Beta version

Words which make Glottal fricative equal to True for Cheke Holo (Cheke Holo) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
aho aho 0.00
ahu ahu 0.00
alha alha 0.00
atha atha 0.00
baɣha bagha 0.00
balhu balhu 0.00
bamhu bamhu 0.00
behu behu 0.00
bethe bethe 0.00
bihi bihi 0.00
bikha bikha 0.00
blahi blahi 0.00
blalho blalho 0.00
blokha blokha 0.00
blulhu blulhu 0.00
bniha bniha 0.00
bnuthu bnuthu 0.00
boha boha 0.00
boho boho 0.00
bopha bopha 0.00
botho botho 0.00
bothu bothu 0.00
brerhu brerhu 0.00
brihibraha brihibraha 0.00
britha britha 0.00
brotha brotha 0.00
brurhu brurhu 0.00
bruthi bruthi 0.00
bulhi bulhi 0.00
tʃakhi chakhi 0.00
tʃekhe chekhe 0.00
tʃihe chihe 0.00
tʃomha chomha 0.00
tʃrahi chrahi 0.00
daho daho 0.00
dalha dalha 0.00
diha diha 0.00
dokha dokha 0.00
eha eha 0.00
ehe ehe 0.00
ehu ehu 0.00
enha enha 0.00
faɣhae faghae 0.00
faha faha 0.00
fahaehaɣe fahaehage 0.00
fahaihali fahaihali 0.00
faheaheta faheaheta 0.00
fahi fahi 0.00
fahiahira fahiahira 0.00
fahiba fahiba 0.00
bahoɡo bahoḡo 0.00
fahuhuŋu fahuhun̄u 0.00
fakhaʔo fakha'o 0.00
fanharai fanharai 0.00
fanhoɣei fanhogei 0.00
fanhoro fanhoro 0.00
fapheɡra fapheḡra 0.00
faphiephirei faphiephirei 0.00
fatha fatha 0.00
fathaɡra fathaḡra 0.00
fathoethoke fathoethoke 0.00
fathoɣo fathogo 0.00
fathoke fathoke 0.00
fathoro fathoro 0.00
feho feho 0.00
ferha ferha 0.00
fihi fihi 0.00
fikhere fikhere 0.00
flaŋha flan̄ha 0.00
flehi flehi 0.00
flethu flethu 0.00
foŋho fon̄ho 0.00
fotho fotho 0.00
fruŋho frun̄ho 0.00
fuho fuho 0.00
ɣaɣha gagha 0.00
ɣahahadʒe gahahaje 0.00
ɣahe gahe 0.00
ɣatho gatho 0.00
ɣeɣho gegho 0.00
ɣehati gehati 0.00
ɣekhe gekhe 0.00
ɣethu gethu 0.00
ɣiha giha 0.00
ɣikhe gikhe 0.00
ɣokha gokha 0.00
ɣomho gomho 0.00
ɣorha gorha 0.00
ɣorho gorho 0.00
ɣorhu gorhu 0.00
ɣotha gotha 0.00
ɣukhu gukhu 0.00
ɣumhu gumhu 0.00
ɣhao ghao 0.00
ɡaɣhamu ḡaghamu 0.00
ɡahu ḡahu 0.00
ɡatha ḡatha 0.00
ɡauha ḡauha 0.00
ɡeɣheli ḡegheli 0.00
ɡehe ḡehe 0.00
ɡeho ḡeho 0.00
ɡehu ḡehu 0.00
ɡelhu ḡelhu 0.00
ɡemhi ḡemhi 0.00
ɡethu ḡethu 0.00
ɡirha ḡirha 0.00
ɡlahu ḡlahu 0.00
ɡlathi ḡlathi 0.00
ɡleha ḡleha 0.00
ɡlehe ḡlehe 0.00
ɡliha ḡliha 0.00
ɡliŋho ḡlin̄ho 0.00
ɡlithu ḡlithu 0.00
ɡloha ḡloha 0.00
ɡlohi ḡlohi 0.00
ɡlokha ḡlokha 0.00
ɡlolho ḡlolho 0.00
ɡlomho ḡlomho 0.00
ɡlotho ḡlotho 0.00
ɡluhu ḡluhu 0.00
ɡluthu ḡluthu 0.00
ɡomho ḡomho 0.00
ɡorha ḡorha 0.00
ɡrahi ḡrahi 0.00
ɡraho ḡraho 0.00
ɡratha ḡratha 0.00
ɡreho ḡreho 0.00
ɡrethu ḡrethu 0.00
ɡrokho ḡrokho 0.00
ɡrorhoi ḡrorhoi 0.00
ɡrotho ḡrotho 0.00
ɡrurha ḡrurha 0.00
ɡrurhei ḡrurhei 0.00
ɡrurhu ḡrurhu 0.00
ɡuho ḡuho 0.00
ɡukhu ḡukhu 0.00
ɲahi gnahi 0.00
ɲaŋhi gnan̄hi 0.00
ɲaŋho gnan̄ho 0.00
ɲarho gnarho 0.00
ɲhaɣa gnhaga 0.00
ɲhaka gnhaka 0.00
ɲheuɲheɣu gnheugnhegu 0.00
ɲhoi gnhoi 0.00
ɲhokro gnhokro 0.00
habo habo 0.00
haburu haburu 0.00
hae hae 0.00
hafe hafe 0.00
haɡlu haḡlu 0.00
haɣe hage 0.00
hahadʒa hahaja 0.00
hahaŋa hahan̄a 0.00
hahao hahao 0.00
hahi hahi 0.00
haho haho 0.00
haidu haidu 0.00
haihai haihai 0.00
haimi haimi 0.00
hamerane hamerane 0.00
hamu hamu 0.00
hana hana 0.00
hanu hanu 0.00
haŋa han̄a 0.00
hapu hapu 0.00
haro haro 0.00
haru haru 0.00
hasu hasu 0.00
hata hata 0.00
hatimare hatimare 0.00
hauhau hauhau 0.00
haze haze 0.00
habei habei 0.00
heɡa heḡa 0.00
hehe hehe 0.00
hei hei 0.00
hedʒa heja 0.00
helo helo 0.00
heni heni 0.00
heplu heplu 0.00
hesra hesra 0.00
heta heta 0.00
heva heva 0.00
heʔe he'e 0.00
hi hi 0.00
hiboi hiboi 0.00
hifli hifli 0.00
hiɡli hiḡli 0.00
hihi hihi 0.00
hihimoto hihimoto 0.00
hiii hiii 0.00
hili hili 0.00
hilihabo hilihabo 0.00
hiliŋata hilin̄ata 0.00
hiŋo hin̄o 0.00
hio hio 0.00
hioro hioro 0.00
hipoto hipoto 0.00
hiti hiti 0.00
hiʔo hi'o 0.00
ho ho 0.00
hoe hoe 0.00
hoehoɲe hoehogne 0.00
hoɡri hoḡri 0.00
hoho hoho 0.00
hohoa hohoa 0.00
hohoena hohoena 0.00
hohotiana hohotiana 0.00
holo holo 0.00
hono hono 0.00
hoŋo hon̄o 0.00
horo horo 0.00
horoɣoto horogoto 0.00
horotaɣi horotagi 0.00
hotei hotei 0.00
hoti hoti 0.00
houhou houhou 0.00
hu hu 0.00
huahua huahua 0.00
huahuɡra huahuḡra 0.00
hufe hufe 0.00
huɡe huḡe 0.00
huɡru huḡru 0.00
huɣa huga 0.00
huɣe huge 0.00
huha huha 0.00
huhuru huhuru 0.00
huhuti huhuti 0.00
hui hui 0.00
hudʒu huju 0.00
huknu huknu 0.00
hukri hukri 0.00
hulu hulu 0.00
hume hume 0.00
huŋu hun̄u 0.00
huru huru 0.00
huruhaŋa huruhan̄a 0.00
hurukupr hurukupr 0.00
huta huta 0.00
iho iho 0.00
inha inha 0.00
ioha ioha 0.00
dʒaha jaha 0.00
dʒathi jathi 0.00
dʒemhi jemhi 0.00
dʒihi jihi 0.00
dʒikha jikha 0.00
dʒikhe jikhe 0.00
dʒoho joho 0.00
dʒokhi jokhi 0.00
dʒukhu jukhu 0.00
kaha kaha 0.00
kahi kahi 0.00
kakhatʃi kakhachi 0.00
kakhaɡra kakhaḡra 0.00
kakhadʒi kakhaji 0.00
kakhamo kakhamo 0.00
kakhana kakhana 0.00
karha karha 0.00
katha katha 0.00
kathu kathu 0.00
kathumasiri kathumasiri 0.00
kathuplou kathuplou 0.00
keakheɡrahotei keakheḡrahotei 0.00
keha keha 0.00
kekheŋe kekhen̄e 0.00
kekhepi kekhepi 0.00
kikhipa kikhipa 0.00
kikhiti kikhiti 0.00
klethu klethu 0.00
klikhi klikhi 0.00
klikho klikho 0.00
klithu klithu 0.00
klulhu klulhu 0.00
kmehu kmehu 0.00
kmerhu kmerhu 0.00
kmikhi kmikhi 0.00
kmokhu kmokhu 0.00
knoho knoho 0.00
knorho knorho 0.00
knotho knotho 0.00
koha koha 0.00
kohaha kohaha 0.00
kokhoana kokhoana 0.00
kokhoba kokhoba 0.00
kokhoɡu kokhoḡu 0.00
kokhodʒu kokhoju 0.00
kokholo kokholo 0.00
kokhona kokhona 0.00
kokhoni kokhoni 0.00
kokhore kokhore 0.00
kokhori kokhori 0.00
kolho kolho 0.00
korho korho 0.00
koukhoru koukhoru 0.00
krathu krathu 0.00
krurhu krurhu 0.00
krutha krutha 0.00
kukhube kukhube 0.00
khaba khaba 0.00
khabi khabi 0.00
khabla khabla 0.00
khablatʃoʔa khablacho'a 0.00
khabru khabru 0.00
khabrusiʔe khabrusi'e 0.00
khaburha khaburha 0.00
khatʃuʔu khachu'u 0.00
khadahi khadahi 0.00
khadaluke khadaluke 0.00
khadiɣa khadiga 0.00
khado khado 0.00
khae khae 0.00
khaekale khaekale 0.00
khaekave khaekave 0.00
khaekhale khaekhale 0.00
khafa khafa 0.00
khafraseɡe khafraseḡe 0.00
khaɡlo khaḡlo 0.00
khaɣo khago 0.00
khaɲo khagno 0.00
khaikasi khaikasi 0.00
khadʒa khaja 0.00
khadʒoɣa khajoga 0.00
khakablatʃoʔa khakablacho'a 0.00
khakabua khakabua 0.00
khakade khakade 0.00
khakafre khakafre 0.00
khakaho khakaho 0.00
khakake khakake 0.00
khakalefari khakalefari 0.00
khakara khakara 0.00
khakaramahe khakaramahe 0.00
khakau khakau 0.00
khakaʔo khaka'o 0.00
khake khake 0.00
khakla khakla 0.00
khalabae khalabae 0.00
khalaʔe khala'e 0.00
khale khale 0.00
khalehaɣe khalehage 0.00
khalu khalu 0.00
khame khame 0.00
khana khana 0.00
khani khani 0.00
khaŋafa khan̄afa 0.00
khapi khapi 0.00
khapori khapori 0.00
khapote khapote 0.00
khapra khapra 0.00
khapru khapru 0.00
khapu khapu 0.00
khaputu khaputu 0.00
khara khara 0.00
kharadʒi kharaji 0.00
kharaŋahu kharan̄ahu 0.00
kharaʔo khara'o 0.00
khare khare 0.00
kharo kharo 0.00
kharoha kharoha 0.00
kharu kharu 0.00
khasa khasa 0.00
khasila khasila 0.00
khata khata 0.00
khati khati 0.00
khato khato 0.00
khatu khatu 0.00
khau khau 0.00
khavali khavali 0.00
khavi khavi 0.00
khaʔaɣi kha'agi 0.00
khebu khebu 0.00
kheda kheda 0.00
khedere khedere 0.00
khefo khefo 0.00
kheɡra kheḡra 0.00
kheikepi kheikepi 0.00
kheke kheke 0.00
khekede khekede 0.00
khekedo khekedo 0.00
khekele khekele 0.00
khekeroa khekeroa 0.00
khekete khekete 0.00
khekeve khekeve 0.00
khekle khekle 0.00
khekleɣo kheklego 0.00
khelehi khelehi 0.00
kheŋa khen̄a 0.00
kheo kheo 0.00
khepa khepa 0.00
kheraɲa kheragna 0.00
kheru kheru 0.00
khese khese 0.00
khesu khesu 0.00
khetoɲa khetogna 0.00
kheu kheu 0.00
kheʔi khe'i 0.00
khi khi 0.00
khiakia khiakia 0.00
khidiri khidiri 0.00
khiekile khiekile 0.00
khifili khifili 0.00
khifra khifra 0.00
khiɲikhoɲo khignikhogno 0.00
khidʒo khijo 0.00
khikiri khikiri 0.00
khikiloa khikiloa 0.00
khikilova khikilova 0.00
khikirisu khikirisu 0.00
khila khila 0.00
khimo khimo 0.00
khiŋna khin̄na 0.00
khiokio khiokio 0.00
khiri khiri 0.00
khirio khirio 0.00
khiti khiti 0.00
khitikhiti khitikhiti 0.00
khiu khiu 0.00
khoa khoa 0.00
khoaɡano khoaḡano 0.00
khoakoba khoakoba 0.00
khoakoŋakuli khoakon̄akuli 0.00
khoakota khoakota 0.00
khobe khobe 0.00
khobili khobili 0.00
khobla khobla 0.00
khobolo khobolo 0.00
khoburu khoburu 0.00
khodekati khodekati 0.00
khodili khodili 0.00
khodo khodo 0.00
khodoɣa khodoga 0.00
khodou khodou 0.00
khoe khoe 0.00
khoekore khoekore 0.00
khofla khofla 0.00
khofuboboi khofuboboi 0.00
khoɡa khoḡa 0.00
khoɡalele khoḡalele 0.00
khoɡe khoḡe 0.00
khoɡla khoḡla 0.00
khoɡoro khoḡoro 0.00
khoɡu khoḡu 0.00
khoɲo khogno 0.00
khoɲosile khognosile 0.00
khoikoti khoikoti 0.00
khoilo khoilo 0.00
khodʒe khoje 0.00
khodʒu khoju 0.00
khokarahi khokarahi 0.00
khoke khoke 0.00
khoko khoko 0.00
khokobru khokobru 0.00
khokoburu khokoburu 0.00
khokodau khokodau 0.00
khokodo khokodo 0.00
khokoɡa khokoḡa 0.00
khokoko khokoko 0.00
khokolo khokolo 0.00
khokoloho khokoloho 0.00
khokomo khokomo 0.00
khokopala khokopala 0.00
khokopaʔu khokopa'u 0.00
khokopi khokopi 0.00
khokopilo khokopilo 0.00
khokopono khokopono 0.00
khokoro khokoro 0.00
khokoroŋosa khokoron̄osa 0.00
khokoru khokoru 0.00
khokoti khokoti 0.00
khokoto khokoto 0.00
khokoʔaka khoko'aka 0.00
khokoʔeve khoko'eve 0.00
khoku khoku 0.00
khola khola 0.00
kholo kholo 0.00
kholu kholu 0.00
khomabro khomabro 0.00
khome khome 0.00
khomu khomu 0.00
khone khone 0.00
khoni khoni 0.00
khoŋa khon̄a 0.00
khoŋeɡre khon̄eḡre 0.00
khope khope 0.00
khopi khopi 0.00
khopro khopro 0.00
khora khora 0.00
khoraɣeu khorageu 0.00
khoramalakhuku khoramalakhuku 0.00
khoraphaʔu khorapha'u 0.00
khore khore 0.00
khorebe khorebe 0.00
khori khori 0.00
khoro khoro 0.00
khosoheni khosoheni 0.00
khosuplasa khosuplasa 0.00
khoto khoto 0.00
khotu khotu 0.00
khou khou 0.00
khoukoru khoukoru 0.00
khova khova 0.00
khovele khovele 0.00
khoveo khoveo 0.00
khoviloko khoviloko 0.00
khovo khovo 0.00
khoʔa kho'a 0.00
khoʔete kho'ete 0.00
khoʔio kho'io 0.00
khoʔu kho'u 0.00
khua khua 0.00
khuatʃo khuacho 0.00
khuakula khuakula 0.00
khuakura khuakura 0.00
khuali khuali 0.00
khuarao khuarao 0.00
khubaha khubaha 0.00
khuda khuda 0.00
khudau khudau 0.00
khuekuʔe khueku'e 0.00
khufli khufli 0.00
khudʒo khujo 0.00
khukatʃi khukachi 0.00
khukru khukru 0.00
khuku khuku 0.00
khukudu khukudu 0.00
khukuku khukuku 0.00
khukumede khukumede 0.00
khukunu khukunu 0.00
khukuri khukuri 0.00
khukhube khukhube 0.00
khula khula 0.00
khulabeu khulabeu 0.00
khulaheu khulaheu 0.00
khulano khulano 0.00
khuli khuli 0.00
khulo khulo 0.00
khuma khuma 0.00
khumamoi khumamoi 0.00
khumara khumara 0.00
khune khune 0.00
khunou khunou 0.00
khunuku khunuku 0.00
khuokutʃo khuokucho 0.00
khuokuto khuokuto 0.00
khupa khupa 0.00
khupi khupi 0.00
khupo khupo 0.00
khurama khurama 0.00
khurau khurau 0.00
khuri khuri 0.00
khuro khuro 0.00
khuromu khuromu 0.00
khuru khuru 0.00
khusa khusa 0.00
khusi khusi 0.00
khusu khusu 0.00
khuta khuta 0.00
khutureo khutureo 0.00
khuveovelo khuveovelo 0.00
khuvo khuvo 0.00
lahu lahu 0.00
lalhaɣe lalhage 0.00
lathi lathi 0.00
lealhena lealhena 0.00
lehe lehe 0.00
lilhiɡi lilhiḡi 0.00
lilho lilho 0.00
lithu lithu 0.00
lokha lokha 0.00
lolho lolho 0.00
lolhoku lolhoku 0.00
lolhopa lolhopa 0.00
lolhopo lolhopo 0.00
lolhoti lolhoti 0.00
luelhune luelhune 0.00
luthu luthu 0.00
lhuʔi lhu’i 0.00
mahe mahe 0.00
mahira mahira 0.00
maholi maholi 0.00
makhela makhela 0.00
malha malha 0.00
mamhade mamhade 0.00
mamhaɣuana mamhaguana 0.00
mamhala mamhala 0.00
mamhara mamhara 0.00
mamhaʔa mamha’a 0.00
mamhi mamhi 0.00
manhara manhara 0.00
marhu marhu 0.00
mekho mekho 0.00
memheana memheana 0.00
memhedʒra memhejra 0.00
memheʔe memhe’e 0.00
mimhi mimhi 0.00
mimhiɣi mimhigi 0.00
mimhito mimhito 0.00
mithu mithu 0.00
miumhiɣu miumhigu 0.00
moha moha 0.00
mohi mohi 0.00
moho moho 0.00
mokhi mokhi 0.00
moŋha mon̄ha 0.00
mumhuni mumhuni 0.00
mhaɣu mhagu 0.00
mhala mhala 0.00
mhata mhata 0.00
mhatu mhatu 0.00
mhaʔidʒu mha’iju 0.00
mhaʔu mha’u 0.00
mheke mheke 0.00
mhimhiɣi mhimhigi 0.00
mhiʔi mhi’i 0.00
mhobo mhobo 0.00
mhoɣo mhogo 0.00
mhonoɲa mhonogna 0.00
mhukle mhukle 0.00
mhukri mhukri 0.00
mhune mhune 0.00
mhutu mhutu 0.00
naha naha 0.00
nahai nahai 0.00
nahiri nahiri 0.00
naho naho 0.00
nahoɡle nahoḡle 0.00
nahoto nahoto 0.00
nahotohubra nahotohubra 0.00
nahutu nahutu 0.00
nahuleɣo nahulego 0.00
nakhaɣa nakhaga 0.00
nakhapra nakhapra 0.00
nakhapru nakhapru 0.00
nakhasa nakhasa 0.00
nakheni nakheni 0.00
nakhete nakhete 0.00
nakheu nakheu 0.00
nakhibo nakhibo 0.00
nakhiti nakhiti 0.00
nakhoŋo nakhon̄o 0.00
nakhude nakhude 0.00
nalhaʔu nalha'u 0.00
nalhi nalhi 0.00
namha namha 0.00
namhaɡa namhaḡa 0.00
namhari namhari 0.00
namhi namhi 0.00
namhoko namhoko 0.00
namhukru namhukru 0.00
namhune namhune 0.00
nanhaɣe nanhage 0.00
naŋhaɲa nan̄hagna 0.00
naŋhadʒi nan̄haji 0.00
naŋhali nan̄hali 0.00
naŋhoɲa nan̄hogna 0.00
naphiro naphiro 0.00
narheu narheu 0.00
nathati nathati 0.00
natheke natheke 0.00
nathoklu nathoklu 0.00
nathunu nathunu 0.00
nathuʔa nathu'a 0.00
nathuʔi nathu'i 0.00
nathuʔu nathu'u 0.00
nauthilo nauthilo 0.00
nauthiloi nauthiloi 0.00
nauthoɡlu nauthoḡlu 0.00
nenhei nenhei 0.00
nihanikni nihanikni 0.00
nimhi nimhi 0.00
minhiɡrana minhiḡrana 0.00
nohi nohi 0.00
noho noho 0.00
nolho nolho 0.00
nomho nomho 0.00
noŋhari non̄hari 0.00
nuho nuho 0.00
nukhu nukhu 0.00
nulho nulho 0.00
nurha nurha 0.00
nhabuloŋa nhabulon̄a 0.00
nhaburu nhaburu 0.00
nhaɣe nhage 0.00
nhalukama nhalukama 0.00
nhamna nhamna 0.00
nhana nhana 0.00
nhanasalei nhanasalei 0.00
nhanu nhanu 0.00
nhaŋa nhan̄a 0.00
nhara nhara 0.00
nharu nharu 0.00
nhata nhata 0.00
nhava nhava 0.00
nhaʔa nha'a 0.00
nhebei nhebei 0.00
nheɣo nhego 0.00
nhele nhele 0.00
nheta nheta 0.00
nheva nheva 0.00
nhevasalei nhevasalei 0.00
nhiɡra nhiḡra 0.00
nhiɣo nhigo 0.00
nhila nhila 0.00
nhimara nhimara 0.00
nhiva nhiva 0.00
nhiʔo nhi'o 0.00
nhofi nhofi 0.00
nhoɡri nhoḡri 0.00
nhorara nhorara 0.00
nhotei nhotei 0.00
nhoto nhoto 0.00
nhua nhua 0.00
nhuara nhuara 0.00
nhuba nhuba 0.00
nhubra nhubra 0.00
nhudu nhudu 0.00
nhuɡe nhuḡe 0.00
nhuɡru nhuḡru 0.00
nhuɣa nhuga 0.00
nhuɣe nhuge 0.00
nhuɣuru nhuguru 0.00
nhuta nhuta 0.00
nhuʔa nhu'a 0.00
ŋaŋhali n̄an̄hali 0.00
ŋaŋhi n̄an̄hi 0.00
ŋeŋhedʒo n̄en̄hejo 0.00
ŋiŋhilo n̄in̄hilo 0.00
ŋolho n̄olho 0.00
ŋuŋhuri n̄un̄huri 0.00
ŋuthu n̄uthu 0.00
ŋhaɲo n̄hagno 0.00
ŋhali n̄hali 0.00
ŋhalu n̄halu 0.00
ŋhe n̄he 0.00
ŋhoiŋhoidʒi n̄hoin̄hoiji 0.00
ŋhore n̄hore 0.00
ŋhudʒa n̄huja 0.00
oha oha 0.00
ohi ohi 0.00
oho oho 0.00
olha olha 0.00
oŋha on̄ha 0.00
pakho pakho 0.00
paphaɣo paphago 0.00
paphari paphari 0.00
paphatu paphatu 0.00
paphaza paphaza 0.00
patho patho 0.00
peha peha 0.00
pekhi pekhi 0.00
piaphita piaphita 0.00
piha piha 0.00
pikhi pikhi 0.00
pikho pikho 0.00
pikhu pikhu 0.00
piphiɡla piphiḡla 0.00
piphiɡu piphiḡu 0.00
piphile piphile 0.00
piphiri piphiri 0.00
phipirikuava phipirikuava 0.00
phiri phiri 0.00
piphiri piphiri 0.00
plakhe plakhe 0.00
plokhu plokhu 0.00
plomho plomho 0.00
poha poha 0.00
pohatha pohatha 0.00
poholo poholo 0.00
polhei polhei 0.00
polho polho 0.00
pophoɡlo pophoḡlo 0.00
pophoɣa pophoga 0.00
pophodʒi pophoji 0.00
pophosa pophosa 0.00
praha praha 0.00
pramho pramho 0.00
promha promha 0.00
pukha pukha 0.00
puphuɡra puphuḡra 0.00
puphutu puphutu 0.00
puthu puthu 0.00
phadaɡi phadaḡi 0.00
phade phade 0.00
phae phae 0.00
phaepae phaepae 0.00
phaɡa phaḡa 0.00
phaɡla phaḡla 0.00
phaɡli phaḡli 0.00
phaɡu phaḡu 0.00
phaɡui phaḡui 0.00
phaɡusu phaḡusu 0.00
phaipadʒi phaipaji 0.00
phadʒa phaja 0.00
phaki phaki 0.00
phakra phakra 0.00
phala phala 0.00
phaleo phaleo 0.00
phalesu phalesu 0.00
phaloho phaloho 0.00
phaluha phaluha 0.00
phana phana 0.00
phanaɡa phanaḡa 0.00
phane phane 0.00
phaŋa phan̄a 0.00
phaopado phaopado 0.00
phapaɡli phapaḡli 0.00
phapala phapala 0.00
phapana phapana 0.00
phapate phapate 0.00
phapati phapati 0.00
pharaɡaha pharaḡaha 0.00
pharaɣama pharagama 0.00
pharaka pharaka 0.00
phari phari 0.00
phasa phasa 0.00
phasareɡe phasareḡe 0.00
phasi phasi 0.00
phata phata 0.00
phataɣarha phatagarha 0.00
phateʔi phate'i 0.00
phaupamu phaupamu 0.00
phaupatu phaupatu 0.00
phaza phaza 0.00
phaʔe pha'e 0.00
phaʔu pha'u 0.00
pheaka pheaka 0.00
pheda pheda 0.00
pheɡra pheḡra 0.00
pheɡu pheḡu 0.00
pheɣe phege 0.00
phei phei 0.00
pheladu pheladu 0.00
pheoko pheoko 0.00
phepeo phepeo 0.00
pheru pheru 0.00
phesi phesi 0.00
pheso pheso 0.00
phetu phetu 0.00
phia phia 0.00
phiatʃekeɲa phiachekegna 0.00
phiamare phiamare 0.00
phiaso phiaso 0.00
phiatutu phiatutu 0.00
phitʃi phichi 0.00
phitʃoutʃou phichouchou 0.00
phido phido 0.00
phiephilekhuma phiephilekhuma 0.00
phiɡla phiḡla 0.00
phiɡu phiḡu 0.00
phiɡunitu phiḡunitu 0.00
phike phike 0.00
phiko phiko 0.00
philaku philaku 0.00
phile phile 0.00
phili phili 0.00
phinu phinu 0.00
phipi phipi 0.00
phipiaso phipiaso 0.00
phipila phipila 0.00
phipilo phipilo 0.00
phipirikuava phipirikuava 0.00
phipisu phipisu 0.00
phipiti phipiti 0.00
phipito phipito 0.00
phipitu phipitu 0.00
phipituale phipituale 0.00
phipli phipli 0.00
phira phira 0.00
phirikafna phirikafna 0.00
phiruki phiruki 0.00
phita phita 0.00
phiti phiti 0.00
phiʔaso phi'aso 0.00
pho pho 0.00
phoapoka phoapoka 0.00
phobro phobro 0.00
photʃo phocho 0.00
phoepore phoepore 0.00
phoɡru phoḡru 0.00
phoɣa phoga 0.00
phoɲu phognu 0.00
phodʒi phoji 0.00
nalhaʔu nalha'u 0.00
phodʒoɣaho phojogaho 0.00
phokli phokli 0.00
phoklo phoklo 0.00
phoko phoko 0.00
phole phole 0.00
pholi pholi 0.00
phomo phomo 0.00
phono phono 0.00
phonoto phonoto 0.00
phopoɣo phopogo 0.00
phopolitana phopolitana 0.00
phoporaɣi phoporagi 0.00
phoporo phoporo 0.00
phoporosiɣa phoporosiga 0.00
phopota phopota 0.00
phopoto phopoto 0.00
phopoʔi phopo'i 0.00
phopoʔo phopo'o 0.00
phoprosa phoprosa 0.00
phore phore 0.00
phorodʒo phorojo 0.00
phosa phosa 0.00
phota phota 0.00
photafeo photafeo 0.00
photaporo photaporo 0.00
phove phove 0.00
phuɡra phuḡra 0.00
phuka phuka 0.00
phuki phuki 0.00
phukri phukri 0.00
phuku phuku 0.00
phulu phulu 0.00
phure phure 0.00
phuriki phuriki 0.00
phuta phuta 0.00
phuto phuto 0.00
phutu phutu 0.00
raha raha 0.00
rahi rahi 0.00
ramho ramho 0.00
raŋhi ran̄hi 0.00
rarhadʒa rarhaja 0.00
ratha ratha 0.00
rathu rathu 0.00
rahati rahati 0.00
rerheʔo rerhe'o 0.00
rikha rikha 0.00
roha roha 0.00
rohi rohi 0.00
rohi rohi 0.00
rorho rorho 0.00
rorhoi rorhoi 0.00
rorhoʔe rorho'r 0.00
rurha rurha 0.00
rurhu rurhu 0.00
rurhudʒa rurhuja 0.00
rhana rhana 0.00
rheɲa rhegna 0.00
rheta rheta 0.00
theu theu 0.00
rhirhiu rhirhiu 0.00
rhori rhori 0.00
rhupe rhupe 0.00
salha salha 0.00
salhu salhu 0.00
samha samha 0.00
samhu samhu 0.00
sekho sekho 0.00
semha semha 0.00
sikhi sikhi 0.00
siŋho sin̄ho 0.00
sitha sitha 0.00
snalhu snalhu 0.00
snamhu snamhu 0.00
snikhi snikhi 0.00
snokha snokha 0.00
snuha snuha 0.00
solha solha 0.00
sorho sorho 0.00
sukha sukha 0.00
sukhu sukhu 0.00
tahati tahati 0.00
tahiɲa tahigna 0.00
tahu tahu 0.00
talha talha 0.00
tanhi tanhi 0.00
tatha tatha 0.00
tathao tathao 0.00
tetheɣa tethega 0.00
tihi tihi 0.00
tikhi tikhi 0.00
tithibuhi tithibuhi 0.00
tohi tohi 0.00
toho toho 0.00
tohu tohu 0.00
tokhi tokhi 0.00
totho totho 0.00
tothoɣei tothogei 0.00
touthoru touthoru 0.00
troha troha 0.00
tumha tumha 0.00
tumhu tumhu 0.00
tuthuana tuthuana 0.00
tuthuba tuthuba 0.00
tuthuɡe tuthuḡe 0.00
tuthura tuthura 0.00
thaba thaba 0.00
thabafe thabafe 0.00
thabaraɣaho thabaragaho 0.00
thabaravi thabaravi 0.00
thabla thabla 0.00
thablatʃoʔa thablacho'a 0.00
thaboɣano thabogano 0.00
thabubuɲa thabubugna 0.00
thabuknaɲa thabuknagna 0.00
thabuŋhoɲa thabun̄hogna 0.00
thaburaɲa thaburagna 0.00
thabureɣaɲa thaburegagna 0.00
thabusiɲa thabusigna 0.00
thabutifi thabutifi 0.00
thada thada 0.00
thafi thafi 0.00
thafla thafla 0.00
thafraseɡe thafraseḡe 0.00
thafrotho thafrotho 0.00
thafru thafru 0.00
thaɡoho thaḡoho 0.00
thaɡra thaḡra 0.00
thaɡru thaḡru 0.00
thaɣo thago 0.00
thairu thairu 0.00
thadʒi thaji 0.00
thakifi thakifi 0.00
thaliɣoɡro thaligoḡro 0.00
thalio thalio 0.00
thamaro thamaro 0.00
thamna thamna 0.00
thanaɣobru thanagobru 0.00
thano thano 0.00
thao thao 0.00
thaokae thaokae 0.00
thaotaɣo thaotago 0.00
thaotapo thaotapo 0.00
thaothadoɣa thaothadoga 0.00
thaothapo thaothapo 0.00
thapa thapa 0.00
thapera thapera 0.00
thara thara 0.00
tharaka tharaka 0.00
thariakna thariakna 0.00
thariŋo tharin̄o 0.00
tharu tharu 0.00
tharukhae tharukhae 0.00
tharuŋa tharun̄a 0.00
thata thata 0.00
thatablaɣahe thatablagahe 0.00
thatablakhame thatablakhame 0.00
thataeri thataeri 0.00
thataɡru thataḡru 0.00
thataɣo thatago 0.00
thatalato thatalato 0.00
thatalo thatalo 0.00
thatano thatano 0.00
thatara thatara 0.00
thatarake thatarake 0.00
thau thau 0.00
thautabu thautabu 0.00
thavakua thavakua 0.00
thavelu thavelu 0.00
thaʔe tha'e 0.00
theɡe theḡe 0.00
theɡuru theḡuru 0.00
theɲa thegna 0.00
theibrahu theibrahu 0.00
theiɡaʔu theiḡa'u 0.00
theke theke 0.00
theki theki 0.00
theko theko 0.00
theli theli 0.00
thema thema 0.00
theteɡo theteḡo 0.00
theutehu theutehu 0.00
theʔo the'o 0.00
theʔome the'ome 0.00
thiatifa thiatifa 0.00
thiba thiba 0.00
thibuhi thibuhi 0.00
thifuni thifuni 0.00
thiɡi thiḡi 0.00
thilo thilo 0.00
thilotutu thilotutu 0.00
thina thina 0.00
thini thini 0.00
thiŋo thin̄o 0.00
thiro thiro 0.00
thiti thiti 0.00
thitili thitili 0.00
thiʔa thi'a 0.00
thoa thoa 0.00
thoatoɣafisa thoatogafisa 0.00
thoba thoba 0.00
thobelaɣi thobelagi 0.00
thobi thobi 0.00
thobo thobo 0.00
thoboloku thoboloku 0.00
thodo thodo 0.00
thoe thoe 0.00
thofa thofa 0.00
thofiʔo thofi'o 0.00
thofno thofno 0.00
thofra thofra 0.00
thoɡele thoḡele 0.00
thoɡlo thoḡlo 0.00
thoɣa thoga 0.00
thoɣei thogei 0.00
thoɣi thogi 0.00
thoɣo thogo 0.00
thoɣuheke thoguheke 0.00
thodʒo thojo 0.00
thoka thoka 0.00
thoke thoke 0.00
thokethoŋna thokethon̄na 0.00
thoklo thoklo 0.00
thokra thokra 0.00
thola thola 0.00
tholaɣi tholagi 0.00
tholo tholo 0.00
thoma thoma 0.00
thomoko thomoko 0.00
thona thona 0.00
thono thono 0.00
thoŋaha thon̄aha 0.00
thoŋana thon̄ana 0.00
thoŋna thon̄na 0.00
thopa thopa 0.00
thopo thopo 0.00
thora thora 0.00
thori thori 0.00
thoroko thoroko 0.00
thosei thosei 0.00
thoti thoti 0.00
thotofo thotofo 0.00
thotofu thotofu 0.00
thotoɣale thotogale 0.00
thotoɣamhoko thotogamhoko 0.00
thotodʒo thotojo 0.00
thotoku thotoku 0.00
thotola thotola 0.00
thotoli thotoli 0.00
thotolimapo thotolimapo 0.00
thotomno thotomno 0.00
thotono thotono 0.00
thotoro thotoro 0.00
thotou thotou 0.00
thouɲa thougna 0.00
thoutonu thoutonu 0.00
thoutoru thoutoru 0.00
thove thove 0.00
thovei thovei 0.00
thovu thovu 0.00
thua thua 0.00
thubi thubi 0.00
thubo thubo 0.00
thubu thubu 0.00
thudu thudu 0.00
thufi thufi 0.00
thufu thufu 0.00
thufuni thufuni 0.00
thuɡru thuḡru 0.00
thuɣa thuga 0.00
thuɣu thugu 0.00
thuɲa thugna 0.00
thui thui 0.00
thuke thuke 0.00
thukmu thukmu 0.00
thuko thuko 0.00
thula thula 0.00
thulo thulo 0.00
thunu thunu 0.00
thuŋi thun̄i 0.00
thuotuʔo thuotu'o 0.00
thupa thupa 0.00
thupi thupi 0.00
thupri thupri 0.00
thura thura 0.00
thuri thuri 0.00
thurikhulo thurikhulo 0.00
thuru thuru 0.00
thuta thuta 0.00
thutubu thutubu 0.00
thutuku thutuku 0.00
thututamnu thututamnu 0.00
thuthunu thuthunu 0.00
thuthura thuthura 0.00
thuʔa thu'a 0.00
thuʔe thu'e 0.00
uhaɣe uhage 0.00
uhu uhu 0.00
ukhi ukhi 0.00
ulho ulho 0.00
umhu umhu 0.00
unha unha 0.00
urha urha 0.00
vaha vaha 0.00
vahe vahe 0.00
vahi vahi 0.00
varha varha 0.00
vathaɡa vathaḡa 0.00
vnahe vnahe 0.00
voho voho 0.00
vohu vohu 0.00
vuha vuha 0.00
vuhu vuhu 0.00
zaha zaha 0.00
zazahamola zazahamola 0.00