Beta version
Word lists

Cheke Holo (Cheke Holo)

Cheke Holo (Cheke Holo)
Sources:
White, Geoffrey, Francis Kokhonigita, and Hugh Pulomana (1988). "Cheke Holo (Maringe/Hograno) dictionary"
This word list has 4161 words. >>   >|
a   b   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z   ŋ   ɣ   ɲ  
Orthographic form Word as uploaded Frequency per million corpus words Gloss Part of speech Custom tags
abeabe abeabe 0.00
ae'aḡe aeʔage 0.00
ae'ahe aeʔahe 0.00
afi afi 0.00
aflo aflo 0.00
aḡa aga 0.00
aḡe age 0.00
aḡra agra 0.00
aho aho 0.00
ahu ahu 0.00
ai ai 0.00
akeke akeke 0.00
aknu aknu 0.00
akurogo akuroɣo 0.00
alha alha 0.00
ali ali 0.00
alo'alo aloʔalo 0.00
alu alu 0.00
ame ame 0.00
ana ana 0.00
ani ani 0.00
ao ao 0.00
apla apla 0.00
apo apo 0.00
apra apra 0.00
apu apu 0.00
arama'ia aramaʔia 0.00
are are 0.00
ari ari 0.00
aro aro 0.00
arupa arupa 0.00
aru'aru aruʔaru 0.00
asi asi 0.00
atha atha 0.00
achi atʃi 0.00
au au 0.00
auḡlolo auglolo 0.00
au'aku auʔaku 0.00
aga aɣa 0.00
agu aɣu 0.00
agne aɲe 0.00
agno aɲo 0.00
a'aba aʔaba 0.00
a'afi aʔafi 0.00
a'aknu aʔaknu 0.00
a'ava aʔava 0.00
ba ba 0.00
babafa babafa 0.00
babafo babafo 0.00
babafra babafra 0.00
babakla babakla 0.00
babala babala 0.00
babalha babalha 0.00
babalhi babalhi 0.00
babana babana 0.00
babao babao 0.00
babara babara 0.00
babaratilo babaratilo 0.00
babaru babaru 0.00
babasi babasi 0.00
baban̄o babaŋo 0.00
baba'a babaʔa 0.00
baba'o babaʔo 0.00
babelo babelo 0.00
babi babi 0.00
bablata bablata 0.00
bae bae 0.00
baebale baebale 0.00
bafa bafa 0.00
bafra bafra 0.00
bafu bafu 0.00
baḡra bagra 0.00
bahoḡo bahogo 0.00
baibati baibati 0.00
baibagi baibaɣi 0.00
baina baina 0.00
baka baka 0.00
bakavara bakavara 0.00
bake bake 0.00
bakla bakla 0.00
bakna bakna 0.00
bako bako 0.00
bakolo bakolo 0.00
bakosero bakosero 0.00
balage balaɣe 0.00
balhu balhu 0.00
bali bali 0.00
balo balo 0.00
balu balu 0.00
bamhu bamhu 0.00
bana bana 0.00
bane bane 0.00
baoli baoli 0.00
bara bara 0.00
barora barora 0.00
baron̄a baroŋa 0.00
barukura barukura 0.00
basa basa 0.00
batu batu 0.00
baubaru baubaru 0.00
baulo baulo 0.00
bava bava 0.00
ban̄o baŋo 0.00
baga baɣa 0.00
bagalu baɣalu 0.00
bage baɣe 0.00
bagha baɣha 0.00
bagi baɣi 0.00
bago baɣo 0.00
ba'a baʔa 0.00
ba'esu baʔesu 0.00
ba'o baʔo 0.00
bea bea 0.00
beabela beabela 0.00
beata beata 0.00
bebeha bebeha 0.00
bebelagi bebelaɣi 0.00
bebere bebere 0.00
beberekhon̄o beberekhoŋo 0.00
bebereoka bebereoka 0.00
beben̄a bebeŋa 0.00
bebreara bebreara 0.00
behu behu 0.00
beibesi beibesi 0.00
beku beku 0.00
bela bela 0.00
besa besa 0.00
besi besi 0.00
beso beso 0.00
bete bete 0.00
bethe bethe 0.00
beti beti 0.00
beuberu beuberu 0.00
be'e beʔe 0.00
bia bia 0.00
bibi bibi 0.00
bibilakhi bibilakhi 0.00
bibilha bibilha 0.00
bibili bibili 0.00
bibilo bibilo 0.00
bibiru bibiru 0.00
bibiu bibiu 0.00
biboro biboro 0.00
bihi bihi 0.00
bikha bikha 0.00
bilo bilo 0.00
bilou bilou 0.00
binu binu 0.00
bio bio 0.00
biobin̄o biobiŋo 0.00
bira bira 0.00
biru biru 0.00
bisa bisa 0.00
biso biso 0.00
biti biti 0.00
bicho bitʃo 0.00
bichouchou bitʃoutʃou 0.00
biubiru biubiru 0.00
bi'abina biʔabina 0.00
bi'o biʔo 0.00
bi'otata biʔotata 0.00
blahi blahi 0.00
blakno blakno 0.00
blalho blalho 0.00
blau blau 0.00
blagna blaɲa 0.00
bla'e blaʔe 0.00
bleana bleana 0.00
bleḡo blego 0.00
blele blele 0.00
bleublesu bleublesu 0.00
bliḡi bligi 0.00
blino blino 0.00
bliubliu bliubliu 0.00
bligo bliɣo 0.00
blokha blokha 0.00
blogo bloɣo 0.00
blua blua 0.00
blublu blublu 0.00
blulhu blulhu 0.00
bluse bluse 0.00
blugu bluɣu 0.00
blugu bluɣu 0.00
blu'e bluʔe 0.00
bniha bniha 0.00
bnilo bnilo 0.00
bnuthu bnuthu 0.00
boaboka boaboka 0.00
bobli bobli 0.00
bobo bobo 0.00
bobobo bobobo 0.00
boboi boboi 0.00
boboka boboka 0.00
boboki boboki 0.00
bobola bobola 0.00
bobolo bobolo 0.00
bobolon̄ono boboloŋono 0.00
boboro boboro 0.00
boboromola boboromola 0.00
boborotofo boborotofo 0.00
boboroguha boboroɣuha 0.00
bobotho bobotho 0.00
bobovati bobovati 0.00
bobo'o boboʔo 0.00
bobo'okhono boboʔokhono 0.00
bobroknana bobroknana 0.00
bodi bodi 0.00
boeboke boeboke 0.00
boebone boebone 0.00
bofla bofla 0.00
boḡoko bogoko 0.00
boha boha 0.00
boho boho 0.00
boiro boiro 0.00
bokai bokai 0.00
bokisi bokisi 0.00
bokli bokli 0.00
boklo boklo 0.00
bokui bokui 0.00
bola bola 0.00
boli boli 0.00
bolo bolo 0.00
bololo bololo 0.00
bologuku boloɣuku 0.00
boma boma 0.00
bopha bopha 0.00
bora bora 0.00
boraha boraha 0.00
bori bori 0.00
boro boro 0.00
borotharu borotharu 0.00
borotofo borotofo 0.00
boru boru 0.00
borusihe borusihe 0.00
bosa bosa 0.00
bosi bosi 0.00
boso boso 0.00
bosu bosu 0.00
botho botho 0.00
bothu bothu 0.00
boti boti 0.00
boto boto 0.00
botolo botolo 0.00
boubo'e bouboʔe 0.00
bon̄i boŋi 0.00
bogu boɣu 0.00
bo'ini boʔini 0.00
bo'o boʔo 0.00
brafa brafa 0.00
brasa brasa 0.00
brasna brasna 0.00
brasno brasno 0.00
bran̄o braŋo 0.00
breku breku 0.00
brerhu brerhu 0.00
breto breto 0.00
bren̄asa breŋasa 0.00
bre'o breʔo 0.00
brihibraha brihibraha 0.00
brino brino 0.00
brisna brisna 0.00
britha britha 0.00
brotha brotha 0.00
bruara bruara 0.00
bruja brudʒa 0.00
brue brue 0.00
brueḡa bruega 0.00
bruḡa bruga 0.00
brurhu brurhu 0.00
brusu brusu 0.00
bruthi bruthi 0.00
bruto bruto 0.00
bua bua 0.00
bubla bubla 0.00
bubulhu bubulhu 0.00
bubulo bubulo 0.00
bubuna bubuna 0.00
buburu buburu 0.00
buburudodo buburudodo 0.00
buburukoilo buburukoilo 0.00
bubuthu bubuthu 0.00
bubugani bubuɣani 0.00
bue bue 0.00
buebugne buebuɲe 0.00
buibuhi buibuhi 0.00
buka buka 0.00
bukla bukla 0.00
bukle bukle 0.00
bukno bukno 0.00
bukrei bukrei 0.00
bukru bukru 0.00
bula bula 0.00
bulhi bulhi 0.00
buli buli 0.00
buma buma 0.00
buna buna 0.00
buobuko buobuko 0.00
bura bura 0.00
buraran̄o buraraŋo 0.00
buri buri 0.00
buru buru 0.00
busi busi 0.00
buta buta 0.00
buto buto 0.00
butu butu 0.00
butukhokoilo butukhokoilo 0.00
butulagi butulaɣi 0.00
bututano bututano 0.00
bugaḡra buɣagra 0.00
bugi buɣi 0.00
bugo buɣo 0.00
da da 0.00
dadaḡla dadagla 0.00
dadaha dadaha 0.00
dadale dadale 0.00
dadali dadali 0.00
dadalo dadalo 0.00
dadalu dadalu 0.00
dadara dadara 0.00
dadava dadava 0.00
dafa dafa 0.00
daḡra dagra 0.00
daho daho 0.00
daka daka 0.00
dala dala 0.00
dale dale 0.00
dalha dalha 0.00
dama dama 0.00
dani dani 0.00
danu danu 0.00
dao dao 0.00
dapra dapra 0.00
dasa dasa 0.00
daudalu daudalu 0.00
davi davi 0.00
dan̄na daŋna 0.00
daga daɣa 0.00
da'u daʔu 0.00
deadeka deadeka 0.00
dede dede 0.00
dedede dedede 0.00
dedei dedei 0.00
dedeke dedeke 0.00
dedeu dedeu 0.00
deden̄e dedeŋe 0.00
dei dei 0.00
dela dela 0.00
delei delei 0.00
demei demei 0.00
deni deni 0.00
deplu deplu 0.00
deri deri 0.00
derii derii 0.00
deudemu deudemu 0.00
den̄edeu deŋedeu 0.00
de'o deʔo 0.00
di di 0.00
didi didi 0.00
didi'a didiʔa 0.00
diha diha 0.00
diklo diklo 0.00
di'a diʔa 0.00
do do 0.00
doa doa 0.00
doadoha doadoha 0.00
doadoka doadoka 0.00
doadora doadora 0.00
dodo dodo 0.00
dodokho dodokho 0.00
dodorobuta dodorobuta 0.00
dodosa dodosa 0.00
dodon̄na dodoŋna 0.00
dodogo dodoɣo 0.00
dodo'ili dodoʔili 0.00
dofi dofi 0.00
dofra dofra 0.00
dofu dofu 0.00
doḡlo doglo 0.00
dokha dokha 0.00
doklu doklu 0.00
dola dola 0.00
domu domu 0.00
doru doru 0.00
doudoru doudoru 0.00
doudou doudou 0.00
dova dova 0.00
dovili dovili 0.00
dogegna doɣeɲa 0.00
dududu dududu 0.00
duduhatepolo duduhatepolo 0.00
dudulu dudulu 0.00
dudurugufi duduruɣufi 0.00
duili duili 0.00
duki duki 0.00
duku duku 0.00
du'e duʔe 0.00
ja dʒa 0.00
jabru dʒabru 0.00
jajahamola dʒadʒahamola 0.00
jajalhei dʒadʒalhei 0.00
jajara dʒadʒara 0.00
jajatha dʒadʒatha 0.00
jajaga dʒadʒaɣa 0.00
jafa dʒafa 0.00
jafnu dʒafnu 0.00
jaforo dʒaforo 0.00
jafra dʒafra 0.00
jaḡlo dʒaglo 0.00
jaḡra dʒagra 0.00
jaha dʒaha 0.00
jaijali dʒaidʒali 0.00
jakatagi dʒakataɣi 0.00
jakna dʒakna 0.00
jala dʒala 0.00
jale dʒale 0.00
jame dʒame 0.00
jamna dʒamna 0.00
jana dʒana 0.00
jaoja'o dʒaodʒaʔo 0.00
japa dʒapa 0.00
jarabama dʒarabama 0.00
jaraha dʒaraha 0.00
jare dʒare 0.00
jari dʒari 0.00
jaro dʒaro 0.00
jaru dʒaru 0.00
jata dʒata 0.00
jateu dʒateu 0.00
jathi dʒathi 0.00
jau dʒau 0.00
javala dʒavala 0.00
jan̄ata dʒaŋata 0.00
ja'i dʒaʔi 0.00
jeje dʒedʒe 0.00
jejebru dʒedʒebru 0.00
jeklo dʒeklo 0.00
jelu dʒelu 0.00
jemhi dʒemhi 0.00
jemnu dʒemnu 0.00
jiji dʒidʒi 0.00
jijiri dʒidʒiri 0.00
jijo dʒidʒo 0.00
jifla dʒifla 0.00
jihi dʒihi 0.00
jikha dʒikha 0.00
jikhe dʒikhe 0.00
jito dʒito 0.00
jiu dʒiu 0.00
jojogara dʒodʒoɣara 0.00
joe dʒoe 0.00
joejo'e dʒoedʒoʔe 0.00
jofru dʒofru 0.00
joḡri dʒogri 0.00
joho dʒoho 0.00
jokae dʒokae 0.00
jokhi dʒokhi 0.00
jokmu dʒokmu 0.00
jokno dʒokno 0.00
jokra dʒokra 0.00
jola dʒola 0.00
jolo dʒolo 0.00
jolomoho dʒolomoho 0.00
jomo dʒomo 0.00
jopla dʒopla 0.00
joto dʒoto 0.00
jou dʒou 0.00
jon̄i dʒoŋi 0.00
jon̄oto dʒoŋoto 0.00
jo'a dʒoʔa 0.00
juju dʒudʒu 0.00
jujuala dʒudʒuala 0.00
jujufe dʒudʒufe 0.00
jujukla dʒudʒukla 0.00
jujuku dʒudʒuku 0.00
jujurukuli dʒudʒurukuli 0.00
jufra dʒufra 0.00
jufu dʒufu 0.00
juḡru dʒugru 0.00
jukhu dʒukhu 0.00
juklu dʒuklu 0.00
jukma dʒukma 0.00
jukme dʒukme 0.00
julapa dʒulapa 0.00
julepe dʒulepe 0.00
julu dʒulu 0.00
jume dʒume 0.00
jure dʒure 0.00
juru dʒuru 0.00
juta dʒuta 0.00
jun̄utu dʒuŋutu 0.00
jugi dʒuɣi 0.00
e e 0.00
ea ea 0.00
ea'ea eaʔea 0.00
ea'eva eaʔeva 0.00
efra efra 0.00
eḡre egre 0.00
eha eha 0.00
ehe ehe 0.00
ehu ehu 0.00
ei ei 0.00
eklo eklo 0.00
ele ele 0.00
elo elo 0.00
emno emno 0.00
enha enha 0.00
eni eni 0.00
eno'eno enoʔeno 0.00
ero ero 0.00
esugu esuɣu 0.00
egu eɣu 0.00
egno eɲo 0.00
e'eḡre eʔegre 0.00
e'ei eʔei 0.00
fa fa 0.00
fababra'e fababraʔe 0.00
fabrou fabrou 0.00
fada fada 0.00
fadakarugu fadakaruɣu 0.00
faja fadʒa 0.00
fajinai fadʒinai 0.00
fajon̄oto fadʒoŋoto 0.00
fafaḡri fafagri 0.00
fafakrei fafakrei 0.00
fafakro fafakro 0.00
fafano fafano 0.00
fafara fafara 0.00
fafasi fafasi 0.00
fafauhe fafauhe 0.00
fafauta fafauta 0.00
fafra fafra 0.00
fafrai fafrai 0.00
fafuafuna fafuafuna 0.00
faḡaḡano fagagano 0.00
faḡaḡlana fagaglana 0.00
faḡorhei fagorhei 0.00
faḡriu fagriu 0.00
faḡroaḡropa fagroagropa 0.00
faḡrouḡronu fagrougronu 0.00
faḡrutu fagrutu 0.00
faḡu fagu 0.00
faha faha 0.00
fahaehage fahaehaɣe 0.00
fahaihali fahaihali 0.00
faheaheta faheaheta 0.00
fahi fahi 0.00
fahiahira fahiahira 0.00
fahiba fahiba 0.00
fahuhun̄u fahuhuŋu 0.00
fai fai 0.00
faidu faidu 0.00
fakakasa fakakasa 0.00
fakakhasa fakakhasa 0.00
fakakrahe fakakrahe 0.00
fakarha fakarha 0.00
fakarhaigna fakarhaiɲa 0.00
fakasa fakasa 0.00
fakathai fakathai 0.00
fakeke fakeke 0.00
fakha'o fakhaʔo 0.00
fakikili fakikili 0.00
fakloa fakloa 0.00
fakmukmu fakmukmu 0.00
fakni fakni 0.00
fakoa fakoa 0.00
fakobe fakobe 0.00
fakokhoana fakokhoana 0.00
fakopo fakopo 0.00
fakota fakota 0.00
fakoto fakoto 0.00
fakoveta fakoveta 0.00
fakreitarin̄o fakreitariŋo 0.00
fakrija fakridʒa 0.00
fakuiti fakuiti 0.00
fakusu fakusu 0.00
fala fala 0.00
falaḡore falagore 0.00
falao falao 0.00
falehe falehe 0.00
falete falete 0.00
falima falima 0.00
faliulifu faliulifu 0.00
faligi faliɣi 0.00
famamhata famamhata 0.00
famamhan̄a famamhaŋa 0.00
famana famana 0.00
famane famane 0.00
famemeha famemeha 0.00
fameomeḡo fameomego 0.00
famno famno 0.00
famusu famusu 0.00
fanefou fanefou 0.00
faneha faneha 0.00
fanharai fanharai 0.00
fanhoro fanhoro 0.00
fanhogei fanhoɣei 0.00
fanoinoi fanoinoi 0.00
fanomho fanomho 0.00
fanogna fanoɲa 0.00
fanunhugu fanunhuɣu 0.00
fapabra fapabra 0.00
fapakura fapakura 0.00
fapeamala fapeamala 0.00
fapepepep fapepepep 0.00
fapheḡra faphegra 0.00
faphiephirei faphiephirei 0.00
fapiḡoro fapigoro 0.00
fapikhi fapikhi 0.00
faplama faplama 0.00
fapoḡru fapogru 0.00
fapra fapra 0.00
fapresi fapresi 0.00
fapuipuhi fapuipuhi 0.00
fapulokno'o fapuloknoʔo 0.00
fapuopulo fapuopulo 0.00
fara fara 0.00
farafa farafa 0.00
farara'e fararaʔe 0.00
faragado faraɣado 0.00
farerheta farerheta 0.00
fari fari 0.00
faripiti faripiti 0.00
farirhiu farirhiu 0.00
fariu fariu 0.00
farore farore 0.00
faruma faruma 0.00
faruru faruru 0.00
fasa fasa 0.00
fasaro fasaro 0.00
fasnau fasnau 0.00
fasniḡru fasnigru 0.00
fasoisoli fasoisoli 0.00
fasre fasre 0.00
fasresre fasresre 0.00
fasusugu fasusuɣu 0.00
fata fata 0.00
fatakle fatakle 0.00
fatali fatali 0.00
fatamo fatamo 0.00
fatara fatara 0.00
fate fate 0.00
fatha fatha 0.00
fathaḡra fathagra 0.00
fathoethoke fathoethoke 0.00
fathoke fathoke 0.00
fathoro fathoro 0.00
fathogo fathoɣo 0.00
fati fati 0.00
fati'a fatiʔa 0.00
fatoke fatoke 0.00
fatuḡe fatuge 0.00
fatutuani fatutuani 0.00
fan̄aun̄hau faŋauŋhau 0.00
fan̄an̄ara faŋaŋara 0.00
fan̄en̄hele faŋeŋhele 0.00
fan̄na faŋna 0.00
fagaja faɣadʒa 0.00
fagaesu faɣaesu 0.00
fagalo faɣalo 0.00
fagano faɣano 0.00
fagaogatho faɣaoɣatho 0.00
fagau faɣau 0.00
fagavru faɣavru 0.00
fagegna faɣeɲa 0.00
faghae faɣhae 0.00
fagila faɣila 0.00
fago faɣo 0.00
fagoegode faɣoeɣode 0.00
fagoigoi faɣoiɣoi 0.00
fagoro faɣoro 0.00
fagose faɣose 0.00
faguaguai faɣuaɣuai 0.00
fagusna faɣusna 0.00
fa'au'au faʔauʔau 0.00
fa'eu'emu faʔeuʔemu 0.00
fa'en̄e faʔeŋe 0.00
fa'iho faʔiho 0.00
fa'igno faʔiɲo 0.00
fa'oi'ofi faʔoiʔofi 0.00
fa'oni faʔoni 0.00
feaferai feaferai 0.00
fefei fefei 0.00
fefekha fefekha 0.00
fefelo fefelo 0.00
feferi feferi 0.00
feho feho 0.00
fei fei 0.00
feisua feisua 0.00
feka feka 0.00
fela fela 0.00
felan̄i felaŋi 0.00
fene fene 0.00
feo feo 0.00
fere fere 0.00
ferha ferha 0.00
fe'o feʔo 0.00
fidi fidi 0.00
fija fidʒa 0.00
fififri fififri 0.00
fifikhei fifikhei 0.00
fiḡri figri 0.00
fihi fihi 0.00
fike fike 0.00
fikhere fikhere 0.00
fikna'o fiknaʔo 0.00
fila fila 0.00
filifoḡu filifogu 0.00
filo filo 0.00
fini fini 0.00
finoga finoɣa 0.00
fio fio 0.00
fiofido fiofido 0.00
fiofilo fiofilo 0.00
firi firi 0.00
fisa fisa 0.00
fiti fiti 0.00
fitu fitu 0.00
fituphiephile fituphiephile 0.00
fitusalei fitusalei 0.00
flada flada 0.00
fladu fladu 0.00
flalo flalo 0.00
flau flau 0.00
flan̄ha flaŋha 0.00
flea flea 0.00
flehi flehi 0.00
flethu flethu 0.00
flego fleɣo 0.00
fliti fliti 0.00
fludu fludu 0.00
fludu fludu 0.00
fnaja fnadʒa 0.00
fnako fnako 0.00
fnela fnela 0.00
fnera fnera 0.00
fneso fneso 0.00
fniḡlo fniglo 0.00
fnikla fnikla 0.00
fnisi fnisi 0.00
fnonu fnonu 0.00
fnotu fnotu 0.00
fnua fnua 0.00
fnuda fnuda 0.00
fnuro fnuro 0.00
foafota foafota 0.00
fobo fobo 0.00
fodu fodu 0.00
foefobe foefobe 0.00
foflo foflo 0.00
fofoana fofoana 0.00
fofodu fofodu 0.00
fofoḡri fofogri 0.00
fofolo fofolo 0.00
fofota fofota 0.00
fofotu fofotu 0.00
fofo'ita fofoʔita 0.00
fofo'o fofoʔo 0.00
fofro fofro 0.00
foḡra fogra 0.00
foke foke 0.00
foli foli 0.00
fora fora 0.00
foro foro 0.00
fotho fotho 0.00
foto foto 0.00
fou fou 0.00
fon̄ho foŋho 0.00
fogna foɲa 0.00
foài foʔi 0.00
fra fra 0.00
frane frane 0.00
frarapaja frarapadʒa 0.00
friro friro 0.00
froro froro 0.00
fro'i froʔi 0.00
frua frua 0.00
fruni fruni 0.00
frusu frusu 0.00
fruta fruta 0.00
frun̄ho fruŋho 0.00
fuafuha fuafuha 0.00
fuefule fuefule 0.00
fufnutu fufnutu 0.00
fufu fufu 0.00
fufuata fufuata 0.00
fufulho fufulho 0.00
fufuliki fufuliki 0.00
fufuloho fufuloho 0.00
fufure fufure 0.00
fuho fuho 0.00
fula fula 0.00
funei funei 0.00
funu funu 0.00
fura fura 0.00
fusa fusa 0.00
futu futu 0.00
fu'a fuʔa 0.00
ḡaba gaba 0.00
ḡabe gabe 0.00
ḡabili gabili 0.00
ḡabro gabro 0.00
ḡabusi gabusi 0.00
ḡabusikrupe gabusikrupe 0.00
ḡaju gadʒu 0.00
ḡae gae 0.00
ḡafu gafu 0.00
ḡaḡa gaga 0.00
ḡaḡaha gagaha 0.00
ḡaḡahu gagahu 0.00
ḡaḡama gagama 0.00
ḡaḡani gagani 0.00
ḡaḡaro gagaro 0.00
ḡaḡava gagava 0.00
ḡaḡrai gagrai 0.00
ḡahu gahu 0.00
ḡaidodomu gaidodomu 0.00
ḡaiju gaidʒu 0.00
ḡaijuheta gaidʒuheta 0.00
ḡaikofa gaikofa 0.00
ḡaikokora gaikokora 0.00
ḡaikuro gaikuro 0.00
ḡailehe gailehe 0.00
ḡailoku gailoku 0.00
ḡaimamau gaimamau 0.00
ḡaimomon̄ha gaimomoŋha 0.00
ḡaipaja gaipadʒa 0.00
ḡairurhu gairurhu 0.00
ḡaisiasitha gaisiasitha 0.00
ḡaisisiri gaisisiri 0.00
ḡaitubi gaitubi 0.00
ḡaitutunu gaitutunu 0.00
ḡaichuchu'u gaitʃutʃuʔu 0.00
ḡaigai gaiɣai 0.00
ḡaiganisasa gaiɣanisasa 0.00
ḡaiganiguga gaiɣaniɣuɣa 0.00
ḡaigani'uri gaiɣaniʔuri 0.00
ḡaignagnabo gaiɲaɲabo 0.00
ḡaignagnahi gaiɲaɲahi 0.00
ḡalato galato 0.00
ḡaliri galiri 0.00
ḡalo galo 0.00
ḡama gama 0.00
ḡamunitu gamunitu 0.00
ḡano gano 0.00
ḡaoga gaoɣa 0.00
ḡaogatho gaoɣatho 0.00
ḡaogavo gaoɣavo 0.00
ḡapa gapa 0.00
ḡara gara 0.00
ḡaran̄a garaŋa 0.00
ḡaro garo 0.00
ḡarofa garofa 0.00
ḡaru garu 0.00
ḡasi gasi 0.00
ḡasiḡara gasigara 0.00
ḡata gata 0.00
ḡatha gatha 0.00
ḡaufo'a gaufoʔa 0.00
ḡauḡaru gaugaru 0.00
ḡauha gauha 0.00
ḡauga gauɣa 0.00
ḡava gava 0.00
ḡaga gaɣa 0.00
ḡagable gaɣable 0.00
ḡagafa gaɣafa 0.00
ḡagaho gaɣaho 0.00
ḡagala gaɣala 0.00
ḡagale gaɣale 0.00
ḡagalovu gaɣalovu 0.00
ḡagano gaɣano 0.00
ḡagarosi gaɣarosi 0.00
ḡagata gaɣata 0.00
ḡagavo gaɣavo 0.00
ḡaghamu gaɣhamu 0.00
ḡa'ase gaʔase 0.00
ḡa'ase gaʔase 0.00
ḡa'i gaʔi 0.00
ḡa'u gaʔu 0.00
ḡa'usa gaʔusa 0.00
ḡefe gefe 0.00
ḡeḡe gege 0.00
ḡeḡe'e gegeʔe 0.00
ḡeḡre gegre 0.00
ḡehe gehe 0.00
ḡeho geho 0.00
ḡehu gehu 0.00
ḡeigeli geiɣeli 0.00
ḡele gele 0.00
ḡelhu gelhu 0.00
ḡelu gelu 0.00
ḡema gema 0.00
ḡemhi gemhi 0.00
ḡeo geo 0.00
ḡepa gepa 0.00
ḡere gere 0.00
ḡeri geri 0.00
ḡeso geso 0.00
ḡete gete 0.00
ḡethu gethu 0.00
ḡeti geti 0.00
ḡetu getu 0.00
ḡecho getʃo 0.00
ḡegefla geɣefla 0.00
ḡegere geɣere 0.00
ḡegereme geɣereme 0.00
ḡegesu geɣesu 0.00
ḡegete geɣete 0.00
ḡegheli geɣheli 0.00
ḡiano giano 0.00
ḡibi gibi 0.00
ḡija gidʒa 0.00
ḡiḡi gigi 0.00
ḡiḡiḡli gigigli 0.00
ḡiḡiḡri gigigri 0.00
ḡiḡra gigra 0.00
ḡiḡru gigru 0.00
ḡilo gilo 0.00
ḡilosu gilosu 0.00
ḡilu gilu 0.00
ḡinau ginau 0.00
ḡinei ginei 0.00
ḡinou ginou 0.00
ḡirato girato 0.00
ḡirha girha 0.00
ḡiri giri 0.00
ḡiriḡoḡe girigoge 0.00
ḡiugiju giuɣidʒu 0.00
ḡigiju giɣidʒu 0.00
ḡlaba glaba 0.00
ḡlabe glabe 0.00
ḡlaja gladʒa 0.00
ḡlaje gladʒe 0.00
ḡlaelaje glaeladʒe 0.00
ḡlaelae glaelae 0.00
ḡlafi glafi 0.00
ḡlaḡe glage 0.00
ḡlahu glahu 0.00
ḡlailai glailai 0.00
ḡlailami glailami 0.00
ḡlakiti glakiti 0.00
ḡlakna glakna 0.00
ḡlako glako 0.00
ḡlala glala 0.00
ḡlalaba glalaba 0.00
ḡlalahu glalahu 0.00
ḡlalaka glalaka 0.00
ḡlalako glalako 0.00
ḡlalama glalama 0.00
ḡlalaoni glalaoni 0.00
ḡlalase glalase 0.00
ḡlala'uta glalaʔuta 0.00
ḡlali glali 0.00
ḡlama glama 0.00
ḡlani glani 0.00
ḡlapa glapa 0.00
ḡlapa glapa 0.00
ḡlapara glapara 0.00
ḡlapi glapi 0.00
ḡlapisaba glapisaba 0.00
ḡlata glata 0.00
ḡlathi glathi 0.00
ḡlaulapu glaulapu 0.00
ḡlauvi glauvi 0.00
ḡlava glava 0.00
ḡlave glave 0.00
ḡlavo glavo 0.00
ḡlan̄ana glaŋana 0.00
ḡlan̄o glaŋo 0.00
ḡlage glaɣe 0.00
ḡlagobe glaɣobe 0.00
ḡlagosi glaɣosi 0.00
ḡla'a glaʔa 0.00
ḡla'e glaʔe 0.00
ḡleja gledʒa 0.00
ḡleḡa glega 0.00
ḡleḡaha glegaha 0.00
ḡleha gleha 0.00
ḡlehe glehe 0.00
ḡleilei gleilei 0.00
ḡleko gleko 0.00
ḡlele glele 0.00
ḡlele'udu gleleʔudu 0.00
ḡlepo glepo 0.00
ḡlen̄a gleŋa 0.00
ḡlega gleɣa 0.00
ḡlegi gleɣi 0.00
ḡlegu gleɣu 0.00
ḡle'a gleʔa 0.00
ḡliha gliha 0.00
ḡlikmu glikmu 0.00
ḡlilihi glilihi 0.00
ḡlilipho'o gliliphoʔo 0.00
ḡlima glima 0.00
ḡlimafului glimafului 0.00
ḡlipa glipa 0.00
ḡlithu glithu 0.00
ḡliu gliu 0.00
ḡlivo glivo 0.00
ḡlin̄ho gliŋho 0.00
ḡloalopa gloalopa 0.00