Beta version
Word lists

German Subtlex CELEX (German)

German Subtlex CELEX (German)
Sources:
Brysbaert, M., Buchmeier, M., Conrad, M., Jacobs, A.M., Bölte, J., & Böhl, A. (2011). The word frequency effect: A review of recent developments and implications for the choice of frequency estimates in German. Experimental Psychology, 58, 412-424.Frequencies and orthography
Baayen, R Harald, Richard Piepenbrock, and H van Rijn (1993). CELEX. URL: http://celex.mpi.nlTranscription and orthography
This word list has 16998 words. |<   <<   >>   >|
&   )   +   =   a   b   B   d   e   E   f   g   h   i   I   j   J   k   l   m   n   o   O   p   q   r   S   s   t   u   U   v   W   x   X   z   Z   _   |  
Orthographic form Word as uploaded Frequency per million corpus words Gloss Part of speech Custom tags
beklaut b@klBt 2.24
bekloppt b@klOpt 2.91
bekleidet b@klWd@t 0.91
beknackt b@kn&kt 1.22
bekomme b@kOm@ 53.62
bekommen b@kOm@n 259.46
bekommst b@kOmst 40.71
bekommt b@kOmt 74.92
bekunden b@kUnd@n 1.10
bequem b@kvem 16.58
bequeme b@kvem@ 0.75
bequemer b@kvem@r 2.56
Belang b@l&N 1.06
belangen b@l&N@n 1.02
belanglos b@l&Nlos 1.18
belassen b@l&s@n 4.88
belasten b@l&st@n 5.16
belastet b@l&st@t 4.76
Belastung b@l&stUN 4.21
beladen b@lad@n 3.62
belagert b@lag@rt 1.54
Belagerung b@lag@rUN 1.89
Belege b@leg@ 0.79
belegen b@leg@n 2.09
Beleg b@lek 0.75
Belegschaft b@lekS&ft 1.18
belegt b@lekt 5.47
belebt b@lept 0.91
belehren b@ler@n 1.30
belehrt b@lert 0.75
Belieben b@lib@n 1.30
beliebige b@libIg@ 1.14
beliebt b@lipt 14.96
beliebte b@lipt@ 1.57
beliebten b@lipt@n 1.22
beliebter b@lipt@r 1.38
beliebteste b@lipt@st@ 1.93
beliebtesten b@lipt@st@n 1.14
belohnen b@lon@n 3.70
belohnt b@lont 6.61
Belohnung b@lonUN 27.84
beleidigen b@lWdIg@n 8.58
beleidigend b@lWdIg@nt 2.17
Beleidigung b@lWdIgUN 5.95
Beleidigungen b@lWdIgUN@n 1.69
beleidigst b@lWdIxst 1.65
beleidigt b@lWdIxt 14.76
beleidigte b@lWdIxt@ 0.91
beleuchten b@lXxt@n 1.26
beleuchtet b@lXxt@t 2.28
beleuchteten b@lXxt@t@n 1.54
Beleuchtung b@lXxtUN 4.84
belogen b@l|g@n 10.04
bemannt b@m&nt 1.18
bemalen b@mal@n 0.94
bemalt b@malt 1.18
bemerke b@mErk@ 0.94
bemerken b@mErk@n 10.51
bemerkenswert b@mErk@nsvert 4.96
bemerkenswerte b@mErk@nsvert@ 1.65
bemerkenswerter b@mErk@nsvert@r 1.14
bemerkst b@mErkst 1.10
bemerkt b@mErkt 35.28
bemerkte b@mErkt@ 5.47
bemerkten b@mErkt@n 1.30
Bemerkung b@mErkUN 4.49
Bemerkungen b@mErkUN@n 2.28
bemitleide b@mItlWd@ 1.06
bemitleiden b@mItlWd@n 1.57
benannt b@n&nt 5.28
benachbarten b@n&xbart@n 1.06
benahm b@nam 1.61
benachrichtigen b@naxrIxtIg@n 4.57
benachrichtigt b@naxrIxtIxt 2.64
benebelt b@neb@lt 1.61
benehme b@nem@ 1.77
benehmen b@nem@n 23.50
benehmt b@nemt 4.53
benennen b@nEn@n 1.97
benimmst b@nImst 7.76
benimmt b@nImt 7.09
benommen b@nOm@n 6.30
benutzen b@nU=@n 120.00
benutzt b@nU=t 81.50
benutzten b@nU=t@n 6.77
beneide b@nWd@ 5.16
beneiden b@nWd@n 1.73
beneidet b@nWd@t 1.06
benutze b@nY=@ 14.92
benutzte b@nY=t@ 10.16
Benutzung b@nY=UN 1.65
beobachte b@ob&xt@ 7.36
beobachten b@ob&xt@n 25.87
beobachtest b@ob&xt@st 1.81
beobachtet b@ob&xt@t 29.73
beobachtete b@ob&xt@t@ 2.95
Beobachtung b@ob&xtUN 4.57
Beobachtungen b@ob&xtUN@n 1.54
beraten b@rat@n 4.33
Berater b@rat@r 8.94
Beratung b@ratUN 2.40
berauben b@rBb@n 1.30
beraubt b@rBpt 4.76
berauschend b@rBS@nt 0.94
bereden b@red@n 5.91
berechenbar b@rEx@nbar 1.10
berechne b@rExn@ 1.30
berechnen b@rExn@n 6.46
berechnet b@rExn@t 2.76
Berechnung b@rExnUN 1.50
Berechnungen b@rExnUN@n 4.92
Berechtigung b@rExtIgUN 0.98
berechtigt b@rExtIxt 2.72
berechtigte b@rExtIxt@ 0.87
Bericht b@rIxt 41.46
Berichte b@rIxt@ 17.64
berichten b@rIxt@n 34.10
berichtet b@rIxt@t 9.06
berichtete b@rIxt@t@ 1.97
Berichterstattung b@rIxtErSt&tUN 1.06
beruhen b@ru@n 2.32
Beruf b@ruf 32.76
Berufe b@ruf@ 1.18
berufen b@ruf@n 3.46
beruflich b@ruflIx 9.06
berufliche b@ruflIx@ 1.30
beruflichen b@ruflIx@n 1.34
Berufung b@rufUN 5.51
beruhigen b@ruIg@n 55.67
beruhigend b@ruIg@nt 3.82
beruhigst b@ruIxst 0.87
beruhigt b@ruIxt 24.41
beruht b@rut 4.88
beruhte b@rut@ 0.75
bereinigen b@rWnIg@n 2.13
bereinigt b@rWnIxt 1.42
bereit b@rWt 298.95
bereite b@rWt@ 10.08
bereiten b@rWt@n 21.38
bereitest b@rWt@st 2.32
bereitet b@rWt@t 16.85
bereitete b@rWt@t@ 2.01
bereithalten b@rWth&lt@n 6.18
bereitwillig b@rWtvIlIx 0.83
Bereich b@rWx 25.71
Bereiche b@rWx@ 3.03
Bereichen b@rWx@n 2.09
bereichern b@rWx@rn 0.91
bereisen b@rWz@n 1.02
bereue b@rX@ 6.38
bereuen b@rX@n 15.67
bereust b@rXst 3.43
bereut b@rXt 3.39
beschaffen b@S&f@n 8.74
Beschaffenheit b@S&f@nhWt 1.02
beschafft b@S&ft 2.28
beschatten b@S&t@n 2.32
beschattet b@S&t@t 1.42
beschert b@Sert 2.60
beschimpfen b@SIm+@n 1.77
beschimpft b@SIm+t 2.52
beschießen b@Sis@n 1.18
beschlossen b@Sl/s@n 21.58
beschlagen b@Slag@n 0.87
beschlagnahme b@Slaknam@ 0.75
beschlagnahmen b@Slaknam@n 2.20
beschlagnahmt b@Slaknamt 7.40
beschließen b@Slis@n 1.50
beschließt b@Slist 1.57
beschleunigen b@SlXnIg@n 6.06
beschleunigt b@SlXnIxt 3.27
beschleunigte b@SlXnIxt@ 1.14
beschmutzen b@SmU=@n 0.91
beschmutzt b@SmU=t 1.97
beschnitten b@SnIt@n 1.38
beschossen b@SOs@n 3.78
besprachen b@Spr)x@n 0.87
besprechen b@SprEx@n 26.18
Besprechung b@SprExUN 8.86
Besprechungen b@SprExUN@n 0.75
besprochen b@SprOx@n 9.37
beschrieben b@Srib@n 6.73
beschrieb b@Srip 1.85
beschreibe b@SrWb@ 1.22
beschreiben b@SrWb@n 12.76
Beschreibung b@SrWbUN 7.36
beschreibt b@SrWpt 3.50
Bestandsaufnahme b@St&n=Bfnam@ 0.75
bestanden b@St&nd@n 14.02
bestand b@St&nt 11.58
Bestandteil b@St&nttWl 2.20
Bestandteile b@St&nttWl@ 1.06
bestatten b@St&t@n 1.02
Bestattung b@St&tUN 1.10
bestehe b@Ste@ 7.05
bestehen b@Ste@n 17.09
Besteck b@StEk 2.09
bestelle b@StEl@ 3.23
bestellen b@StEl@n 19.06
bestehlen b@Stel@n 2.05
bestellst b@StElst 1.50
bestellt b@StElt 23.66
bestellte b@StElt@ 3.58
Bestellung b@StElUN 6.97
Bestellungen b@StElUN@n 2.09
bestehst b@Stest 2.80
besteht b@Stet 40.71
bestechen b@StEx@n 6.34
Bestechung b@StExUN 3.11
bestiegen b@Stig@n 0.79
bestiehlt b@Stilt 0.83
bestimme b@StIm@ 3.19
bestimmen b@StIm@n 18.66
bestimmst b@StImst 1.02
bestimmt b@StImt 243.91
bestimmte b@StImt@ 13.70
bestimmten b@StImt@n 16.10
bestimmter b@StImt@r 1.54
bestimmtes b@StImt@s 7.76
Bestimmung b@StImUN 10.47
Bestimmungen b@StImUN@n 1.22
bestohlen b@Stol@n 2.68
bestochen b@StOx@n 3.03
bestrafe b@Straf@ 2.28
bestrafen b@Straf@n 10.87
bestrafst b@Strafst 0.75
bestraft b@Straft 30.63
Bestrafung b@StrafUN 5.24
Bestrahlung b@StralUN 0.98
bestreite b@StrWt@ 0.87
bestreiten b@StrWt@n 2.52
bestreitet b@StrWt@t 1.06
besteigen b@StWg@n 2.36
beschuldige b@SUldIg@ 1.65
beschuldigen b@SUldIg@n 6.18
Beschuldigungen b@SUldIgUN@n 0.75
beschuldigst b@SUldIxst 1.50
beschuldigt b@SUldIxt 6.97
beschuldigte b@SUldIxt@ 2.13
beschwere b@Sver@ 1.65
beschweren b@Sver@n 8.46
Beschwerde b@Sverd@ 3.54
Beschwerden b@Sverd@n 4.76
beschwerst b@Sverst 1.06
beschwert b@Svert 6.22
beschwipst b@SvIpst 0.98
bescheiden b@SWd@n 5.43
bescheidene b@SWd@n@ 1.26
bescheidenen b@SWd@n@n 1.46
bescheidener b@SWd@n@r 1.26
Bescheidenheit b@SWd@nhWt 2.40
Bescheid b@SWt 72.21
bescheuert b@SX@rt 16.18
bescheuerte b@SX@rt@ 2.17
bescheuerten b@SX@rt@n 2.17
bescheuerter b@SX@rt@r 1.50
bescheuertes b@SX@rt@s 0.83
Beton b@tOn 2.91
betonen b@ton@n 3.70
betont b@tont 2.17
Betonung b@tonUN 1.10
Betracht b@tr&xt 7.36
betrachte b@tr&xt@ 13.19
betrachten b@tr&xt@n 14.65
betrachtest b@tr&xt@st 1.06
betrachtet b@tr&xt@t 11.58
betrachtete b@tr&xt@t@ 1.02
betraf b@traf 1.50
betragen b@trag@n 1.42
Betrag b@trak 5.20
betrat b@trat 1.97
betrauern b@trB@rn 0.83
betreffen b@trEf@n 2.72
betreffend b@trEf@nt 2.01
betrete b@tret@ 1.85
betreten b@tret@n 15.16
betrieben b@trib@n 2.48
betrifft b@trIft 24.49
betrinken b@trINk@n 2.83
Betrieb b@trip 12.24
betritt b@trIt 4.17
betroffen b@trOf@n 6.34
betroffenen b@trOf@n@n 1.54
betrog b@trok 1.38
Betrug b@truk 10.28
betrunken b@trUNk@n 39.73
betrunkene b@trUNk@n@ 2.40
betrunkenen b@trUNk@n@n 3.46
betrunkener b@trUNk@n@r 2.13
betreibe b@trWb@ 1.10
betreiben b@trWb@n 7.83
betreibt b@trWpt 2.68
betreut b@trXt 1.14
Betreuung b@trXUN 1.22
betrogen b@tr|g@n 21.06
beteiligen b@tWlIg@n 2.52
Beteiligung b@tWlIgUN 4.21
beteiligt b@tWlIxt 16.77
beunruhigen b@UnruIg@n 3.19
beunruhigend b@UnruIg@nt 3.82
beunruhigt b@UnruIxt 10.98
beurlaubt b@urlBpt 0.98
beurteile b@UrtWl@ 0.91
beurteilen b@UrtWl@n 8.66
beurteilt b@UrtWlt 2.01
Beurteilung b@UrtWlUN 3.35
bewaffnen b@v&fn@n 1.02
bewaffnet b@v&fn@t 12.13
bewaffnete b@v&fn@t@ 4.76
bewaffneten b@v&fn@t@n 4.17
bewachst b@v&kst 0.83
bewache b@v&x@ 1.54
bewachen b@v&x@n 8.74
bewacht b@v&xt 11.73
bewahrst b@v)rst 1.02
bewahre b@var@ 4.80
bewahren b@var@n 22.76
bewahrt b@vart 7.01
bewahrte b@vart@ 1.02
bewege b@veg@ 7.01
bewegen b@veg@n 84.73
bewegend b@veg@nt 2.28
Bewegung b@vegUN 87.80
Bewegungen b@vegUN@n 11.54
beweglich b@veklIx 1.42
bewegst b@vekst 5.35
bewegt b@vekt 64.57
bewegte b@vekt@ 3.58
bewegten b@vekt@n 2.09
bewerbe b@vErb@ 1.26
bewerben b@vErb@n 3.19
Bewerber b@vErb@r 2.44
Bewerbung b@vErbUN 2.52
Bewerbungen b@vErbUN@n 0.94
bewerfen b@vErf@n 1.34
bewerten b@vert@n 2.01
bewertet b@vert@t 1.54
bewilligen b@vIlIg@n 0.94
bewilligt b@vIlIxt 1.73
bewirken b@vIrk@n 3.94
bewirkt b@vIrkt 4.25
bewies b@vis 1.06
bewiesen b@viz@n 16.10
Bewohner b@von@r 7.44
Bewohnern b@von@rn 0.79
bewohnt b@vont 1.54
beworben b@vOrb@n 3.27
beworfen b@vOrf@n 1.14
bewundere b@vUnd@r@ 10.28
Bewunderer b@vUnd@r@r 0.75
bewundern b@vUnd@rn 5.47
bewunderst b@vUnd@rst 0.75
bewundert b@vUnd@rt 6.73
bewunderte b@vUnd@rt@ 1.26
Bewunderung b@vUnd@rUN 1.73
Beweis b@vWs 64.85
beweist b@vWst 12.56
Beweise b@vWz@ 51.46
beweisen b@vWz@n 53.15
beeile b@Wl@ 4.49
beeilen b@Wl@n 31.58
beeilst b@Wlst 1.89
Beeilung b@WlUN 28.62
beeindrucken b@WndrUk@n 9.17
beeindruckende b@WndrUk@nd@ 2.09
beeindruckender b@WndrUk@nd@r 1.69
beeindruckend b@WndrUk@nt 18.15
beeindruckt b@WndrUkt 21.73
beeinflussen b@WnflUs@n 10.95
Besatzung b@z&=UN 9.49
besagen b@zag@n 2.64
besagt b@zakt 6.69
besagte b@zakt@ 1.77
besagten b@zakt@n 1.46
besaß b@zas 4.72
besaufen b@zBf@n 2.60
besetzen b@zE=@n 4.37
besetzt b@zE=t 11.42
besetzte b@zE=t@ 1.38
besetzten b@zE=t@n 1.02
Besetzung b@zE=UN 5.43
besessen b@zEs@n 19.57
Besitz b@zI= 36.14
besitze b@zI=@ 6.22
besitzen b@zI=@n 16.18
Besitzer b@zI=@r 18.19
Besitzers b@zI=@rs 0.75
besitzt b@zI=t 19.49
besiege b@zig@ 0.98
besiegelt b@zig@lt 2.28
besiegen b@zig@n 22.80
besiegst b@zikst 1.18
besiegt b@zikt 17.28
besiegte b@zikt@ 2.17
besiegten b@zikt@n 0.94
besingen b@zIN@n 0.91
Besinnung b@zInUN 1.50
besichtigen b@zIxtIg@n 2.32
besoffen b@zOf@n 9.25
besoffene b@zOf@n@ 0.75
besoffenen b@zOf@n@n 0.75
besoffener b@zOf@n@r 1.06
besonnen b@zOn@n 0.83
besondere b@zOnd@r@ 16.81
besonderen b@zOnd@r@n 15.00
besonderer b@zOnd@r@r 8.58
Besonderheit b@zOnd@rhWt 0.79
besonders b@zOnd@rs 98.11
besorge b@zOrg@ 9.92
besorgen b@zOrg@n 50.55
Besorgungen b@zOrgUN@n 1.93
Besorgnis b@zOrknIs 3.07
besorgst b@zOrkst 6.02
besorgt b@zOrkt 50.91
besorgte b@zOrkt@ 2.87
besorgter b@zOrkt@r 0.87
Besuch b@zux 51.58
besuche b@zux@ 11.22
besuchen b@zux@n 48.11
Besucher b@zux@r 12.87
Besuchern b@zux@rn 0.91
Besuches b@zux@s 0.87
besuchst b@zuxst 3.39
besucht b@zuxt 22.52
besuchte b@zuxt@ 5.08
besuchten b@zuxt@n 4.25
beseitige b@zWtIg@ 1.10
beseitigen b@zWtIg@n 8.23
Beseitigung b@zWtIgUN 0.94
beseitigt b@zWtIxt 5.87
bade bad@ 1.42
Badeanzug bad@&n=uk 2.09
Badezimmer bad@=Im@r 17.60
Badehose bad@hoz@ 1.54
Bademantel bad@mEnt@l 3.03
baden bad@n 11.77
badet bad@t 1.50
Badewanne bad@v&n@ 7.24
Bahn ban 10.51
Bahnen ban@n 1.97
Bahnhof banhof 20.43
Bahnsteig banStWk 1.65
Bar bar 53.07
Bahre bar@ 1.77
barfuß barfus 2.60
Bargeld bargElt 9.29
Barkeeper barkip@r 4.45
Barmann barm&n 1.34
Bars bars 3.35
Barsch barS 1.14
Bart bart 67.17
Basketball bask@tb&l 6.58
Bad bat 41.06
bat bat 36.30
baten bat@n 3.62
Base baz@ 6.85
Basis bazIs 17.13
Bau bB 14.25
Bauarbeiter bB&rbWt@r 1.65
baue bB@ 6.89
bauen bB@n 42.88
Bauer bB@r 66.89
Bauern bB@rn 13.35
Bauernhof bB@rnhof 2.13
Bauers bB@rs 2.76
Baum bBm 36.93
baumeln bBm@ln 0.91
Baumes bBm@s 1.77
Baumstamm bBmSt&m 0.83
Baumwolle bBmvOl@ 2.36
Bauplan bBplan 0.83
baust bBst 3.98
Baustelle bBStEl@ 2.76
baut bBt 13.78
baute bBt@ 5.00
bauten bBt@n 7.21
Bauunternehmer bBUnt@rnem@r 1.34
Bauch bBx 32.64
Bauchnabel bBxnab@l 1.34
Bauchschmerzen bBxSmEr=@n 2.40
Bauchweh bBxve 1.02
Audienz BdiEn= 1.97
Beben beb@n 3.35
Baby bebi 295.01
Babys bebis 20.32
Becken bEk@n 4.13
Ballen bEl@n 1.06
bellen bEl@n 8.19
Belgien bElgi@n 3.15
Belgrad bElgrat 1.46
bellt bElt 4.37
Benzin bEn=in 24.45
Bengel bEN@l 4.88
Beeren ber@n 1.50
Berge bErg@ 17.60
Bergen bErg@n 15.95
Berges bErg@s 3.19
Bergung bErgUN 1.02
Berg bErk 29.61
bergab bErk&p 3.27
bergauf bErkBf 1.06
Bergmann bErkm&n 0.94
Bergwerk bErkvErk 1.73
Berlin bErlin 17.13
Berliner bErlin@r 1.57
besser bEs@r 822.08
bessere bEs@r@ 36.77
besserem bEs@r@m 0.94
besseren bEs@r@n 22.56
besserer bEs@r@r 9.76
bessern bEs@rn 2.40
bessert bEs@rt 1.26
Besserung bEs@rUN 3.03
Besserwisser bEs@rvIs@r 1.18
Baseball besbol 9.61
beste bEst@ 195.91
bestem bEst@m 0.94
besten bEst@n 145.20
bestenfalls bEst@nf&ls 2.36
bestens bEst@ns 20.75
bester bEst@r 31.38
Bestie bEsti@ 13.47
Bestien bEsti@n 3.39
Bett bEt 239.93
Beta bet& 2.44
bete bet@ 12.21
betteln bEt@ln 6.77
bettelt bEt@lt 1.42
bettelte bEt@lt@ 1.42
beten bet@n 24.84
Betten bEt@n 6.26
Bettes bEt@s 0.91
betest bet@st 2.17
betet bet@t 6.58
betete bet@t@ 2.91
beteten bet@t@n 1.65
bettle bEtl@ 0.83
Bettler bEtl@r 5.20
Becher bEx@r 6.18
Besen bez@n 5.28
Besenstiel bez@nStil 1.69
auf Bf 5341.63
aufziehen Bf=i@n 4.76
aufzuziehen Bf=u=i@n 2.01
aufzubewahren Bf=ub@var@n 1.10
aufzubauen Bf=ubB@n 7.24
aufzubrechen Bf=ubrEx@n 1.73
aufzubringen Bf=ubrIN@n 1.81
aufzudecken Bf=udEk@n 1.30
aufzufallen Bf=uf&l@n 0.94
aufzugeben Bf=ugeb@n 8.23
aufzuhalten Bf=uh&lt@n 17.28
aufzuheben Bf=uheb@n 1.93
aufzuheitern Bf=uhWt@rn 1.14
Aufzug Bf=uk 13.15
aufzumachen Bf=um&x@n 1.02
aufzumuntern Bf=umUnt@rn 1.02
aufzunehmen Bf=unem@n 9.33
aufzupassen Bf=up&s@n 6.02
aufzuregen Bf=ureg@n 1.85
aufzureißen Bf=urWs@n 1.30
aufzuschreiben Bf=uSrWb@n 0.98
aufzustehen Bf=uSte@n 5.20
aufzustellen Bf=uStEl@n 1.65
aufzutauchen Bf=utBx@n 2.40
aufzutreten Bf=utret@n 1.69
aufzutreiben Bf=utrWb@n 2.40
aufzuwachsen Bf=uv&ks@n 1.10
aufzuwachen Bf=uv&x@n 2.20
aufzuwecken Bf=uvEk@n 0.75
aufzusuchen Bf=uzux@n 1.18
aufzwingen Bf=vIN@n 0.91
aufzeigen Bf=Wg@n 1.22
aufzeichnen Bf=Wxn@n 1.18
Aufzeichnung Bf=WxnUN 5.59
Aufzeichnungen Bf=WxnUN@n 10.67
aufbewahren Bfb@var@n 3.58
aufbewahrt Bfb@vart 10.28
Aufbau BfbB 3.39
aufbauen BfbB@n 9.53
aufbaut BfbBt 1.22
aufbleiben BfblWb@n 1.54
aufbrechen BfbrEx@n 20.28
aufbringen BfbrIN@n 3.11
Aufbruch BfbrUx 2.99
aufdecken BfdEk@n 2.52
aufdrehen Bfdre@n 1.06
aufdringlich BfdrINlIx 2.64
Aufenthalt BfEnth&lt 6.46
auferlegen BfErleg@n 0.83
auferlegt BfErlekt 1.38
auferstanden BfErSt&nd@n 2.32
auferstehen BfErSte@n 5.20
Auferstehung BfErSteUN 3.11
aufessen BfEs@n 2.83
auffallen Bff&l@n 7.64
auffangen Bff&N@n 1.46
Auffassung Bff&sUN 1.85
Auffahrt Bffart 2.20
auffiel Bffil 1.46
auffliegen Bfflig@n 3.46
auffordern BffOrd@rn 1.57
Aufforderung BffOrd@rUN 0.87
auffressen BffrEs@n 2.60
auffrischen BffrIS@n 2.52
aufgezogen Bfg@=og@n 5.39
aufgezwungen Bfg@=vUN@n 1.10
aufgezeichnet Bfg@=Wxn@t 4.33
aufgebaut Bfg@bBt 11.46
aufgeblasen Bfg@blaz@n 0.87
aufgeblasener Bfg@blaz@n@r 0.83
aufgebracht Bfg@br&xt 6.54
aufgebraucht Bfg@brBxt 2.05
aufgebrochen Bfg@brOx@n 3.62
aufgedeckt Bfg@dEkt 1.65
aufgedreht Bfg@dret 2.13
aufgefallen Bfg@f&l@n 21.18
aufgefangen Bfg@f&N@n 1.65
aufgeflogen Bfg@flog@n 2.99
aufgefordert Bfg@fOrd@rt 2.52
aufgefressen Bfg@frEs@n 1.69
aufgefunden Bfg@fUnd@n 3.82
aufgegangen Bfg@g&N@n 2.76
aufgegabelt Bfg@gab@lt 1.69
aufgegeben Bfg@geb@n 21.69
aufgegessen Bfg@gEs@n 2.83
aufgegriffen Bfg@grIf@n 1.85
aufgehalten Bfg@h&lt@n 12.84
aufgehetzt Bfg@hE=t 1.46
aufgehoben Bfg@hob@n 10.51
aufgekreuzt Bfg@krX=t 0.79
aufgelegt Bfg@lekt 6.42
aufgelesen Bfg@lez@n 1.34
aufgelistet Bfg@lIst@t 0.75
aufgemacht Bfg@m&xt 6.18
aufgenommen Bfg@nOm@n 29.61
aufgeregt Bfg@rekt 27.28
aufgerissen Bfg@rIs@n 4.37
aufgerufen Bfg@ruf@n 1.65
aufgeschlagen Bfg@Slag@n 1.61
aufgeschlitzt Bfg@SlI=t 2.56
aufgeschlossen Bfg@SlOs@n 1.30
aufgeschmissen Bfg@SmIs@n 1.69
aufgeschnappt Bfg@Sn&pt 1.54
aufgeschnitten Bfg@SnIt@n 1.61
aufgespießt Bfg@Spist 1.89
aufgeschrieben Bfg@Srib@n 6.14
aufgestanden Bfg@St&nd@n 10.59
aufgestellt Bfg@StElt 4.49
aufgestiegen Bfg@Stig@n 2.64
aufgetaucht Bfg@tBxt 17.32
aufgetragen Bfg@trag@n 3.19
aufgetreten Bfg@tret@n 1.93
aufgetrieben Bfg@trib@n 1.57
aufgeteilt Bfg@tWlt 3.50
aufgewachsen Bfg@v&ks@n 14.10
aufgewacht Bfg@v&xt 14.76
aufgeweckt Bfg@vEkt 3.58
aufgesetzt Bfg@zE=t 2.52
aufgesucht Bfg@zuxt 1.10
Aufgabe Bfgab@ 57.40
Aufgaben Bfgab@n 13.54
aufgab Bfgap 1.26
aufgehen Bfge@n 2.91
aufgebe Bfgeb@ 1.38
aufgeben Bfgeb@n 63.39
aufgeht Bfget 3.70
aufging BfgIN 1.10
aufgibst Bfgipst 2.24
aufgibt Bfgipt 2.72
aufhalte Bfh&lt@ 0.94
aufhalten Bfh&lt@n 67.05
aufheben Bfheb@n 7.60
Aufhebens Bfheb@ns 1.10
aufholen Bfhol@n 2.05
aufheitern BfhWt@rn 2.99
aufkommen BfkOm@n 2.76
aufkreuzen BfkrX=@n 1.46
aufkreuzt BfkrX=t 0.98
aufladen Bflad@n 2.20
Auflage Bflag@ 1.61
Auflagen Bflag@n 0.94
Auflauf BflBf 0.98
aufleben Bfleb@n 0.79
auflegen Bfleg@n 9.21
auflockern BflOk@rn 0.94
aufmachen Bfm&x@n 28.54
aufmachst Bfm&xst 1.69
aufmacht Bfm&xt 1.46
Aufmachung Bfm&xUN 1.22
aufmerksam BfmErkzam 13.94
Aufmerksamkeit BfmErkzamkWt 28.23
aufmuntern BfmUnt@rn 2.60
Aufmunterung BfmUnt@rUN 1.61
aufnahm Bfnam 1.38
Aufnahme Bfnam@ 50.40
Aufnahmen Bfnam@n 27.72
aufnehme Bfnem@ 0.94
aufnehmen Bfnem@n 24.10
aufnimmt BfnImt 2.40
aufpasse Bfp&s@ 0.98
aufpassen Bfp&s@n 48.07
Aufpasser Bfp&s@r 1.06
Aufprall Bfpr&l 2.99
aufregen Bfreg@n 7.64
aufregende Bfreg@nd@ 4.84
aufregenden Bfreg@nd@n 1.46
aufregender Bfreg@nd@r 2.95
aufregend Bfreg@nt 22.09
aufregendste Bfreg@ntst@ 1.14
Aufregung BfregUN 20.83
aufregst Bfrekst 0.98
aufregt Bfrekt 2.17
aufrecht BfrExt 8.39
aufrechtzuerhalten BfrExt=uErh&lt@n 1.06
aufrechterhalten BfrExtErh&lt@n 1.89
aufrichtige BfrIxtIg@ 0.79
aufrichtiger BfrIxtIg@r 0.98
aufrichtiges BfrIxtIg@s 0.98
aufrichtig BfrIxtIx 9.45
Aufrichtigkeit BfrIxtIxkWt 1.81
Aufruf Bfruf 3.86
aufrufen Bfruf@n 1.14
Aufruhr Bfrur 5.28
aufreißen BfrWs@n 3.94
aufreißt BfrWst 0.91
aufschlagen BfSlag@n 2.01
Aufschlag BfSlak 3.23
aufschlitzen BfSlI=@n 2.48
aufschließen BfSlis@n 0.79
aufschneiden BfSnWd@n 2.48
aufspringen BfSprIN@n 0.83
Aufschrift BfSrIft 1.06
Aufschrei BfSrW 2.13
aufschreiben BfSrWb@n 5.83
Aufstand BfSt&nt 7.56
aufstehe BfSte@ 1.02
aufstehen BfSte@n 34.41
aufstellen BfStEl@n 8.54
Aufstellung BfStElUN 2.56
aufsteht BfStet 1.77
Aufstieg BfStik 5.87
aufsteigen BfStWg@n 2.99
aufsteigt BfStWkt 0.79
Aufschub BfSup 1.61
auftanken Bft&Nk@n 0.98
auftauen BftB@n 0.83
auftauche BftBx@ 1.14
auftauchen BftBx@n 16.97
auftauchst BftBxst 1.85
auftaucht BftBxt 13.54
auftauchte BftBxt@ 2.95
auftauchten BftBxt@n 1.14
auftischen BftIS@n 0.94
auftragen Bftrag@n 0.87
Auftrag Bftrak 47.09
Auftraggeber Bftrakgeb@r 2.76
auftreten Bftret@n 8.54
Auftritt BftrIt 19.65
Auftritte BftrIt@ 2.24
auftreiben BftrWb@n 4.76
aufteilen BftWl@n 4.53
aufwachsen Bfv&ks@n 3.31
aufwachst Bfv&kst 1.61
Aufwand Bfv&nt 3.15
aufwache Bfv&x@ 2.28
aufwachen Bfv&x@n 22.21
aufwacht Bfv&xt 8.27
aufwachte Bfv&xt@ 4.21
aufwecken BfvEk@n 4.37
aufwischen BfvIS@n 1.18
aufwuchs Bfvuks 2.44
aufeinander BfWn&nd@r 7.83
Aufsatz Bfz&= 2.64
aufsammeln Bfz&m@ln 1.38
aufsagen Bfzag@n 1.42
aufsagt Bfzakt 1.26
aufsetzen BfzE=@n 6.42
Aufsehen Bfze@n 3.39
Aufseher Bfze@r 4.80
Aufseherin Bfze@rIn 1.06
aufsitzen BfzI=@n 0.87
Aufsicht BfzIxt 5.43
aufsuchen Bfzux@n 4.25
Auge Bg@ 105.56
Augen Bg@n 296.78
Augenzeuge Bg@n=Xg@ 0.87
Augenzeugen Bg@n=Xg@n 2.99
Augenblick Bg@nblIk 91.22
Augenblicke Bg@nblIk@ 2.28
Augenblicken Bg@nblIk@n 1.57
augenblicklich Bg@nblIklIx 1.81
Augenbraue Bg@nbrB@ 0.91
Augenbrauen Bg@nbrB@n 4.80
Augenlicht Bg@nlIxt 1.54
Auges Bg@s 0.94
August BgUst 19.73
bizarr bi=&r 1.50
bizarre bi=&r@ 1.26
bizarren bi=&r@n 1.50
Bibel bib@l 18.50
Bibeln bib@ln 0.94
Biber bib@r 1.10
Bibliothek bibliotek 14.21
Bibliothekar bibliotekar 2.40
Bebop bibOp 1.02
Bidet bide 0.98
biege big@ 1.81
biegen big@n 4.92
Bikini bikini 2.48
Bikinis bikinis 0.87
biegt bikt 1.26
Bilanz bil&n= 0.91
bilde bIld@ 4.45
bilden bIld@n 22.48
Bilder bIld@r 54.02
Bildern bIld@rn 6.97
Bildes bIld@s 1.18
bildest bIld@st 2.64
bildet bIld@t 6.10
bildete bIld@t@ 0.98
bildeten bIld@t@n 0.75
Bildung bIldUN 5.08
billige bIlIg@ 6.81
billigen bIlIg@n 7.64
billiger bIlIg@r 9.65
billiges bIlIg@s 3.11
Billionen bIlion@n 1.02
billig bIlIx 14.21
billigste bIlIxst@ 0.87
Billard bIlj&rt 2.09
Bild bIlt 93.70
bildlich bIltlIx 1.22
Bildschirm bIltSIrm 8.35
Bimbam bImb&m 1.46
bin bIn 3653.49
Biene bin@ 4.45
binnen bIn@n 1.30
Bienen bin@n 6.81
Bienenstock bin@nStOk 0.91
binde bInd@ 4.92
binden bInd@n 9.13
Bindung bIndUN 2.95
Bindungen bIndUN@n 1.22
Biographie biogr&fi 0.75
Biologie biologi 3.07
biologisch biologIS 2.60
biologische biologIS@ 3.66
biologischen biologIS@n 3.11
biologischer biologIS@r 1.18
Bier bir 77.88
Biere bir@ 1.42
birgt bIrkt 1.50
Birne bIrn@ 9.25
Birnen bIrn@n 1.26
bis bIs 749.52
Bissen bIs@n 3.35
bisher bIsher 67.56
bisherige bIsherIg@ 0.87
bisherigen bIsherIg@n 2.05
bislang bIsl&N 5.04
Bischof bISOf 6.06
bist bIst 2717.94
Biest bist 9.29
Biester bist@r 1.02
bisweilen bIsvWl@n 0.79
Beat bit 3.19
Bit bIt 0.79
biete bit@ 10.08
bitte bIt@ 1379.19
bitten bIt@n 130.32
bieten bit@n 27.60
bitter bIt@r 5.35
bittere bIt@r@ 1.46
bitteren bIt@r@n 2.13
Bitterkeit bIt@rkWt 1.42
bittest bIt@st 4.92
bietest bit@st 2.24
bittet bIt@t 11.73
bietet bit@t 13.11
bisexuell bizEksuEl 0.79
Auktion Bk=ion 2.91
Augapfel BkE+@l 0.94
Blamage bl&maZ@ 0.94
blamiere bl&mir@ 0.87
blamieren bl&mir@n 3.15
blamierst bl&mirst 1.34
blamiert bl&mirt 2.13
blank bl&Nk 1.69
blasse bl&s@ 0.79
blassen bl&s@n 1.73
Blasphemie bl&sfemi 1.46
Blatt bl&t 13.39
Aula Bla 1.02
Blase blaz@ 7.91
blasen blaz@n 11.34
blau blB 26.85
blaue blB@ 19.84
blauen blB@n 35.20
blauer blB@r 5.16
blaues blB@s 7.36
Blaubeeren blBber@n 1.06
Blaukraut blBkrBt 0.98
Blackout blEkBt 2.20
blenden blEnd@n 1.54
blendend blEnd@nt 3.19
blendet blEnd@t 3.23
blasser blEs@r 0.91
Blech blEx 1.22
Blitz blI= 11.54
Blitze blI=@ 2.28
Blitzen blI=@n 1.06
bliebe blib@ 1.65
blieben blib@n 7.52
Blick blIk 57.44
Blicke blIk@ 5.75
blicken blIk@n 12.87
Blickfeld blIkfElt 1.18
blickt blIkt 8.66
blickte blIkt@ 1.26
blinzeln blIn=@ln 2.83
blinzelt blIn=@lt 1.02
blindes blInd@s 1.18
blinken blINk@n 0.98
blinkt blINkt 0.79
blind blInt 33.27
Blinddarm blIntd&rm 1.89
Blindheit blInthWt 1.02
blieb blip 35.79
blies blis 2.09
Block blOk 11.61
Blockade blOkad@ 1.81
blockieren blOkir@n 5.43
blockiert blOkirt 10.47
Blocks blOks 6.85
blonde blOnd@ 10.04
blonden blOnd@n 4.13
blondes blOnd@s 0.98
Blondine blOndin@ 4.06
Blondinen blOndin@n 1.61
blond blOnt 7.09
bloß blos 162.41
bloße blos@ 2.83
bloßen blos@n 4.65
bloßer blos@r 0.75
bloßgestellt blosg@StElt 1.02
bloßstellen blosStEl@n 1.50
Bluff blUf 2.80
bluffe blUf@ 1.18
bluffen blUf@n 2.40
blufft blUft 1.61
Blume blum@ 19.96
Blumen blum@n 53.23
Blumenstrauß blum@nStrBs 0.94
Blues blus 3.07
Blut blut 145.48
Blutzucker blut=Uk@r 1.73
blute blut@ 6.26
bluten blut@n 7.13
Blutes blut@s 3.19
blutest blut@st 4.33
blutet blut@t 10.32
blutete blut@t@ 1.10
Blutbild blutbIlt 1.06
Blutdruck blutdrUk 11.10
Blutegel bluteg@l 1.06
Blutverlust blutfErlUst 1.57
Blutgerinnsel blutg@rInz@l 0.94
Blutgruppe blutgrUp@ 6.26
blutige blutIg@ 3.50
blutigen blutIg@n 2.95
blutiger blutIg@r 0.98
blutiges blutIg@s 0.98
blutig blutIx 3.46
Blutkreislauf blutkrWslBf 0.79
Blutprobe blutprob@ 2.05
Blutproben blutprob@n 1.26
Blutung blutUN 8.70
Blutungen blutUN@n 3.78
Bluse bluz@ 5.51
Blei blW 4.33
bleibe blWb@ 86.30
bleiben blWb@n 463.56
bleibst blWpst 67.96
bleibt blWpt 220.01
Bleistift blWStIft 3.46
Bleistifte blWStIft@ 1.69
bleich blWx 1.85
Bodega bodega 1.14
Bogen bog@n 7.13
Bogenschießen bog@nSis@n 0.79
Bock bOk 6.69
Box bOks 9.33
Boxen bOks@n 8.39
Boxer bOks@r 7.21
Boxkampf bOksk&m+ 0.94
boxt bOkst 1.34
Bolzen bOl=@n 1.89
bowlen bol@n 3.23
Bombardement bOmb&rd@mq 0.94