.00
əmlaːður ymladdwr 4.00
əmlaːðuɨr ymladdwyr 4.00
əmledjad ymlediad 4.00
əmneiɬtɨo ymneilltuo 4.00
əmoːχel ymochel 4.00
əmranɨ ymrannu 4.00
əmroɨs ymroes 4.00
əmruɨmjaːdaɨ ymrwymiadau 4.00
əmruɨmir ymrwymir 4.00
əmsəθoð ymsythodd 4.00
əmwahanɨ ymwahanu 4.00
əməskaroɨð ymysgaroedd 4.00
ənvɨd ynfyd 4.00
əŋan yngan 4.00
əŋhaɨ ynghau 4.00
ənteːve yntefe 4.00
əpsetjo ypsetio 4.00
əruːan yrŵan 4.00
əsai ysai 4.00
əspaðaːden ysbaddaden 4.00
əspeidjaɨ ysbeidiau 4.00
əsprədoleð ysbrydoledd 4.00
əskləvaːɨθɨs ysglyfaethus 4.00
əskrivbin ysgrifbin 4.00
əskrivenuχ ysgrifennwch 4.00
əskrivenəðjaːɨθ ysgrifenyddiaeth 4.00
əskrivenəðol ysgrifenyddol 4.00
əskɨborjaɨ ysguboriau 4.00
əsol ysol 4.00
əstaləvera ystalyfera 4.00
əstorm ystorm 4.00
əstorəaːɨɨ ystoryaeu 4.00
əstrədeb ystrydeb 4.00
əstuɨrjan ystwyrian 4.00
əː bröydd 3.00
əː cïaidd 3.00
əː citroën 3.00
əː copïo 3.00
əː cwmnïwr 3.00
əː ffansïol 3.00
əː ffrïo 3.00
əː gweddïai 3.00
əː gweddïais 3.00
əː gweddïodd 3.00
əː gwnïad 3.00
əː iachäwr 3.00
əː naïfrwydd 3.00
əː pensaernïol 3.00
əː torïaidd 3.00
əː trïo 3.00
ədɨs ydys 3.00
əvai yfai 3.00
əmadroːði ymadroddi 3.00
əmarweːðɨ ymarweddu 3.00
əmbilɡar ymbilgar 3.00
əmbiljo ymbilio 3.00
əmχwiliwɨd ymchwiliwyd 3.00
əmdawelɨ ymdawelu 3.00
əmðjeiθrjo ymddieithrio 3.00
əmðivərɨ ymddifyrru 3.00
əmðiheɨroð ymddiheurodd 3.00
əmðirjedoluɨr ymddiriedolwyr 3.00
əmdeiθjoð ymdeithiodd 3.00
əmdreiðjad ymdreiddiad 3.00
əmdroɨɬi ymdroelli 3.00
əmdəŋheːdɨ ymdynghedu 3.00
əmerodraːɨθaɨ ymerodraethau 3.00
əmvurjoð ymfwriodd 3.00
əmvəðino ymfyddino 3.00
əmɡasklai ymgasglai 3.00
əmɡekrɨ ymgecru 3.00
əmɡeiʃon ymgeision 3.00
əmɡeleð ymgeledd 3.00
əmɡeleːðɨ ymgeleddu 3.00
əmɡorforir ymgorfforir 3.00
əmɡreinjo ymgreinio 3.00
əmɡroɨsi ymgroesi 3.00
əmɡəmeruɨd ymgymerwyd 3.00
əmɡənal ymgynnal 3.00
əmɡəseɡrjad ymgysegriad 3.00
əmhel ymhel 3.00
əmneiɬtɨur ymneilltuwr 3.00
əmorol ymorol 3.00
əmranjad ymraniad 3.00
əmreolɨs ymreolus 3.00
əmresəmjad ymresymiad 3.00
əmrəsonveɨð ymrysonfeydd 3.00
əmsəθɨ ymsythu 3.00
əmweled ymweled 3.00
əməlɨ ymylu 3.00
əmərjad ymyriad 3.00
əmərjant ymyriant 3.00
əməskuɨd ymysgwyd 3.00
əməskədwoð ymysgydwodd 3.00
əŋkɨl yncl 3.00
əndi yndi 3.00
əndu yndw 3.00
əŋhɨn ynghynn 3.00
əspaːðɨ ysbaddu 3.00
əspardɨno ysbarduno 3.00
əspeiluɨr ysbeilwyr 3.00
əsprədeːɡaːɨθ ysbrydegaeth 3.00
əsprədolruɨð ysbrydolrwydd 3.00
əsprədoluɨd ysbrydolwyd 3.00
əskavnder ysgafnder 3.00
əskaɬ ysgall 3.00
əskaɬen ysgallen 3.00
əskewɨɬ ysgewyll 3.00
əskolveistri ysgolfeistri 3.00
əskreχjan ysgrechian 3.00
əskrivena ysgrifenna 3.00
əskrivenir ysgrifennir 3.00
əskrivenur ysgrifennwr 3.00
əskɨːbai ysgubai 3.00
əskərnəɡɨs ysgyrnygus 3.00
əskəθrɨ ysgythru 3.00
əsiɡ ysig 3.00
əstol ystol 3.00
əstor ystor 3.00
əstordɨ ystordy 3.00
əstrɨuɡar ystrywgar 3.00
əstuɨθder ystwythder 3.00
əstuɨθo ystwytho 3.00
əstərjav ystyriaf 3.00
əː academïau 2.00
əː copïwyd 2.00
əː crëwr 2.00
əː crëwyd 2.00
əː cwmnïoedd 2.00
əː ffantasïau 2.00
əː gloÿnnod 2.00
əː gweddïa 2.00
əː gwencïod 2.00
əː münster 2.00
əː mwncïod 2.00
əː ocsiwnïar 2.00
əː polïs 2.00
əː sbïwch 2.00
əː sbïwyr 2.00
əː seremonïau 2.00
əː sgïo 2.00
əː sifalrïaidd 2.00
əː torïaid 2.00
əː trïodd 2.00
əχwaneːɡer ychwaneger 2.00
əχwaneːɡuχ ychwanegwch 2.00
ədaɨ ydau 2.00
əvuχ yfwch 2.00
əmadawai ymadawai 2.00
əmavlai ymaflai 2.00
əmavloð ymaflodd 2.00
əmaɡerɨ ymageru 2.00
əmarverai ymarferai 2.00
əmarverjaːdaɨ ymarferiadau 2.00
əmaros ymaros 2.00
əmawəðai ymawyddai 2.00
əmbalvaloð ymbalfalodd 2.00
əmbiljais ymbiliais 2.00
əmbiliun ymbiliwn 2.00
əmbiŋkjo ymbincio 2.00
əmborθi ymborthi 2.00
əmbrjoːdi ymbriodi 2.00
əmχwalɨ ymchwalu 2.00
əmχwiljol ymchwiliol 2.00
əmχwiliur ymchwiliwr 2.00
əmdavloð ymdaflodd 2.00
əmdaro ymdaro 2.00
əmdaweloð ymdawelodd 2.00
əmðatod ymddatod 2.00
əmðjal ymddial 2.00
əmðiðoroð ymddiddorodd 2.00
əmðiɡjoð ymddigiodd 2.00
əmðiheɨrol ymddiheurol 2.00
əmðisuɨðo ymddiswyddo 2.00
əmðəɡjaːdaɨ ymddygiadau 2.00
əmðəɡjaːdol ymddygiadol 2.00
əmdebəɡai ymdebygai 2.00
əmdraferθɨ ymdrafferthu 2.00
əmdreːχa ymdrecha 2.00
əmdreːχai ymdrechai 2.00
əmdroɨɬai ymdroellai 2.00
əmenəðjol ymenyddiol 2.00
əmestənjad ymestyniad 2.00
əmestənjaːdaɨ ymestyniadau 2.00
əmetɨb ymetyb 2.00
əmfrostɡar ymffrostgar 2.00
əmfrostjai ymffrostiai 2.00
əmvɨːdol ymfudol 2.00
əmvɨːdur ymfudwr 2.00
əmɡnaudoli ymgnawdoli 2.00
əmɡoːdai ymgodai 2.00
əmɡorforuɨd ymgorfforwyd 2.00
əmɡroːɡi ymgrogi 2.00
əmɡɨðjo ymguddio 2.00
əmɡədnaːbod ymgydnabod 2.00
əmɡəvarvod ymgyfarfod 2.00
əmɡəmerɨd ymgymeryd 2.00
əmɡəŋhorjaːdaɨ ymgynghoriadau 2.00
əmɡəniɡ ymgynnig 2.00
əmɡərχuɨr ymgyrchwyr 2.00
əmɡəsɨro ymgysuro 2.00
əmheroːdor ymherodr 2.00
əmlaðaːsai ymladdasai 2.00
əmlaðveɨð ymladdfeydd 2.00
əmlaðɡar ymladdgar 2.00
əmlaːðuɨd ymladdwyd 2.00
əmluɨbrai ymlwybrai 2.00
əmoɬəŋoð ymollyngodd 2.00
əmosoːdai ymosodai 2.00
əmosoːdur ymosodwr 2.00
əmosoːduɨd ymosodwyd 2.00
əmostuŋ ymostwng 2.00
əmravaːɨljon ymrafaelion 2.00
əmrestroð ymrestrodd 2.00
əmroːð ymrôdd 2.00
əmroad ymroad 2.00
əmrəðhaoð ymryddhaodd 2.00
əmsevədloð ymsefydlodd 2.00
əmserχoð ymserchodd 2.00
əmsoleːdɨ ymsoledu 2.00
əmɨnai ymunai 2.00
əmɨnais ymunais 2.00
əmɨnun ymunwn 2.00
əmwaːɨ ymwâu 2.00
əmwaskarɨ ymwasgaru 2.00
əmwelai ymwelai 2.00
əmwelais ymwelais 2.00
əmuθjai ymwthiai 2.00
əməroð ymyrrodd 2.00
əne yne 2.00
əŋanjad ynganiad 2.00
əŋanoð ynganodd 2.00
əŋhəmraːɨk ynghymraec 2.00
əŋwerɡloð yngwerglodd 2.00
ənta ynta 2.00
ənɨd ynyd 2.00
ənɨr ynyr 2.00
ənəsəðjon ynysyddion 2.00
əpset ypset 2.00
əspeiliur ysbeiliwr 2.00
əː ysbïo 2.00
əspiur ysbiwr 2.00
əsprədoɨð ysbrydoedd 2.00
əsprədolai ysbrydolai 2.00
əskarjaːdaɨ ysgariadau 2.00
əskarmeːsoɨð ysgarmesoedd 2.00
əskau ysgaw 2.00
əskrivenaːsai ysgrifenasai 2.00
əskrivenid ysgrifennid 2.00
əskrivenun ysgrifennwn 2.00
əskrəθərol ysgrythyrol 2.00
əskɨːbaɨ ysgubau 2.00
əskɨːboð ysgubodd 2.00
əskun ysgwn 2.00
əskuɨdoð ysgwydodd 2.00
əskədwais ysgydwais 2.00
əskəθroɡ ysgythrog 2.00
əskətwad ysgytwad 2.00
əsiːɡo ysigo 2.00
əsmotɨn ysmotyn 2.00
əsməɡai ysmygai 2.00
əsməɡur ysmygwr 2.00
əstatɨd ystatud 2.00
əstordai ystordai 2.00
əstorva ystorfa 2.00
əstorjo ystorio 2.00
əstradmeɨriɡ ystradmeurig 2.00
əstrɨujaɨ ystrywiau 2.00
əstɨmɬɨn ystumllyn 2.00
əstəɬen ystyllen 2.00
əstəɬod ystyllod 2.00
əstərja ystyria 2.00
əstərjant ystyriant 2.00
əstərjer ystyrier 2.00
əstərlaun ystyrlawn 2.00
əsweinjaid ysweiniaid 2.00
ətrium yttriwm 2.00
əː acsesorïau 1.00
əː balchïo 1.00
əː böhme 1.00
əː bwdïaeth 1.00
əː caëdig 1.00
əː caëedig 1.00
əː caniataëdig 1.00
əː capilarïau 1.00
əː cellïoedd 1.00
əː chwyrlïodd 1.00
əː comedïau 1.00
əː copïodd 1.00
əː crëid 1.00
əː crëyr 1.00
əː creëdig 1.00
əː crïwr 1.00
əː cyffröwr 1.00
əː damnïol 1.00
əː ddifrïol 1.00
əː deëllais 1.00
əː deëllid 1.00
əː dïotta 1.00
əː difäol 1.00
əː difrïol 1.00
əː dilëwyd 1.00
əː dyweddïad 1.00
əː economïau 1.00
əː emmäws 1.00
əː festrïoedd 1.00
əː ffansïau 1.00
əː ffansïo 1.00
əː ffantasïol 1.00
əː ffasgïaeth 1.00
əː ffatrïol 1.00
əː fföedigaeth 1.00
əː fformiwlïog 1.00
əː ggrïwyr 1.00
əː glöynnod 1.00
əː gweddïwr 1.00
əː gwnïai 1.00
əː heresïau 1.00
əː lilïau 1.00
əː litwrgïaidd 1.00
əː llandybïe 1.00
əː lleënog 1.00
əː llungopïo 1.00
əː llungopïwr 1.00
əː maöriaid 1.00
əː marsiandïaeth 1.00
əː marsiandïwyr 1.00
əː melodïau 1.00
əː myfïol 1.00
əː natsïaeth 1.00
əː parodïwr 1.00
əː ralïau 1.00
əː rhydlïos 1.00
əː saernïaeth 1.00
əː saernïol 1.00
əː saernïwyd 1.00
əː sbïena 1.00
əː sbïenddrych 1.00
əː sbïodd 1.00
əː seremonïol 1.00
əː sgïwch 1.00
əː sgïwyr 1.00
əː teÿrnedd 1.00
əː theorïau 1.00
əː tröellau 1.00
əː tröer 1.00
əː ẅwyn 1.00
əda yda 1.00
əðjaːɨθ yddiaeth 1.00
əden yden 1.00
ədvrain ydfrain 1.00
ədlan ydlan 1.00
əvaːsai yfasai 1.00
əvid yfid 1.00
əvur yfwr 1.00
əvuɨr yfwyr 1.00
əɡdraːsil yggdrasil 1.00
əɡolheiɡaið ygolheigaidd 1.00
əlsers ylsers 1.00
əmaːdau ymadaw 1.00
əmadawed ymadawed 1.00
əmadawɨd ymadawyd 1.00
əmaðaːsɨ ymaddasu 1.00
əmadnewəðɨ ymadnewyddu 1.00
əmadroːðɨs ymadroddus 1.00
əmaːvaːɨl ymafael 1.00
əmaɡweːðaɨ ymagweddau 1.00
əmaɡweðjaːdaɨ ymagweddiadau 1.00
əmarveroldeb ymarferoldeb 1.00
əmarvoːɡi ymarfogi 1.00
əmarhoɨs ymarhous 1.00
əmatalɡar ymatalgar 1.00
əmataljoð ymataliodd 1.00
əmateːbai ymatebai 1.00
əmateːbol ymatebol 1.00
əmateːbuɨd ymatebwyd 1.00
əmateljais ymateliais 1.00
əmbalvelais ymbalfelais 1.00
əmbeski ymbesgi 1.00
əmbiljai ymbiliai 1.00
əmbiljoð ymbiliodd 1.00
əmbleserɨ ymbleseru 1.00
əmborθant ymborthant 1.00
əmbuɨɬo ymbwyllo 1.00
əmbuɨɬoð ymbwyllodd 1.00
əmχuɨðai ymchwyddai 1.00
əmχuɨðo ymchwyddo 1.00
əmχuɨðoð ymchwyddodd 1.00
əmχuɨðol ymchwyddol 1.00
əmdaiθ ymdaith 1.00
əmðaŋɡoːsant ymddangosant 1.00
əmðaŋɡoːsi ymddangosi 1.00
əmðeolais ymddeolais 1.00
əmðiðanjon ymddiddanion 1.00
əmðiðorant ymddiddorant 1.00
əmðjeiθrjoð ymddieithriodd 1.00
əmðiɡriːvo ymddigrifo 1.00
əmðihatrɨ ymddihatru 1.00
əmðiherɨːo ymddiheruo 1.00
əmðiheɨrav ymddiheuraf 1.00
əmðiheɨrir ymddiheurir 1.00
əmðirjeːdol ymddiriedol 1.00
əmðirjedolaːɨθaɨ ymddiriedolaethau 1.00
əmðiwəɬjo ymddiwyllio 1.00
əmðəɡai ymddygai 1.00
əmðəɡant ymddygant 1.00
əmðərχaːvɨ ymddyrchafu 1.00
əmdeiθjo ymdeithio 1.00
əmdeiθuɨr ymdeithwyr 1.00
əmdoːðai ymdoddai 1.00
əmdoːðoð ymdoddodd 1.00
əmdonai ymdonnai 1.00
əmdoni ymdonni 1.00
əmdorχi ymdorchi 1.00
əmdori ymdorri 1.00
əmdraːvod ymdrafod 1.00
əmdravoːdaːɨθ ymdrafodaeth 1.00
əmdrawoð ymdrawodd 1.00
əmdreχva ymdrechfa 1.00
əmdreχɡar ymdrechgar 1.00
əmdreːχi ymdrechi 1.00
əmdreːχuɨd ymdrechwyd 1.00
əmdreiðjo ymdreiddio 1.00
əmdrinjoð ymdriniodd 1.00
əmdrinir ymdrinir 1.00
əmdroːai ymdroai 1.00
əmdroːais ymdroais 1.00
əmdroːχa ymdrocha 1.00
əmduɨmo ymdwymo 1.00
əmdərai ymdyrrai 1.00
əmeɡnjo ymegnio 1.00
əmeːɡɨr ymegyr 1.00
əmeiθrjo ymeithrio 1.00
əmerauduɨr ymerawdwyr 1.00
əmerodron ymerodron 1.00
əmeskɨsoːdais ymesgusodais 1.00
əmeskɨsoːdoð ymesgusododd 1.00
əmesmuɨθaɨ ymesmwythau 1.00
əmestənant ymestynnant 1.00
əmestənoð ymestynnodd 1.00
əː ymfalchïodd 1.00
əmvaterɨ ymfateru 1.00
əmverwi ymferwi 1.00
əmflaməχol ymfflamychol 1.00
əmflaməχur ymfflamychwr 1.00
əmfɨrvjaːsant ymffurfiasant 1.00
əmfərniːɡoð ymffyrnigodd 1.00
əmvileinjo ymfileinio 1.00
əmvodloni ymfodloni 1.00
əmvɨːda ymfuda 1.00
əmvɨːdent ymfudent 1.00
əmvɨdjad ymfudiad 1.00
əmvɨdjaːɨθ ymfudiaeth 1.00
əmvəneːɡi ymfynegi 1.00
əmɡaleːdɨ ymgaledu 1.00
əmɡartreːvai ymgartrefai 1.00
əmɡartreːvoð ymgartrefodd 1.00
əmɡarɨ ymgaru 1.00
əmɡaskloð ymgasglodd 1.00
əmɡeiʃo ymgeisio 1.00
əmɡeleːðai ymgeleddai 1.00
əmɡlaðdɨ ymgladddu 1.00
əmɡlaːðɨ ymgladdu 1.00
əmɡləmjad ymglymiad 1.00
əmɡləmoð ymglymodd 1.00
əmɡləwai ymglywai 1.00
əmɡnaudoloð ymgnawdolodd 1.00
əmɡnaudoluɨd ymgnawdolwyd 1.00
əmɡovrestroð ymgofrestrodd 1.00
əmɡoɬai ymgollai 1.00
əmɡoɬjant ymgolliant 1.00
əmɡoɬoð ymgollodd 1.00
əmɡomjo ymgomio 1.00
əmɡordeːðɨ ymgordeddu 1.00
əmɡorforai ymgorfforai 1.00
əmɡorforid ymgorfforid 1.00
əmɡorforoð ymgorfforodd 1.00
əmɡrebaːχoð ymgrebachodd 1.00
əmɡripjan ymgripian 1.00
əmɡrənhoːi ymgrynhôi 1.00
əmɡrənhoi ymgrynhoi 1.00
əmɡɨðva ymguddfa 1.00
əmɡədnabəðɨ ymgydnabyddu 1.00
əmɡəvaðaːsɨ ymgyfaddasu 1.00
əmɡəvarvɨ ymgyfarfu 1.00
əmɡəvoɨθoːɡi ymgyfoethogi 1.00
əmɡəvoɨθoːɡoð ymgyfoethogodd 1.00
əmɡəvreiθjad ymgyfreithiad 1.00
əmɡəvɨno ymgyfuno 1.00
əmɡəmera ymgymera 1.00
əmɡəmerent ymgymerent 1.00
əmɡəmerjad ymgymeriad 1.00
əmɡəmerjaːdaɨ ymgymeriadau 1.00
əmɡəmerir ymgymerir 1.00
əmɡəmoːdi ymgymodi 1.00
əmɡəməskɨ ymgymysgu 1.00
əmɡənevino ymgynefino 1.00
əmɡəŋhoroð ymgynghorodd 1.00
əmɡəŋhoruɨd ymgynghorwyd 1.00
əmɡənhɡorɨð ymgynhgorydd 1.00
əmɡənhoruχ ymgynhorwch 1.00
əmɡənɨɬaːsai ymgynullasai 1.00
əmɡərχur ymgyrchwr 1.00
əmɡərχɨð ymgyrchydd 1.00
əmɡəseɡrɨ ymgysegru 1.00
əmɡəstluŋ ymgystlwng 1.00
əmɡəsəɬtoð ymgysylltodd 1.00
əmhaːbeɬ ymhabell 1.00
əmhaloːɡi ymhalogi 1.00
əmheidjo ymheidio 1.00
əmhelaːɨθav ymhelaethaf 1.00
əmhelaːɨθjad ymhelaethiad 1.00
əmheɬav ymhellaf 1.00
əmheraudur ymherawdr 1.00
əmheraudur ymherawdwr 1.00
əmɬeθ ymhleth 1.00
əmhoːfi ymhoffi 1.00
əmholɡar ymholgar 1.00
əmholi ymholi 1.00
əmhoɬtjad ymholltiad 1.00
əmhonjaːdaɨ ymhoniadau 1.00
əmhonaːɨθ ymhonnaeth 1.00
əmhoni ymhonni 1.00
əmhosiːbil ymhossibl 1.00
əmhəvrədant ymhyfrydant 1.00
əmla ymla 1.00
əmlaːðai ymladdai 1.00
əmlaːðan ymladdan 1.00
əmlaːðuχ ymladdwch 1.00
əmleːðais ymleddais 1.00
əmleːðaist ymleddaist 1.00
əmlonəðoð ymlonyddodd 1.00
əmlɨskjad ymlusgiad 1.00
əmlɨskoð ymlusgodd 1.00
əmləɡrɨ ymlygru 1.00
əmlənent ymlynent 1.00
əmlənɨ ymlynu 1.00
əmlənuɨr ymlynwyr 1.00
əmneiɬdɨːol ymneillduol 1.00
əmneiɬtɨːad ymneilltuad 1.00
əmneɨɬtɨːol ymneulltuol 1.00
əmnəðant ymnyddant 1.00
əmnəθɨ ymnythu 1.00
əmovidjoð ymofidiodd 1.00
əmovəŋar ymofyngar 1.00
əmovənai ymofynnai 1.00
əmovənuɨr ymofynwyr 1.00
əmolχ ymolch 1.00
əmolχai ymolchai 1.00
əmolχoð ymolchodd 1.00
əmorfuɨs ymorffwys 1.00
əmosodaːsant ymosodasant 1.00
əmosodjaːɨθ ymosodiaeth 1.00
əmosoːduɨr ymosodwyr 1.00
əmostəŋai ymostyngai 1.00
əmostəŋoð ymostyngodd 1.00
əmprɨd ympryd 1.00
əmprədjant ymprydiant 1.00
əmranjaːdaɨ ymraniadau 1.00
əmraʃo ymrasio 1.00
əmreoluɨr ymreolwyr 1.00
əmrestrɨ ymrestru 1.00
əmresəmid ymresymid 1.00
əmriθjai ymrithiai 1.00
əmriθjo ymrithio 1.00
əmriθjoð ymrithiodd 1.00
əmroð ymrodd 1.00
əmroːðai ymroddai 1.00
əmroðaːsant ymroddasant 1.00
əmroːði ymroddi 1.00
əmroːðoð ymroddodd 1.00
əmroːðun ymroddwn 1.00
əmroljo ymrolio 1.00
əmruɨmeːdiɡ ymrwymedig 1.00
əmruɨmid ymrwymid 1.00
əmrəsonva ymrysonfa 1.00
əmsaːɨθɨ ymsaethu 1.00
əmsevədlaːsant ymsefydlasant 1.00
əmsevədljad ymsefydliad 1.00
əmsevədloːɡi ymsefydlogi 1.00
əmsevədluɨr ymsefydlwyr 1.00
əmseisniɡeiðjo ymseisnigeiddio 1.00
əmseisniːɡo ymseisnigo 1.00
əmserχai ymserchai 1.00
əmson ymson 1.00
əmsɨːðo ymsuddo 1.00
əmsəmɨd ymsymud 1.00
əmsəθai ymsythai 1.00
əmɨna ymuna 1.00
əmɨnaːsai ymunasai 1.00
əmɨni ymuni 1.00
əmɨnjaːɨθoð ymuniaethodd 1.00
əmɨnuχ ymunwch 1.00
əmwadjad ymwadiad 1.00
əmwaɡjo ymwagio 1.00
əmwaraduɨðo ymwaradwyddo 1.00
əmwaredjad ymwarediad 1.00
əmwastatɨ ymwastatu 1.00
əmudjad ymwdiad 1.00
əmwelun ymwelwn 1.00
əmwelur ymwelwr 1.00
əmweləðeːsaɨ ymwelyddesau 1.00
əmwibjai ymwibiai 1.00
əmwiŋlɨd ymwinglyd 1.00
əmwisko ymwisgo 1.00
əmureiðjo ymwreiddio 1.00
əmuroli ymwroli 1.00
əmuroloð ymwrolodd 1.00
əmurθodjad ymwrthodiad 1.00
əmurθɨd ymwrthyd 1.00
əmuθɡar ymwthgar 1.00
əmuθjoð ymwthiodd 1.00
əmuɨbəðai ymwybyddai 1.00
əməlaɨ ymylau 1.00
əməlwe ymylwe 1.00
əmərjaːdaɨ ymyriadau 1.00
əmərɡar ymyrrgar 1.00
əməruɨd ymyrrwyd 1.00
ənðau ynddaw 1.00
ənde ynde 1.00
əndədi yndydi 1.00
ənvədjon ynfydion 1.00
ənvədruɨð ynfydrwydd 1.00
əŋanais ynganais 1.00
əŋanent ynganent 1.00
əŋaner ynganer 1.00
əŋhaːdu ynghadw 1.00
əŋɬað ynghladd 1.00
əŋɬo ynghlo 1.00
əŋr̥oɡ ynghrog 1.00
əŋhusk ynghwsg 1.00
əŋhəvraiθ ynghyfraith 1.00
əŋhəmrɨ ynghymru 1.00
əŋlɨn ynglyn 1.00
əŋoːbaiθ yngobaith 1.00
əŋoːɡor yngogr 1.00
əŋwelɨ yngwely 1.00
əntədaχ yntydach 1.00
əntədi yntydi 1.00
əntənɨ yntynnu 1.00
ənɨnjaːɨθɨ ynuniaethu 1.00
ənəskənhaːɨarn ynyscynhaearn 1.00
ənəslas ynyslas 1.00
ənəsmoːn ynysmôn 1.00
ənəsoð ynysodd 1.00
ənəstawɨ ynystawy 1.00
ənəswen ynyswen 1.00
ənəsuɨr ynyswyr 1.00
ənəsɨð ynysydd 1.00
ərhauɡ yrhawg 1.00
əroð yrodd 1.00
əsaləvera ysalyfera 1.00
əspaːɨn ysbaen 1.00
əspardɨnai ysbardunai 1.00
əspardɨnaɨ ysbardunau 1.00
əspardɨnoð ysbardunodd 1.00
əspardɨnoɡ ysbardunog 1.00
əspardɨnuɨd ysbardunwyd 1.00
əspeiliwɨd ysbeiliwyd 1.00
əspjenðrɨχ ysbienddrych 1.00
əspiːɡod ysbigod 1.00
əspiwɨr ysbiwyr 1.00
əsprədeɡjaːɨθ ysbrydegiaeth 1.00
əsprədeːɡuɨr ysbrydegwyr 1.00
əsprədolid ysbrydolid 1.00
əspuŋ ysbwng 1.00
əspəðaid ysbyddaid 1.00
əskavaluχ ysgafalwch 1.00
əskavarnoːɡod ysgafarnogod 1.00
əskaːveɬ ysgafell 1.00
əskavnav ysgafnaf 1.00
əskavndroɨd ysgafndroed 1.00
əskavnhaːoð ysgafnhaodd 1.00
əskavnɨ ysgafnu 1.00
əskarlad ysgarlad 1.00
əskarθol ysgarthol 1.00
əskaruɨd ysgarwyd 1.00
əskerθir ysgerthir 1.00
əskiːθir ysgithr 1.00
əskiθroɡ ysgithrog 1.00
əsklodjon ysglodion 1.00
əskləvaːɨθuɨd ysglyfaethwyd 1.00
əskoːɡai ysgogai 1.00
əskoɡjaːdaɨ ysgogiadau 1.00
əskolveistres ysgolfeistres 1.00
əskolɡaruχ ysgolgarwch 1.00
əskolheiɡjaːɨθ ysgolheigiaeth 1.00
əskolja ysgolia 1.00
əskotaið ysgotaidd 1.00
əskreχ ysgrech 1.00
əskreːχoð ysgrechodd 1.00
əskrepan ysgrepan 1.00
əskriːveɬ ysgrifell 1.00
əskrivenaːsid ysgrifenasid 1.00
əskrivenav ysgrifennaf 1.00
əskrivenant ysgrifennant 1.00
əskrivenent ysgrifennent 1.00
əskrivenuɨd ysgrifenwyd 1.00
əskrivjo ysgrifio 1.00
əskriːvuɨr ysgrifwyr 1.00
əskriːvɨð ysgrifydd 1.00
əskrəθɨrɡar ysgrythurgar 1.00
əskrəθɨr ysgrythyr 1.00
əskɨːba ysguba 1.00
əskɨːbaist ysgubaist 1.00
əskɨːbaur ysgubawr 1.00
əskɨbjaːdaɨ ysgubiadau 1.00
əskɨːθan ysguthan 1.00
əskwarjo ysgwario 1.00
əskujer ysgwier 1.00
əskuɨðuɨd ysgwyddwyd 1.00
əskəveinjol ysgyfeiniol 1.00
əskəmɨnuɨd ysgymunwyd 1.00
əskərnəɡoð ysgyrnygodd 1.00
əskərnəɡɨ ysgyrnygu 1.00
əskəθroð ysgythrodd 1.00
əskətjo ysgytio 1.00
əskətwoð ysgytwodd 1.00
əsmɨdjad ysmudiad 1.00
əsnodeni ysnodenni 1.00
əspaːs yspâs 1.00
əsprɨd yspryd 1.00
əsprədol ysprydol 1.00
əsɨð yssydd 1.00
əstaːbal ystabl 1.00
əstablaɨ ystablau 1.00
əstaːden ystaden 1.00
əstaŋk ystanc 1.00
əsteːn ystên 1.00
əstlɨm ystlum 1.00
əstləsɨ ystlysu 1.00
əstləsuɨr ystlyswyr 1.00
əstoːl ystôl 1.00
əstoːdaɨ ystodau 1.00
əstoːvi ystofi 1.00
əstoljon ystolion 1.00
əstorjol ystoriol 1.00
əstormɨs ystormus 1.00
əstruɨθ ystrwyth 1.00
əstɨnjo ystunio 1.00
əstuɨθaχ ystwythach 1.00
əstəvniːɡoð ystyfnigodd 1.00
əstərjais ystyriais 1.00
əstərjem ystyriem 1.00
əstərjent ystyrient 1.00
əstərjo ystyrio 1.00
əswirjanaɨ yswiriannau 1.00
əswiruɨr yswirwyr 1.00
əswistir yswistir 1.00
əsəwain ysywain 1.00
əwain ywain 1.00
i i 33327.00
iðo iddo 1606.00
iði iddi 718.00
iːðɨnt iddynt 603.00
iːvaŋk ifanc 398.00
imi imi 271.00
ini inni 261.00
iðɨn iddyn 176.00
inaɨ innau 149.00
iwerðon iwerddon 115.00
iːvaiŋk ifainc 101.00
iːsel isel 101.00
iːvan ifan 97.00
israːɨl israel 91.00
iːsav isaf 74.00
iːχi ichi 69.00
iʃo isio 68.00
iːvor ifor 67.00
idris idris 65.00
indja india 62.00
iŋkum incwm 57.00
iti iti 51.00
iχwi ichwi 49.00
iːsod isod 41.00
ildjo ildio 36.00
iːvans ifans 33.00
isluɨn islwyn 27.00
islau islaw 26.00
iran iran 25.00
iːsaːk isaac 24.00
iwerɨð iwerydd 23.00
iðewiɡ iddewig 21.00
iseldiroɨð iseldiroedd 21.00
iðewon iddewon 20.00
iwan iwan 19.00
idwal idwal 18.00
ir ir 17.00
im im 15.00
iːbin ibn 14.00
ing 14.00
ee 13.00
indjad indiad 11.00
iŋol ingol 11.00
iselder iselder 11.00
ideoleɡ ideoleg 10.00
indjaid indiaid 10.00
inteɡreiðjo integreiddio 10.00
irak irac 10.00
irvon irfon 10.00
iːsa isa 9.00
israːɨljaid israeliaid 9.00
ina inna 8.00
iseldir iseldir 8.00
iːðeu iddew 6.00
ildjoð ildiodd 6.00
imperjalaið imperialaidd 6.00
irenaːɨɨs irenaeus 6.00
islam islam 6.00
israːðol israddol 6.00
iːθ ith 6.00
ivaŋkav ifancaf 5.00
il il 5.00
imun imwn 5.00
iraið iraidd 5.00
iro iro 5.00
iːsed ised 5.00
isəmuɨbod isymwybod 5.00
iθvaːɨn ithfaen 5.00
imperjalaːɨθ imperialaeth 4.00
istanbul istanbwl 4.00
iːe eee 3.00
iːda ida 3.00
ideoleːɡol ideolegol 3.00
imer immer 3.00
imperjaluɨr imperialwyr 3.00
impjo impio 3.00
impreʃonistjaid impresionistiaid 3.00
indjaið indiaidd 3.00
institiut institiwt 3.00
inteɡreːdiɡ integredig 3.00
iranjaid iraniaid 3.00
isaːbel isabel 3.00
iskoχ isgoch 3.00
islamaið islamaidd 3.00
ismail ismail 3.00
iːθel ithel 3.00
ibsen ibsen 2.00
iðeujaːɨθ iddewiaeth 2.00
ildjai ildiai 2.00
ili ili 2.00
imanɨel immanuel 2.00
iŋklein inclein 2.00
indeks indecs 2.00
indemnjo indemnio 2.00
inis inis 2.00
ine inne 2.00
ines innes 2.00
insiuleiðjo insiwleiddio 2.00
inteɡreiðjeːdiɡ integreiddiedig 2.00
intəfirjo intyffirio 2.00
ira ira 2.00
iriʃ irish 2.00
ironiɡ ironig 2.00
iskarjot iscariot 2.00
iselhaɨ iselhau 2.00
iseθoljad isetholiad 2.00
isvɨd isfyd 2.00
iʃe isie 2.00
israð isradd 2.00
israðoldeb israddoldeb 2.00
israːɨlaið israelaidd 2.00
itin itn 2.00
iːbedoldiː ud 2.00
i I 1.00
iːet eeet 1.00
iːr eer 1.00
iːd͡ʒiː eg 1.00
iːpiː ep 1.00
iːs îs 1.00
iːχ ich 1.00
iχdi ichdi 1.00
iːðau iddaw 1.00
ideaːɨ ideâu 1.00
identiti identiti 1.00
ideoleːɡuɨr ideolegwyr 1.00
idjomatiɡ idiomatig 1.00
idjomaɨ idiomau 1.00
idjosəŋkratiɡ idiosyncratig 1.00
idnetitɨ idnetity 1.00
idumeːa idwmea 1.00
ivaŋkaχ ifancach 1.00
ivanʃaid ifansiaid 1.00
iːvas ifas 1.00
iːve ife 1.00
iveŋaχ ifengach 1.00
iɡamoɡamɨ igamogamu 1.00
iɡnatiɨs ignatius 1.00
ildiwɨd ildiwyd 1.00
ilikin ilicin 1.00
iliɨʃin iliushin 1.00
iɬa illa 1.00
iɬinois illinois 1.00
iɬtɨd illtud 1.00
iɬtɨd illtyd 1.00
iɬɨstrata illustrata 1.00
imperjalɨð imperialydd 1.00
impetus impetws 1.00
impiwɨd impiwyd 1.00
imt imt 1.00
imuneð imwnedd 1.00
iŋkjaɨ inciau 1.00
indemniti indemniti 1.00
indjanaið indianaidd 1.00
indjans indians 1.00
indipendant indipendant 1.00
indium indiwm 1.00
indoneʃaið indonesiaidd 1.00
indra indra 1.00
infiːdel inffidel 1.00
infərmari inffyrmari 1.00
iŋaɨ ingau 1.00
iŋliʃ inglish 1.00
iŋrid ingrid 1.00
iniːɡo inigo 1.00
inrodɨktjon inroduction 1.00
inspektor insbector 1.00
insekta insecta 1.00
insiurans insiwrans 1.00
insɨla insula 1.00
insulin inswlin 1.00
intimet intimet 1.00
intoɨrist intourist 1.00
intərfirjo intyrffirio 1.00
ipiːi ipiii 1.00
irakjaid iraciaid 1.00
iranaið iranaidd 1.00
iraŋate irangate 1.00
iredale iredale 1.00
ireland ireland 1.00
irvonuɨ irfonwy 1.00
irɡel irgel 1.00
irid irid 1.00
isabeɬa isabella 1.00
isadeilaːɨθ isadeilaeth 1.00
isavjaid isafiaid 1.00
isavsum isafswm 1.00
iːsai isai 1.00
isaled isaled 1.00
isalmaːɨneɡ isalmaeneg 1.00
iːsan isan 1.00
ispin isbn 1.00
ispuɨɬɡor isbwyllgor 1.00
ispuɨɬɡoraɨ isbwyllgorau 1.00
iːseɨt iseut 1.00
isframwaiθ isfframwaith 1.00
iskarjot isgariot 1.00
iskeidwad isgeidwad 1.00
iskuɨrvai isgwyrfai 1.00
iʃjo ishio 1.00
iʃmahan ishmahan 1.00
islais islais 1.00
islamjaid islamiaid 1.00
islaɨ islay 1.00
isləwɨð islywydd 1.00
iːsin isn 1.00
isoɡloːsaɨ isoglosau 1.00
isotop isotop 1.00
israðolder israddolder 1.00
israːɨljad israeliad 1.00
isriv isrif 1.00
iso isso 1.00
ist ist 1.00
ista ista 1.00
istanbɨl istanbul 1.00
iswasanaːɨθɡar iswasanaethgar 1.00
isəmuɨboːdol isymwybodol 1.00
italja italia 1.00
italjan italian 1.00
itis itis 1.00
itron itron 1.00
iwer iwer 1.00
a a 33231.00
ar ar 15888.00
â 4149.00
araɬ arall 1577.00
ag 1175.00
amser amser 928.00
aɬan allan 919.00
arbeniɡ arbennig 835.00
aːɨθ aeth 729.00
aːðɨsk addysg 720.00
aŋen angen 644.00
aːr r 579.00
arno arno 543.00
ardal ardal 492.00
amluɡ amlwg 479.00
aːɨloːdaɨ aelodau 425.00
aχos achos 424.00
adroðjad adroddiad 420.00
aros aros 410.00
aːvon afon 366.00
arjan arian 361.00
ateb ateb 356.00
adran adran 347.00
amal aml 339.00
ambeɬ ambell 316.00
arver arfer 315.00
arni arni 312.00
anoð anodd 300.00
aθrawon athrawon 294.00
aːdeɡ adeg 293.00
aθro athro 288.00
amdano amdano 268.00
ati ati 266.00
aːɡos agos 252.00
adrev adref 229.00
aːɡor agor 229.00
adnoːðaɨ adnoddau 228.00
arwain arwain 219.00
aŋhenjon anghenion 214.00
aːɨlod aelod 209.00
arnɨnt arnynt 206.00
awɨr awyr 202.00
ato ato 193.00
adnaːbod adnabod 188.00
ardaloɨð ardaloedd 186.00
aɡweð agwedd 179.00
amrɨu amryw 169.00
aːdar adar 166.00
ap ap 164.00
arɡluɨð arglwydd 164.00
alɨn alun 162.00
aniveiljaid anifeiliaid 155.00
arav araf 154.00
arθɨr arthur 154.00
aɡored agored 152.00
aruɨð arwydd 145.00
adeilaːdɨ adeiladu 142.00
anvon anfon 142.00
amdani amdani 140.00
aðəskol addysgol 137.00
amrɨujaːɨθ amrywiaeth 128.00
astɨdjo astudio 127.00
amɡəlχeð amgylchedd 126.00
aːðas addas 125.00
adroð adrodd 124.00
amrɨujol amrywiol 124.00
amðiːfɨn amddiffyn 121.00
anibənol annibynnol 119.00
amerika america 117.00
ansauð ansawdd 109.00
aku acw 108.00
amɡɨlχ amgylch 108.00
arjanol ariannol 108.00
adeilad adeilad 107.00
aɡweːðaɨ agweddau 107.00
adnod adnod 106.00
amɡəlχjaːdaɨ amgylchiadau 106.00
anuɨl annwyl 105.00
amdanɨnt amdanynt 104.00
aberəstuɨθ aberystwyth 102.00
almaːɨn almaen 102.00
aŋenr̥eidjol angenrheidiol 100.00
adeilaːdaɨ adeiladau 99.00
adroðjaːdaɨ adroddiadau 99.00
aseːsɨ asesu 99.00
arverol arferol 98.00
aŋhovjo anghofio 97.00
ateːboð atebodd 96.00
arvon arfon 95.00
aχoʃon achosion 94.00
arnav arnaf 92.00
amaɨ amau 91.00
amoːdaɨ amodau 90.00
anfoːdɨs anffodus 90.00
arweinjad arweiniad 90.00
adlewərχɨ adlewyrchu 89.00
arweinɨð arweinydd 87.00
aːχɨb achub 86.00
arɡraf argraff 86.00
awɨð awydd 86.00
arverjon arferion 84.00
anverθ anferth 82.00
arweinuɨr arweinwyr 81.00
aðaːsɨ addasu 80.00
atal atal 80.00
arna arna 79.00
alban alban 78.00
amhosiːbil amhosibl 78.00
aːɨluɨd aelwyd 77.00
aɬanol allanol 77.00
anoɡ annog 77.00
atɨnt atynt 77.00
aɬweːðol allweddol 76.00
aniːvail anifail 75.00
astɨdjaːɨθ astudiaeth 75.00
awəðɨs awyddus 75.00
atɡovjon atgofion 74.00
amheɨaːɨθ amheuaeth 73.00
anuɨbəðɨ anwybyddu 73.00
aruɨðokaːd arwyddocâd 73.00
awəren awyren 72.00
aɡoroð agorodd 71.00
arnom arnom 71.00
amrɨujo amrywio 70.00
aruɨðokaol arwyddocaol 70.00
aːi âi 67.00
aderɨn aderyn 67.00
aled aled 67.00
atav ataf 67.00
abertawe abertawe 66.00
aruɨðjon arwyddion 66.00
amkan amcan 65.00
arχwiljo archwilio 64.00
amaːɨθəðol amaethyddol 63.00
adeːɡaɨ adegau 62.00
aniskuɨl annisgwyl 62.00
arðaŋɡosva arddangosfa 61.00
arverai arferai 61.00
aɡoruɨd agorwyd 60.00
an ann 60.00
apeːl apêl 59.00
arðerχoɡ ardderchog 59.00
arðɨɬ arddull 59.00
aðəskɨ addysgu 58.00
arχiv archif 57.00
arvordir arfordir 57.00
aχləsɨr achlysur 56.00
adnabəðɨs adnabyddus 56.00
adranaɨ adrannau 56.00
anibənuɨr annibynwyr 56.00
atɡoːfa atgoffa 56.00
adver adfer 55.00
arur arwr 55.00
awərɡɨlχ awyrgylch 54.00
afrika affrica 53.00
aθronjaːɨθ athroniaeth 53.00
aχoːsi achosi 52.00
amkanjon amcanion 52.00
antɨr antur 52.00
arhoːsoð arhosodd 51.00
avonɨð afonydd 50.00
arvaɨ arfau 50.00
aroluɡ arolwg 50.00
anhəɡoɨl anhygoel 49.00
aðoli addoli 48.00
adwaiθ adwaith 48.00
anaːdal anadl 48.00
arðaŋɡos arddangos 48.00
ali ali 47.00
anelɨ anelu 47.00
aŋaɨ angau 47.00
arɡəvuŋ argyfwng 47.00
aruɨðo arwyddo 47.00
amlav amlaf 46.00
amaːɨθəðjaːɨθ amaethyddiaeth 45.00
aŋhəfreːdin anghyffredin 45.00
aŋlað angladd 45.00
arɡraːfɨ argraffu 45.00
arɡəhoɨðjad argyhoeddiad 45.00
arɡəmheɬjon argymhellion 45.00
aːberθ aberth 44.00
amod amod 44.00
anausteraɨ anawsterau 44.00
arjanɨ ariannu 44.00
adroːðoð adroddodd 43.00
anaːbal anabl 43.00
anibənjaːɨθ annibyniaeth 43.00
arverjad arferiad 43.00
arweinjoð arweiniodd 43.00
astɨdjaːɨθaɨ astudiaethau 43.00
aɡoːsav agosaf 42.00
arləwɨð arlywydd 42.00
arnɨn arnyn 42.00
amheɨs amheus 41.00
aberteivi aberteifi 40.00
adeilaːduɨd adeiladwyd 40.00
adoləɡɨ adolygu 40.00
anvonuɨd anfonwyd 40.00
anjaluχ anialwch 40.00
adnewəðɨ adnewyddu 39.00
anlukɨs anlwcus 39.00
ansikir ansicr 39.00
arnat arnat 39.00
aðewid addewid 38.00
anerχ annerch 38.00
arvoɡ arfog 38.00
arɡəmheɬuɨd argymhellwyd 38.00
avjeːχɨd afiechyd 37.00
anr̥ədeð anrhydedd 37.00
arbeniːɡol arbenigol 37.00
arɡrafjad argraffiad 37.00
aktjo actio 36.00
aɡorjad agoriad 36.00
aɬweð allwedd 36.00
arbed arbed 36.00
aθrawes athrawes 36.00
aθraujaːɨθ athrawiaeth 36.00
aːdain adain 35.00
aːɨloːdaːɨθ aelodaeth 35.00
aːɨθant aethant 35.00
arholjaːdaɨ arholiadau 35.00
atebjon atebion 35.00
aməneð amynedd 34.00
aŋhəwir anghywir 34.00
anhauster anhawster 34.00
ana anna 34.00
arbeniːɡuɨr arbenigwyr 34.00
arnoχ arnoch 34.00
aːa aaa 33.00
aχləsɨrol achlysurol 33.00
amlaχ amlach 33.00
anamal anaml 33.00
anr̥eɡ anrheg 33.00
aʃantaːɨθaɨ asiantaethau 33.00
akademaið academaidd 32.00
aktorjon actorion 32.00
aːðo addo 31.00
amɡenaχ amgenach 31.00
anoːbaiθ anobaith 31.00
araiθ araith 31.00
arχeskob archesgob 31.00
aroləɡɨð arolygydd 31.00
artistjaid artistiaid 31.00
artistiɡ artistig 31.00
adoləɡjad adolygiad 30.00
amləkav amlycaf 30.00
aruɨr arwyr 30.00
aberhonðɨ aberhonddu 29.00
anr̥ədeːðɨs anrhydeddus 29.00
arbroːvi arbrofi 29.00
arɨθrol aruthrol 29.00
atodjad atodiad 29.00
atomaɨ atomau 29.00
adlewərχjad adlewyrchiad 28.00
amləɡɨ amlygu 28.00
aŋerð angerdd 28.00
apeljo apelio 28.00
aruɨneːbol arwynebol 28.00
awen awen 28.00
akademi academi 27.00
aðɨrno addurno 27.00
adre adre 27.00
amaːɨθ amaeth 27.00
amerikanaið americanaidd 27.00
amɡəlχvɨd amgylchfyd 27.00
amheɨon amheuon 27.00
arɡəhoɨði argyhoeddi 27.00
aroləɡuɨr arolygwyr 27.00
awel awel 27.00
awərenaɨ awyrennau 27.00
almaːɨneɡ almaeneg 26.00
amrud amrwd 26.00
arbrovjon arbrofion 26.00
arsuɨdɨs arswydus 26.00
aːɬ aall 25.00
aːv af 25.00
aːval afal 25.00
amɡəfred amgyffred 25.00
andreus andrews 25.00
anoːχel anochel 25.00
arðel arddel 25.00
askurn asgwrn 25.00
adlonjant adloniant 24.00
aːɨθom aethom 24.00
aːɨθpuɨd aethpwyd 24.00
amaːɨθɨ amaethu 24.00
amredjad amrediad 24.00
aŋharad angharad 24.00
anterθ anterth 24.00
arɡəmheɬjad argymhelliad 24.00
arsuɨd arswyd 24.00
atɡov atgof 24.00
adenɨð adenydd 23.00
adveiljon adfeilion 23.00
avjeχədon afiechydon 23.00
anarverol anarferol 23.00
anorvod anorfod 23.00
arχaːɨoleɡ archaeoleg 23.00
arɡəmeɬ argymell 23.00
aʃantaːɨθ asiantaeth 23.00
aːbad abad 22.00
aːber aber 22.00
adeniɬ adennill 22.00
almaːɨnuɨr almaenwyr 22.00
amrəval amryfal 22.00
anvonoð anfonodd 22.00
aŋerðol angerddol 22.00
ansikruɨð ansicrwydd 22.00
araːbaið arabaidd 22.00
arvaːɨθeːdiɡ arfaethedig 22.00
ambiulans ambiwlans 21.00
amðifənjad amddiffyniad 21.00
anableð anabledd 21.00
anad anad 21.00
anerχjad anerchiad 21.00
anvantais anfantais 21.00
arbeniːɡur arbenigwr 21.00
arholjad arholiad 21.00
atɡənhərχɨ atgynhyrchu 21.00
adnabəðjaːɨθ adnabyddiaeth 20.00
amɡəlχənɨ amgylchynu 20.00
anɨnjoŋərχol anuniongyrchol 20.00
anuɨboːdaːɨθ anwybodaeth 20.00
arχwiljad archwiliad 20.00
arloɨsol arloesol 20.00
aːsid asid 20.00
aθroːva athrofa 20.00
aberθɨ aberthu 19.00
aːdam adam 19.00
aðəskjaːdol addysgiadol 19.00
aːɨron aeron 19.00
amdanom amdanom 19.00
amharɨ amharu 19.00
amherθnaːsol amherthnasol 19.00
amseraɨ amserau 19.00
anluk anlwc 19.00
aniːvɨr annifyr 19.00
ansoːðair ansoddair 19.00
anəmuɨboːdol anymwybodol 19.00
araːvɨ arafu 19.00
arbrauv arbrawf 19.00
arhoːsuχ arhoswch 19.00
aroɡlaɨ aroglau 19.00
arθɨraið arthuraidd 19.00
artifiʃal artiffisial 19.00
atɡəweirjo atgyweirio 19.00
aːbel abel 18.00
aberdaron aberdaron 18.00
abraham abraham 18.00
absenoldeb absenoldeb 18.00
aχoːsoð achosodd 18.00
aðawoð addawodd 18.00
aːɨðved aeddfed 18.00
aɬt allt 18.00
aɬtɨdiwɨd alltudiwyd 18.00
amdanɨn amdanyn 18.00
aŋhəvreiθlon anghyfreithlon 18.00
areːdiɡ aredig 18.00
arv arf 18.00
arjanin ariannin 18.00
arɬiu arlliw 18.00
aroləɡɨ arolygu 18.00
arweinjai arweiniai 18.00
aseʃad asesiad 18.00
ateːbol atebol 18.00
aːða adda 17.00
adnauð adnawdd 17.00
aːfos affos 17.00
amerikanur americanwr 17.00
amserlen amserlen 17.00
anadlɨ anadlu 17.00
aŋhəvaruɨð anghyfarwydd 17.00
anuɨboːdɨs anwybodus 17.00
arbeniɡruɨð arbenigrwydd 17.00
arɡəhoɨðjaːdaɨ argyhoeddiadau 17.00
arɡəmheɬir argymhellir 17.00
arnon arnon 17.00
aʃantaɨ asiantau 17.00
ateːbais atebais 17.00
aθronəðol athronyddol 17.00
aberkonuɨ aberconwy 16.00
aχaɨ achau 16.00
aːχuɨn achwyn 16.00
adverjad adferiad 16.00
adlais adlais 16.00
adnoːdaɨ adnodau 16.00
aːɨr aer 16.00
aɡorjaːdol agoriadol 16.00
aɬor allor 16.00
aɬtɨd alltud 16.00
amkaŋəvriv amcangyfrif 16.00
amdanav amdanaf 16.00
amdanat amdanat 16.00
amɡɨeðva amgueddfa 16.00
amharod amharod 16.00
amoːdol amodol 16.00
amuɨθiɡ amwythig 16.00
anaːvɨ anafu 16.00
anheːbɨɡ annhebyg 16.00
anweleːdiɡ anweledig 16.00
areiθjaɨ areithiau 16.00
aroːɡol arogl 16.00
aroləɡur arolygwr 16.00
aruɨneːbeð arwynebedd 16.00
atɡəvnerθɨ atgyfnerthu 16.00
atɡəvodjad atgyfodiad 16.00
awenaɨ awenau 16.00
aken acen 15.00
aðawol addawol 15.00
adranol adrannol 15.00
aːduɨ adwy 15.00
aːɨd aed 15.00
aːɨθai aethai 15.00
amseroɨð amseroedd 15.00
aməneðɡar amyneddgar 15.00
anesmuɨθ anesmwyth 15.00
anfɨrvjol anffurfiol 15.00
aŋhədvod anghydfod 15.00
aŋhəvjaunder anghyfiawnder 15.00
aŋori angori 15.00
anatod annatod 15.00
anerbənjol annerbyniol 15.00
anoːɡaːɨθ anogaeth 15.00
anos anos 15.00
anr̥eɡjon anrhegion 15.00
arbeniːɡeð arbenigedd 15.00
aroɡli arogli 15.00
arsəlwi arsylwi 15.00
atɨn atyn 15.00
atənjad atyniad 15.00
aberdaːr aberdâr 14.00
aːbal abl 14.00
absenol absennol 14.00
adroːðuɨd adroddwyd 14.00
avjaχ afiach 14.00
avlonɨð aflonydd 14.00
aɡoːsaɨ agosau 14.00
aɬvorjo allforio 14.00
aman aman 14.00
amdanoχ amdanoch 14.00
amðifənɨð amddiffynnydd 14.00
amlineɬɨ amlinellu 14.00
amluχ amlwch 14.00
amserɨ amseru 14.00
aŋenr̥eidruɨð angenrheidrwydd 14.00
aŋhədfɨrvjol anghydffurfiol 14.00
anheɡ annheg 14.00
anəmɨnol annymunol 14.00
anr̥ədeːðɨ anrhydeddu 14.00
arɡluɨði arglwyddi 14.00
arloɨsur arloeswr 14.00
arlɨnɨð arlunydd 14.00
atebjad atebiad 14.00
ateːɡɨ ategu 14.00
atɡaːseð atgasedd 14.00
aθronɨð athronydd 14.00
atodlen atodlen 14.00
atoːdol atodol 14.00
abdul abdwl 13.00
aːðis addis 13.00
amaːɨθur amaethwr 13.00
andreu andrew 13.00
anvoðhaol anfoddhaol 13.00
anvodlon anfodlon 13.00
aŋhenraid anghenraid 13.00
aŋhətɨno anghytuno 13.00
anhəspɨs anhysbys 13.00
arχeːbɨ archebu 13.00
arverid arferid 13.00
arɡrafjaːdaɨ argraffiadau 13.00
aʃa asia 13.00
asiːdaɨ asidau 13.00
astrɨs astrus 13.00
aːsɨn asyn 13.00
aθraujaːɨθaɨ athrawiaethau 13.00
aθrəliθ athrylith 13.00
aːbuɨd abwyd 12.00
aðaʃad addasiad 12.00
adroːðir adroddir 12.00
adwaːɨnir adwaenir 12.00
avlan aflan 12.00
aɬtɨdjaːɨθ alltudiaeth 12.00
aɬtɨdjon alltudion 12.00
amaːɨθuɨr amaethwyr 12.00
amɡəlχjad amgylchiad 12.00
amheɨθɨn amheuthun 12.00
amlen amlen 12.00
anaɬɨ anallu 12.00
anfaud anffawd 12.00
aŋlikanaið anglicanaidd 12.00
anhepɡor anhepgor 12.00
anelwiɡ annelwig 12.00
aniɡonol annigonol 12.00
anθonɨ anthony 12.00
apel apel 12.00
arbeniːɡo arbenigo 12.00
arbroːvol arbrofol 12.00
ardaluɨr ardalwyr 12.00
arðɨɬjaɨ arddulliau 12.00
arɬuɨs arllwys 12.00
aruɨðuɨd arwyddwyd 12.00
atoχ atoch 12.00
abatɨ abaty 11.00
aberɡele abergele 11.00
aχləsɨron achlysuron 11.00
aðəskuɨr addysgwyr 11.00
adeilaːduɨr adeiladwyr 11.00
adwaːɨnai adwaenai 11.00
aːɨluɨdɨð aelwydydd 11.00
aːɨnt aent 11.00
avluɨð aflwydd 11.00
alan alan 11.00
albert albert 11.00
almaːɨniɡ almaenig 11.00
alfonse alphonse 11.00
amðiːvad amddifad 11.00
amðifənva amddiffynfa 11.00
amr̥iʃaːduɨ amhrisiadwy 11.00
amrantjad amrantiad 11.00
amuɨseð amwysedd 11.00
anesmuɨθɨd anesmwythyd 11.00
anvodlonruɨð anfodlonrwydd 11.00
aŋhədfɨrvuɨr anghydffurfwyr 11.00
aŋhəvlaun anghyflawn 11.00
aŋhəspeɬ anghysbell 11.00
aŋhəsɨrɨs anghysurus 11.00
anɬəθrenoɡ anllythrennog 11.00
aneð annedd 11.00
anuɨd annwyd 11.00
antɨrjaːɨθaɨ anturiaethau 11.00
anwaːdal anwadal 11.00
anwes anwes 11.00
apostol apostol 11.00
araːdar aradr 11.00
araːvoð arafodd 11.00
arɡoɨd argoed 11.00
arhoːsai arhosai 11.00
arhoːsun arhoswn 11.00
arloɨsuɨr arloeswyr 11.00
arurol arwrol 11.00
astɨd astud 11.00
atat atat 11.00
at͡ʃain atsain 11.00
adborθ adborth 10.00
aðoldai addoldai 10.00
aðoljad addoliad 10.00
aːden aden 10.00
advəvərjo adfyfyrio 10.00
adlewərχir adlewyrchir 10.00
adra adra 10.00
aːɨðvedruɨð aeddfedrwydd 10.00
avalaɨ afalau 10.00
amðifənol amddiffynnol 10.00
amɡen amgen 10.00
amləɡuɨd amlygwyd 10.00
amrəliu amryliw 10.00
amsar amsar 10.00
anaːðas anaddas 10.00
anesmuɨθo anesmwytho 10.00
anvurjaːdol anfwriadol 10.00
aŋhenvil anghenfil 10.00
aŋhəforðɨs anghyfforddus 10.00
aŋəljon angylion 10.00
aniːðiɡ anniddig 10.00
aniweirdeb anniweirdeb 10.00
apeljaːdaɨ apeliadau 10.00
arðeljad arddeliad 10.00
arɡəhoɨðeːdiɡ argyhoeddedig 10.00
arɡəmheɬoð argymhellodd 10.00
arhoʃad arhosiad 10.00
arlɨnuɨr arlunwyr 10.00
arweinəðjon arweinyddion 10.00
aspri asbri 10.00
ata ata 10.00
at͡ʃeinjo atseinio 10.00
atənjaːdol atyniadol 10.00
aberɡwaɨn abergwaun 9.00
abersoχ abersoch 9.00
aχɨːbuɨd achubwyd 9.00
aðewidjon addewidion 9.00
aðɨrnol addurnol 9.00
adeilaːdoð adeiladodd 9.00
adeilaːdol adeiladol 9.00
advɨujad adfywiad 9.00
adroːður adroddwr 9.00
aːɨðveːdɨ aeddfedu 9.00
aːɨm aem 9.00
avaɬon afallon 9.00
avluɨðjanɨs aflwyddiannus 9.00
avradlon afradlon 9.00
avresəmol afresymol 9.00
aːɡen agen 9.00
aɡoːsaχ agosach 9.00
alawon alawon 9.00
aɬtɨdjo alltudio 9.00
alwen alwen 9.00
amatɨr amatur 9.00
amlineɬ amlinell 9.00
amlineɬjad amlinelliad 9.00
amneidjoð amneidiodd 9.00
amrɨujad amrywiad 9.00
amserjad amseriad 9.00
aneɡlɨr aneglur 9.00
anvanteiʃon anfanteision 9.00
aŋhovjoð anghofiodd 9.00
aŋhurtais anghwrtais 9.00
aŋhədweld anghydweld 9.00
aŋor angor 9.00
anheːðaɨ anheddau 9.00
anstatɨːdol anstatudol 9.00
anwastad anwastad 9.00
anweːsɨ anwesu 9.00
arχðjakon archddiacon 9.00
arχje archie 9.00
arχwaːɨθ archwaeth 9.00
arɡraːfɨð argraffydd 9.00
arwerθjant arwerthiant 9.00
aseinjad aseiniad 9.00
aʃant asiant 9.00
atmosfer atmosffer 9.00
aberaːɨron aberaeron 8.00
absoliut absoliwt 8.00
aktores actores 8.00
aðɨrnjaːdaɨ addurniadau 8.00
aðəskuɨd addysgwyd 8.00
adeiladwaiθ adeiladwaith 8.00
adoləɡjaːdaɨ adolygiadau 8.00
adroːðai adroddai 8.00
aːɨθon aethon 8.00
avjaiθ afiaith 8.00
aɡorais agorais 8.00
aɡoruχ agorwch 8.00
aleɡori alegori 8.00
alis alis 8.00
amɡəlχeːðol amgylcheddol 8.00
amrɨujaːɨθaɨ amrywiaethau 8.00
amserol amserol 8.00
amuɨs amwys 8.00
andes andes 8.00
andros andros 8.00
anduɨol andwyol 8.00
anefeiθjol aneffeithiol 8.00
anverθol anferthol 8.00
anvoɨsoldeb anfoesoldeb 8.00
aŋr̥edinjaːɨθ anghrediniaeth 8.00
aŋhəvjaun anghyfiawn 8.00
anhepɡorol anhepgorol 8.00
anr̥eːven anhrefn 8.00
aniðiɡruɨð anniddigrwydd 8.00
aniðorol anniddorol 8.00
anjoðeːvol annioddefol 8.00
anobeiθjol anobeithiol 8.00
anoːɡoð anogodd 8.00
anuɨbəðoð anwybyddodd 8.00
apeljoð apeliodd 8.00
apuɨntiwɨd apwyntiwyd 8.00
araːvuχ arafwch 8.00
arχaːɨoleːɡuɨr archaeolegwyr 8.00
arðaŋɡosveɨð arddangosfeydd 8.00
arɡəvəŋɨs argyfyngus 8.00
arsuɨdo arswydo 8.00
arɨːχel aruchel 8.00
arweinəðjaːɨθ arweinyddiaeth 8.00
atɡenhedlɨ atgenhedlu 8.00
aθraweːsaɨ athrawesau 8.00
aθronuɨr athronwyr 8.00
awelon awelon 8.00
aːχ ach 7.00
aχoːsuɨd achoswyd 7.00
aktaɨ actau 7.00
aðaʃaːdaɨ addasiadau 7.00
aðvuɨn addfwyn 7.00
adeilaːdɨð adeiladydd 7.00
adverv adferf 7.00
adnaːbɨ adnabu 7.00
adoləɡɨð adolygydd 7.00
adweiθjaɨ adweithiau 7.00
avaon afaon 7.00
alarɨ alaru 7.00
alau alaw 7.00
alike alice 7.00
almaːɨnur almaenwr 7.00
amkaŋəvriːvir amcangyfrifir 7.00
amkaŋəvriːvuɨd amcangyfrifwyd 7.00
amkanɨ amcanu 7.00
amhersonol amhersonol 7.00
amloskva amlosgfa 7.00
amləɡir amlygir 7.00
amləɡruɨð amlygrwydd 7.00
andromeːda andromeda 7.00
anvarwol anfarwol 7.00
anvarwoldeb anfarwoldeb 7.00
anveidrol anfeidrol 7.00
anvonuχ anfonwch 7.00
aŋhenɨs anghenus 7.00
aŋhovja anghofia 7.00
aŋr̥edaːduɨ anghredadwy 7.00
aŋhədfɨrvjaːɨθ anghydffurfiaeth 7.00
aŋhəson anghyson 7.00
anatɨrjol annaturiol 7.00
ane anne 7.00
aniːben anniben 7.00
anobeiθjo anobeithio 7.00
anweːðɨ anweddu 7.00
anuɨldeb anwyldeb 7.00
arabela arabela 7.00
arabrab arabrab 7.00
ardɨːduɨ ardudwy 7.00
arɡoɨl argoel 7.00
arɡoɨli argoeli 7.00
arɡraːfuɨd argraffwyd 7.00
arloɨsi arloesi 7.00
arlɨnjo arlunio 7.00
arwahanruɨð arwahanrwydd 7.00
aseinjaːdaɨ aseiniadau 7.00
aseʃaːdaɨ asesiadau 7.00
askeɬ asgell 7.00
aʃo asio 7.00
atebolruɨð atebolrwydd 7.00
atɡas atgas 7.00
aːnt ânt 6.00
aberdar aberdar 6.00
aberθol aberthol 6.00
aχoːsir achosir 6.00
aχredjad achrediad 6.00
aχɨːbol achubol 6.00
adveðjanɨ adfeddiannu 6.00
advɨd adfyd 6.00
adleiʃaɨ adleisiau 6.00
adwaːɨnid adwaenid 6.00
adwaːɨnun adwaenwn 6.00
adweiθjol adweithiol 6.00
aːɨljaɨ aeliau 6.00
afriɡ affrig 6.00
avjeiθɨs afieithus 6.00
avreal afreal 6.00
aɡosruɨð agosrwydd 6.00
alkali alcali 6.00
amðivaːdɨ amddifadu 6.00
amðiːvaid amddifaid 6.00
amerikanuɨr americanwyr 6.00
ameriɡ amerig 6.00
amheɨai amheuai 6.00
amlineɬir amlinellir 6.00
amləɡjad amlygiad 6.00
amneidjo amneidio 6.00
amrant amrant 6.00
amrəvɨːseð amryfusedd 6.00
amrɨujaːdaɨ amrywiadau 6.00
amsɨɡno amsugno 6.00
anadloð anadlodd 6.00
anfavrjol anffafriol 6.00
anvoːðoɡ anfoddog 6.00
anvoɨsol anfoesol 6.00
aŋr̥edaːdɨn anghredadun 6.00
aŋhəsondeb anghysondeb 6.00
aŋov angof 6.00
anhapɨs anhapus 6.00
anhuɨlder anhwylder 6.00
anhuɨlderaɨ anhwylderau 6.00
anjal anial 6.00
anjan anian 6.00
anɬad anllad 6.00
anibənur annibynnwr 6.00
anonestruɨð anonestrwydd 6.00
anuɨbod anwybod 6.00
anuɨljaid anwyliaid 6.00
anuɨlɨd anwylyd 6.00
araːbeɡ arabeg 6.00
arχeb archeb 6.00
arχofeirjad archoffeiriad 6.00
arðaŋɡoːsir arddangosir 6.00
arðeːɡaɨ arddegau 6.00
arðurn arddwrn 6.00
areiθjo areithio 6.00
arenwi arenwi 6.00
arverent arferent 6.00
arɡoɨljon argoelion 6.00
arɡost argost 6.00
arholi arholi 6.00
arhoːsais arhosais 6.00
arweiniwɨd arweiniwyd 6.00
aʃbɨrnham ashburnham 6.00
aːsuɨ aswy 6.00
atodjaːdaɨ atodiadau 6.00
abaːdaɨ abadau 5.00
aberfrau aberffraw 5.00
aberɡweːsɨn abergwesyn 5.00
aberɡwili abergwili 5.00
aχɨbjaːɨθ achubiaeth 5.00
aχɨːboð achubodd 5.00
aðasruɨð addasrwydd 5.00
aðoldɨ addoldy 5.00
adeileð adeiledd 5.00
advail adfail 5.00
adveruɨd adferwyd 5.00
avlonəðɨ aflonyddu 5.00
avlonəðuχ aflonyddwch 5.00
aɡorir agorir 5.00
aɡoːsaɨ agosau 5.00
albanaið albanaidd 5.00
aɬen allen 5.00
amkaŋəvriːvon amcangyfrifon 5.00
amerikanjaid americaniaid 5.00
amɡaːɨeːdiɡ amgaeedig 5.00
amɡəlχɨ amgylchu 5.00
amherfaiθ amherffaith 5.00
amr̥joːdol amhriodol 5.00
amled amled 5.00
amlineɬuɨd amlinellwyd 5.00
amləkaχ amlycach 5.00
amsterdam amsterdam 5.00
anableːðaɨ anableddau 5.00
anaːɨðved anaeddfed 5.00
andreas andreas 5.00
anvarwoluɨd anfarwolwyd 5.00
anfortɨnɨs anffortunus 5.00
anfəðjaːɨθ anffyddiaeth 5.00
anfəðlondeb anffyddlondeb 5.00
aŋeles angeles 5.00
aŋhovjais anghofiais 5.00
aŋhovjeːdiɡ anghofiedig 5.00
aŋr̥edinjol anghrediniol 5.00
aŋhəneːvin anghynefin 5.00
aŋlaːðaɨ angladdau 5.00
anhausteraɨ anhawsterau 5.00
anhuɨlɨstod anhwylustod 5.00
anales annales 5.00
anje annie 5.00
aniwair anniwair 5.00
anoɨθ annoeth 5.00
anɨujol annuwiol 5.00
anoːɡuɨd anogwyd 5.00
ansoðeirjaɨ ansoddeiriau 5.00
anθropos anthropos 5.00
antɨrjaːɨθ anturiaeth 5.00
anwadaluχ anwadalwch 5.00
anuɨbəðir anwybyddir 5.00
anuɨl anwyl 5.00
anuɨlo anwylo 5.00
arabjaid arabiaid 5.00
araːvaχ arafach 5.00
arχvarχnaːdoɨð archfarchnadoedd 5.00
arχwiliwɨd archwiliwyd 5.00
arestjo arestio 5.00
arvarnɨ arfarnu 5.00
arverun arferwn 5.00
arɡaːɨ argae 5.00
arɡaːɨaɨ argaeau 5.00
arɡluɨðjaːɨθ arglwyddiaeth 5.00
aroləɡjad arolygiad 5.00
arsəɬva arsyllfa 5.00
aruɨneb arwyneb 5.00
astɨdjoð astudiodd 5.00
asənod asynnod 5.00
ateːbuχ atebwch 5.00
ateːɡoð ategodd 5.00