Beta version
Word lists

COCA LIST 20000 ENGLISH (English)

COCA LIST 20000 ENGLISH (English)
Sources:
Davies, Mark. (2008-) The Corpus of Contemporary American English (COCA): 560 million words, 1990-present. Available online at https://www.english-corpora.org/coca/.
This word list has 15043 words. >>   >|
a   A   b   B   c   C   d   D   e   E   f   F   g   G   h   H   I   i   j   J   k   K   l   L   m   M   n   N   o   O   p   P   q   Q   r   R   s   S   T   t   U   u   v   V   w   x   y   Y   z   Z  
Orthographic form Word as uploaded Frequency per million corpus words Gloss Part of speech Custom tags
/ə/ a 10144200.00 a 0.99,5
/əˈbæk/ aback 959.00 r 0.9,13187
/əˈbæn.dən/ abandon 564.00 n 0.92,17077
/əˈbæn.dən/ abandon 44683.00 v 0.97,2195
/əˈbæn.dən.mənt/ abandonment 1528.00 n 0.91,10148
/əˈbeɪt/ abate 44683.00 v 0.92,13681
/əˈbeɪt.mənt/ abatement 649.00 n 0.8,17050
/ˈæb.dɪ.keɪt/ abdicate 44683.00 v 0.93,20190
/ˈæb.də.mən/ abdomen 1568.00 n 0.93,9930
/æbˈdʌkt/ abduct 1177.00 v 0.92,11742
/æbˈdʌk.ʃᵊn/ abduction 1311.00 n 0.88,11316
/ˌæ.bəˈreɪʃ.ᵊn/ aberration 986.00 n 0.93,12836
/əˈbet/ abet 44683.00 v 0.94,15952
/əˈbɔː(r)/ abhor 44683.00 v 0.94,17420
/əˈbaɪd/ abide 1957.00 v 0.96,8613
/əˈbɪl.ə.tɪ/ ability 51476.00 n 0.93,783
/ˈeɪb.ᵊl/ able 103171.00 j 0.97,385
/ˌæb.nɔː(r)ˈmæ.lə.tɪ/ abnormality 1217.00 n 0.89,11718
/æbˈnɔː.mᵊl.ɪ/ abnormally 420.00 r 0.87,19940
/əˈbɔːd/ aboard 2473.00 r 0.93,7650
/əˈbɔː(r)d/ aboard 4884.00 i 0.94,5035
/əˈbɒ.lɪʃ/ abolish 44683.00 v 0.93,7615
/ˌæ.bəˈlɪʃ.ᵊn/ abolition 858.00 n 0.88,14211
/ˌæ.bəˈlɪ.ʃə.nɪst/ abolitionist 518.00 n 0.9,17959
/əˌbɒ.mɪˈneɪʃ.ᵊn/ abomination 393.00 n 0.91,20183
/əˈbɔːt/ abort 44683.00 v 0.94,12771
/əˈbɔː(r).ʃᵊn/ abortion 18925.00 n 0.91,1979
/əˈbaʊnd/ abound 44683.00 v 0.93,7810
/əˈbaʊt/ about 874406.00 i 0.96,46
/əˈbaʊt/ about 208550.00 r 0.97,179
/əˈbʌv/ above 44130.00 i 0.95,894
/əˈbʌv/ above 23866.00 r 0.92,1595
/əˈbreɪʒ.ᵊn/ abrasion 449.00 n 0.89,19208
/əˈbrɔːd/ abroad 8788.00 r 0.95,3385
/əˈbrʌpt.lɪ/ abruptly 4781.00 r 0.89,5301
/æbz/ abs 1804.00 n 0.8,9950
/ˈæb.səns/ absence 13597.00 n 0.92,2540
/əb'sent/ absent 44683.00 v 0.94,15489
/ˌæb.sᵊnˈtiː/ absentee 1125.00 n 0.74,13443
/ˈæb.sᵊnt.lɪ/ absently 836.00 r 0.8,15038
/ˈæb.sə.luːt.lɪ/ absolutely 36740.00 r 0.88,1150
/əbˈzɒlv/ absolve 44683.00 v 0.94,17829
/əbˈzɔːb/ absorb 44683.00 v 0.95,3139
/əbˈzɔː(r)p.ʃᵊn/ absorption 2061.00 n 0.88,8757
/æbˈsteɪn/ abstain 44683.00 v 0.93,14315
/ˈæb.stɪ.nəns/ abstinence 1347.00 n 0.89,11066
/ˈæb.strækt/ abstract 423.00 n 0.86,19990
/əb'strækt/ abstract 44683.00 v 0.86,17347
/æbˈstræk.ʃᵊn/ abstraction 2096.00 n 0.9,8568
/əbˈsɜː(r).də.tɪ/ absurdity 982.00 n 0.95,12739
/əbˈsɜː(r)d.lɪ/ absurdly 525.00 r 0.92,17669
/əˈbʌnd.ᵊns/ abundance 4445.00 n 0.9,5485
/əˈbʌn.dᵊnt.lɪ/ abundantly 580.00 r 0.93,16739
/əˈbjuːs/ abuse 24534.00 n 0.93,1545
/əˈbjuːz/ abuse 44683.00 v 0.94,3770
/əˈbjuː.zə(r)/ abuser 1420.00 n 0.91,10573
/əˈbʌt/ abut 44683.00 v 0.94,19180
/əˈbɪs/ abyss 1088.00 n 0.93,12177
/ˌæk.əˈdiː.mɪə/ academia 1231.00 n 0.9,11570
/ˌæk.əˈdem.ɪk/ academic 3652.00 n 0.91,6120
/ˌæk.əˈdem.ɪ.kᵊl.ɪ/ academically 1778.00 r 0.88,9522
/əˈkæd.ə.mɪ/ academy 4106.00 n 0.92,5661
/əkˈsiːd/ accede 44683.00 v 0.9,18864
/əkˈsel.ə.reɪt/ accelerate 44683.00 v 0.96,4973
/əkˌse.ləˈreɪʃ.ᵊn/ acceleration 2254.00 n 0.91,8164
/əkˈse.lə.reɪ.tə(r)/ accelerator 1162.00 n 0.93,11758
/ək'sent/ accent 44683.00 v 0.92,14579
/ˈæk.sᵊnt/ accent 6486.00 n 0.94,4173
/əkˈsen.tʃʊ.eɪt/ accentuate 1272.00 v 0.93,11154
/əkˈsept/ accept 49952.00 v 0.97,766
/əkˌsep.təˈbɪ.lə.tɪ/ acceptability 791.00 n 0.76,15800
/əkˈsep.tᵊns/ acceptance 8870.00 n 0.9,3466
/ˈæk.ses/ access 35310.00 n 0.94,1114
/ˈæk.ses/ access 44683.00 v 0.92,4407
/əkˌse.səˈbɪ.lə.tɪ/ accessibility 1469.00 n 0.87,10660
/ækˈseʃ.ᵊn/ accession 639.00 n 0.82,16954
/əkˈse.sə.rɪ/ accessory 3344.00 n 0.89,6518
/ˈæk.sɪ.dᵊnt/ accident 20972.00 n 0.97,1715
/ˌæk.sɪˈden.tᵊl.ɪ/ accidentally 2666.00 r 0.95,7165
/əˈkleɪm/ acclaim 990.00 n 0.93,12793
/əˈkleɪm/ acclaim 44683.00 v 0.92,19386
/ˈæk.ə.leɪd/ accolade 651.00 n 0.93,15819
/əˈkɒm.ə.deɪt/ accommodate 44683.00 v 0.94,3745
/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃᵊn/ accommodation 4475.00 n 0.91,5429
/əˈkʌm.pə.nɪ.mənt/ accompaniment 1194.00 n 0.92,11614
/əˈkʌm.pə.nɪ/ accompany 44683.00 v 0.95,2454
/əˈk.ʌm.plɪs/ accomplice 927.00 n 0.95,13097
/əˈkʌm.plɪʃ/ accomplish 44683.00 v 0.96,2360
/əˈkʌm.plɪʃ.mənt/ accomplishment 5980.00 n 0.95,4346
/əˈkɔːd/ accord 44683.00 v 0.9,7880
/əˈkɔː(r)d/ accord 3594.00 n 0.92,6154
/əˈkɔː(r).dᵊns/ accordance 2329.00 i 0.87,8233
/əˈkɔː(r).dɪŋ/ according 83773.00 i 0.94,478
/əˈkɔː.dɪŋ.lɪ/ accordingly 4253.00 r 0.89,5654
/əˈkɔː(r).dɪən/ accordion 735.00 n 0.9,15132
/əˈkɒst/ accost 44683.00 v 0.93,20095
/əˈkaʊnt/ account 36786.00 n 0.95,1072
/əˈkaʊnt/ account 44683.00 v 0.92,1919
/əˌkaʊn.təˈbɪl.ə.tɪ/ accountability 5409.00 n 0.9,4844
/əˈkaʊn.tᵊnt/ accountant 3694.00 n 0.93,6027
/əˈkaʊn.tɪŋ/ accounting 7319.00 n 0.9,3951
/əˈkred.ɪt/ accredit 44683.00 v 0.89,17215
/əˌkre.dɪˈteɪʃ.ᵊn/ accreditation 1624.00 n 0.82,10451
/əˈkriː.ʃᵊn/ accretion 513.00 n 0.86,18341
/əˈkruː/ accrue 44683.00 v 0.9,12515
/əˌkʌl.tʃə(r)ˈeɪ.ʃən/ acculturation 1590.00 n 0.64,12106
/əˈkjuː.mjə.leɪt/ accumulate 44683.00 v 0.94,5135
/əˌkjuː.mjəˈleɪʃ.ᵊn/ accumulation 2104.00 n 0.89,8617
/ˈæk.ɪə.rə.sɪ/ accuracy 6942.00 n 0.9,4108
/ˈækjʊrətlɪ/ accurately 5156.00 r 0.92,4946
/ˌæ.kjʊˈzeɪ.ʃᵊn/ accusation 4987.00 n 0.95,4917
/əˈkjuːz/ accuse 44683.00 v 0.94,2035
/əˈkjuː.zə(r)/ accuser 1047.00 n 0.86,12967
/əˈkʌs.təm/ accustom 44683.00 v 0.96,7717
/eɪs/ ace 1083.00 n 0.92,12267
/eɪk/ ache 44683.00 v 0.87,7853
/eɪk/ ache 1812.00 n 0.91,9250
/əˈtʃiːv/ achieve 44683.00 v 0.92,1153
/əˈtʃiːv.mənt/ achievement 18998.00 n 0.88,2032
/əˈtʃiː.və(r)/ achiever 518.00 n 0.84,18504
/ˈæs.ɪd/ acid 9772.00 n 0.9,3259
/əˈsɪ.də.tɪ/ acidity 523.00 n 0.85,18296
/əkˈnɒl.ɪdʒ acknowledge 44683.00 v 0.95,1660
/əkˈnɒ.lɪdʒ.mənt/ acknowledgement 905.00 n 0.88,13826
/əkˈnɒ.lɪdʒ.mənt/ acknowledgment 1513.00 n 0.92,10139
/ˈæk.nɪ/ acne 857.00 n 0.86,14345
/ˈeɪk.ɔː(r)n/ acorn 692.00 n 0.85,16007
/əˈk.uː.stɪk/ acoustic 648.00 n 0.89,16226
/əˈkweɪnt/ acquaint 1571.00 v 0.94,9846
/əˈkweɪn.tᵊns/ acquaintance 3285.00 n 0.95,6358
/ˌæk.wɪˈes/ acquiesce 44683.00 v 0.92,15773
/ˌæk.wɪˈes.ᵊns/ acquiescence 493.00 n 0.89,18438
/əˈkwaɪə(r)/ acquire 44683.00 v 0.93,2074
/ˌæk.wɪˈzɪʃ.ᵊn/ acquisition 7338.00 n 0.92,3886
/əˈkwɪt/ acquit 1517.00 v 0.91,10231
/əˈkwɪt.ᵊl/ acquittal 681.00 n 0.88,15875
/ˈeɪk.ə.rɪdʒ/ acreage 958.00 n 0.91,13150
/ˈæ.krə.nɪm/ acronym 831.00 n 0.94,13952
/əˈkrɒs/ across 105559.00 i 0.96,377
/əˈkrɒs/ across 9825.00 r 0.94,3148
/əˈkrɪ.lɪk/ acrylic 1068.00 n 0.81,13175
/ækt/ act 34104.00 n 0.96,1137
/ækt/ act 45648.00 v 0.98,838
/ˈækt.ɪŋ/ acting 1036.00 n 0.92,12534
/ˈæk.ʃᵊn/ action 80009.00 n 0.95,502
/ˈæk.tɪ.veɪt/ activate 44683.00 v 0.94,6195
/ˌæk.tɪˈveɪʃ.ᵊn/ activation 1015.00 n 0.84,13360
/ˈæk.tɪv.lɪ/ actively 6232.00 r 0.91,4345
/ˈæk.tɪvˌɪ.zəm/ activism 2735.00 n 0.92,7208
/ˈæk.tɪ.vɪst/ activist 12737.00 n 0.94,2611
/ækˈtɪv.ə.tɪ/ activity 77980.00 n 0.9,537
/ˈæktə(r)/ actor 24848.00 n 0.96,1502
/ˈæk.trəs/ actress 9448.00 n 0.93,3257
/ˌæk.tʃuˈæ.lə.tɪ/ actuality 695.00 n 0.88,15685
/ˈæk.tʃʊə.lɪ/ actually 105155.00 r 0.92,396
/ˈæk.tʃueɪ.tə(r)/ actuator 638.00 n 0.73,17885
/əˈkjuːə.tɪ/ acuity 725.00 n 0.77,16445
/ˈæ.kjʊ.mən/ acumen 456.00 n 0.93,18738
/ˈæ.kjuˌpʌŋk.tʃə(r)/ acupuncture 715.00 n 0.84,15883
/əˈkjuːt.lɪ/ acutely 1153.00 r 0.94,11699
/æd/ ad 21064.00 n 0.93,1757
/ˈæ.dɪdʒ/ adage 595.00 n 0.94,16448
/ˈæd.ə.mənt.lɪ/ adamantly 597.00 r 0.95,16335
/əˈdæpt/ adapt 10987.00 v 0.93,2950
/əˌdæp.təˈbɪ.lə.tɪ/ adaptability 531.00 n 0.86,18102
/ˌæd.əpˈteɪ.ʃᵊn/ adaptation 4851.00 n 0.89,5250
/əˈdæp.tə(r)/ adapter 899.00 n 0.85,14090
/æd/ add 117842.00 v 0.94,340
/'æd.ɪkt/ addict 3507.00 n 0.94,6173
/ ə'dɪkt/ addict 1989.00 v 0.93,8657
/əˈdɪk.ʃᵊn/ addiction 4681.00 n 0.93,5231
/əˈdɪʃ.ᵊn/ addition 17641.00 i 0.93,2059
/əˈdɪʃ.ᵊn/ addition 7027.00 n 0.93,3966
/əˈdɪʃ.ᵊn.ᵊl.ɪ/ additionally 4029.00 r 0.85,6026
/ˈæ.də.tɪv/ additive 725.00 n 0.89,15311
/əˈdres/ address 44683.00 v 0.92,1029
/əˈdres/ address 19564.00 n 0.97,1816
/ˈæ.dɪ.kwə.sɪ/ adequacy 812.00 n 0.82,15097
/ˈæd.ə.kwət.lɪ/ adequately 3652.00 r 0.9,6170
/ədˈhɪə(r)/ adhere 44683.00 v 0.93,6609
/ədˈhɪə.rəns/ adherence 1635.00 n 0.85,10203
/ədˈhɪə.rənt/ adherent 987.00 n 0.89,13066
/ədˈhiː.sɪv/ adhesive 529.00 n 0.88,17949
/əˈdʒeɪ.sᵊnt/ adjacent 1729.00 i 0.94,9340
/ˈæ.dʒɪk.tɪv/ adjective 1442.00 n 0.9,10566
/əˈdʒɔɪn/ adjoin 44683.00 v 0.92,18419
/əˈdʒɜː(r)n/ adjourn 44683.00 v 0.92,17153
/əˈdʒuː.dɪ.keɪt/ adjudicate 44683.00 v 0.88,19923
/ˈæ.dʒʌŋkt/ adjunct 1160.00 n 0.87,12144
/əˈdʒʌst/ adjust 44683.00 v 0.96,2314
/əˈdʒʌs.tə(r)/ adjuster 446.00 n 0.86,19603
/əˈdʒʌst.mənt/ adjustment 10309.00 n 0.9,3140
/ədˈmɪn.ɪ.stə(r)/ administer 44683.00 v 0.9,3688
/ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃᵊn/ administration 62071.00 n 0.93,635
/ədˈmɪn.ɪ.streɪ.tə(r)/ administrator 14058.00 n 0.9,2500
/ˈæd.mɪ.rə.blɪ/ admirably 444.00 r 0.93,18934
/ˈæd.mə.rəl/ admiral 1037.00 n 0.91,12664
/ˌæd.məˈreɪʃ.ᵊn/ admiration 2698.00 n 0.96,7070
/ədˈmaɪə(r)/ admire 44683.00 v 0.96,3298
/ədˈmaɪə.rə(r)/ admirer 1572.00 n 0.95,9784
/ədˈmɪʃ.ᵊn/ admission 10356.00 n 0.93,3050
/ədˈmɪt/ admit 44683.00 v 0.97,1090
/ədˈmɪt.ɪd.lɪ/ admittedly 1792.00 r 0.95,9111
/ədˈmɒn.ɪʃ/ admonish 44683.00 v 0.94,12790
/ˌæd.məˈnɪʃ.ᵊn/ admonition 781.00 n 0.88,14847
/əˈdəʊ.bɪ/ adobe 698.00 n 0.9,15506
/ˌæ.dəˈlesns/ adolescence 3019.00 n 0.87,7001
/ˌæd.əˈles.ᵊnt/ adolescent 10568.00 n 0.78,3409
/əˈdɒpt/ adopt 44683.00 v 0.93,1637
/əˈdɒp.ʃᵊn/ adoption 7986.00 n 0.91,3702
/ˌæ.dəˈreɪʃ.ᵊn/ adoration 576.00 n 0.92,16938
/əˈdɔː(r)/ adore 44683.00 v 0.94,7841
/əˈdɔː(r)n/ adorn 2178.00 v 0.94,8153
/əˈdɔː(r)n.mənt/ adornment 403.00 n 0.9,20071
/əˈdre.nə.lɪn/ adrenaline 1369.00 n 0.93,10688
/ˌæ.djuˈleɪʃ.ᵊn/ adulation 384.00 n 0.94,20115
/ˈæd.ʌlt/ adult 40705.00 n 0.95,970
/əˈdʌl.tə.rɪ/ adultery 1271.00 n 0.92,11234
/ˈæ.dʌlt.hʊd/ adulthood 2351.00 n 0.92,7917
/ədˈvɑːns/ advance 14645.00 n 0.96,2310
/ədˈvɑːns/ advance 44683.00 v 0.95,2699
/ədˈvɑːn.smənt/ advancement 3109.00 n 0.91,6724
/ədˈvɑːn.tɪdʒ/ advantage 29340.00 n 0.95,1305
/ˈæd.vent/ advent 2178.00 n 0.92,8279
/ədˈven.tʃə(r)/ adventure 11031.00 n 0.95,2879
/ədˈven.tʃə.rə(r)/ adventurer 856.00 n 0.93,13827
/ˈæd.və(r).sə.rɪ/ adversary 2720.00 n 0.9,7362
/ˈæd.vɜː(r)s.lɪ/ adversely 1011.00 r 0.89,12950
/ədˈvɜː(r).sə.tɪ/ adversity 1165.00 n 0.94,11641
/ˈæd.və.taɪz/ advertise 44683.00 v 0.96,5178
/ədˈvɜː(r).tɪs.mənt/ advertisement 3619.00 n 0.94,6035
/ˈæd.və.taɪ.zə(r)/ advertiser 2472.00 n 0.9,7772
/ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/ advertising 12601.00 n 0.93,2656
/ədˈvaɪs/ advice 21970.00 n 0.96,1646
/ədˈvaɪz/ advise 44683.00 v 0.96,2568
/ədˈvaɪ.zə(r)/ adviser 12112.00 n 0.93,2737
/ədˈvaɪ.zə(r)/ advisor 3709.00 n 0.94,5972
/ˈædvəkəsɪ/ advocacy 4900.00 n 0.91,5126
/'æd.və.kət/ advocate 12565.00 n 0.94,2639
/ˈæd.və.keɪt/ advocate 44683.00 v 0.92,3940
/ˈiː.dʒɪs/ aegis 446.00 n 0.9,19157
/ˈeə.rɪəl/ aerial 2532.00 n 0.94,7459
/eəˈrəʊ.bɪks/ aerobics 1062.00 n 0.89,12579
/ˈeə.rəʊ.sɒl/ aerosol 655.00 n 0.9,16003
/ˈeə.rəʊ.speɪs/ aerospace 1881.00 n 0.92,8972
/esˈθet.ɪ.kᵊl.ɪ/ aesthetically 568.00 r 0.9,17181
/esˈθet.ɪks/ aesthetics 1807.00 n 0.87,9485
/əˈfɑː(r)/ afar 876.00 r 0.94,13560
/əˈfeə(r)/ affair 27432.00 n 0.96,1368
/əˈfekt/ affect 44683.00 v 0.93,964
/'æf.ekt/ affect 2730.00 n 0.82,7745
/əˈfek.ʃᵊn/ affection 4601.00 n 0.95,5191
/əˈfek.ʃᵊn.ət.lɪ/ affectionately 737.00 r 0.93,14891
/ˌæ.fɪˈdeɪ.vɪt/ affidavit 1489.00 n 0.85,10742
/əˈfɪl.ɪ.eɪt/ affiliate 1530.00 v 0.93,10028
/əˈfɪl.ɪ.eɪt/ affiliate 2809.00 n 0.93,7034
/əˌfɪl.ɪˈeɪ.ʃᵊn/ affiliation 2899.00 n 0.88,7169
/əˈfɪ.nə.tɪ/ affinity 1743.00 n 0.91,9443
/əˈfɜː(r)m/ affirm 44683.00 v 0.9,5785
/ˌæ.fə(r)ˈmeɪʃ.ᵊn/ affirmation 1578.00 n 0.9,10036
/əˈfɜː(r).mə.tɪv/ affirmative 464.00 n 0.88,19067
/əˈfɪks/ affix 44683.00 v 0.93,14359
/əˈflɪkt/ afflict 1564.00 v 0.94,9849
/əˈflɪk.ʃᵊn/ affliction 804.00 n 0.94,14148
/ˈæ.fluəns/ affluence 726.00 n 0.89,15288
/əˈfɔːd/ afford 44683.00 v 0.97,1856
/əˌfɔː(r).dəˈbɪ.lə.tɪ/ affordability 441.00 n 0.9,19295
/əˈfrʌnt/ affront 552.00 n 0.95,16951
/əˌfɪʃ.ɪəˈnɑː.dəʊ/ aficionado 753.00 n 0.91,14869
/əˈfiːld/ afield 493.00 r 0.93,18072
/əˈfʊt/ afoot 482.00 r 0.94,18160
/ˈæf.rɪ.kən/ African 3609.00 n 0.9,6210
/ˌæf.rɪ.kən əˈmer.ɪ.kən/ African-American 4072.00 n 0.92,5720
/ɑːft/ aft 587.00 r 0.86,17297
/ˈɑːf.tə(r)/ after 142289.00 c 0.98,259
/ˈɑːf.tə(r)/ after 311902.00 i 0.98,120
/ˈɑːf.tə(r)/ after 1708.00 r 0.94,9369
/ˈɑːf.tə(r).laɪf/ afterlife 785.00 n 0.91,14542
/ˈɑːf.tə(r).mæθ/ aftermath 3932.00 n 0.95,5724
/ˌɑːf.tə(r)ˈnuːn/ afternoon 33202.00 n 0.94,1193
/ˈɑːft.ə(r).ʃɒk/ aftershock 495.00 n 0.83,19011
/ˈɑːft.ə(r).θɔːt/ afterthought 764.00 n 0.94,14516
/ˈɑːf.tə.wəd/ afterward 6353.00 r 0.94,4228
/ˈɑːf.tə.wədz/ afterwards 4031.00 r 0.93,5721
/əˈɡen/ again 206895.00 r 0.94,184
/əˈɡenst/ against 204379.00 i 0.98,180
/ˈeɪdʒ/ age 44683.00 v 0.95,3934
/eɪʤ/ age 103402.00 n 0.96,386
/ˈeɪ.ʤᵊn.sɪ/ agency 56954.00 n 0.94,694
/əˈdʒen.də/ agenda 16449.00 n 0.94,2143
/ˈeɪ.dʒᵊnt/ agent 38265.00 n 0.96,1021
/ˈæɡ.rə.veɪt/ aggravate 1496.00 v 0.95,10041
/ˈæ.ɡrɪ.ɡət/ aggregate 732.00 n 0.87,15419
/ˈæɡ.rɪ.ɡeɪt/ aggregate 44683.00 v 0.85,18820
/ˌæ.ɡrɪˈɡeɪʃ.ᵊn/ aggregation 547.00 n 0.83,18101
/əˈɡreʃ.ᵊn/ aggression 6215.00 n 0.85,4562
/əˈɡres.ɪv.lɪ/ aggressively 3328.00 r 0.95,6310
/əˈɡre.sɪv.nəs/ aggressiveness 666.00 n 0.92,15708
/əˈɡre.sə(r)/ aggressor 879.00 n 0.9,13844
/əˈdʒɪ.lə.tɪ/ agility 696.00 n 0.93,15330
/ˈeɪ.dʒɪŋ/ aging 3512.00 n 0.91,6284
/ˈædʒ.ɪ.teɪt/ agitate 44683.00 v 0.94,12479
/ˌæ.dʒɪˈteɪʃ.ᵊn/ agitation 923.00 n 0.92,13316
/əˈɡəʊ/ ago 125252.00 r 0.95,316
/ˈæɡ.ə.naɪz/ agonize 44683.00 v 0.95,16013
/ˈæ.ɡə.nɪ/ agony 2434.00 n 0.93,7710
/əˈɡriː/ agree 76753.00 v 0.96,514
/əˈgriː.mənt/ agreement 38141.00 n 0.93,1060
/ˈæ.ɡrɪˌbɪz.nəs/ agribusiness 405.00 n 0.91,19920
/ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃə(r)/ agriculture 6621.00 n 0.91,4198
/ɑː/ ah 9788.00 u 0.89,3277
/ɑːˈhɑː/ aha 1083.00 u 0.91,12318
/əˈhed/ ahead 39705.00 r 0.92,1026
/əˈhed/ ahead 12125.00 i 0.96,2664
/ɑː/ ahh 479.00 u 0.87,18883
/eɪd/ aid 22642.00 n 0.93,1645
/eɪd/ aid 44683.00 v 0.94,4558
/eɪd/ aide 10335.00 n 0.93,3054
/eɪl/ ail 44683.00 v 0.92,16599
/ˈeɪl.mənt/ ailment 1912.00 n 0.92,8892
/eɪm/ aim 7973.00 n 0.92,3668
/eɪm/ aim 44683.00 v 0.97,1941
/ˈeɪm.ləs.lɪ/ aimlessly 477.00 r 0.88,18800
/eə(r)/ air 44683.00 v 0.93,6824
/eə(r)/ air 105932.00 n 0.96,370
/ˈeə(r)k.ənˌdɪʃ.ᵊn.ɪŋ/ air-conditioning 480.00 n 0.89,18648
/ˈeə(r).krɑːft/ aircraft 11591.00 n 0.93,2820
/ˈeə(r).feə(r)/  airfare 650.00 n 0.88,16267
/ˈeə(r).fiːld/ airfield 963.00 n 0.91,13118
/ˈeə(r).fləʊ/ airflow 420.00 n 0.85,20189
/ˈeər.ɪŋ/ airing 642.00 n 0.92,16028
/ˈeə(r).laɪn/ airline 17164.00 n 0.9,2141
/ˈeə(r)ˌlaɪ.nə(r)/ airliner 1104.00 n 0.91,12233
/ˈeə(r).lɒk/ airlock 890.00 n 0.77,14821
/ˈeə(r).mən/ airman 673.00 n 0.9,15823
/ˈeə(r).pleɪn/ airplane 8254.00 n 0.94,3543
/ˈeə(r).pɔː(r)t/ airport 20905.00 n 0.93,1775
/ˈeə(r).speɪs/ airspace 582.00 n 0.9,16961
/ˈeə(r).straɪk/ airstrike 574.00 n 0.8,18058
/ˈeə(r).strɪp/ airstrip 469.00 n 0.91,18679
/ˈeə(r).weɪvz/ airwaves 1122.00 n 0.93,11977
/ˈeə(r).weɪ/ airway 1216.00 n 0.77,12642
/aɪl/ aisle 5828.00 n 0.92,4525
/alˈkaɪdə/ al-Qaeda 751.00 n 0.7,16916
/əˈlɑːm/ alarm 2150.00 v 0.95,8163
/əˈlɑː(r)m/ alarm 7631.00 n 0.94,3721
/əˈlɑː.mɪŋ.lɪ/ alarmingly 405.00 r 0.93,19680
/əˈlæs/ alas 1958.00 u 0.94,8677
/ælˈbeɪ.nɪən/ Albanian 1040.00 n 0.75,13898
/ɔːlˈbiː.ɪt/ albeit 3550.00 c 0.93,6167
/ˈæl.bəm/ album 15869.00 n 0.92,2229
/ˈælk.ə.mɪ/ alchemy 526.00 n 0.9,17798
/ˈælk.ə.hɒl/ alcohol 15877.00 n 0.93,2205
/ˌælk.əˈhɒ.lɪk/ alcoholic 2353.00 n 0.92,7892
/ˈælk.ə.hɒlˌɪ.zəm/ alcoholism 1790.00 n 0.91,9299
/ˈælk.əʊv/ alcove 863.00 n 0.87,14212
/ˈɔːl.də(r)/ alder 437.00 n 0.88,19521
/ˈɔːl.də(r).mən/ alderman 537.00 n 0.85,18119
/eɪl/ ale 972.00 n 0.88,13235
/əˈlɜː(r)t/ alert 1506.00 n 0.92,10215
/əˈlɜː(r)t/ alert 44683.00 v 0.97,5378
/əˈlɜː(r)t.nəs/ alertness 446.00 n 0.9,19216
/ælˈfæl.fə/ alfalfa 677.00 n 0.88,15947
/ˈæl.dʒiː/ algae 1716.00 n 0.89,9671
/ˈæl.dʒɪ.brə/ algebra 1004.00 n 0.86,13191
/ˈæl.ɡəˌrɪ.ðəm/ algorithm 2573.00 n 0.76,8382
/ˈæ.lə.baɪ/ alibi 938.00 n 0.86,13697
/ˈeɪ.lɪən/ alien 7134.00 n 0.9,4008
/ˈeɪ.lɪə.neɪt/ alienate 2126.00 v 0.94,8286
/ˌeɪ.lɪəˈneɪ.ʃᵊn/ alienation 1690.00 n 0.88,9833
/əˈlaɪt/ alight 44683.00 v 0.88,18002
/əˈlaɪn/ align 44683.00 v 0.92,6017
/əˈlaɪn.mənt/ alignment 2347.00 n 0.9,8040
/əˈlaɪk/ alike 5740.00 r 0.96,4428
/ɔːl/ all 892102.00 d 0.98,43
/ɔːl/ all 177317.00 r 0.93,221
/ˈɔːl.stɑː(r)/ all-star 480.00 n 0.87,18795
/əˈleɪ/ allay 44683.00 v 0.93,17947
/ˌæl.əˈɡeɪ.ʃᵊn/ allegation 8675.00 n 0.89,3540
/əˈledʒ/ allege 44683.00 v 0.93,5379
/əˈledʒ.ɪd.lɪ/ allegedly 5451.00 r 0.93,4700
/əˈliː.dʒᵊns/ allegiance 2593.00 n 0.94,7350
/ˈæ.lə.ɡə.rɪ/ allegory 902.00 n 0.84,14133
/ˈæ.lə(r).dʒən/ allergen 577.00 n 0.78,18205
/ˈæ.lə(r).dʒɪ/ allergy 2791.00 n 0.88,7338
/əˈliː.vɪ.eɪt/ alleviate 44683.00 v 0.93,7660
/ˈæl.ɪ/ alley 6236.00 n 0.9,4378
/ˈæl.ɪ.weɪ/ alleyway 634.00 n 0.87,16534
/əˈlaɪ.ᵊns/ alliance 8948.00 n 0.92,3399
/ˈæ.lɪ.ɡeɪ.tə(r)/ alligator 1620.00 n 0.93,9742
/ˈæl.ə.keɪt/ allocate 44683.00 v 0.9,6860
/ˌæ.ləˈk.eɪʃ.ᵊn/ allocation 2911.00 n 0.87,7192
/əˈlɒt/ allot 44683.00 v 0.92,13626
/əˈlɒt.mənt/ allotment 780.00 n 0.88,14802
/əˈlaʊ/ allow 114892.00 v 0.97,339
/əˈlaʊəns/ allowance 2391.00 n 0.92,7811
/'æl.ɔɪ/ alloy 1152.00 n 0.88,12135
/əˈluːd/ allude 1950.00 v 0.93,8762
/əˈlʊə(r)/ allure 1077.00 n 0.93,12207
/əˈluːʒ.ᵊn/ allusion 1265.00 n 0.89,11481
/ə'laɪ/ ally 1380.00 v 0.94,10598
/ˈæl.aɪ/ ally 14025.00 n 0.94,2424
/ˈɑː.mənd/ almond 2596.00 n 0.89,7638
/ˈɔːl.məʊst/ almost 127907.00 r 0.98,291
/əˈlɒft/ aloft 989.00 r 0.91,12919
/əˈləʊn/ alone 34982.00 r 0.96,1098
/əˈlɒŋ/ along 32475.00 r 0.95,1198
/əˈlɒŋ/ along 84926.00 i 0.97,447
/əˌlɒŋˈsaɪd/ alongside 882.00 r 0.94,13528
/əˌlɒŋˈsaɪd/ alongside 6166.00 i 0.96,4236
/əˈlaʊd/ aloud 4100.00 r 0.9,5765
/ˈæl.fə/ alpha 3311.00 n 0.83,6811
/ˈæl.fə.bet/ alphabet 1730.00 n 0.93,9387
/ɔːlˈred.ɪ/ already 115220.00 r 0.98,334
/ɔːlˈraɪt/ alright 1182.00 r 0.8,12633
/ˈɔːl.səʊ/ also 464606.00 r 0.96,87
/ˈɔːl.tə(r)/ altar 4021.00 n 0.92,5731
/ˈɔːl.tə(r)/ alter 11106.00 v 0.94,2906
/ˌɔːl.təˈreɪʃ.ᵊn/ alteration 1866.00 n 0.89,9194
/ˌɔːl.tə(r)ˈkeɪ.ʃᵊn/ altercation 390.00 n 0.93,20073
/ˈɔːl.tə(r).neɪt/ alternate 1932.00 v 0.94,8755
/ɔːlˈtɜː(r).nət.lɪ/ alternately 1251.00 r 0.94,11216
/ɒlˈtɜː(r).nə.tɪv/ alternative 17197.00 n 0.94,2084
/ɒlˈtɜː(r).nə.tɪv.lɪ/ alternatively 1446.00 r 0.87,10750
/ɔːlˈðəʊ/ although 107925.00 c 0.93,378
/ˈæl.tɪ.tʃuːd/ altitude 3272.00 n 0.93,6457
/ˌɔːl.təˈɡeð.ə(r)/ altogether 7147.00 r 0.97,3831
/ˈæl.truˌɪ.zəm/ altruism 658.00 n 0.87,16278
/ˈæ.ləm/ alum 472.00 n 0.89,18791
/əˈluː.mɪ.nəm/ aluminum 6468.00 n 0.9,4276
/əˈlʌm.nəs/ alumnus 2590.00 n 0.9,7531
/ˈɔːl.weɪz/ always 179474.00 r 0.97,206
/æm/ AM 34451.00 r 0.9,1194
/əˈmæl.ɡəm/ amalgam 543.00 n 0.86,17894
/əˈmæs/ amass 1575.00 v 0.94,9854
/ˈæ.mə.tə(r)/ amateur 2424.00 n 0.92,7781
/əˈmeɪz/ amaze 1915.00 v 0.94,8769
/əˈmeɪz.mənt/ amazement 1748.00 n 0.89,9529
/əˈmeɪ.zɪŋ.lɪ/ amazingly 1867.00 r 0.95,8896
/æmˈbæs.ə.də(r)/ ambassador 5847.00 n 0.91,4561
/ˈæm.bə(r)/ amber 563.00 n 0.88,17430
/ˈæm.bɪəns/ ambience 794.00 n 0.89,14599
/ˌæm.bɪˈɡjuːə.tɪ/ ambiguity 2940.00 n 0.87,7142
/æmˈbɪʃ.ᵊn/ ambition 5962.00 n 0.96,4321
/æmˈbɪ.və.ləns/ ambivalence 1553.00 n 0.91,10100
/ˈæm.bᵊl/ amble 44683.00 v 0.89,14477
/ˈæm.bjʊ.ləns/ ambulance 4194.00 n 0.93,5563
/ˈæm.bʊʃ/ ambush 44683.00 v 0.93,13230
/ˈæm.bʊʃ/ ambush 1197.00 n 0.92,11596
/əˈmiːl.ɪə.reɪt/ ameliorate 44683.00 v 0.87,18345
/ˌɑːˈmen/ amen 1315.00 u 0.91,11100
/əˈmend/ amend 44683.00 v 0.91,7492
/əˈmend.mənt/ amendment 8132.00 n 0.89,3694
/əˈmendz/ amends 554.00 n 0.9,17354
/əˈmiː.nə.tɪz/ amenities 1990.00 n 0.91,8781
/əˈmer.ɪ.kən/ American 73063.00 n 0.95,544
/əˈmer.ɪ.kən/ American 214968.00 j 0.95,176
/əˌmer.ɪk.ən.aɪˈzeɪ.ʃᵊn/ Americanization 514.00 n 0.78,19260
/əˈmɪd/ amid 7264.00 i 0.94,3855
/əˈmɪdst/ amidst 1526.00 i 0.93,10069
/əˈmiː.nəʊ/ amino 1166.00 n 0.84,12383
/ˈɑː.mɪʃ/ Amish 612.00 n 0.81,17376
/əˈmɪs/ amiss 474.00 r 0.92,18453
/ˈæ.məʊ/ ammo 652.00 n 0.89,16140
/əˈməʊ.nɪə/ ammonia 1024.00 n 0.89,12863
/ˌæ.mjuˈnɪʃ.ᵊn/ ammunition 2832.00 n 0.95,6937
/æmˈniː.zɪə/ amnesia 674.00 n 0.93,15542
/ˈæm.nə.stɪ/ amnesty 1476.00 n 0.84,10822
/əˈmɒk/ amok 437.00 r 0.93,19080
/əˈmʌŋ/ among 138192.00 i 0.94,279
/əˈmʌŋst/ amongst 2312.00 i 0.92,7959
/əˈmaʊnt/ amount 49944.00 n 0.95,782
/əˈmaʊnt/ amount 44683.00 v 0.95,5618
/æmp/ amp 459.00 n 0.88,19125
/æmˈfet.ə.miːn/ amphetamine 436.00 n 0.85,19833
/æmˈfɪ.bɪən/ amphibian 595.00 n 0.86,17162
/ˈæm.fɪˌθɪə.tə(r)/ amphitheater 907.00 n 0.73,15168
/ˌæm.plɪ.fɪˈk.eɪʃ.ᵊn/ amplification 513.00 n 0.84,18572
/ˈæm.plɪ.faɪə(r)/ amplifier 678.00 n 0.86,16158
/ˈæm.plɪ.faɪ/ amplify 1593.00 v 0.93,9809
/ˈæm.plɪ.tʃuːd/ amplitude 878.00 n 0.79,14722
/ˈæm.plɪ/ amply 471.00 r 0.9,18706
/ˈæm.pju.teɪt/ amputate 44683.00 v 0.94,17768
/ˌæm.pjuˈteɪʃ.ᵊn/ amputation 1119.00 n 0.79,13026
/ˌæm.pjuˈtiː/ amputee 708.00 n 0.68,17648
/ˈæ.mjʊ.lət/ amulet 461.00 n 0.82,19682
/əˈmjuːz/ amuse 1590.00 v 0.92,9900
/əˈmjuːz.mənt/ amusement 2967.00 n 0.92,6829
/əˈnæ.krə.nɪ.zəm/ anachronism 450.00 n 0.92,18933
/ˈæn.ə.lɒɡ/ analog 1554.00 n 0.89,10217
/əˈnæl.ə.dʒɪ/ analogy 3854.00 n 0.9,5990
/ˈæn.ə.laɪz/ analyse 44683.00 v 0.81,13189
/əˈnæl.ə.sɪs/ analysis 53840.00 n 0.85,812
/ˈæ.nə.lɪst/ analyst 22662.00 n 0.91,1678
/ˈæn.ə.laɪz/ analyze 44683.00 v 0.89,2330
/ˈæ.nə.laɪ.zə(r)/ analyzer 521.00 n 0.81,18810
/ˈæ.nə(r)kɪst/ anarchist 702.00 n 0.86,15854
/ˈæ.nə(r)k.ɪ/ anarchy 1173.00 n 0.93,11657
/əˈnæ.θə.mə/ anathema 515.00 n 0.92,17780
/əˈnæ.tə.mɪ/ anatomy 2147.00 n 0.93,8310
/ˈæn.ses.tə(r)/ ancestor 6529.00 n 0.93,4170
/ˈæn.se.strɪ/ ancestry 1300.00 n 0.92,11074
/ˈæŋ.kə(r)/ anchor 44683.00 v 0.95,5936
/ˈæŋkə(r)/ anchor 4942.00 n 0.94,5009
/ˈæn.tʃə.vɪ/ anchovy 642.00 n 0.86,16523
/ˈeɪn.ʃᵊnt/ ancient 488.00 n 0.9,18413
/ænd/ and 10741073.00 c 0.99,3
/ˌændˈɔː(r)/ and/or 8481.00 c 0.88,3645
/ˈæ.nɪk.dəʊt/ anecdote 1785.00 n 0.95,9108
/əˈniː.mɪə/ anemia 806.00 n 0.86,14763
/ˌæ.nəsˈθiː.ʒə/ anesthesia 1078.00 n 0.91,12396
/ˌæn.əsˌθiː.zɪˈɒl.ə.dʒɪst/ anesthesiologist 429.00 n 0.84,20063
/əˈnjuː/ anew 1353.00 r 0.95,10616
/ˈeɪn.dʒᵊl/ angel 6978.00 n 0.92,4011
/ˈæŋ.ɡə(r)/ anger 14241.00 n 0.95,2377
/ˈæŋ.ɡə(r)/ anger 44683.00 v 0.97,5274
/ˈæŋ.ɡᵊl/ angle 10456.00 n 0.94,3008
/ˈæŋ.ɡᵊl/ angle 1306.00 v 0.9,11229
/ˈæŋ.ɡlə(r)/ angler 3141.00 n 0.86,6902
/ˈæŋ.ɡᵊl.ɪŋ/ angling 505.00 n 0.79,19235
/ˈæŋ.ɡrᵊl.ɪ/ angrily 2310.00 r 0.88,8216
/æŋst/ angst 868.00 n 0.93,13672
/ˈæŋ.ɡwɪʃ/ anguish 1988.00 n 0.95,8566
/ˈæn.ɪ.məl/ animal 53127.00 n 0.96,728
/ˈæn.ɪ.meɪt/ animate 44683.00 v 0.92,12783
/ˌæ.nɪˈmeɪʃ.ᵊn/ animation 2452.00 n 0.92,7705
/ˌæ.nɪˈmɒ.sə.tɪ/ animosity 1096.00 n 0.95,11975
/ˈæŋ.kᵊl/ ankle 7397.00 n 0.93,3844
/ˈæn.ᵊl/ annal 398.00 n 0.93,19874
/ə'neks/ annex 44683.00 v 0.88,15220
/ˌæ.nekˈseɪʃ.ᵊn/ annexation 710.00 n 0.85,15797
/əˈnaɪ.ə.leɪt/ annihilate 44683.00 v 0.93,16019
/əˌnaɪəˈleɪʃ.ᵊn/ annihilation 605.00 n 0.92,16464
/ˌæn.ɪˈvɜː(r).sər.ɪ/ anniversary 8676.00 n 0.95,3397
/əˈnaʊns/ announce 44683.00 v 0.96,1164
/əˈnaʊns.mənt/ announcement 7863.00 n 0.95,3630
/əˈnaʊn.sə(r)/ announcer 2001.00 n 0.91,8728
/əˈnɔɪ/ annoy 1528.00 v 0.93,10068
/əˈnɔɪəns/ annoyance 1389.00 n 0.9,10785
/ˈæ.njʊəl/ annual 724.00 n 0.86,15604
/ˈæn.jʊə.lɪ/ annually 6928.00 r 0.92,4057
/əˈnjuːə.tɪ/ annuity 1048.00 n 0.82,13256
/əˈnɔɪnt/ anoint 44683.00 v 0.94,16157
/əˈnɒ.mə.lɪ/ anomaly 1859.00 n 0.92,9062
/ˌæ.nəˈnɪ.mə.tɪ/ anonymity 2521.00 n 0.91,7625
/əˈnɒn.ɪ.məs.lɪ/ anonymously 710.00 r 0.94,15040
/ˌæ.nəˈrek.sɪə/ anorexia 571.00 n 0.86,17536
/əˈnʌð.ə(r)/ another 14441.00 p 0.96,2331
/əˈnʌð.ə(r)/ another 240681.00 d 0.98,145
/əˈnəʊ.væ/ ANOVA 1146.00 n 0.78,13015
/ˈɑːn.sə(r)/ answer 49969.00 n 0.97,767
/ˈɑːn.sə(r)/ answer 47661.00 v 0.95,823
/ænt/ ant 3981.00 n 0.89,5884
/ænˈtæ.ɡəˌnɪ.zəm/ antagonism 819.00 n 0.88,14485
/ænˈtæ.ɡə.nɪst/ antagonist 613.00 n 0.89,16635
/ænˈtæɡ.ə.naɪz/ antagonize 44683.00 v 0.94,18593
/ˌæn.tɪˈsiː.dᵊnt/ antecedent 624.00 n 0.82,17129
/ˈæn.tɪ.ləʊp/ antelope 1175.00 n 0.9,11832
/ænˈte.nə/ antenna 2691.00 n 0.93,7233
/ˈæn.θəm/ anthem 1619.00 n 0.93,9702
/ænˈθɒ.lə.dʒɪ/ anthology 1423.00 n 0.92,10522
/ˈæn.θræks/ anthrax 2409.00 n 0.68,9282
/ˌæn.θrəˈpɒ.lə.dʒɪst/ anthropologist 3566.00 n 0.87,6366
/ˌæn.θrəˈpɒ.lə.dʒɪ/ anthropology 3257.00 n 0.84,6833
/ˌæn.tɪ.dɪˈpres.ᵊnt/ anti-depressant 1077.00 n 0.88,12585
/ˌæn.tɪˈse.mɪ.tɪ.zəm/ anti-semitism 1368.00 n 0.91,10864
/ˌæn.tɪ.baɪˈɒt.ɪk/ antibiotic 4999.00 n 0.89,5132
/ˈæn.tɪˌbɒd.ɪ/ antibody 1975.00 n 0.88,8980
/ænˈtɪs.ɪ.peɪt/ anticipate 44683.00 v 0.96,3208
/ænˌtɪ.sɪˈpeɪ.ʃᵊn/ anticipation 3358.00 n 0.95,6270
/ˈæn.tɪks/ antics 940.00 n 0.94,13042
/ˈæn.tɪ.dəʊt/ antidote 1133.00 n 0.94,11813
/ˈæn.tɪ.dʒən/ antigen 591.00 n 0.81,17705
/ˌæn.tɪˈɒk.sɪ.dᵊnt/ antioxidant 1415.00 n 0.8,11431
/ænˈtɪ.pə.θɪ/ antipathy 471.00 n 0.91,18639
/ænˈtiːk/ antique 3486.00 n 0.87,6447
/ænˈtɪ.kwə.tɪ/ antiquity 2002.00 n 0.89,8875
/ænˈtɪ.θə.sɪs/ antithesis 684.00 n 0.9,15646
/ˈænt.lə(r)/ antler 1130.00 n 0.86,12444
/ˈæn.vɪl/ anvil 477.00 n 0.87,18887
/æŋˈzaɪ.ə.tɪ/ anxiety 14088.00 n 0.91,2483
/ˈæŋk.ʃəs.lɪ/ anxiously 1377.00 r 0.9,10890
/ˈen.ɪ/ any 348100.00 d 0.98,109
/ˈen.ɪ/ any 5352.00 r 0.95,4712
/ˈen.ɪ.bɒd.ɪ/ anybody 28704.00 p 0.91,1384
/ˈen.ɪ.haʊ/ anyhow 1627.00 r 0.86,10137
/ˌen.ɪˈmɔː(r)/ anymore 21771.00 r 0.94,1701
/ˈen.ɪ.wʌn/ anyone 58279.00 p 0.96,659
/ˈen.ɪ.pleɪs/ anyplace 696.00 r 0.93,15309
/ˈen.ɪ.θɪŋ/ anything 120362.00 p 0.94,331
/ˈe.ni.θɪŋ/ anything 4334.00 r 0.96,5355
/ˈen.ɪ.weɪ/ anyway 28170.00 r 0.92,1397
/ˈen.ɪ.weə(r)/ anywhere 18970.00 r 0.96,1889
/əˈpæ.tʃɪ/ Apache 870.00 n 0.87,14124
/əˈpɑː(r)t/ apart 17872.00 r 0.96,1981
/əˈpɑː(r)t/ apart 5216.00 i 0.95,4775
/əˈpɑː(r)t.heɪt/ apartheid 2969.00 n 0.87,7075
/əˈpɑː(r)t.mənt/ apartment 31021.00 n 0.93,1277
/ˈæ.pə.θɪ/ apathy 802.00 n 0.94,14224
/eɪp/ ape 2171.00 n 0.84,8737
/ˈæ.pə(r).tʃə(r)/ aperture 1024.00 n 0.88,12948
/ˈeɪ.peks/ apex 863.00 n 0.92,13837
/ˈeɪ.fɪd/ aphid 493.00 n 0.82,19148
/əˈpiːs/ apiece 1589.00 r 0.93,9853
/æpˈnɪə/ apnea 524.00 n 0.73,19619
/əˈpɒk.ə.lɪps/ apocalypse 432.00 n 0.91,19394
/əˌpɒl.əˈdʒet.ɪ.kᵊl.ɪ/ apologetically 447.00 r 0.85,19639
/əˈpɒl.ə.dʒɪst/ apologist 405.00 n 0.9,19968
/əˈpɒl.ə.dʒaɪz/ apologize 44683.00 v 0.94,3767
/əˈpɒl.ə.dʒɪ/ apology 4972.00 n 0.94,4992
/əˈpɒs.ᵊl/ apostle 787.00 n 0.89,14660
/æp/ app 587.00 n 0.81,17775
/əˈpɒl/ appall 44683.00 v 0.95,13035
/ˌæ.pəˈreɪ.təs/ apparatus 2841.00 n 0.91,7084
/əˈpæ.rəl/ apparel 1859.00 n 0.91,9130
/əˈpær.ᵊnt.lɪ/ apparently 26513.00 r 0.97,1411
/ˌæ.pəˈrɪʃ.ᵊn/ apparition 963.00 n 0.9,13137
/əˈpiːl/ appeal 10745.00 v 0.96,2919
/əˈpiːl/ appeal 19561.00 n 0.95,1862
/əˈpɪə(r)/ appear 100671.00 v 0.97,395
/əˈpɪə.rᵊns/ appearance 21146.00 n 0.97,1691
/əˈpiːz/ appease 44683.00 v 0.96,12797
/əˈpen.dɪdʒ/ appendage 645.00 n 0.89,16236
/əˈpen.dɪks/ appendix 834.00 n 0.88,14387
/ˈæp.ə.taɪt/ appetite 4521.00 n 0.95,5260
/ˈæ.pɪ.taɪ.zə(r)/ appetizer 1797.00 n 0.88,9458
/əˈplɔːd/ applaud 44683.00 v 0.96,5793
/əˈplɔːz/ applause 4173.00 n 0.91,5665
/ˈæp.ᵊl/ apple 12172.00 n 0.93,2711
/əˈplaɪ.əns/ appliance 3600.00 n 0.92,6122
/əˌplɪk.əˈbɪ.lə.tɪ/ applicability 629.00 n 0.81,17164
/ˈæp.lɪ.kənt/ applicant 4318.00 n 0.9,5575
/ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃᵊn/ application 25735.00 n 0.9,1524
/əˈplaɪ/ apply 44683.00 v 0.93,939
/əˈpɔɪnt/ appoint 44683.00 v 0.95,3192
/əˌpɔɪnˈtiː/ appointee 1484.00 n 0.91,10314
/əˈpɔɪnt.mənt/ appointment 9993.00 n 0.97,3040
/əˈpreɪz.ᵊl/ appraisal 2570.00 n 0.84,7894
/əˈpreɪz/ appraise 44683.00 v 0.93,13551
/əˈpreɪ.zə(r)/ appraiser 481.00 n 0.85,19044
/əˈpriː.ʃɪ.eɪt/ appreciate 44683.00 v 0.95,1747
/əˌpriː.ʃɪˈeɪ.ʃᵊn/ appreciation 6054.00 n 0.94,4360
/ˌæp.rɪˈhend/ apprehend 1109.00 v 0.94,11933
/ˌæ.prɪˈhen.ʃᵊn/ apprehension 1626.00 n 0.94,9664
/əˈpren.tɪs/ apprentice 1970.00 n 0.92,8754
/əˈpren.tɪ.ʃɪp/ apprenticeship 973.00 n 0.91,13076
/əˈprəʊʧ/ approach 53980.00 n 0.91,750
/əˈprəʊtʃ/ approach 44683.00 v 0.96,1370
/ə'prəʊ.prɪ.eɪt/ appropriate 44683.00 v 0.89,7135
/əˈprəʊ.prɪət.lɪ/ appropriately 3182.00 r 0.93,6562
/əˈprəʊ.prɪət.nəs/ appropriateness 885.00 n 0.84,14306
/əˌprəʊ.prɪˈeɪ.ʃᵊn/ appropriation 3216.00 n 0.9,6620
/əˈpruː.vᵊl/ approval 12795.00 n 0.96,2565
/əˈpruːv/ approve 44683.00 v 0.95,2064
/əˈpruː.vɪŋ.lɪ/ approvingly 441.00 r 0.9,19292
/ə'prɒk.sɪ.meɪt/ approximate 1143.00 v 0.88,12165
/əˈprɒk.sɪ.mət.lɪ/ approximately 15172.00 r 0.89,2380
/əˌprɒk.sɪˈmeɪʃ.ᵊn/ approximation 863.00 n 0.88,14123
/ˈeɪ.prɪkɒt/ apricot 1473.00 n 0.88,10548
/ˈeɪ.prən/ apron 2289.00 n 0.88,8231
/ˈæp.tɪ.tʃuːd/ aptitude 1052.00 n 0.87,12821
/ˈæpt.lɪ/ aptly 1101.00 r 0.93,12081
/ˈæ.kwəˌk.əl.tʃə(r)/ aquaculture 662.00 n 0.69,18055
/əˈkweə.rɪəm/ aquarium 1428.00 n 0.91,10570
/ˈæ.kwɪ.fə(r)/ aquifer 940.00 n 0.83,13903
/ˈær.əb/ Arab 7222.00 n 0.9,3988
/ˈær.əb.ɪk/ Arabic 1759.00 n 0.92,9352
/ˈɑː(r).bɪ.tə(r)/ arbiter 682.00 n 0.92,15516
/ˌɑː.bɪˈtreə.rᵊl.ɪ/ arbitrarily 617.00 r 0.91,16457
/ˌɑː(r).bɪˈtreɪʃ.ᵊn/ arbitration 1998.00 n 0.85,9078
/ˈɑː.bɪ.treɪ.tə(r)/ arbitrator 636.00 n 0.84,16789
/ˈɑː(r).bə(r)/ arbor 473.00 n 0.87,18968
/ɑː(r)k/ arc 3692.00 n 0.93,6000
/ɑː(r)ˈk.eɪd/ arcade 1141.00 n 0.86,12390
/ɑː(r)tʃ/ arch 3454.00 n 0.89,6411
/ɑː(r)tʃ/ arch 1432.00 v 0.86,10906
/ˌɑː(r).kɪˈɒl.ə.dʒɪst/ archaeologist 3857.00 n 0.81,6348
/ˌɑː(r)k.ɪˈɒ.lə.dʒɪ/ archaeology 2445.00 n 0.76,8634
/ˌɑː(r)tʃˈbɪ.ʃəp/ archbishop 867.00 n 0.9,13955
/ˌɑːtʃˈdaɪə.sɪs/ archdiocese 554.00 n 0.79,18411
/ˈɑː.tʃə(r)/ archer 586.00 n 0.84,17438
/ˈɑː(r)k.ɪ.taɪp/ archetype 667.00 n 0.85,16316
/ˌɑː(r)k.ɪˈpe.lə.ɡəʊ/ archipelago 738.00 n 0.9,15112
/ˈɑː(r)kɪ.tekt/ architect 8969.00 n 0.93,3387
/ˈɑː(r).kɪ.tek.tʃə(r)/ architecture 8449.00 n 0.92,3533
/ˈɑː(r)k.aɪv/ archive 3096.00 n 0.94,6608
/ˈɑː.kaɪv/ archive 44683.00 v 0.9,20152
/ˈɑː(r)t.ʃweɪ/ archway 455.00 n 0.87,19338
/ˈeə.rɪə/ area 165812.00 n 0.95,230
/əˈriː.nə/ arena 8008.00 n 0.94,3616
ˈɑːɡ.jʊə.blɪ/ arguably 2918.00 r 0.93,6869
/ˈɑː(r)ɡ.juː/ argue 51013.00 v 0.94,778
/ˈɑː(r)ɡ.jə.mənt/ argument 33394.00 n 0.94,1186
/ˈɑː.rɪə/ aria 643.00 n 0.88,16407
/əˈraɪz/ arise 44683.00 v 0.91,2597
/ˌæ.rɪˈstɒ.krə.sɪ/ aristocracy 837.00 n 0.9,14196
/ˈæ.rɪ.stə.kræt/ aristocrat 757.00 n 0.94,14608
/əˈrɪθ.mə.tɪk/ arithmetic 1222.00 n 0.89,11679
/ɑː(r)k/ ark 483.00 n 0.83,19253
/ɑː(r)m/ arm 84865.00 n 0.91,491
/ɑː(r)m/ arm 44683.00 v 0.97,4716
/ˈɑː(r).mə.mənt/ armament 556.00 n 0.91,17291
/ˈɑː(r)m.tʃeə(r)/ armchair 1607.00 n 0.89,9978
/ɑːˈmiː.nɪən/ Armenian 562.00 n 0.76,18657
/ˈɑː(r).mə(r)/ armor 3867.00 n 0.93,5858
/ˈɑː(r)m.pɪt/ armpit 944.00 n 0.88,13513
/ˈɑː(r)m.rest/ armrest 431.00 n 0.87,19724
/ˈɑː(r).mɪ/ army 23929.00 n 0.95,1544
/əˈrəʊ.mə/ aroma 2116.00 n 0.91,8477
/əˈraʊnd/ around 143766.00 i 0.96,264
/əˈraʊnd/ around 122789.00 r 0.94,326
/əˈraʊz.ᵊl/ arousal 1854.00 n 0.79,9904
/əˈraʊz/ arouse 44683.00 v 0.94,7265
/əˈreɪndʒ/ arrange 44683.00 v 0.96,2230
/əˈreɪndʒ.mənt/ arrangement 14403.00 n 0.94,2372
/əˈreɪ/ array 44683.00 v 0.93,16128
/əˈreɪ/ array 8167.00 n 0.93,3580
/əˈrest/ arrest 10250.00 n 0.94,3044
/əˈrest/ arrest 44683.00 v 0.94,2153
/əˈraɪ.vᵊl/ arrival 9302.00 n 0.97,3215
/əˈraɪv/ arrive 47435.00 v 0.97,811
/ˈæ.rə.ɡəns/ arrogance 2042.00 n 0.97,8354
/ˈær.əʊ/ arrow 5208.00 n 0.92,4878
/ˈɑː(r).sən.ᵊl/ arsenal 2562.00 n 0.92,7521
/ˈɑː(r).snɪk/ arsenic 1083.00 n 0.8,13153
/ˈɑː(r)s.ᵊn/ arson 1024.00 n 0.91,12690
/ɑː(r)t/ art 117851.00 n 0.93,346
/ˈɑː(r).tᵊr.ɪ/ artery 3702.00 n 0.92,6041
/ˈɑː(r)t.fᵊl.ɪ/ artfully 525.00 r 0.94,17485
/ɑːˈθraɪ.tɪs/ arthritis 2651.00 n 0.89,7498
/ˈɑː(r).tɪ.tʃəʊk/ artichoke 1147.00 n 0.85,12403
/ˈɑː(r).tɪ.kᵊl/ article 54871.00 n 0.93,731
/ɑː(r)'tɪk.jʊ.leɪt/ articulate 44683.00 v 0.89,4912
/ɑ:(r)ˌtɪ.kjuˈleɪʃ.ᵊn/ articulation 1382.00 n 0.84,11305
/ˈɑː(r).tə.fækt/ artifact 5773.00 n 0.91,4601
/ˈɑː(r).tɪ.fɪs/ artifice 459.00 n 0.88,19126
/ˌɑː.tɪˈfɪʃ.ᵊlɪ/ artificially 1156.00 r 0.95,11659
/ɑː(r)ˈtɪl.ᵊr.ɪ/ artillery 3176.00 n 0.91,6632
/ˌɑː(r).tɪˈzæn/ artisan 1776.00 n 0.89,9496
/ˈɑː(r).tɪst/ artist 54353.00 n 0.92,736
/ɑːˈtɪs.tɪ.kᵊl.ɪ/ artistically 541.00 r 0.92,17387
/ˈɑː(r).tɪ.strɪ/ artistry 805.00 n 0.94,14154
/ˈɑː(r).twɜː(r)k/ artwork 3435.00 n 0.92,6302
/əˈruː.ɡə.lə/ arugula 479.00 n 0.85,19031
/æz/ as 1296879.00 c 0.98,33
/æz/ as 829018.00 i 0.95,49
/æz/ as 281483.00 r 0.98,129
/æsˈbe.stəs/ asbestos 1953.00 n 0.85,9193
/əˈsend/ ascend 1612.00 v 0.93,9729
/əˈsen.dən.sɪ/ ascendancy 511.00 n 0.89,18155
/əˈsen.ʃᵊn/ ascension 472.00 n 0.9,18700
/əˈsent/ ascent 1424.00 n 0.92,10546
/ˌæs.ə(r)ˈteɪn/ ascertain 1703.00 v 0.88,9785
/əˈskraɪb/ ascribe 1334.00 v 0.88,11183
/æʃ/ ash 5647.00 n 0.93,4621
/əˈʃɔː/ ashore 1601.00 r 0.94,9737
/ˈæʃ.treɪ/ ashtray 1149.00 n 0.85,12371
/ˈeɪ.dʒᵊn/ Asian 2240.00 n 0.92,8144
/əˈsaɪd/ aside 19056.00 r 0.96,1888
/əˈsaɪd/ aside 3507.00 i 0.97,6039
/ɑːsk/ ask 284632.00 v 0.96,131
/ˈɑːsk.ɪŋ/ asking 851.00 n 0.94,13720
/əˈspæ.rə.ɡəs/ asparagus 1800.00 n 0.87,9504
/ˈæs.pekt/ aspect 29460.00 n 0.9,1361
/ˈæ.spən/ aspen 820.00 n 0.77,15505
/ˈæ.sfælt/ asphalt 2100.00 n 0.92,8455
/ˌæs.pɪˈreɪ.ʃᵊn/ aspiration 4202.00 n 0.9,5674
/əˈspaɪə(r)/ aspire 44683.00 v 0.95,7967
/ˈæ.sprɪn/ aspirin 2328.00 n 0.91,7976
/æs/ ass 6911.00 n 0.86,4234
/əˈseɪl/ assail 44683.00 v 0.94,16574
/əˈseɪ.lənt/ assailant 930.00 n 0.94,13125
/əˈsæ.sɪn/ assassin 1910.00 n 0.9,9007
/əˈsæs.ɪ.neɪt/ assassinate 1842.00 v 0.93,9022
/əˌsæs.ɪˈneɪ.ʃᵊn/ assassination 4295.00 n 0.93,5494
/əˈsɔːlt/ assault 44683.00 v 0.95,7224
/əˈsɒlt/ assault 11039.00 n 0.95,2877
/əˈseɪ/ assay 439.00 n 0.82,20047
/əˈsem.blɪdʒ/ assemblage 1124.00 n 0.88,12302
/əˈsem.bᵊl/ assemble 44683.00 v 0.95,3583
/əˈsem.blɪ/ assembly 6914.00 n 0.94,3996
/əˈsent/ assent 597.00 n 0.9,16765
/əˈsɜːt/ assert 44683.00 v 0.9,3166
/əˈsɜː(r).ʃᵊn/ assertion 4555.00 n 0.9,5399
/əˈsɜː(r).tɪv.nəs/ assertiveness 560.00 n 0.79,18307
/əˈses/ assess 44683.00 v 0.86,2053
/əˈses.mənt/ assessment 26318.00 n 0.85,1557
/əˈse.sə(r)/ assessor 535.00 n 0.87,17981
/ˈæs.et/ asset 16977.00 n 0.93,2106
/ˈɑːs.həʊl/ asshole 1906.00 n 0.81,9574
/əˈsaɪn/ assign 44683.00 v 0.93,2627
/əˈsaɪn.mənt/ assignment 9874.00 n 0.93,3147
/əˈsɪm.ɪ.leɪt/ assimilate 1716.00 v 0.89,9633
/əˌsɪ.məˈleɪʃ.ᵊn/ assimilation 1886.00 n 0.82,9572
/əˈsɪst/ assist 503.00 n 0.85,18624
/əˈsɪst/ assist 44683.00 v 0.93,2491
/əˈsɪs.tᵊns/ assistance 17396.00 n 0.92,2092
/əˈsɪs.tᵊnt/ assistant 11828.00 n 0.96,2722
/ə'səʊ.ʃɪ.eɪt/ associate 44683.00 v 0.88,1358
/ə'səʊ.ʃɪət/ associate 5860.00 n 0.95,4401
/əˌsəʊ.ʃɪˈeɪʃ.ᵊn/ association 17759.00 n 0.9,2097
/əˈsɔː(r)t.mənt/ assortment 1863.00 n 0.93,8964
/əˈsweɪdʒ/ assuage 44683.00 v 0.94,17454
/əˈsjuːm/ assume 44683.00 v 0.95,1092
/əˈsʌmp.ʃᵊn/ assumption 13434.00 n 0.89,2622
/əˈʃɔː.rᵊns/ assurance 4039.00 n 0.91,5773
/əˈʃɔː(r)/ assure 44683.00 v 0.97,2587
/ˈæ.stə.rɪsk/ asterisk 430.00 n 0.92,19376
/ˈæs.tər.ɔɪd/ asteroid 3680.00 n 0.87,6263
/ˈæ.smə/ asthma 3230.00 n 0.89,6664
/əˈstɒn.ɪʃ/ astonish 44683.00 v 0.93,12920
/əˈstɒn.ɪ.ʃɪŋ.lɪ/ astonishingly 631.00 r 0.94,16004
/əˈstɒ.nɪ.ʃmənt/ astonishment 1255.00 n 0.88,11590
/əˈstaʊnd/ astound 44683.00 v 0.95,13203
/əˈstreɪ/ astray 516.00 r 0.95,17524
/əˈstraɪd/ astride 440.00 i 0.9,19270
/ˈæs.trə.nɔːt/ astronaut 4069.00 n 0.92,5726
/əˈstrɒn.ə.mə(r)/ astronomer 8157.00 n 0.87,3772
/əˈstrɒn.ə.mɪ/ astronomy 3371.00 n 0.88,6561
/ˌæ.strəʊˈfɪ.zɪ.sɪt/ astrophysicist 609.00 n 0.87,16856
/əˈsaɪ.ləm/ asylum 2336.00 n 0.92,7911
/æˈsɪ.mə.trɪ/ asymmetry 760.00 n 0.82,15602
/æt/ at 1767638.00 i 0.98,22
/ætˈbæt/ at-bat 784.00 n 0.82,15332
/ˈeɪ.θɪ.ɪst/ atheist 1013.00 n 0.88,12989
/ˈæθ.liːt/ athlete 23868.00 n 0.91,1605
/æθˈle.tɪks/ athletics 2052.00 n 0.89,8734
/ˈæt.ləs/ atlas 494.00 n 0.85,18763
/ˌeɪ.tiːˈem/ ATM 1348.00 n 0.87,11189
/ˈæt.mə.sfɪə(r)/ atmosphere 15310.00 n 0.95,2231
/ˈæt.əm/ atom 4867.00 n 0.89,5238
/əˈtəʊn.mənt/ atonement 618.00 n 0.8,17476
/əˈtɒp/ atop 5578.00 i 0.93,4644
/ˈeɪ.trɪəm/ atrium 661.00 n 0.89,16005
/əˈtrɒ.sə.tɪ/ atrocity 2183.00 n 0.93,8186
/əˈtætʃ/ attach 44683.00 v 0.95,2334
/əˈtætʃ.mənt/ attachment 4115.00 n 0.9,5760
/əˈtæk/ attack 50898.00 n 0.93,791
/əˈtæk/ attack 44683.00 v 0.95,1542
/əˈtæk.ə(r)/ attacker 1916.00 n 0.93,8870
/əˈteɪn/ attain 44683.00 v 0.89,5383
/əˈteɪn.mənt/ attainment 1558.00 n 0.76,11110
/əˈtempt/ attempt 31944.00 n 0.94,1230
/əˈtempt/ attempt 44683.00 v 0.93,1640
/əˈtend/ attend 44683.00 v 0.95,1169
/əˈten.dᵊns/ attendance 5963.00 n 0.92,4473
/əˈten.dənt/ attendant 4272.00 n 0.94,5490
/əˌtenˈdiː/ attendee 1119.00 n 0.89,12254
/əˈten.ʃᵊn/ attention 65271.00 n 0.97,591
/əˈten.tɪv.lɪ/ attentively 411.00 r 0.9,19899
/əˈtest/ attest 1950.00 v 0.92,8795
/ˈæ.tɪk/ attic 2711.00 n 0.91,7309
/əˈtaɪə(r)/ attire 1283.00 n 0.94,11035
/ˈæt.ɪ.tʃuːd/ attitude 35437.00 n 0.91,1156
/əˈtɜː(r).nɪ/ attorney 37959.00 n 0.92,1070
/əˈtrækt/ attract 44683.00 v 0.96,1877
/əˈtræk.ʃᵊn/ attraction 7280.00 n 0.95,3830
/əˈtræk.tɪv.nəs/ attractiveness 908.00 n 0.85,14028
/ˈæt.rɪ.bjuːt/ attribute 4651.00 n 0.87,5464
/əˈtrɪ.bjuːt/ attribute 44683.00 v 0.91,3368
/ˌæ.trɪˈbjuːʃ.ᵊn/ attribution 2721.00 n 0.78,8005
/əˈtrɪʃ.ᵊn/ attrition 1161.00 n 0.87,12178
/əˈtʃuːn/ attune 44683.00 v 0.92,13905
/ˈɔːk.ʃᵊn/ auction 5621.00 n 0.91,4676
/ˈɔːk.ʃᵊn/ auction 44683.00 v 0.93,13065
/ˌɔːk.ʃəˈnɪə(r)/ auctioneer 490.00 n 0.88,18581
/ɔːˈdæ.sə.tɪ/ audacity 523.00 n 0.94,17452
/ˈɔː.dɪəns/ audience 36227.00 n 0.96,1075
/ˈɔː.dɪ.əʊ/ audio 1642.00 n 0.92,9693
/ˈɔː.dɪ.əʊ.teɪp/ audiotape 818.00 n 0.79,15269
/ˈɔː.dɪt/ audit 44683.00 v 0.9,12500
/ˈɔː.dɪt/ audit 4532.00 n 0.86,5566
/ˈɔː.dɪt.ɪŋ/ auditing 612.00 n 0.78,17729
/ɔːˈdɪʃ.ᵊn/ audition 1166.00 v 0.93,11737
/ɔːˈdɪʃ.ᵊn/ audition 1392.00 n 0.94,10526
/ˈɔː.dɪ.tə(r)/ auditor 2803.00 n 0.87,7382
/ˌɔː.dɪˈtɔː.rɪəm/ auditorium 1588.00 n 0.94,9794
/ɔːɡˈment/ augment 1784.00 v 0.91,9305
/ɑːnt/ aunt 6662.00 n 0.9,4199
/ˈɔː.rə/ aura 2119.00 n 0.95,8256
/ˈɒˌspɪs/ auspice 929.00 n 0.9,13419
/ɔːˈste.rət/ austerity 743.00 n 0.88,15196
/ɒˈstreɪ.lɪən/ Australian 873.00 n 0.9,13921
/ˈɒs.trɪən/ Austrian 531.00 n 0.9,17723
/ˌɔː.θenˈtɪ.sə.tɪ/ authenticity 2173.00 n 0.91,8328
/ˈɔː.θə(r)/ author 58300.00 n 0.93,685
/ˈɔː.θə(r)/ author 44683.00 v 0.92,13358
/ɔ:ˌθɒ.rɪˈteə.rɪənˌɪ.zᵊm/ authoritarianism 673.00 n 0.82,16529
/ɔːˈθɒr.ə.tɪ/ authority 47309.00 n 0.94,833
/ˌɔː.θə.raɪˈzeɪʃ.ᵊn/ authorization 1572.00 n 0.92,9971
/ˈɔː.θᵊr.aɪz/ authorize 44683.00 v 0.94,4812
/ˈɔː.θə(r).ʃɪp/ authorship 633.00 n 0.84,16826
/ˈɔːtˌɪ.zəm/ autism 2067.00 n 0.78,9396
/ˈɔː.təʊ/ auto 10006.00 n 0.92,3153
/ˌɔː.təʊ.baɪˈɒ.ɡrə.fɪ/ autobiography 2762.00 n 0.93,7119
/ˈɔː.tə.ɡrɑːf/ autograph 44683.00 v 0.91,19534
/ˈɔː.tə.ɡrɑːf/ autograph 1869.00 n 0.9,9124
 /ˈɔː.təʊˌmeɪ.kə(r)/  automaker 2523.00 n 0.89,7764
/ˈɔː.tə.meɪt/ automate 44683.00 v 0.9,17966
/ˌɔː.təˈmæt.ɪ.kᵊl.ɪ/ automatically 6823.00 r 0.96,3977
/ˌɔː.təˈmeɪʃ.ᵊn/ automation 878.00 n 0.87,14047
/ˈɔː.tə.məʊˌbiːl/ automobile 6829.00 n 0.94,4036
/ɔːˈtɒn.ə.mɪ/ autonomy 5849.00 n 0.85,4756
/ˈɔː.təʊˌpaɪ.lət/ autopilot 440.00 n 0.86,19689
/ˈɔː.tɒp.sɪ/ autopsy 2360.00 n 0.91,7919
/ˈɔː.təm/ autumn 4916.00 n 0.93,5061
/əˈveɪl/ avail 733.00 n 0.94,14786
/əˈveɪl/ avail 44683.00 v 0.92,18947
/əˌveɪ.ləˈbɪl.ə.tɪ/ availability 5519.00 n 0.88,4822
/əˈveɪ.ləb.ᵊl/ available 63196.00 j 0.94,622
/ˈæ.və.lɑːntʃ/ avalanche 1480.00 n 0.91,10350
/ˌæ.vɒŋˈɡɑː(r)d/ avant-garde 725.00 n 0.84,15704
/ˌæ.vəˈtɑː(r)/ avatar 623.00 n 0.82,17149
/əˈvendʒ/ avenge 44683.00 v 0.94,15805
/ˈæv.ə.njuː/ avenue 3430.00 n 0.96,6172
/ˈæv.ᵊr.ɪdʒ/ average 26568.00 n 0.93,1451
/ˈæv.ᵊr.ɪdʒ/ average 44683.00 v 0.91,3672
/əˈvɜː(r)ʃ.ᵊn/ aversion 947.00 n 0.93,13087
/əˈvɜːt/ avert 44683.00 v 0.96,7687
/ˌeɪ.vɪˈeɪ.ʃᵊn/ aviation 2290.00 n 0.91,8065
/ˈeɪ.vɪ.eɪ.tə(r)/ aviator 636.00 n 0.91,16170
/ˌæ.vəˈk.ɑː.dəʊ/ avocado 1500.00 n 0.86,10624
/əˈvɔɪd/ avoid 44683.00 v 0.96,909
/əˈvɔɪ.dəns/ avoidance 1947.00 n 0.83,9333
/ɔː/ aw 1234.00 u 0.88,11691
/əˈweɪt/ await 44683.00 v 0.96,3696
/əˈweɪk/ awake 44683.00 v 0.89,7443
/əˈweɪkən/ awaken 44683.00 v 0.93,5752
/əˈweɪk.ən.ɪŋ/ awakening 1043.00 n 0.93,12409
/əˈwɔː(r)d/ award 12874.00 n 0.94,2589
/əˈwɔː(r)d/ award 44683.00 v 0.94,3715
/əˈweə(r).nəs/ awareness 12013.00 n 0.91,2801
/əˈweɪ/ away 144713.00 r 0.93,269
/əˈweɪ/ away 52005.00 i 0.96,737
/ɔː/ awe 44683.00 v 0.93,19111
/ɔː(r)/ awe 2656.00 n 0.95,7215
/ˈɔː.fᵊl/ awful 738.00 r 0.88,15236
/ˈɔː.fᵊl.ɪ/ awfully 2072.00 r 0.92,8490
/əˈwaɪl/ awhile 2541.00 r 0.92,7544
/ˈɔː.kwəd.lɪ/ awkwardly 1440.00 r 0.86,10860
/ˈɔː.kwə(r)d.nəs/ awkwardness 502.00 n 0.92,18017
/ˈɔːn.ɪŋ/ awning 667.00 n 0.88,16034
/əˈraɪ/ awry 687.00 r 0.95,15246
/æks/ ax 1197.00 n 0.92,11617
/æks/ axe 1260.00 n 0.86,11689
/ˈæk.sɪəm/ axiom 531.00 n 0.9,17763
/ˈæk.sɪs/ axis 4155.00 n 0.91,5664
/ˈæk.sᵊl/ axle 919.00 n 0.89,13613
/aɪ/ aye 1734.00 u 0.74,10639
/əˈzeɪ.lɪə/ azalea 677.00 n 0.86,16167
/ˈæz.tek/ Aztec 514.00 n 0.83,18663
/ˈbæb.ᵊl/ babble 44683.00 v 0.87,16095
/beɪb/ babe 1469.00 n 0.9,10466
/bəˈbuːn/ baboon 654.00 n 0.84,16583
/ˈbeɪ.bɪ/ baby 67881.00 n 0.94,588
/ˈbeɪ.bɪ.sɪt/ baby-sit 44683.00 v 0.93,13167
/ˈbeɪ.bɪ.sɪt.ə(r)/ baby-sitter 1281.00 n 0.92,11159
/ˈbæ.tʃə.lə(r)/ bachelor 3433.00 n 0.95,6212
/bæk/ back 125006.00 n 0.94,322
/bæk/ back 367844.00 r 0.94,108
/bæk/ back 44683.00 v 0.96,1873
/ˈbæk.bəʊn/ backbone 1520.00 n 0.95,9953
/ˈbækˌkʌn·trɪ/ backcountry 1502.00 n 0.8,11036
/ˈbæk.drɒp/ backdrop 2897.00 n 0.95,6797
/ˈbækə(r)/ backer 1744.00 n 0.92,9404
/ˌbækˈfaɪə(r)/ backfire 1310.00 v 0.95,10837
/ˈbæk.graʊnd/ background 26907.00 n 0.96,1406
/ˈbækɪŋ/ backing 2039.00 n 0.95,8448
/ˈbæk.læʃ/ backlash 2173.00 n 0.93,8222
/ˈbæk.lɒɡ/ backlog 740.00 n 0.91,15012
/ˈbæk.pæk/ backpack 3296.00 n 0.9,6547
/ˈbæk.pæk/ backpack 44683.00 v 0.84,19008
/ˈbæk.pækə(r)/ backpacker 468.00 n 0.81,19655
/ˌbækˈsiːt/ backseat 1272.00 n 0.89,11415
/ˈbæk.saɪd/ backside 863.00 n 0.91,13934
/ˌbækˈsteɪdʒ/ backstage 1271.00 r 0.92,11202
/ˈbæk.træk/ backtrack 44683.00 v 0.94,18212
/ˈbæk.ʌp/ backup 44683.00 v 0.9,16843
/ˈbækʌp/ backup 4220.00 n 0.93,5539
/ˈbæk.wə(r)d/ backward 4692.00 r 0.92,5259
/ˈbæk.wədz/ backwards 2999.00 r 0.92,6816
/ˈbækˌwɔːt.ə(r)/ backwater 617.00 n 0.93,16266
/ˌbækˈjɑː(r)d/ backyard 5890.00 n 0.94,4426
/ˈbeɪk.ən/ bacon 3281.00 n 0.91,6501
/bækˈtɪə.rɪə/ bacteria 8256.00 n 0.9,3637
/bæd/ bad 4587.00 r 0.97,5128
/bæd/ bad 134910.00 j 0.96,282
/bædʒ/ badge 2880.00 n 0.93,6913
/ˈbæd.lɪ/ badly 9652.00 r 0.96,3130
/ˈbæ.fᵊl/ baffle 1080.00 v 0.94,12101
/bæɡ/ bag 44683.00 v 0.93,13370
/bæg/ bag 40007.00 n 0.93,1009
/ˈbeɪɡ.ᵊl/ bagel 1154.00 n 0.87,12229
/ˈbæ.ɡɪdʒ/ baggage 2546.00 n 0.95,7406
/bæˈɡet/ baguette 504.00 n 0.87,18398
/beɪl/ bail 1738.00 n 0.91,9482
/beɪl/ bail 2228.00 v 0.93,8101
/ˈbeɪ.laʊt/ bailout 1672.00 n 0.78,10518
/beɪt/ bait 3365.00 n 0.91,6432
/beɪt/ bait 44683.00 v 0.9,12306