Beta version

Words which make Word-final complex coda equal to True for EsPal Castillian Subtitles (Spanish) (EsPal phonemic)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
xakk jack 212.02 noun
nikk nick 53.83 noun
t͡ʃukk chuck 42.58 noun
rokk rock 34.63 noun
rikk rick 26.51 noun
patɾikk patrick 22.41 noun
dikk dick 22.24 noun
blakk black 14.90 noun
sokk shock 12.02 noun
bakk back 8.66 noun
mikk mick 8.58 noun
spokk spock 8.41 noun
kɾakk crack 7.01 noun
fɾedeɾikk frederick 5.27 noun
seɾlokk sherlock 5.22 noun
bɾikk brick 4.43 noun
fukk fuck 2.79 noun
pekk peck 2.49 noun
blokk block 2.44 noun
klikk click 1.76 noun
derikk derrick 1.68 noun
stokk stock 1.57 noun
pakk pack 1.47 noun
blakkxakk blackjack 1.45 noun
idt͡ʃkokk hitchcock 1.44 noun
baɾbikk warwick 1.27 noun
tikk tick 1.18 noun
pukk puck 1.14 noun
stikk stick 1.14 noun
t͡ʃekk check 0.99 noun
bikk vick 0.92 noun
t͡ʃadbikk chadwick 0.86 noun
elektɾosokk electroshock 0.75 noun
kubɾikk kubrick 0.54 noun
znakk snack 0.42 noun
bɾunsbikk brunswick 0.37 noun
kokk cocq 0.35 noun
paddokk paddock 0.35 noun
erikk herrick 0.34 noun
bomakk womack 0.30 noun
bokk bock 0.29 noun
fɾikk frick 0.28 noun
flasbakk flashback 0.27 noun
plaibakk playback 0.26 noun
kateɾbakk quaterback 0.24 noun
kiɾkpatɾikk kirkpatrick 0.21 noun
xoistikk joystick 0.17 noun
steimbekk steinbeck 0.15 noun
feedbakk feedback 0.13 noun
ʝoɾk york 128.17 noun
klaɾk clark 53.18 noun
maɾk mark 50.15 noun
paɾk park 23.01 noun
maɾk marc 6.73 noun
nebaɾk newark 2.47 noun
kaɾk quark 2.37 noun
laɾk lark 0.92 noun
beɾk berk 0.52 noun
bidmaɾk widmark 0.17 noun
fɾank frank 123.83 noun
tink think 8.86 noun
bank bank 4.25 noun
tank thank 4.04 noun
punk punk 3.99 noun
pink pink 1.66 noun
funk funk 1.54 noun
blank blanc 1.07 noun
θink zinc 0.84 noun
θink cinc 0.16 noun
uds uds 91.14 noun
robods robots 11.85 noun
leeds leeds 2.35 noun
donuds donuts 2.29 noun
skouds scouts 2.23 noun
tikkeds tickets 2.06 noun
fads fats 1.55 noun
bids bits 0.94 noun
ids its 0.81 noun
massat͡ʃusseds massachussets 0.80 noun
ids hits 0.76 noun
seds sets 0.70 noun
rapids rapids 0.55 noun
skineads skinheads 0.43 noun
ʝeads yeats 0.41 noun
ipods ipods 0.39 noun
komplods complots 0.37 noun
nanobods nanobots 0.37 noun
kids kits 0.34 noun
kaɾneds carnets 0.33 noun
kabaɾeds cabarets 0.31 noun
mods mods 0.30 noun
eads heads 0.29 noun
t͡ʃads chats 0.22 noun
ads ats 0.21 noun
baids waits 0.18 noun
baʎeds ballets 0.16 noun
rads rats 0.15 noun
t͡ʃaleds chalets 0.12 noun
and and 73.82 noun
binθend vincent 18.82 noun
kend kent 17.01 noun
ɡɾand grant 16.03 noun
bond bond 15.17 noun
raimond raymond 14.51 noun
izland island 10.56 noun
klebeland cleveland 9.47 noun
saind saint 8.85 noun
und hunt 7.76 noun
ɡɾand grand 7.14 noun
roland roland 6.34 noun
poind point 5.50 noun
poɾtland portland 4.42 noun
rit͡ʃmond richmond 4.42 noun
round round 3.93 noun
maɾiland maryland 3.42 noun
skotland scotland 3.40 noun
beɾmond vermont 3.23 noun
klind clint 3.21 noun
restauɾand restaurant 3.06 noun
mind mind 2.76 noun
lauɾend laurent 2.67 noun
oakland oakland 2.60 noun
land land 2.42 noun
rand rand 2.31 noun
stand stand 2.29 noun
aɾmand armand 2.25 noun
fɾjend friend 2.03 noun
bɾand brand 1.92 noun
beɾtɾand bertrand 1.64 noun
ɡaɾland garland 1.59 noun
sound sound 1.46 noun
momend moment 1.38 noun
feɾdinand ferdinand 1.15 noun
baljand valiant 1.02 noun
mond mont 0.84 noun
lund lund 0.83 noun
send sent 0.81 noun
sand sant 0.80 noun
enɡɡland england 0.79 noun
siɡmund sigmund 0.79 noun
kouɾtland courtland 0.75 noun
kommend comment 0.73 noun
kound count 0.68 noun
kand kant 0.68 noun
stɾeisand streisand 0.68 noun
pɾesidend president 0.66 noun
kɾoissand croissant 0.66 noun
end ent 0.63 noun
kumbeɾland cumberland 0.59 noun
maɾt͡ʃand marchand 0.53 noun
dizneiland disneyland 0.51 noun
θend cent 0.50 noun
ound hound 0.46 noun
saɾxend sargent 0.41 noun
toussaind toussaint 0.40 noun
pɾesend present 0.39 noun
lexend legend 0.39 noun
mond month 0.36 adjective
aband avant 0.35 noun
iɾeland ireland 0.34 noun
spɾind sprint 0.32 noun
roʎand rolland 0.31 noun
maɾt͡ʃand marchant 0.27 noun
xend gent 0.26 noun
noɾmand normand 0.26 noun
pobeɾpoind powerpoint 0.25 noun
oɾjend orient 0.24 noun
keenzland queensland 0.23 noun
independend independent 0.20 noun
monumend monument 0.19 noun
emfand enfant 0.19 noun
t͡ʃateaubɾjand chateaubriand 0.18 noun
pɾind print 0.18 noun
tand tant 0.17 noun
ferand ferrand 0.15 noun
newfoundland newfoundland 0.15 noun
biθend vicent 0.14 noun
abiland haviland 0.13 noun
pjeɾpond pierpont 0.13 noun
manaxemend management 0.13 noun
bakkɡɾound background 0.12 noun
esd est 70.66 noun
besd west 15.96 noun
xusd just 15.20 noun
tesd test 10.84 noun
posd post 7.56 noun
foresd forrest 6.25 noun
lasd last 3.42 noun
besd best 3.36 noun
eɾnesd ernest 2.72 noun
auɡusd august 2.63 noun
budapesd budapest 2.63 noun
tbisd twist 2.62 noun
ebeɾesd everest 2.00 noun
belfasd belfast 1.73 noun
ɡosd ghost 1.64 noun
tɾusd trust 1.49 noun
fasd fast 1.19 noun
bukaɾesd bucarest 1.01 noun
pɾousd proust 0.83 noun
polteɾxeisd poltergeist 0.57 noun
kɾesd crest 0.51 noun
ɡesd guest 0.29 noun
fausd faust 0.27 noun
peɾmafɾosd permafrost 0.17 noun
pesd pest 0.16 noun
ɡwisd whist 0.13 noun
busd bust 0.12 noun
robeɾd robert 51.24 noun
rit͡ʃaɾd richard 51.07 noun
loɾd lord 39.25 noun
obaɾd howard 34.53 noun
edbaɾd edward 25.99 noun
leonaɾd leonard 21.86 noun
albeɾd albert 20.12 noun
foɾd ford 16.00 noun
aɾbaɾd harvard 12.81 noun
beɾnaɾd bernard 11.65 noun
kuɾd kurt 10.59 noun
miloɾd milord 10.07 noun
rekoɾd récord 9.62 noun
stwaɾd stuart 9.53 noun
stebaɾd stewart 7.45 noun
xilbeɾd gilbert 6.79 noun
foɾd fort 6.69 noun
aɾd art 6.32 noun
moθaɾd mozart 5.90 noun
noɾd north 5.83 noun
kɾawfoɾd crawford 5.45 noun
rekoɾd record 5.37 noun
osfoɾd oxford 5.16 noun
stamfoɾd stanford 4.85 noun
rupeɾd rupert 4.38 noun
ʝaɾd yard 3.89 noun
xeɾaɾd gerard 3.64 noun
eaɾd heart 3.50 noun
boldemoɾd voldemort 3.47 noun
lambeɾd lambert 3.24 noun
ubeɾd hubert 2.99 noun
newpoɾd newport 2.81 noun
kouɾd court 2.77 noun
poɾd port 2.52 noun
boɾd worth 2.34 noun
aɾd hard 2.19 noun
ʝoɡuɾd yogurt 2.15 noun
kliffoɾd clifford 2.10 noun
fɾankfuɾd frankfurt 2.10 noun
kuɾd curt 1.76 noun
eaɾd heard 1.58 noun
paɾd part 1.55 noun
boɾd word 1.51 adjective
komfoɾd confort 1.47 noun
aɾdfoɾd hartford 1.46 noun
soɾd short 1.46 noun
sepaɾd shephard 1.42 noun
ruteɾfoɾd rutherford 1.38 noun
deseɾd desert 1.19 noun
uɾd hurt 1.17 noun
edwaɾd eduard 1.17 noun
mainaɾd maynard 1.17 noun
boɡaɾd bogart 1.14 noun
st͡ʃubeɾd schubert 1.10 noun
aiboɾd hayworth 0.99 noun
beaufoɾd beaufort 0.99 noun
kolbeɾd colbert 0.95 noun
xiffoɾd gifford 0.88 noun
spoɾd sport 0.86 noun
znowboaɾd snowboard 0.81 noun
biɾd byrd 0.79 noun
renaɾd renard 0.72 noun
telfoɾd telford 0.68 noun
soɾd sort 0.62 noun
baʝaɾd bayard 0.62 noun
medfoɾd medford 0.60 noun
komfoɾd comfort 0.59 noun
redfoɾd redford 0.59 noun
studdɡaɾd stuttgart 0.59 noun
ɡodaɾd godard 0.56 noun
aɾkouɾd harcourt 0.53 noun
masteɾkaɾd mastercard 0.52 noun
beɾnaɾd bernhard 0.45 noun
radfoɾd radford 0.42 noun
ɡaspaɾd gaspard 0.39 noun
koɾd cort 0.37 noun
xeɾaɾd gerhard 0.35 noun
passboɾd password 0.32 noun
kaɾd kart 0.31 noun
rokefoɾd roquefort 0.27 noun
bosboɾd bosworth 0.27 noun
kamembeɾd camembert 0.27 noun
kjeɾkeɡaaɾd kierkegaard 0.25 noun
miʎaɾd millard 0.24 noun
xiskaɾd giscard 0.20 noun
baɾd barth 0.18 noun
axinɡkouɾd agincourt 0.17 noun
ebeɾd evert 0.17 noun
zbalbaɾd svalbard 0.16 noun
rikaɾd ricard 0.16 noun
betanɡkouɾd betancourt 0.14 noun
aleɾd alert 0.14 noun
soudpoɾd southport 0.14 noun
seɾiff sheriff 42.49 noun
xeff jeff 32.73 noun
off off 5.00 noun
puff puff 1.27 noun
kaɾdiff cardiff 1.06 noun
staff staff 0.71 noun
bluff bluff 0.67 noun
ɡɾaff graff 0.62 noun
asseloff hasselhoff 0.47 noun
falstaff falstaff 0.30 noun
stɾoɡoff strogoff 0.14 noun
plaʝoff playoff 0.13 noun
madd matt 36.83 noun
skodd scott 36.29 noun
todd todd 14.42 noun
bekkedd beckett 7.25 noun
wʝadd wyatt 6.54 noun
st͡ʃmidd schmidt 5.69 noun
skaɾledd scarlett 4.56 noun
pidd pitt 2.83 noun
baɾtledd bartlett 2.04 noun
ebidd hewitt 1.66 noun
budd budd 0.85 noun
pɾwidd pruitt 0.59 noun
pladd platt 0.51 noun
badd watt 0.44 noun
buɾkedd burkett 0.37 noun
pɾebidd prewitt 0.37 noun
pudd putt 0.17 noun
buɾkidd burkitt 0.15 noun
lebeɾedd leverett 0.13 noun
podd pott 0.12 noun
kaɾl carl 36.47 noun
kaɾl karl 15.98 noun
peaɾl pearl 8.75 noun
xiɾl girl 6.27 noun
adn adn 31.10 noun
aidn haydn 0.36 noun
bɾown brown 25.37 noun
down down 9.18 verb
tout͡ʃdown touchdown 2.03 noun
fɾeetown freetown 0.20 noun
klown clown 0.20 noun
ross ross 25.35 noun
miss miss 23.35 noun
kɾoss cross 5.82 noun
moss moss 5.23 noun
espɾess express 3.80 noun
bass bass 3.40 noun
beiss weiss 3.35 noun
stɾauss strauss 2.82 noun
ness ness 2.73 noun
boss boss 1.88 noun
kiss kiss 1.83 noun
bipass bypass 1.76 noun
business business 1.74 noun
stɾess stress 1.63 noun
pɾess press 1.31 noun
ɡinness guinness 1.01 noun
bliss bliss 0.94 noun
ess hess 0.91 noun
topless topless 0.90 noun
oss oss 0.76 noun
less less 0.66 noun
ɡɾass grass 0.61 noun
klass class 0.50 noun
reiss reiss 0.48 noun
koɾliss corliss 0.47 noun
edelbeiss edelweiss 0.42 noun
fidness fitness 0.37 noun
akθess access 0.22 noun
ɡauss gauss 0.21 noun
ɡiness guiness 0.19 noun
motokɾoss motocross 0.16 noun
kinɡɡ king 21.91 noun
konɡɡ kong 14.88 noun
onɡɡ hong 14.07 noun
lonɡɡ long 13.53 noun
ʝounɡɡ young 13.02 noun
banɡɡ bang 9.53 noun
ʝanɡɡ yang 9.28 noun
kunɡɡ kung 8.13 noun
rinɡɡ ring 7.09 noun
xunɡɡ jung 5.48 noun
t͡ʃanɡɡ chang 5.37 noun
aɾmstɾonɡɡ armstrong 4.89 noun
donɡɡ dong 4.12 noun
notinɡɡ nothing 3.66 noun
sinɡɡ sing 3.20 noun
pinɡɡ ping 3.12 noun
fleminɡɡ fleming 2.95 noun
mustanɡɡ mustang 2.93 noun
roʎinɡɡ rolling 2.86 noun
unɡɡ hung 2.83 noun
iɾbinɡɡ irving 2.73 noun
moɾninɡɡ morning 2.71 noun
binɡɡ bing 2.61 noun
dinɡɡ ding 2.60 noun
sbinɡɡ swing 2.59 noun
daɾlinɡɡ darling 2.48 noun
maɾketinɡɡ marketing 2.33 noun
bɾowninɡɡ browning 2.32 noun
wʝominɡɡ wyoming 2.29 noun
paɾkinɡɡ parking 2.03 noun
beixinɡɡ beijing 1.91 noun
ponɡɡ pong 1.87 noun
ɡonɡɡ gong 1.85 noun
kampinɡɡ camping 1.74 noun
kateɾinɡɡ catering 1.63 noun
bjedkonɡɡ vietcong 1.61 noun
kastinɡɡ casting 1.61 noun
zmokinɡɡ smoking 1.37 noun
ʝonɡɡ yong 1.35 noun
spɾinɡɡ spring 1.34 noun
xjanɡɡ jiang 1.29 noun
danθinɡɡ dancing 1.27 noun
ebeninɡɡ evening 1.21 noun
tonɡɡ tong 1.21 noun
tunɡɡ tung 1.17 noun
feelinɡɡ feeling 1.11 noun
bolfɡanɡɡ wolfgang 1.06 noun
nanɡxinɡɡ nanjing 0.98 noun
funɡɡ fung 0.97 noun
t͡ʃjanɡɡ chiang 0.87 noun
abinɡɡ having 0.86 noun
oʎinɡɡ holling 0.86 noun
t͡ʃanninɡɡ channing 0.84 noun
pjeɾθinɡɡ piercing 0.83 noun
beɾinɡɡ bering 0.82 noun
standinɡɡ standing 0.79 noun
stinɡɡ sting 0.79 noun
makinɡɡ making 0.78 noun
puddinɡɡ pudding 0.76 noun
boeinɡɡ boeing 0.76 noun
banɡɡ hwang 0.74 noun
kiplinɡɡ kipling 0.70 noun
ratinɡɡ rating 0.64 noun
soppinɡɡ shopping 0.62 noun
sidtinɡɡ sitting 0.61 noun
lansinɡɡ lansing 0.58 noun
readinɡɡ reading 0.57 noun
oldinɡɡ holding 0.57 noun
inɡɡ ing 0.56 noun
rankinɡɡ ranking 0.54 noun
nankinɡɡ nanking 0.53 noun
xinsenɡɡ ginseng 0.52 noun
kusinɡɡ cushing 0.50 noun
kaʎinɡɡ calling 0.49 noun
footinɡɡ footing 0.49 noun
loɾinɡɡ loring 0.48 noun
plaʝinɡɡ playing 0.48 noun
pʝonɡɡʝanɡɡ pyongyang 0.43 noun
penɡɡ peng 0.41 noun
liftinɡɡ lifting 0.39 noun
raθinɡɡ racing 0.37 noun
mekonɡɡ mekong 0.36 noun
suɾfinɡɡ surfing 0.35 noun
boomeɾanɡɡ boomerang 0.35 noun
st͡ʃiʎinɡɡ schilling 0.33 noun
xoɡxinɡɡ jogging 0.29 noun
nunɡɡ nung 0.29 noun
peɾsinɡɡ pershing 0.28 noun
batlinɡɡ watling 0.28 noun
ebinɡɡ ewing 0.27 noun
siʎinɡɡ shilling 0.27 noun
sparinɡɡ sparring 0.25 noun
t͡ʃunɡɡkinɡɡ chungking 0.23 noun
kikkboɡsinɡɡ kickboxing 0.23 noun
boinɡɡ boing 0.23 noun
timinɡɡ timing 0.22 noun
dɾinkinɡɡ drinking 0.21 noun
samsunɡɡ samsung 0.21 noun
senʝanɡɡ shenyang 0.20 noun
onɡɡkonɡɡ hongkong 0.20 noun
ɡwanɡɡdonɡɡ guangdong 0.19 noun
telemaɾketinɡɡ telemarketing 0.19 noun
akkoɾdinɡɡ according 0.18 noun
raftinɡɡ rafting 0.17 noun
antidopinɡɡ antidoping 0.17 adjective
ɡweelinɡɡ wheeling 0.16 noun
planninɡɡ planning 0.15 noun
seʎinɡɡ selling 0.15 noun
maɾketinɡɡ márketing 0.14 noun
spoɾtinɡɡ sporting 0.14 noun
tɾabeʎinɡɡ travelling 0.14 noun
bumeɾanɡɡ bumerang 0.14 noun
raininɡɡ raining 0.14 noun
t͡ʃonɡɡkinɡɡ chongqing 0.14 noun
kuɾlinɡɡ curling 0.14 noun
kaɾtinɡɡ karting 0.14 noun
openinɡɡ opening 0.13 noun
ɡolf golf 21.51 noun
adolf adolf 3.01 noun
alf alf 2.08 noun
rudolf rudolf 1.03 noun
boolf woolf 0.50 noun
miniɡolf minigolf 0.40 noun
ralf ralf 0.34 noun
bulf wulf 0.13 noun
linɡkoln lincoln 19.22 noun
aɾold harold 18.57 noun
bald walt 15.64 noun
donald donald 11.66 noun
roosebeld roosevelt 6.05 noun
ronald ronald 5.74 noun
xeɾald gerald 5.23 noun
fidθxeɾald fitzgerald 3.50 noun
sald salt 3.29 noun
spɾinɡɡfjeld springfield 3.27 noun
renauld renault 2.11 noun
leopold leopold 1.73 noun
eɾald herald 1.57 noun
seffjeld sheffield 1.31 noun
aɾald harald 0.86 noun
koppeɾfjeld copperfield 0.78 noun
bald wald 0.56 noun
kommonbeald commonwealth 0.38 noun
foukauld foucault 0.35 noun
t͡ʃesteɾfjeld chesterfield 0.29 noun
oldfjeld oldfield 0.20 noun
bold volt 0.12 noun
biʎjams williams 15.69 noun
adams adams 9.60 noun
bɾams brahms 1.00 noun
oms oms 0.92 noun
seems seems 0.77 noun
reims reims 0.31 noun
items ítems 0.30 noun
memoɾandums memorándums 0.21 noun
kurikulums currículums 0.19 noun
medjums médiums 0.17 noun
midt͡ʃ mitch 14.79 noun
skedt͡ʃ sketch 1.56 noun
adt͡ʃ hatch 1.38 noun
madt͡ʃ match 0.70 noun
skɾadt͡ʃ scratch 0.42 noun
koʎins collins 14.63 noun
ans hans 9.27 noun
fans fans 8.84 noun
ebans evans 8.29 noun
oɾleans orleans 7.67 noun
bɾons bronx 4.20 noun
opkins hopkins 3.36 noun
xeans jeans 3.21 noun
obens owens 2.87 noun
aljens aliens 2.80 noun
xons johns 1.80 noun
poppins poppins 1.63 noun
adkins atkins 1.22 noun
stepens stephens 1.00 noun
sapjens sapiens 0.99 noun
tɾans trans 0.91 noun
ljons lions 0.78 noun
sans sans 0.62 noun
rubens rubens 0.53 noun
ɡɾemlins gremlins 0.43 noun
tɾemens tremens 0.32 adjective
mans mans 0.31 noun
ins ins 0.31 noun
ooliɡans hooligans 0.29 noun
pens pens 0.29 noun
konɡɡɾatulatjons congratulations 0.22 noun
solutjons solutions 0.20 noun
sjemens siemens 0.18 noun
alfons alfons 0.18 noun
mons mons 0.18 noun
remains remains 0.18 adjective
maɾtens martens 0.18 noun
kolins colins 0.16 noun
zloɡans slogans 0.13 noun
kinn quinn 13.96 noun
finn finn 8.54 noun
ɡlenn glenn 7.13 noun
linn lynn 6.59 noun
xoann johann 2.84 noun
dunn dunn 2.71 noun
penn penn 1.87 noun
eɾmann hermann 1.72 noun
mann mann 1.62 noun
st͡ʃumann schumann 0.81 noun
bonn bonn 0.58 noun
neumann neumann 0.48 noun
offmann hoffmann 0.36 noun
bekkmann beckmann 0.25 noun
sinn sinn 0.16 noun
ralp ralph 13.68 noun
elp help 3.07 noun
rudolp rudolph 2.03 noun
riɡd right 13.15 noun
niɡd night 5.94 noun
liɡd light 5.65 noun
fliɡd flight 0.79 noun
eiɡd eight 0.53 noun
kopiɾiɡd copyright 0.26 noun
malkolm malcolm 12.68 noun
film film 8.75 noun
bilelm wilhelm 1.97 noun
napalm napalm 1.91 noun
mikɾofilm microfilm 0.51 noun
mondkalm montcalm 0.13 noun
xibbs gibbs 10.34 noun
xaθθ jazz 9.63 noun
danjels daniels 9.00 noun
bals walsh 5.31 noun
bals vals 3.72 noun
emails emails 1.69 noun
pistols pistols 0.92 noun
anɡxels angels 0.80 noun
pɾedθels pretzels 0.74 noun
els els 0.38 noun
enɡxels engels 0.33 noun
bols bols 0.26 noun
reinolds reynolds 7.94 noun
fjelds fields 2.63 noun
mɡdonalds mcdonalds 0.42 noun
bolds volts 0.16 number
robeɾds roberts 7.80 noun
edbaɾds edwards 3.71 noun
rekoɾds records 2.32 noun
soɾds shorts 1.71 noun
rekoɾds récords 1.43 noun
spoɾds sports 0.88 noun
boɾds words 0.72 adjective
robaɾds robards 0.19 noun
boɾld world 7.64 noun
edk eDk 7.57
iʎs hills 7.30 noun
beʎs wells 5.87 noun
tɾoʎs trolls 1.37 noun
buʎs bulls 1.12 noun
teʎs tells 0.22 noun
aʎs halls 0.15 noun
roxeɾs rogers 6.60 noun
laɾs lars 4.52 noun
maɾs marx 3.77 noun
maɾs marsh 3.68 noun
sandeɾs sanders 3.35 noun
maɾs mars 3.29 noun
ranɡxeɾs rangers 3.18 noun
bɾoteɾs brothers 2.80 noun
summeɾs summers 2.56 noun
masteɾs masters 2.21 noun
ɡanɡɡsteɾs gángsters 1.68 noun
lakeɾs lakers 1.66 noun
dooɾs doors 1.57 noun
akkeɾs hackers 1.41 noun
tɾabeɾs travers 1.35 noun
ɡanɡɡsteɾs gangsters 1.11 noun
amateuɾs amateurs 1.04 noun
eskaneɾs escáners 0.96 noun
posteɾs posters 0.93 noun
flobeɾs flowers 0.83 noun
landeɾs landers 0.82 noun
bʝeɾs byers 0.70 noun
boɡseɾs boxers 0.60 noun
finɡxeɾs fingers 0.57 noun
tixeɾs tigers 0.54 noun
soubeniɾs souvenirs 0.53 noun
touɾs tours 0.53 noun
kaɾs cars 0.49 noun
posteɾs pósters 0.48 noun
laseɾs lásers 0.48 noun
oskaɾs oscars 0.47 noun
kɾakkeɾs crackers 0.45 noun
tɾaileɾs trailers 0.36 noun
koɾneɾs corners 0.31 noun
t͡ʃaɾteɾs charters 0.29 noun
amsteɾs hámsters 0.24 noun
bunkeɾs búnkers 0.21 noun
poitjeɾs poitiers 0.18 noun
flʝeɾs flyers 0.18 noun
sponsoɾs sponsors 0.16 noun
xunjoɾs juniors 0.15 noun
affaiɾs affairs 0.14 noun
baɾs bars 0.13 noun
suɾfeɾs surfers 0.13 noun
buʎdoθeɾs bulldozers 0.13 noun
lobeɾs lovers 0.13 noun
fɾanθ franz 6.55 noun
linθ linz 0.43 noun
astinɡɡs hastings 6.23 noun
spɾinɡɡs springs 3.92 noun
kinɡɡs kings 1.46 noun
ratinɡɡs ratings 0.65 noun
pjeɾθinɡɡs piercings 0.56 noun
oldinɡɡs holdings 0.18 noun
kaɾtinɡɡs kartings 0.13 noun
kastinɡɡs castings 0.13 noun
piʎips phillips 6.04 noun
t͡ʃips chips 2.97 noun
biθeps bíceps 1.13 noun
pops pops 1.05 noun
pilips philips 0.84 noun
klips clips 0.70 noun
xeeps jeeps 0.60 noun
foɾθeps fórceps 0.54 noun
mikɾot͡ʃips microchips 0.53 noun
tops tops 0.29 noun
bips vips 0.27 noun
tɾiθeɾatops triceratops 0.14 noun
tɾiθeps tríceps 0.13 noun
buɾns burns 5.89 noun
besteɾns westerns 0.53 noun
suɾf surf 5.74 noun
dusseldoɾf düsseldorf 0.36 noun
bindsuɾf windsurf 0.30 noun
pidtzbuɾɡ pittsburgh 5.22 noun
iθebeɾɡ iceberg 2.21 noun
xeoɾɡ georg 1.34 noun
rosembeɾɡ rosenberg 1.20 noun
nuɾembeɾɡ nuremberg 1.01 noun
xedtizbuɾɡ gettysburg 0.96 noun
spjelbeɾɡ spielberg 0.79 noun
eidelbeɾɡ heidelberg 0.79 noun
bikkzbuɾɡ vicksburg 0.78 noun
beimbeɾɡ weinberg 0.50 noun
moɾɡ morg 0.43 noun
fɾedeɾikkzbuɾɡ fredericksburg 0.27 noun
ɡutembeɾɡ gutenberg 0.21 noun
eɾɡ erg 0.18 noun
fɾidθ fritz 4.74 noun
ridθ ritz 2.18 noun
fidθ fitz 1.55 noun
lodθ lodz 0.63 noun
bjaridθ biarritz 0.40 noun
kɾabidθ kravitz 0.38 noun
austeɾlidθ austerlitz 0.30 noun
kibudθ kibutz 0.21 noun
fiɾsd first 4.19 noun
bɾadbuɾsd bratwurst 0.13 noun
massat͡ʃusedds massachusetts 3.88 noun
badds watts 2.10 noun
besteɾn western 3.54 noun
steɾn stern 3.14 noun
oɾn horn 2.57 noun
tuɾn turn 1.60 verb
feɾn fern 1.12 noun
retuɾn return 0.72 noun
madteɾoɾn matterhorn 0.30 noun
popkoɾn popcorn 0.18 noun
noɾm norm 3.40 noun
baɾm warm 0.41 noun
foɾm form 0.29 noun
komiks comics 3.24 noun
komiks cómics 2.36 noun
bisteks bistecs 0.75 noun
θeltiks celtics 0.56 noun
piɡniks picnics 0.54 noun
tiks tics 0.47 noun
kadiʎaks cadillacs 0.42 noun
kliks clics 0.39 noun
siks sikhs 0.24 noun
koɲaks coñacs 0.22 noun
bɾeaks breaks 0.14 noun
ʝaks yaks 0.13 noun
klaks clacs 0.12 noun
sows shows 3.01 noun
bindows windows 1.29 noun
matews mathews 0.56 noun
bunɡɡalows bungalows 0.16 noun
rembɾandd rembrandt 2.74 noun
klubs clubs 2.68 noun
xobs jobs 0.91 noun
pubs pubs 0.40 noun
bebs webs 0.29 noun
eznobs esnobs 0.25 noun
kebabs kebabs 0.21 noun
films films 2.37 noun
elms helms 0.29 noun
fɾent͡ʃ french 2.32 noun
punt͡ʃ punch 0.46 noun
lunt͡ʃ lunch 0.39 noun
xiɾls girls 2.28 noun
sowxiɾls showgirls 0.14 noun
st͡ʃbaɾdθ schwartz 2.22 noun
eɾdθ hertz 0.46 noun
maɾks marks 2.14 noun
milk milk 2.05 noun
noɾfolk norfolk 1.93 noun
folk folk 1.44 noun
suffolk suffolk 1.17 noun
tesds tests 1.98 noun
fɾjends friends 1.88 noun
kɾoissands croissants 0.51 noun
poinds points 0.46 noun
djamonds diamonds 0.27 noun
stands stands 0.19 noun
st͡ʃuldθ schultz 1.82 noun
ɡɾimm grimm 1.78 noun
abk abc 1.77 noun
staɾbukks starbucks 1.68 noun
rokks rocks 0.73 noun
klikks clicks 0.36 noun
sokks shocks 0.30 noun
flasbakks flashbacks 0.20 noun
bɾikks bricks 0.17 noun
lamb lamb 1.65 noun
kamp camp 1.57 noun
t͡ʃamp champ 0.66 noun
supeɾtɾamp supertramp 0.32 noun
stamp stamp 0.29 noun
uɾss urss 1.55 noun
biɡɡs biggs 1.34 noun
eɡɡs eggs 0.54 noun
lofd loft 1.31 noun
kɾafd kraft 0.67 noun
sofd soft 0.50 noun
lobekɾafd lovecraft 0.18 noun
rafd raft 0.14 noun
maɾt͡ʃ march 1.26 noun
reseaɾt͡ʃ research 0.30 noun
seaɾt͡ʃ search 0.27 adjective
aɾms arms 1.24 noun
boɾms worms 0.19 noun
belt͡ʃ welch 1.03 noun
anks hanks 0.92 noun
disk disc 0.91 noun
task task 0.14 noun
minsk minsk 0.89 noun
liɡts lights 0.88 noun
bizmaɾkk bismarck 0.78 noun
peɾfekd perfect 0.76 noun
subxekd subject 0.15 noun
moawk mohawk 0.75 noun
tomaawk tomahawk 0.40 noun
t͡ʃefs chefs 0.72 noun
oɡɡ hogg 0.71 noun
bloɡs blogs 0.70 noun
buʎdoɡs bulldogs 0.54 noun
aiɾbaɡs airbags 0.32 noun
ɡaɡs gags 0.26 noun
twaɾeɡs tuaregs 0.13 noun
tɾapp trapp 0.67 noun
albɾet͡ʃd albrecht 0.66 noun
bɾet͡ʃd brecht 0.45 noun
bost͡ʃ bosch 0.62 noun
uzb usb 0.57 noun
koɾps corps 0.48 noun
iθebeɾɡs icebergs 0.46 noun
st͡ʃulθ schulz 0.44 noun
seɾiffs sheriffs 0.43 noun
skɾipd script 0.31 noun
sepd sept 0.19 noun
basp wasp 0.29 noun
umboldd humboldt 0.28 noun
omsk omsk 0.24 noun
kidst͡ʃ kitsch 0.23 noun
aleksandɾ aleksandr 0.22 noun
st͡ʃbaɾθ schwarz 0.19 noun
idb itv 0.19 noun
kiɾst͡ʃ kirsch 0.16 noun
rixn rijn 0.16 noun
aɡb acv 0.15 noun
t͡ʃamps champs 0.15 noun