Beta version

Words which make Complex nucleus equal to True for Cheke Holo (Cheke Holo) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
aeʔaɡe ae'aḡe 0.00
aeʔahe ae'ahe 0.00
ai ai 0.00
ao ao 0.00
au au 0.00
auɡlolo auḡlolo 0.00
auʔaku au'aku 0.00
ea ea 0.00
eaʔea ea'ea 0.00
eaʔeva ea'eva 0.00
ei ei 0.00
ia ia 0.00
iaɣo iago 0.00
iara iara 0.00
ioha ioha 0.00
ioʔitho io'itho 0.00
oiʔofi oi'ofi 0.00
oiʔovi oi'ovi 0.00
uareɣe uarege 0.00
uaʔuɲa ua'ugna 0.00
uoʔuo uo'uo 0.00
uoʔuso uo'uso 0.00
abeabe abeabe 0.00
beabela beabela 0.00
beata beata 0.00
bleana bleana 0.00
deadeka deadeka 0.00
feaferai feaferai 0.00
keakheɡrahotei keakheḡrahotei 0.00
kreakreŋha kreakren̄ha 0.00
lealhena lealhena 0.00
preana preana 0.00
pheaka pheaka 0.00
baebale baebale 0.00
ɡlaelae ḡlaelae 0.00
ɡlaeladʒe ḡlaelaje 0.00
ɲaeɲare gnaegnare 0.00
kaekale kaekale 0.00
kaekale kaekale 0.00
khaekale khaekale 0.00
khaekave khaekave 0.00
khaekhale khaekhale 0.00
laelae laelae 0.00
maemahe maemahe 0.00
maemale maemale 0.00
maemare maemare 0.00
naeɡro naeḡro 0.00
naeɣa naega 0.00
ŋaeŋale n̄aen̄ale 0.00
paepae paepae 0.00
praena praena 0.00
phaepae phaepae 0.00
taeɡo taeḡo 0.00
taetaɡe taetaḡe 0.00
vaevare vaevare 0.00
baibaɣi baibagi 0.00
baibati baibati 0.00
baina baina 0.00
faidu faidu 0.00
ɡaitʃutʃuʔu ḡaichuchu'u 0.00
ɡaidodomu ḡaidodomu 0.00
ɡaiɣai ḡaigai 0.00
ɡaiɣaniɣuɣa ḡaiganiguga 0.00
ɡaiɣanisasa ḡaiganisasa 0.00
ɡaiɣaniʔuri ḡaigani'uri 0.00
ɡaiɲaɲabo ḡaignagnabo 0.00
ɡaiɲaɲahi ḡaignagnahi 0.00
ɡaidʒu ḡaiju 0.00
ɡaidʒuheta ḡaijuheta 0.00
ɡaikofa ḡaikofa 0.00
ɡaikokora ḡaikokora 0.00
ɡaikuro ḡaikuro 0.00
ɡailehe ḡailehe 0.00
ɡailoku ḡailoku 0.00
ɡaimamau ḡaimamau 0.00
ɡaimomoŋha ḡaimomon̄ha 0.00
ɡaipadʒa ḡaipaja 0.00
ɡairurhu ḡairurhu 0.00
ɡaisiasitha ḡaisiasitha 0.00
ɡaisisiri ḡaisisiri 0.00
ɡaitubi ḡaitubi 0.00
ɡaitutunu ḡaitutunu 0.00
ɡlailai ḡlailai 0.00
ɡlailami ḡlailami 0.00
haidu haidu 0.00
haihai haihai 0.00
haimi haimi 0.00
dÊ’aidÊ’ali jaijali 0.00
kaikaliti kaikaliti 0.00
kaikari kaikari 0.00
kaina kaina 0.00
kaisei kaisei 0.00
khaikasi khaikasi 0.00
maito maito 0.00
maimani maimani 0.00
mairi mairi 0.00
naidadi naidadi 0.00
naifi naifi 0.00
naififi naififi 0.00
naiɣa naiga 0.00
naikno naikno 0.00
nairu nairu 0.00
paipailiɣi paipailigi 0.00
phaipadÊ’i phaipaji 0.00
rairaɣi rairagi 0.00
thairu thairu 0.00
vaivaɣi vaivagi 0.00
baoli baoli 0.00
ɣaoɣaho gaogaho 0.00
ɣaoɣatho gaogatho 0.00
É£aoli gaoli 0.00
ɡaoɣa ḡaoga 0.00
ɡaoɣatho ḡaogatho 0.00
ɡaoɣavo ḡaogavo 0.00
dʒaodʒaʔo jaoja'o 0.00
kaokaɡlo kaokaḡlo 0.00
kɲaokɲarho kgnaokgnarho 0.00
kɲaoraɣi kgnaoragi 0.00
laolako laolako 0.00
naoka naoka 0.00
naoko naoko 0.00
naole naole 0.00
naolo naolo 0.00
naonaɡo naonaḡo 0.00
naoro naoro 0.00
naoso naoso 0.00
naosoɡlofu naosoḡlofu 0.00
naota naota 0.00
phaopado phaopado 0.00
saosaɡo saosaḡo 0.00
saosaɡro saosaḡro 0.00
saosaklo saosaklo 0.00
taofi taofi 0.00
thaokae thaokae 0.00
thaotaɣo thaotago 0.00
thaotapo thaotapo 0.00
thaothadoɣa thaothadoga 0.00
thaothapo thaothapo 0.00
vaovako vaovako 0.00
baubaru baubaru 0.00
baulo baulo 0.00
tʃautʃau chauchau 0.00
daudalu daudalu 0.00
ɣauɣaru gaugaru 0.00
ɣauɣavu gaugavu 0.00
ɡaufoʔa ḡaufo'a 0.00
ɡauɡaru ḡauḡaru 0.00
ɡauɣa ḡauga 0.00
ɡauha ḡauha 0.00
ɡlaulapu ḡlaulapu 0.00
ɡlauvi ḡlauvi 0.00
ɡraurau ḡraurau 0.00
ɡrauravu ḡrauravu 0.00
hauhau hauhau 0.00
kaukaru kaukaru 0.00
kaupe kaupe 0.00
knauknaru knauknaru 0.00
laulamu laulamu 0.00
laulapu laulapu 0.00
naublatha naublatha 0.00
naudu naudu 0.00
nauɲa naugna 0.00
naukolho naukolho 0.00
naula naula 0.00
naulaula naulaula 0.00
naule naule 0.00
naulo naulo 0.00
nauŋo naun̄o 0.00
nauriha nauriha 0.00
naurihei naurihei 0.00
nauroɣa nauroga 0.00
naurubaʔo nauruba'o 0.00
nausolo nausolo 0.00
nausua nausua 0.00
nauto nauto 0.00
nautu nautu 0.00
nauthilo nauthilo 0.00
nauthiloi nauthiloi 0.00
nauthoɡlu nauthoḡlu 0.00
phaupamu phaupamu 0.00
phaupatu phaupatu 0.00
rauɣa rauga 0.00
raurapu raurapu 0.00
raurau raurau 0.00
sausaɣu sausagu 0.00
thautabu thautabu 0.00
beibesi beibesi 0.00
feisua feisua 0.00
ɡeiɣeli ḡeigeli 0.00
ɡleilei ḡleilei 0.00
kheikepi kheikepi 0.00
neiɡano neiḡano 0.00
neilehe neilehe 0.00
neinei neinei 0.00
teitekri teitekri 0.00
theibrahu theibrahu 0.00
theiɡaʔu theiḡa'u 0.00
beuberu beuberu 0.00
bleublesu bleublesu 0.00
deudemu deudemu 0.00
ɡreuremu ḡreuremu 0.00
ɲheuɲheɣu gnheugnhegu 0.00
leuleɣu leulegu 0.00
peupehu peupehu 0.00
reuremu reuremu 0.00
teuɡre teuḡre 0.00
teuɡro teuḡro 0.00
teuɲe teugne 0.00
teuɲo teugno 0.00
teuna teuna 0.00
teura teura 0.00
teure teure 0.00
teutehu teutehu 0.00
theutehu theutehu 0.00
biobiŋo biobin̄o 0.00
tʃiotʃio chiochio 0.00
fiofido fiofido 0.00
fiofilo fiofilo 0.00
hioro hioro 0.00
khiokio khiokio 0.00
liolino liolino 0.00
miolo miolo 0.00
miomiɲo miomigno 0.00
nionito nionito 0.00
riorido riorido 0.00
tiotiropheɡu tiotiropheḡu 0.00
viona viona 0.00
biubiru biubiru 0.00
bliubliu bliubliu 0.00
ɡiuɣidʒu ḡiugiju 0.00
miumhiɣu miumhigu 0.00
siuli siuli 0.00
viuvihu viuvihu 0.00
viuvilu viuvilu 0.00
viuviru viuviru 0.00
boaboka boaboka 0.00
doadoha doadoha 0.00
doadoka doadoka 0.00
doadora doadora 0.00
foafota foafota 0.00
ɣoaɣora goagora 0.00
ɡloaloɣa ḡloaloga 0.00
ɡloalopa ḡloalopa 0.00
ɡoaɣorha ḡoagorha 0.00
ɡroaroma ḡroaroma 0.00
koabutu koabutu 0.00
koakokra koakokra 0.00
khoaɡano khoaḡano 0.00
khoakoba khoakoba 0.00
khoakoŋakuli khoakon̄akuli 0.00
khoakota khoakota 0.00
noanoɡa noanoḡa 0.00
ŋoaŋosa n̄oan̄osa 0.00
poapoka poapoka 0.00
phoapoka phoapoka 0.00
roaroɣa roaroga 0.00
roaroŋa roaron̄a 0.00
thoatoɣafisa thoatogafisa 0.00
boeboke boeboke 0.00
boebone boebone 0.00
foefobe foefobe 0.00
ɣoeɣore goegore 0.00
hoehoɲe hoehogne 0.00
dʒoedʒoʔe joejo'e 0.00
khoekore khoekore 0.00
loelope loelope 0.00
moemobe moemobe 0.00
moemose moemose 0.00
noenobe noenobe 0.00
poepohe poepohe 0.00
phoepore phoepore 0.00
roeroʔe roero'e 0.00
soesoʔe soeso'e 0.00
boiro boiro 0.00
ɣoiɣori goigori 0.00
ɡloilohi ḡloilohi 0.00
ɡoiɡoli ḡoiḡoli 0.00
ɡoiɡoti ḡoiḡoti 0.00
ɡoiɣoli ḡoigoli 0.00
ɡoiɣovi ḡoigovi 0.00
ɡroirovi ḡroirovi 0.00
khoikoti khoikoti 0.00
khoilo khoilo 0.00
loilohi loilohi 0.00
loiloi loiloi 0.00
ŋhoiŋhoidʒi n̄hoin̄hoiji 0.00
snoisnoi snoisnoi 0.00
soisoli soisoli 0.00
toitohi toitohi 0.00
bouboʔe boubo'e 0.00
doudoru doudoru 0.00
doudou doudou 0.00
ɡloulokui ḡloulokui 0.00
ɡrouɡromu ḡrouḡromu 0.00
ɲouɲoru gnougnoru 0.00
houhou houhou 0.00
koukoɡu koukoḡu 0.00
koukoru koukoru 0.00
koukou koukou 0.00
koukhoru koukhoru 0.00
khoukoru khoukoru 0.00
louloku louloku 0.00
moumolu moumolu 0.00
toutokumasilo toutokumasilo 0.00
toutonu toutonu 0.00
touthoru touthoru 0.00
thouɲa thougna 0.00
thoutonu thoutonu 0.00
thoutoru thoutoru 0.00
vouɣoɡu vougoḡu 0.00
bruara bruara 0.00
fuafuha fuafuha 0.00
É£uafa guafa 0.00
ɣuaɣuba guaguba 0.00
ɡlualua ḡlualua 0.00
ɡlualuka ḡlualuka 0.00
ɡluasi ḡluasi 0.00
ɡruakna ḡruakna 0.00
ɡrualu ḡrualu 0.00
ɡuaɣura ḡuagura 0.00
ɡuasa ḡuasa 0.00
huahua huahua 0.00
huahuɡra huahuḡra 0.00
kuarao kuarao 0.00
khuatʃo khuacho 0.00
khuakula khuakula 0.00
khuakura khuakura 0.00
khuali khuali 0.00
khuarao khuarao 0.00
lualuka lualuka 0.00
muana muana 0.00
nuafi nuafi 0.00
nhuara nhuara 0.00
ruakna ruakna 0.00
ruarutha ruarutha 0.00
sualoʔa sualo'a 0.00
suasua suasua 0.00
tuana tuana 0.00
tuani tuani 0.00
tuare tuare 0.00
tuaro tuaro 0.00
zuata zuata 0.00
brueɡa brueḡa 0.00
buebuɲe buebugne 0.00
tʃuetʃue chuechue 0.00
fuefule fuefule 0.00
ɡlueluve ḡlueluve 0.00
ɡuema ḡuema 0.00
ɲueɲule gnuegnule 0.00
khuekuʔe khueku'e 0.00
lueluve lueluve 0.00
luelhune luelhune 0.00
mueŋe muen̄e 0.00
suesume suesume 0.00
tuetuɡe tuetuḡe 0.00
buibuhi buibuhi 0.00
tʃuitʃuiri chuichuiri 0.00
duili duili 0.00
ɡluilutidʒuta ḡluilutijuta 0.00
kuikuri kuikuri 0.00
nuinuri nuinuri 0.00
suisui suisui 0.00
suisukhi suisukhi 0.00
vuivuhi vuivuhi 0.00
buobuko buobuko 0.00
ɡuoɡulo ḡuoḡulo 0.00
ɡuoɣuro ḡuoguro 0.00
khuokutʃo khuokucho 0.00
khuokuto khuokuto 0.00
ruoruŋo ruorun̄o 0.00
thuotuʔo thuotu'o 0.00
ɣeoɣetʃo geogecho 0.00
ɣeoɣeɣho geogegho 0.00
keokode keokode 0.00
keokome keokome 0.00
leoleɣo leolego 0.00
meomekro meomekro 0.00
pleopledo pleopledo 0.00
pheoko pheoko 0.00
reoreɡo reoreḡo 0.00
veovohe veovohe 0.00
ɡiano ḡiano 0.00
kiakita kiakita 0.00
khiakia khiakia 0.00
pialolo pialolo 0.00
piapia piapia 0.00
piaphita piaphita 0.00
piaroɣo piarogo 0.00
phiatʃekeɲa phiachekegna 0.00
phiamare phiamare 0.00
phiaso phiaso 0.00
phiatutu phiatutu 0.00
siakake siakake 0.00
siakale siakale 0.00
siapuhi siapuhi 0.00
thiatifa thiatifa 0.00
khiekile khiekile 0.00
phiephilekhuma phiephilekhuma 0.00
teuana teuana 0.00
teuare teuare 0.00
teuaro teuaro 0.00
ai ai 0.00
bokai bokai 0.00
fafrai fafrai 0.00
fai fai 0.00
fadÊ’inai fajinai 0.00
fakathai fakathai 0.00
fanharai fanharai 0.00
feaferai feaferai 0.00
ɣaɣablai gagablai 0.00
ɡaɡrai ḡaḡrai 0.00
ɡaiɣai ḡaigai 0.00
ɡlailai ḡlailai 0.00
ɡrevai ḡrevai 0.00
haihai haihai 0.00
kakai kakai 0.00
mai mai 0.00
nabai nabai 0.00
nadai nadai 0.00
nahai nahai 0.00
naprai naprai 0.00
prai prai 0.00
tamnai tamnai 0.00
ao ao 0.00
babao babao 0.00
tʃaɣao chagao 0.00
dao dao 0.00
falao falao 0.00
É£ao gao 0.00
É£hao ghao 0.00
hahao hahao 0.00
kɲao kgnao 0.00
kuarao kuarao 0.00
khuarao khuarao 0.00
lao lao 0.00
naʔao na'ao 0.00
tao tao 0.00
tathao tathao 0.00
tulao tulao 0.00
thao thao 0.00
varivao varivao 0.00
aramaʔia arama'ia 0.00
bia bia 0.00
ɡraratia ḡraratia 0.00
ɡria ḡria 0.00
ia ia 0.00
khiakia khiakia 0.00
nabria nabria 0.00
piapia piapia 0.00
phia phia 0.00
saɣavia sagavia 0.00
sia sia 0.00
via via 0.00
au au 0.00
blau blau 0.00
tʃau chau 0.00
tʃautʃau chauchau 0.00
faɣau fagau 0.00
faŋauŋhau fan̄aun̄hau 0.00
fasnau fasnau 0.00
faʔauʔau fa'au'au 0.00
flau flau 0.00
É£au gau 0.00
ɡaimamau ḡaimamau 0.00
ɡinau ḡinau 0.00
ɡraurau ḡraurau 0.00
ɡuriɣau ḡurigau 0.00
hauhau hauhau 0.00
dÊ’au jau 0.00
katakau katakau 0.00
kau kau 0.00
krau krau 0.00
khakau khakau 0.00
khau khau 0.00
khokodau khokodau 0.00
khudau khudau 0.00
khurau khurau 0.00
naɣau nagau 0.00
nanau nanau 0.00
ŋau n̄au 0.00
ŋuruŋau n̄urun̄au 0.00
pisumarau pisumarau 0.00
raurau raurau 0.00
saʔau sa'au 0.00
tifanau tifanau 0.00
thau thau 0.00
vau vau 0.00
bae bae 0.00
faɣhae faghae 0.00
É£ae gae 0.00
ɡae ḡae 0.00
ɡlaelae ḡlaelae 0.00
ɲae gnae 0.00
hae hae 0.00
dÊ’okae jokae 0.00
khae khae 0.00
khalabae khalabae 0.00
laelae laelae 0.00
mae mae 0.00
naɡae naḡae 0.00
ŋae n̄ae 0.00
paepae paepae 0.00
phae phae 0.00
phaepae phaepae 0.00
thaokae thaokae 0.00
tharukhae tharukhae 0.00
varivae varivae 0.00
bea bea 0.00
ea ea 0.00
eaʔea ea'ea 0.00
flea flea 0.00
ɡlopopea ḡlopopea 0.00
pea pea 0.00
bibiu bibiu 0.00
bliubliu bliubliu 0.00
faɡriu faḡriu 0.00
farirhiu farirhiu 0.00
fariu fariu 0.00
É£iu giu 0.00
ɡliu ḡliu 0.00
ɡraliu ḡraliu 0.00
dÊ’iu jiu 0.00
kmidÊ’iu kmijiu 0.00
khiu khiu 0.00
riu riu 0.00
rhirhiu rhirhiu 0.00
silibiu silibiu 0.00
soviu soviu 0.00
tabliu tabliu 0.00
tiu tiu 0.00
bitʃoutʃou bichouchou 0.00
bilou bilou 0.00
doudou doudou 0.00
fabrou fabrou 0.00
fanefou fanefou 0.00
fou fou 0.00
ɣoɣolodou gogolodou 0.00
ɡinou ḡinou 0.00
ɲou gnou 0.00
houhou houhou 0.00
dÊ’ou jou 0.00
kathuplou kathuplou 0.00
klou klou 0.00
koukou koukou 0.00
khodou khodou 0.00
khou khou 0.00
khunou khunou 0.00
nabrou nabrou 0.00
nadou nadou 0.00
naɡou naḡou 0.00
nou nou 0.00
phitʃoutʃou phichouchou 0.00
solou solou 0.00
sou sou 0.00
suɣou sugou 0.00
thotou thotou 0.00
bio bio 0.00
tʃiotʃio chiochio 0.00
fio fio 0.00
ɡolofio ḡolofio 0.00
hio hio 0.00
kotio kotio 0.00
khiokio khiokio 0.00
khirio khirio 0.00
khoʔio kho'io 0.00
naklio naklio 0.00
prio prio 0.00
thalio thalio 0.00
blua blua 0.00
bua bua 0.00
feisua feisua 0.00
fnua fnua 0.00
frua frua 0.00
ɡlualua ḡlualua 0.00
ɡrua ḡrua 0.00
huahua huahua 0.00
khakabua khakabua 0.00
khua khua 0.00
madʒaɣua majagua 0.00
maniruarua maniruarua 0.00
nausua nausua 0.00
nhua nhua 0.00
ŋaŋarua n̄an̄arua 0.00
potamaɣua potamagua 0.00
saŋarua san̄arua 0.00
sua sua 0.00
suasua suasua 0.00
thavakua thavakua 0.00
thua thua 0.00
boboi boboi 0.00
faɣoiɣoi fagoigoi 0.00
fanoinoi fanoinoi 0.00
ɡloi ḡloi 0.00
ɡroi ḡroi 0.00
ɡrorhoi ḡrorhoi 0.00
ɲoi gnoi 0.00
ɲhoi gnhoi 0.00
hiboi hiboi 0.00
ikoi ikoi 0.00
knoi knoi 0.00
koloi koloi 0.00
khofuboboi khofuboboi 0.00
khumamoi khumamoi 0.00
loiloi loiloi 0.00
nauthiloi nauthiloi 0.00
poi poi 0.00
roi roi 0.00
rorhoi rorhoi 0.00
sasaloi sasaloi 0.00
snoisnoi snoisnoi 0.00
taɣoi tagoi 0.00
bokui bokui 0.00
ɡlimafului ḡlimafului 0.00
ɡloulokui ḡloulokui 0.00
hui hui 0.00
kmui kmui 0.00
lui lui 0.00
phaɡui phaḡui 0.00
sui sui 0.00
suisui suisui 0.00
tolufului tolufului 0.00
thui thui 0.00
brue brue 0.00
bue bue 0.00
tʃuetʃue chuechue 0.00
nue nue 0.00
bukrei bukrei 0.00
dedei dedei 0.00
dei dei 0.00
delei delei 0.00
demei demei 0.00
ei ei 0.00
eʔei e'ei 0.00
fafakrei fafakrei 0.00
faɡorhei faḡorhei 0.00
fanhoɣei fanhogei 0.00
faphiephirei faphiephirei 0.00
fefei fefei 0.00
fei fei 0.00
fifikhei fifikhei 0.00
fitusalei fitusalei 0.00
funei funei 0.00
ɣaɣaɣhei gagaghei 0.00
ɡinei ḡinei 0.00
ɡleilei ḡleilei 0.00
ɡrurhei ḡrurhei 0.00
habei habei 0.00
hei hei 0.00
hotei hotei 0.00
dÊ’adÊ’alhei jajalhei 0.00
kaisei kaisei 0.00
keakheɡrahotei keakheḡrahotei 0.00
mei mei 0.00
naflei naflei 0.00
manosalei manosalei 0.00
naŋeiŋei nan̄ein̄ei 0.00
naurihei naurihei 0.00
neinei neinei 0.00
nenhei nenhei 0.00
nhanasalei nhanasalei 0.00
nhebei nhebei 0.00
nhevasalei nhevasalei 0.00
nhotei nhotei 0.00
oʔohei o'ohei 0.00
polhei polhei 0.00
potei potei 0.00
prei prei 0.00
pulei pulei 0.00
phei phei 0.00
sei sei 0.00
sitei sitei 0.00
sosolhei sosolhei 0.00
susurei susurei 0.00
susutei susutei 0.00
tei tei 0.00
tifei tifei 0.00
tothoɣei tothogei 0.00
thoɣei thogei 0.00
thosei thosei 0.00
thovei thovei 0.00
vilihei vilihei 0.00
vorei vorei 0.00
tʃetʃeu checheu 0.00
tʃeu cheu 0.00
dedeu dedeu 0.00
deŋedeu den̄edeu 0.00
É£eu geu 0.00
dÊ’ateu jateu 0.00
kheu kheu 0.00
khoraɣeu khorageu 0.00
khulabeu khulabeu 0.00
khulaheu khulaheu 0.00
meu meu 0.00
nakheu nakheu 0.00
narheu narheu 0.00
neu neu 0.00
theu theu 0.00
seu seu 0.00
teu teu 0.00
derii derii 0.00
doa doa 0.00
fakloa fakloa 0.00
fakoa fakoa 0.00
É£oa goa 0.00
hohoa hohoa 0.00
kilihoahoa kilihoahoa 0.00
khekeroa khekeroa 0.00
khikiloa khikiloa 0.00
khoa khoa 0.00
maloa maloa 0.00
nakroa nakroa 0.00
soa soa 0.00
thoa thoa 0.00
faɣuaɣuai faguaguai 0.00
luai luai 0.00
feo feo 0.00
ɡeo ḡeo 0.00
ɡolapeo ḡolapeo 0.00
kumeo kumeo 0.00
kureo kureo 0.00
kheo kheo 0.00
khoveo khoveo 0.00
khutureo khutureo 0.00
phaleo phaleo 0.00
phepeo phepeo 0.00
photafeo photafeo 0.00
ɡoe ḡoe 0.00
hoe hoe 0.00
dÊ’oe joe 0.00
khoe khoe 0.00
sikroekroe sikroekroe 0.00
toe toe 0.00
thoe thoe 0.00
hiii hiii 0.00
muruau muruau 0.00
teuao teuao 0.00
teuia teuia 0.00
tuo tuo 0.00
uoʔuo uo'uo 0.00
tuao tuao 0.00
tuia tuia 0.00