Beta version

Words which make Obligatory onset equal to False for Cheke Holo (Cheke Holo) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
abeabe abeabe 0.00
atʃi achi 0.00
afi afi 0.00
aflo aflo 0.00
aɡa aḡa 0.00
aɡe aḡe 0.00
aɡra aḡra 0.00
aɣa aga 0.00
aɣu agu 0.00
aɲe agne 0.00
aɲo agno 0.00
aho aho 0.00
ahu ahu 0.00
akeke akeke 0.00
aknu aknu 0.00
akuroɣo akurogo 0.00
ali ali 0.00
aloʔalo alo'alo 0.00
alu alu 0.00
alha alha 0.00
ame ame 0.00
ana ana 0.00
ani ani 0.00
apla apla 0.00
apo apo 0.00
apra apra 0.00
apu apu 0.00
aramaʔia arama'ia 0.00
are are 0.00
ari ari 0.00
aro aro 0.00
arupa arupa 0.00
aruʔaru aru'aru 0.00
asi asi 0.00
atha atha 0.00
aʔaba a'aba 0.00
aʔafi a'afi 0.00
aʔaknu a'aknu 0.00
aʔava a'ava 0.00
aeʔaɡe ae'aḡe 0.00
aeʔahe ae'ahe 0.00
ai ai 0.00
ao ao 0.00
au au 0.00
auɡlolo auḡlolo 0.00
auʔaku au'aku 0.00
e e 0.00
efra efra 0.00
eɡre eḡre 0.00
eɣu egu 0.00
eɲo egno 0.00
eha eha 0.00
ehe ehe 0.00
ehu ehu 0.00
eklo eklo 0.00
ele ele 0.00
elo elo 0.00
emno emno 0.00
eni eni 0.00
enoʔeno eno'eno 0.00
enha enha 0.00
ero ero 0.00
esuɣu esugu 0.00
eʔeɡre e'eḡre 0.00
eʔei e'ei 0.00
ea ea 0.00
eaʔea ea'ea 0.00
eaʔeva ea'eva 0.00
ei ei 0.00
i i 0.00
ibru ibru 0.00
itʃu ichu 0.00
ido ido 0.00
ifla ifla 0.00
ifli ifli 0.00
ifu ifu 0.00
iɡre iḡre 0.00
iɡro iḡro 0.00
iɲe igne 0.00
iɲo igno 0.00
iho iho 0.00
idʒo ijo 0.00
idʒu iju 0.00
ikno ikno 0.00
iko iko 0.00
ikoi ikoi 0.00
ikotoŋana ikoton̄ana 0.00
ima ima 0.00
inuʔinu inu'inu 0.00
inha inha 0.00
irala irala 0.00
iroɣa iroga 0.00
iroɲa irogna 0.00
iru iru 0.00
iʔi i'i 0.00
ia ia 0.00
iaɣo iago 0.00
iara iara 0.00
ioha ioha 0.00
ioʔitho io'itho 0.00
obli obli 0.00
otʃa ocha 0.00
oda oda 0.00
odoʔodo odo'odo 0.00
ofo ofo 0.00
oɡla oḡla 0.00
oɡra oḡra 0.00
oɣa oga 0.00
oɣo ogo 0.00
oha oha 0.00
ohi ohi 0.00
oho oho 0.00
okoʔoko oko'oko 0.00
ole ole 0.00
olo olo 0.00
olha olha 0.00
oŋna on̄na 0.00
oŋha on̄ha 0.00
opo opo 0.00
opro opro 0.00
oro oro 0.00
oʔoɣo o'ogo 0.00
oʔohei o'ohei 0.00
oiʔofi oi'ofi 0.00
oiʔovi oi'ovi 0.00
u u 0.00
ublo ublo 0.00
ufa ufa 0.00
uɡe uḡe 0.00
uɡra uḡra 0.00
uhaɣe uhage 0.00
uhu uhu 0.00
udʒa uja 0.00
uka uka 0.00
ukli ukli 0.00
ukru ukru 0.00
ukhi ukhi 0.00
ulahu ulahu 0.00
ulu ulu 0.00
ulho ulho 0.00
umhu umhu 0.00
unha unha 0.00
uŋo un̄o 0.00
uraŋa uran̄a 0.00
ure ure 0.00
uro uro 0.00
uru uru 0.00
urha urha 0.00
use use 0.00
usnu usnu 0.00
uto uto 0.00
utu utu 0.00
uʔu u'u 0.00
uʔuɡru u'uḡru 0.00
uareɣe uarege 0.00
uaʔuɲa ua'ugna 0.00
uoʔuo uo'uo 0.00
uoʔuso uo'uso 0.00