Beta version
Word lists

German Subtlex CELEX (German)

German Subtlex CELEX (German)
Sources:
Brysbaert, M., Buchmeier, M., Conrad, M., Jacobs, A.M., Bölte, J., & Böhl, A. (2011). The word frequency effect: A review of recent developments and implications for the choice of frequency estimates in German. Experimental Psychology, 58, 412-424.Frequencies and orthography
Baayen, R Harald, Richard Piepenbrock, and H van Rijn (1993). CELEX. URL: http://celex.mpi.nlTranscription and orthography
This word list has 16998 words. |<   <<   >>   >|
&   )   +   =   a   b   B   d   e   E   f   g   h   i   I   j   J   k   l   m   n   o   O   p   q   r   S   s   t   u   U   v   W   x   X   z   Z   _   |  
Orthographic form Word as uploaded Frequency per million corpus words Gloss Part of speech Custom tags
gemeinsamer g@mWnzam@r 1.26
gemeinsames g@mWnzam@s 3.15
Gemeinsamkeiten g@mWnzamkWt@n 1.85
gemeistert g@mWst@rt 1.14
genannt g@n&nt 50.51
genossen g@n/s@n 18.66
genagelt g@nag@lt 1.18
genau g@nB 815.03
genaue g@nB@ 8.07
genauen g@nB@n 3.39
genauer g@nB@r 14.80
Genauigkeit g@nBIxkWt 1.22
genauso g@nBzo 109.06
genehm g@nem 0.87
genehmige g@nemIg@ 1.18
genehmigen g@nemIg@n 2.60
Genehmigung g@nemIgUN 7.36
genehmigt g@nemIxt 6.26
genervt g@nErft 3.58
genesen g@nez@n 1.73
Genesung g@nezUN 3.07
Genick g@nik 7.05
genieße g@nis@ 8.82
genießen g@nis@n 27.01
genießt g@nist 9.69
genommen g@nOm@n 131.97
Genosse g@nOs@ 9.33
genutzt g@nU=t 5.67
genug g@nuk 345.33
Genugtuung g@nuktuUN 2.52
geneigt g@nWkt 1.26
geopfert g@O+@rt 8.90
geordnet g@Ordn@t 1.97
geortet g@Ort@t 2.72
gepackt g@p&kt 9.45
geparkt g@p&rkt 4.96
gepennt g@pEnt 1.34
gepinkelt g@pINk@lt 2.68
geplatzt g@pl&=t 5.75
geplagt g@plakt 0.87
geplant g@plant 40.40
geplaudert g@plBd@rt 1.38
geprobt g@propt 2.05
geputzt g@pU=t 3.15
gepumpt g@pUmpt 0.79
gerammt g@r&mt 2.64
gerannt g@r&nt 6.85
gerade g@rad@ 652.78
geradezu g@rad@=u 5.43
geradeaus g@rad@Bs 9.57
geradeheraus g@rad@hErBs 0.75
geraden g@rad@n 2.01
geradewegs g@rad@veks 2.13
gerast g@rast 1.06
gerate g@rat@ 1.18
geraten g@rat@n 26.34
geraubt g@rBpt 5.75
geraucht g@rBxt 9.21
Gerede g@red@ 10.00
geredet g@red@t 59.45
geregelt g@reg@lt 7.32
geregnet g@regn@t 2.52
gerettet g@rEt@t 96.07
gerechnet g@rExn@t 14.53
gerecht g@rExt 11.50
gerechte g@rExt@ 1.93
gerechten g@rExt@n 2.76
gerechter g@rExt@r 1.61
gerechtfertigt g@rExtfErtIxt 1.77
Gerechtigkeit g@rExtIxkWt 25.43
geritzt g@rI=t 0.79
gerieben g@rib@n 0.79
gering g@rIN 3.46
geringe g@rIN@ 2.83
geringen g@rIN@n 2.20
geringer g@rIN@r 2.60
geringste g@rINst@ 10.08
geringsten g@rINst@n 6.85
Gerinnsel g@rInz@l 1.69
gerissen g@rIs@n 14.33
geriet g@rit 5.79
gerieten g@rit@n 1.81
geritten g@rIt@n 3.86
Gericht g@rIxt 42.52
Gerichte g@rIxt@ 4.45
gerichtet g@rIxt@t 10.20
gerichtliche g@rIxtlIx@ 0.83
gerollt g@rOlt 1.69
gerochen g@rOx@n 4.53
gerufen g@ruf@n 25.12
Geruch g@rux 21.81
gereizt g@rW=t 4.45
gereinigt g@rWnIxt 4.09
gereist g@rWst 12.36
gereicht g@rWxt 3.90
geschaffen g@S&f@n 34.33
geschaltet g@S&lt@t 1.10
geschah g@Sa 30.28
geschadet g@Sad@t 4.41
geschaut g@SBt 5.95
geschehe g@Se@ 1.81
geschehen g@Se@n 131.62
geschahen g@Se@n 0.91
Geschehnisse g@SenIs@ 1.18
Geschenk g@SENk 64.10
Geschenke g@SENk@ 17.28
Geschenken g@SENk@n 1.93
geschenkt g@SENkt 19.29
gescherzt g@SEr=t 1.02
geschieden g@Sid@n 11.06
Geschick g@SIk 3.50
Geschicklichkeit g@SIklIxkWt 0.79
geschickt g@SIkt 80.79
geschickte g@SIkt@ 0.75
geschickter g@SIkt@r 2.13
Geschirr g@SIr 5.04
geschissen g@SIs@n 3.94
geschieht g@Sit 41.46
Geschichte g@SIxt@ 211.27
Geschichten g@SIxt@n 51.34
geschlachtet g@Sl&xt@t 1.69
geschlafen g@Slaf@n 56.07
geschlagen g@Slag@n 47.21
geschleppt g@SlEpt 2.87
Geschlecht g@SlExt 6.46
Geschlechter g@SlExt@r 0.98
geschlichen g@SlIx@n 2.13
geschlossen g@SlOs@n 42.76
geschluckt g@SlUkt 4.88
geschleudert g@SlXd@rt 1.97
Geschmack g@Sm&k 22.95
geschmackvoll g@Sm&kfOl 0.94
geschmeckt g@SmEkt 6.18
geschmiedet g@Smid@t 1.65
geschminkt g@SmINkt 1.42
geschmiert g@Smirt 3.03
geschmissen g@SmIs@n 5.35
geschmolzen g@SmOl=@n 2.09
geschmuggelt g@SmUg@lt 1.85
geschmeidig g@SmWdIx 1.02
geschmeichelt g@SmWx@lt 3.31
geschnallt g@Sn&lt 1.81
geschnappt g@Sn&pt 18.39
geschnarcht g@Sn&rxt 0.91
geschnitzt g@SnI=t 1.77
geschnitten g@SnIt@n 15.51
geschoben g@Sob@n 2.48
geschockt g@SOkt 4.17
Geschosse g@SOs@ 0.98
geschossen g@SOs@n 39.80
gespalten g@Sp&lt@n 1.30
Gespann g@Sp&n 1.22
gespannt g@Sp&nt 9.33
gespart g@Spart 5.24
gespendet g@SpEnd@t 2.83
Gespenst g@SpEnst 4.06
Gespenster g@SpEnst@r 2.36
gesperrt g@SpErt 9.02
gespickt g@SpIkt 0.79
gespielt g@Spilt 50.63
gesponsert g@SpOnz@rt 1.73
gesprengt g@SprENt 3.74
gespritzt g@SprI=t 1.65
gesprochen g@SprOx@n 87.96
gesprungen g@SprUN@n 10.87
gespuckt g@SpUkt 2.44
gespeichert g@SpWx@rt 4.06
geschrieben g@Srib@n 76.50
geschrien g@Srin 4.84
geschrumpft g@SrUm+t 1.06
geschrubbt g@SrUpt 0.87
Geschrei g@SrW 7.01
Gestalt g@St&lt 10.43
gestalten g@St&lt@n 5.47
gestaltet g@St&lt@t 2.24
Gestaltung g@St&ltUN 0.83
Gestank g@St&Nk 9.33
gestand g@St&nt 1.38
gestarrt g@St&rt 0.83
gestartet g@St&rt@t 10.20
gestatte g@St&t@ 1.14
gestatten g@St&t@n 8.31
gestattet g@St&t@t 7.87
gestehe g@Ste@ 4.21
gestehen g@Ste@n 11.18
gesteckt g@StEkt 18.98
Gestell g@StEl 0.94
gestellt g@StElt 39.10
gestanden g@StEnd@n 12.05
gesteht g@Stet 2.28
gestiftet g@StIft@t 0.83
gestiegen g@Stig@n 8.03
gestillt g@StIlt 2.05
gestimmt g@StImt 3.43
gestopft g@StO+t 2.05
gestohlen g@Stol@n 80.71
gestolpert g@StOlp@rt 4.25
gestoppt g@StOpt 14.33
gestorben g@StOrb@n 89.02
gestoßen g@Stos@n 12.05
gestochen g@StOx@n 4.76
gestrandet g@Str&nd@t 1.73
gestreckt g@StrEkt 1.06
gestrickt g@StrIkt 1.34
gestritten g@StrIt@n 11.65
gestrichen g@StrIx@n 10.20
gestreift g@StrWft 1.42
gestreichelt g@StrWx@lt 0.83
gestunken g@StUNk@n 1.14
Gestein g@StWn 1.14
gesteuert g@StX@rt 1.85
geschuftet g@SUft@t 1.02
geschummelt g@SUm@lt 1.69
geschubst g@SUpst 2.05
Geschwader g@Svad@r 1.89
geschwiegen g@Svig@n 1.50
Geschwindigkeit g@SvIndIxkWt 14.53
geschwind g@SvInt 0.94
Geschwister g@SvIst@r 6.22
Geschwistern g@SvIst@rn 1.34
geschwollen g@SvOl@n 2.87
geschwommen g@SvOm@n 1.89
geschworen g@Svor@n 9.37
Geschworene g@Svor@n@ 2.17
Geschworenen g@Svor@n@n 8.15
geschweige g@SvWg@ 3.03
gescheit g@SWt 2.01
gescheitert g@SWt@rt 3.46
getanzt g@t&n=t 7.76
getankt g@t&Nkt 1.30
getarnt g@t&rnt 2.44
getan g@tan 341.75
getauft g@tBft 2.36
getauscht g@tBSt 3.43
getaucht g@tBxt 1.26
getestet g@tEst@t 10.91
getippt g@tIpt 1.30
getragen g@trag@n 15.35
getraut g@trBt 2.83
getrennt g@trEnt 29.33
getreten g@tret@n 14.37
Getriebe g@trib@ 2.80
getrieben g@trib@n 13.62
getroffen g@trOf@n 114.30
getrocknet g@trOkn@t 0.79
getrunken g@trUNk@n 33.07
Getreide g@trWd@ 2.24
geteilt g@tWlt 7.60
gewachsen g@v&ks@n 12.36
Gewalt g@v&lt 39.61
gewaltige g@v&ltIg@ 3.07
gewaltigen g@v&ltIg@n 2.68
gewaltiger g@v&ltIg@r 1.38
gewaltiges g@v&ltIg@s 1.38
gewaltig g@v&ltIx 6.73
gewann g@v&n 8.58
gewannen g@v&n@n 1.93
gewandelt g@v&nd@lt 0.98
gewandert g@v&nd@rt 1.02
gewandt g@v&nt 1.81
Gewand g@v&nt 1.85
gewarnt g@v&rnt 20.24
gewartet g@v&rt@t 46.54
gewaschen g@v&S@n 7.95
gewagt g@v)kt 5.12
Gewahrsam g@varzam 7.72
Gewebe g@veb@ 3.94
gewechselt g@vEks@lt 9.80
geweckt g@vEkt 9.06
gewendet g@vEnd@t 2.72
Gewehr g@ver 28.31
Gewehre g@ver@ 8.23
Gewehren g@ver@n 2.13
Gewerbe g@vErb@ 1.26
Gewerkschaft g@vErkS&ft 3.58
Gewerkschaften g@vErkS&ft@n 0.94
gewehrt g@vert 2.87
gewettet g@vEt@t 3.82
gewesen g@vez@n 183.55
gewickelt g@vIk@lt 2.09
Gewinn g@vIn 12.28
gewinne g@vIn@ 14.96
gewinnen g@vIn@n 103.27
Gewinner g@vIn@r 19.02
gewinnst g@vInst 11.18
gewinnt g@vInt 33.07
gewirkt g@vIrkt 3.11
gewisse g@vIs@ 21.38
Gewissen g@vIs@n 34.14
gewissenhaft g@vIs@nh&ft 1.50
Gewissens g@vIs@ns 0.91
gewisser g@vIs@r 7.40
gewissermaßen g@vIs@rmas@n 4.57
gewisses g@vIs@s 2.68
gewischt g@vISt 1.14
Gewitter g@vIt@r 4.33
gewidmet g@vItm@t 4.69
gewichen g@vIx@n 1.10
Gewicht g@vIxt 15.79
Gewichte g@vIxt@ 1.42
gewollt g@vOlt 13.39
gewonnen g@vOn@n 77.88
Gewohnheit g@vonhWt 4.69
Gewohnheiten g@vonhWt@n 2.72
gewohnt g@vont 18.70
geworden g@vOrd@n 133.75
geworfen g@vOrf@n 40.04
gewundert g@vUnd@rt 2.83
geweigert g@vWg@rt 1.73
geweint g@vWnt 14.80
geweiht g@vWt 2.32
geeignet g@Wgn@t 7.64
geeignete g@Wgn@t@ 1.42
geeigneten g@Wgn@t@n 1.54
geeinigt g@WnIxt 2.01
gesammelt g@z&m@lt 6.58
gesamte g@z&mt@ 29.29
gesamten g@z&mt@n 20.71
gesamtes g@z&mt@s 3.74
Gesang g@z&N 10.28
gesandt g@z&nt 4.21
Gesandten g@z&nt@n 0.79
Gesandter g@z&nt@r 0.75
gesagt g@zakt 887.87
Gesetz g@zE= 46.89
Gesetze g@zE=@ 15.24
Gesetzen g@zE=@n 2.52
Gesetzes g@zE=@s 5.51
Gesetzgebung g@zE=gebUN 0.91
gesetzlich g@zE=lIx 2.20
gesetzt g@zE=t 28.58
gesehen g@ze@n 650.69
gesegnet g@zegn@t 7.09
gesellen g@zEl@n 1.57
gesellig g@zElIx 1.06
Gesellschaft g@zElS&ft 51.66
Gesellschaften g@zElS&ft@n 1.30
gesellschaftlich g@zElS&ftlIx 0.98
gesellschaftliche g@zElS&ftlIx@ 1.22
gesellschaftlichen g@zElS&ftlIx@n 0.87
gesendet g@zEnd@t 9.41
gesenkt g@zENkt 0.87
gesehnt g@zent 0.87
gesessen g@zEs@n 12.24
gesiegt g@zikt 2.76
Gesindel g@zInd@l 3.86
Gesinnung g@zInUN 0.75
gesichert g@zIx@rt 15.67
Gesicht g@zIxt 231.07
Gesichter g@zIxt@r 18.86
Gesichtern g@zIxt@rn 2.99
gesichtet g@zIxt@t 4.96
gesoffen g@zOf@n 1.65
gesorgt g@zOrkt 9.57
gesungen g@zUN@n 13.62
gesunde g@zUnd@ 4.17
gesunden g@zUnd@n 3.86
gesundes g@zUnd@s 2.24
gesunken g@zUNk@n 4.29
gesund g@zUnt 45.87
Gesundheit g@zUnthWt 25.63
Gesuch g@zux 0.75
gesucht g@zuxt 60.99
gesaugt g@zXkt 0.87
gesunder g@zYnd@r 2.20
Gabe gab@ 15.67
Gabel gab@l 4.25
Gabeln gab@ln 1.57
gab gap 262.61
gar gar 564.08
Garten gart@n 36.10
Gas gas 28.58
Gasmasken gasm&sk@n 0.91
Gaspedal gaspedal 1.02
Gase gaz@ 0.83
Gage gaZ@ 1.42
Gouda gBda 0.79
Gaul gBl 1.85
Gauner gBn@r 9.09
gehe ge@ 377.22
gehen ge@n 1388.01
gehenlassen ge@nl&s@n 1.10
gebe geb@ 122.01
geben geb@n 497.46
Geber geb@r 1.10
gegen geg@n 353.95
Gegenangriff geg@n&ngrIf 1.34
Gegenden geg@nd@n 1.93
Gegenleistung geg@nlWstUN 5.71
Gegenschlag geg@nSlak 1.50
Gegenstand geg@nSt&nt 6.34
Gegend geg@nt 46.50
Gegenteil geg@ntWl 21.46
Gegenwart geg@nv&rt 23.50
gegeneinander geg@nWn&nd@r 4.61
Gegensatz geg@nz&= 12.36
gegenseitig geg@nzWtIx 36.46
Gegenseitigkeit geg@nzWtIxkWt 1.50
Gegner gegn@r 30.95
gegnerische gegn@rIS@ 0.79
gegnerischen gegn@rIS@n 0.83
Gegnern gegn@rn 1.26
Gegners gegn@rs 1.73
gelbe gElb@ 8.31
gelben gElb@n 7.95
gelber gElb@r 1.50
gelbes gElb@s 1.54
Gelder gEld@r 2.52
Geldes gEld@s 6.73
Gelb gElp 7.68
Geld gElt 622.78
gelten gElt@n 7.64
Geltung gEltUN 1.14
Gange gEN@ 4.92
Gene gen@ 12.21
Genen gen@n 1.34
Generation gen@r&=ion 10.35
Generationen gen@r&=ion@n 7.13
General gen@ral 85.16
Generaldirektor gen@raldirEktOr 0.91
Generals gen@rals 2.17
Generator gen@rator 6.46
Generatoren gen@rator@n 1.50
generell gen@rEl 2.72
Genetik genetIk 1.26
genetisch genetIS 3.74
genetische genetIS@ 3.90
genetischen genetIS@n 3.39
genetischer genetIS@r 0.87
genetisches genetIS@s 1.06
Genesis genezIs 1.02
Genf gEnf 1.57
Gangster gENst@r 25.12
Gangstern gENst@rn 1.85
Geometrie geometri 0.83
Gerber gErb@r 0.79
Guerilla gerIlja 0.94
gern gErn 358.95
gerne gErn@ 250.40
gehst gest 183.75
Geste gEst@ 6.46
Gesten gEst@n 1.65
gestern gEst@rn 192.21
Gestapo gestapo 2.32
gestrige gEstrIg@ 1.69
gestrigen gEstrIg@n 2.56
geht get 1389.39
Ghetto gEto 2.24
Gipfel gI+@l 5.04
Gift gIft 22.72
Gifte gIft@ 1.42
Giftgas gIftgas 1.02
giftige gIftIg@ 1.61
giftigen gIftIg@n 1.73
giftiger gIftIg@r 0.94
giftig gIftIx 2.83
gigantisch gig&ntIS 3.15
gigantische gig&ntIS@ 1.22
gigantischen gig&ntIS@n 1.57
gigantischer gig&ntIS@r 0.75
gilt gIlt 33.35
ging gIN 217.02
ginge gIN@ 15.00
gingen gIN@n 44.53
gingst gINst 5.43
Gips gIps 1.65
gibst gipst 61.34
gibt gipt 1624.47
Gier gir 4.25
Giraffe gir&f@ 1.10
gierige girIg@ 0.91
gieriger girIg@r 0.79
gierig girIx 4.57
gieße gis@ 1.14
gießen gis@n 2.60
gießt gist 2.17
Gitarre git&r@ 8.94
Gitarren git&r@n 1.14
Gitter gIt@r 7.72
Gittern gIt@rn 4.61
Gicht gIxt 0.79
Glatze gl&=@ 5.79
Glanz gl&n= 5.55
glatt gl&t 11.97
glatte gl&t@ 0.75
Glas glas 46.03
glaube glBb@ 621.95
glauben glBb@n 528.56
Glaubens glBb@ns 2.64
glaubhaft glBph&ft 3.39
glaubst glBpst 248.40
glaubt glBpt 132.52
glaubte glBpt@ 21.85
glaubten glBpt@n 10.35
glaubtest glBpt@st 1.61
glitzern glI=@rn 1.18
glitzert glI=@rt 0.79
Glieder glid@r 1.34
Glied glit 3.46
glotzen glO=@n 3.23
glotzt glO=t 6.77
globale global@ 3.62
globalen global@n 2.44
Globus globUs 1.18
Glocke glOk@ 12.95
Glocken glOk@n 6.93
Gloria gloria 9.02
glorreiche glorrWx@ 1.42
glorreichen glorrWx@n 1.42
glorreicher glorrWx@r 1.14
Glut glut 1.02
Gleis glWs 2.48
gleiten glWt@n 2.28
gleitet glWt@t 0.79
gleich glWx 450.53
gleichzeitig glWx=WtIx 26.14
gleiche glWx@ 74.37
gleichem glWx@m 1.10
gleichen glWx@n 50.91
gleicher glWx@r 2.64
gleichermaßen glWx@rmas@n 1.14
gleichberechtigt glWxb@rExtIxt 0.83
Gleichgewicht glWxg@vIxt 7.09
Gleichheit glWxhWt 1.10
gleicht glWxt 5.39
Gleichung glWxUN 2.52
Gleichungen glWxUN@n 1.46
Gleise glWz@ 0.91
Gleisen glWz@n 0.87
Gluck glYk 1.30
Gnade gnad@ 18.31
Gnaden gnad@n 6.06
gnadenlos gnad@nlos 2.13
goldene gOld@n@ 11.69
goldenen gOld@n@n 11.46
goldener gOld@n@r 1.26
goldenes gOld@n@s 2.40
Golf gOlf 14.17
Golfer gOlf@r 2.13
Golfplatz gOlfpl&= 3.74
Gold gOlt 48.03
Goldfisch gOltfIS 3.35
Goldfische gOltfIS@ 1.02
Goldmine gOltmin@ 1.38
Gondel gOnd@l 1.18
Gorilla gorIla 4.37
Gorillas gorIlas 3.07
Gott gOt 900.63
Goten got@n 0.75
Gottes gOt@s 67.25
Gottesdienst gOt@sdinst 1.85
gottverdammte gOtfErd&mt@ 3.58
gottverdammten gOtfErd&mt@n 2.64
gottverdammter gOtfErd&mt@r 1.38
gottverdammtes gOtfErd&mt@s 0.91
gottverlassenen gOtfErl&s@n@n 1.02
Gottheit gOthWt 1.50
Gramm gr&m 5.95
Grammophon gr&mofon 0.91
Granate gr&nat@ 4.96
Granaten gr&nat@n 3.19
grandios gr&ndios 2.68
grandiose gr&ndioz@ 0.79
Gratulation gr&tul&=ion 3.98
gratulieren gr&tulir@n 7.48
gratuliert gr&tulirt 1.02
Gravitation gr&vit&=ion 1.18
Grazie gra=i@ 1.50
Grabe grab@ 2.32
graben grab@n 18.66
Grades grad@s 2.80
Graf graf 10.04
Grafen graf@n 2.13
Grafik grafIk 0.91
Gral gral 5.39
Grab grap 42.84
Grabstein grapStWn 2.36
Gras gras 31.97
Grad grat 49.10
Grat grat 1.02
gratis gratIs 9.61
grau grB 6.73
graue grB@ 3.35
grauen grB@n 7.83
grauenvoll grB@nfOl 4.09
grauenvolle grB@nfOl@ 0.87
grauenhaft grB@nh&ft 3.70
grauenhafte grB@nh&ft@ 1.14
grauer grB@r 1.77
graues grB@s 1.14
grausam grBzam 13.90
grausame grBzam@ 4.29
grausamen grBzam@n 2.95
grausamer grBzam@r 1.73
grausames grBzam@s 1.38
Grausamkeit grBzamkWt 2.36
grell grEl 0.83
Grenze grEn=@ 29.29
Grenzen grEn=@n 18.23
grenzenlos grEn=@nlos 1.10
grenzenlosen grEn=@nloz@n 1.18
grenzt grEn=t 2.05
Griff grIf 26.02
griffen grIf@n 2.91
Grille grIl@ 1.54
Grillen grIl@n 8.03
grillt grIlt 1.50
grimmig grImIx 0.83
grinst grInst 2.17
Grippe grIp@ 5.16
Grieche grix@ 1.02
Griechen grix@n 5.35
Griechenland grix@nl&nt 6.26
griechische grixIS@ 2.87
griechischen grixIS@n 2.80
griechischer grixIS@r 0.75
grobe grob@ 3.82
Groll grOl 3.19
grollt grOlt 1.06
grob grop 9.09
groß gros 147.33
großziehen gros=i@n 2.40
großzuziehen gros=u=i@n 1.38
große gros@ 217.73
großem gros@m 7.05
Groschen grOS@n 1.61
großen gros@n 136.34
großes gros@s 107.37
großartige grosartIg@ 19.65
großartigen grosartIg@n 8.19
großartiger grosartIg@r 11.65
großartiges grosartIg@s 5.59
großartig grosartIx 199.22
großartigsten grosartIxst@n 0.79
Großaufnahme grosBfnam@ 1.38
Großbritannien grosbrit&ni@n 2.64
Großbritanniens grosbrit&ni@ns 0.79
Großvater grosf)t@r 42.09
Großvaters grosfat@rs 2.91
großgezogen grosg@=og@n 2.40
Großmaul grosmBl 4.61
Großmeister grosmWst@r 2.83
Großmutter grosmYt@r 35.12
Großstadt grosSt&t 1.81
Großteil grostWl 4.13
grotesk grotEsk 1.54
Grube grub@ 5.08
Gruben grub@n 0.91
Grunde grUnd@ 19.80
Grund grUnt 214.58
Grundlage grUntlag@ 3.86
Grundlagen grUntlag@n 2.60
grundlegende grUntleg@nd@ 1.14
grundlegend grUntleg@nt 1.02
grundlos grUntlos 3.86
Grundstein grUntStWn 1.22
Grundschule grUntSul@ 5.91
Grundsatz grUntz&= 2.13
grub grup 0.83
Gruppe grUp@ 47.80
Gruppen grUp@n 9.25
gruppieren grUpir@n 1.02
Gruß grus 4.72
gruselige gruz@lIg@ 1.81
gruseligen gruz@lIg@n 0.98
gruseliger gruz@lIg@r 1.61
gruseliges gruz@lIg@s 0.98
gruselig gruz@lIx 10.59
Greif grWf 8.50
greife grWf@ 3.19
greifen grWf@n 23.78
greifbar grWfbar 0.98
greifst grWfst 2.24
greift grWft 17.36
Greis grWs 0.98
großer gr|s@r 116.82
gucke gUk@ 3.82
gucken gUk@n 37.36
guckst gUkst 13.23
guckt gUkt 16.30
guckte gUkt@ 0.91
Gulden gUld@n 0.75
Gummi gUmi 3.11
Gummiband gUmib&nt 1.14
Gummis gUmis 1.02
Gunst gUnst 2.56
Gunsten gUnst@n 2.52
Gurgel gUrg@l 1.10
Gurke gUrk@ 1.89
Gurken gUrk@n 2.87
Gurt gUrt 2.83
Gurte gUrt@ 1.30
Guru guru 2.83
gut gut 2960.63
Gutachten gut&xt@n 2.09
gutzumachen gut=um&x@n 3.07
gute gut@ 466.44
gutem gut@m 7.05
guter gut@r 195.68
gutes gut@s 115.08
gutaussehende gutBsze@nd@ 1.50
gutaussehenden gutBsze@nd@n 1.06
gutaussehender gutBsze@nd@r 1.02
gutaussehend gutBsze@nt 1.73
gutgehen gutge@n 1.77
Guthaben guthab@n 0.91
gutheißen guthWs@n 0.98
gutmachen gutm&x@n 8.31
Gouverneur guvErn|r 14.57
Gouverneurs guvErn|rs 1.30
Geizhals gW=h&ls 0.75
geizig gW=Ix 2.52
Geier gW@r 6.10
Geige gWg@ 3.23
Geiger gWg@r 1.02
geil gWl 21.58
geile gWl@ 8.70
geilen gWl@n 1.73
geiler gWl@r 3.86
geiles gWl@s 2.91
Geißel gWs@l 1.30
Geist gWst 69.02
Geiste gWst@ 2.28
Geister gWst@r 41.26
Geistern gWst@rn 4.92
Geistes gWst@s 7.68
Geisteszustand gWst@s=uSt&nt 1.46
geisteskrank gWst@skr&Nk 2.56
geistige gWstIg@ 3.46
geistigen gWstIg@n 3.15
geistiger gWstIg@r 1.14
geistiges gWstIg@s 1.22
geistig gWstIx 7.05
geistliche gWstlIx@ 1.06
geistlichen gWstlIx@n 1.61
Geistlicher gWstlIx@r 1.10
geistreich gWstrWx 0.98
Geisel gWz@l 19.13
Geiseln gWz@ln 21.93
Geiselnahme gWz@lnam@ 2.28
Geysir gWzIr 3.90
Gymnastik gYmn&stIk 1.46
Gymnasium gYmnaziUm 1.73
Haft h&ft 7.36
haften h&ft@n 1.02
Haftbefehl h&ftb@fel 7.52
hacke h&k@ 1.22
hacken h&k@n 6.50
Hackbraten h&kbrat@n 1.77
Hackfleisch h&kflWS 2.72
hackst h&kst 0.91
hackt h&kt 1.89
Hall h&l 5.12
Halle h&l@ 8.94
Hallen h&l@n 2.17
halbe h&lb@ 44.45
halbem h&lb@m 1.69
halben h&lb@n 27.28
halber h&lb@r 7.68
halbes h&lb@s 10.43
halbieren h&lbir@n 1.61
halbiert h&lbirt 1.14
half h&lf 19.33
Halfter h&lft@r 0.79
Hallo h&lo 662.47
halb h&lp 47.76
Halbbruder h&lpbryd@r 1.06
Halbfinale h&lpfinal@ 1.02
halblang h&lpl&N 3.11
halbnackt h&lpn&kt 1.02
halbtot h&lptot 0.91
halbwegs h&lpveks 2.64
Hals h&ls 65.16
Halsabschneider h&ls&pSnWd@r 1.38
Halsband h&lsb&nt 4.02
Halskette h&lskEt@ 2.64
Halstuch h&lstux 1.02
hallt h&lt 0.94
Halt h&lt 403.95
halte h&lt@ 113.19
halten h&lt@n 310.68
Haltestelle h&lt@StEl@ 3.03
Haltung h&ltUN 7.40
Halluzination h&lu=in&=ion 2.44
Halluzinationen h&lu=in&=ion@n 5.32
halluziniert h&lu=inirt 0.98
Halunke h&lUNk@ 2.01
Halunken h&lUNk@n 2.36
Hammel h&m@l 0.79
Hammer h&m@r 19.29
Hamburg h&mbUrk 3.11
Hampelmann h&mp@lm&n 0.98
Hamster h&mst@r 3.62
Hang h&N 2.60
Handel h&nd@l 15.04
handele h&nd@l@ 0.83
handeln h&nd@ln 31.89
handelst h&nd@lst 2.36
handelt h&nd@lt 30.75
handelte h&nd@lt@ 2.95
handelten h&nd@lt@n 1.69
handle h&ndl@ 2.72
Handlung h&ndlUN 10.43
Handlungen h&ndlUN@n 5.63
Hangar h&Ngar 4.29
Hans h&ns 10.08
Hand h&nt 233.08
Handarbeit h&nt&rbWt 2.64
Handbremse h&ntbrEmz@ 0.75
Handvoll h&ntfOl 2.72
Handgelenk h&ntg@lENk 4.29
Handgelenke h&ntg@lENk@ 1.54
Handgranate h&ntgr&nat@ 1.22
Handgranaten h&ntgr&nat@n 1.06
handhaben h&nthab@n 1.77
Handlanger h&ntl&N@r 3.27
Handschrift h&ntSrIft 5.24
Handschuh h&ntSu 6.81
Handschuhe h&ntSu@ 7.24
Handschuhen h&ntSu@n 0.83
Handtasche h&ntt&S@ 7.99
Handtuch h&nttux 19.17
Handumdrehen h&ntUmdre@n 1.69
Handwerk h&ntvErk 3.07
Handwerker h&ntvErk@r 3.54
Hansen h&nz@n 1.50
Happen h&p@n 2.48
Harfe h&rf@ 1.02
harmlos h&rmlos 9.37
harmlose h&rmloz@ 2.52
harmlosen h&rmloz@n 1.38
harmloser h&rmloz@r 1.18
Harmonie h&rmoni 3.54
hart h&rt 100.63
harte h&rt@ 25.00
harten h&rt@n 15.43
hartes h&rt@s 3.66
hasse h&s@ 94.77
hassen h&s@n 48.94
Hasses h&s@s 0.79
Haschisch h&SIS 1.10
hast h&st 2772.94
hastig h&stIx 2.17
hat h&t 4412.54
habe hab@ 3663.49
haben hab@n 5060.71
Hades hadEs 2.40
Hafen haf@n 14.02
Haferbrei haf@rbrW 0.94
Hagel hag@l 0.79
Hagen hag@n 3.07
Haken hak@n 14.45
Hahn han 9.45
Habgier hapgir 1.30
habt hapt 402.30
Haar har 40.91
Haare har@ 56.58
Haaren har@n 13.39
Haarausfall harBsf&l 0.75
Harem harEm 0.94
Haarfarbe harf&rb@ 1.54
haargenau harg@nB 1.93
haarigen harIg@n 0.94
haariger harIg@r 0.79
haarig harIx 1.42
Haarschnitt harSnIt 3.50
Hase haz@ 7.21
Hasen haz@n 6.02
Hau hB 57.36
haue hB@ 3.58
hauen hB@n 25.43
Haube hBb@ 2.48
Haufen hBf@n 41.62
haufenweise hBf@nvWz@ 3.35
Haupt hBpt 4.49
Hauptdarsteller hBptdarStEl@r 2.95
Hauptfigur hBptfigur 0.98
Hauptfiguren hBptfigur@n 0.79
Hauptgewinn hBptg@vIn 1.42
Hauptquartier hBptkv&rtir 13.19
Hauptmann hBptm&n 18.54
Hauptrolle hBptrOl@ 4.88
Hauptrollen hBptrOl@n 0.98
Haus hBs 370.01
Hausverwalter hBsfErv&lt@r 1.46
Hausflur hBsflur 0.83
Hausfrau hBsfrB 4.57
Hausfrauen hBsfrB@n 1.61
Hausfriedensbruch hBsfrid@nsbrUx 1.06
Haushalt hBsh&lt 4.80
Haushalte hBsh&lt@ 1.30
Hausherr hBshEr 1.69
Hausmeister hBsmWst@r 8.94
haust hBst 5.39
Haustier hBstir 3.74
Haustiere hBstir@ 3.58
Haut hBt 61.89
haute hBt@ 2.24
Hautfarbe hBtf&rb@ 2.32
Hauch hBx 4.33
Hause hBz@ 381.08
Hauses hBz@s 13.82
hetzen hE=@n 3.07
hetzt hE=t 2.56
hebe heb@ 6.14
Hebel heb@l 5.08
heben heb@n 17.36
Heft hEft 1.93
Hefte hEft@ 1.73
heften hEft@n 0.83
heftige hEftIg@ 2.68
heftigen hEftIg@n 1.85
heftiger hEftIg@r 2.01
heftiges hEftIg@s 0.87
heftig hEftIx 9.65
hege heg@ 1.50
hegen heg@n 1.61
Heck hEk 3.66
Hecken hEk@n 0.75
Hexe hEks@ 27.52
Hexen hEks@n 5.59
Hexenjagd hEks@njakt 1.14
Hexerei hEks@rW 2.64
hegt hekt 1.81
Hektar hEktar 3.11
Hektik hEktIk 1.02
hektisch hEktIS 1.97
hell hEl 17.21
helle hEl@ 2.91
hellen hEl@n 3.31
Hehler hel@r 1.18
Heller hEl@r 11.18
helles hEl@s 1.65
Helden hEld@n 54.10
heldenhaft hEld@nh&ft 1.46
heldenhafte hEld@nh&ft@ 0.87
heldenhaften hEld@nh&ft@n 1.30
Heldentaten hEld@ntat@n 1.81
helfe hElf@ 45.55
halfen hElf@n 3.39
helfen hElf@n 483.33
Helfer hElf@r 4.76
Helium heliUm 0.94
Helm hElm 9.61
Helme hElm@ 0.94
Helms hElms 1.26
hellsten hElst@n 0.91
Held hElt 75.40
hellwach hElv&x 2.20
hellsehen hElze@n 0.91
Hellseher hElze@r 2.56
Hemden hEmd@n 5.08
Hemd hEmt 41.46
Hemmungen hEmUN@n 2.28
Henne hEn@ 0.79
Hennen hEn@n 0.79
Handicap hEndikEp 0.75
Henker hENk@r 8.62
Hengst hENst 3.46
Hebamme hep&m@ 1.10
Hepatitis hep&titIs 1.73
hebst hepst 1.85
hebt hept 10.00
her her 491.44
Heer her 4.17
Herr hEr 379.66
heran hEr&n 10.32
heranzukommen hEr&n=ukOm@n 1.22
herankommen hEr&nkOm@n 1.77
herab hEr&p 4.96
herablassend hEr&pl&s@nt 2.17
Herz hEr= 257.21
Herzanfall hEr=&nf&l 4.84
Herzen hEr=@n 75.20
Herzens hEr=@ns 9.41
Herzinfarkt hEr=Inf&rkt 11.14
herzlich hEr=lIx 12.36
herzliche hEr=lIx@ 1.14
herzliches hEr=lIx@s 2.13
herzlos hEr=los 3.27
Herzogin hEr=ogIn 3.62
Herzog hEr=ok 7.87
Herzschlag hEr=Slak 7.80
Herzstillstand hEr=StIlSt&nt 3.82
herzubringen her=ubrIN@n 1.18
herzustellen her=uStEl@n 10.04
Herren hEr@n 83.55
Herberge hErbErg@ 1.26
herauf hErBf 2.13
herbringen herbrIN@n 5.91
heraus hErBs 89.33
herausziehen hErBs=i@n 1.02
herauszubekommen hErBs=ub@kOm@n 0.91
herauszufinden hErBs=ufInd@n 34.17
herauszufordern hErBs=ufOrd@rn 1.77
herauszuholen hErBs=uhol@n 0.91
herauszukommen hErBs=ukOm@n 1.38
herausbekommen hErBsb@kOm@n 1.85
herausfand hErBsf&nt 2.87
herausfanden hErBsfEnd@n 0.94