Beta version
Doculects

English 25k (English) (DISC English)

Retranscribed from English 25k using DISC English.

Sequence sets

Inventory

ð, iː, t, uː, e, a, n, d, j, v, ɛ, s, z, w, f, h, b, ə, l, k, d͡ʒ, m, ɹ, p, θ, ŋ, ɡ, ʃ, t͡ʃ, ɔ, ʒ, x, ɒ, ɑː, æ, ɔː, ɜː, ɪ, l̩, m̩, n̩, ʊ, ʌ
Details

Words

This doculect has 25000 words. |<   <<   >>   >|
a   b   d   e   f   h   i   j   k   l   m   n   p   s   t   u   v   w   z   æ   ð   ɔ   ə   ɛ   ʃ   ʊ   ʒ   ɑ   ɒ   ɜ   ɡ   ɪ   ɹ   ʌ   θ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
hiv hiːv 2.12
hivIN hiːvɪŋ 1.41
hiT hiːθ 9.22
hju hjuː 1.20
hjubrIs hjuːbɹɪs 0.44
hju_ hjuːd͡ʒ 209.92
hju_lI hjuːd͡ʒlɪ 17.99
hjum1n hjuːmeɪn 1.35
hjum1nlI hjuːmeɪnlɪ 0.41
hjum{n@tI hjuːmænətɪ 7.54
hjum{nIt8r7n hjuːmænɪtɛəɹɪən 5.55
hjum@R hjuːmə 15.51
hjum@n hjuːmən 116.21
hjum@nk2nd hjuːmənkaɪnd 0.83
hjum@nlI hjuːmənlɪ 0.46
hjum@nz hjuːmənz 18.44
hjum@nIst hjuːmənɪst 0.45
hjum@r@s hjuːməɹəs 1.65
hjumId hjuːmɪd 2.32
hjumId@tI hjuːmɪdətɪ 1.85
hjumIl@tI hjuːmɪlətɪ 1.89
hjumIlI1t hjuːmɪlɪeɪt 1.16
hjumIlI1tId hjuːmɪlɪeɪtɪd 2.54
hjumIlI1tIN hjuːmɪlɪeɪtɪŋ 3.05
hjumIlI1SH hjuːmɪlɪeɪʃn̩ 3.07
hjun hjuːn 0.44
hju@R hjuːə 0.45
hF hm̩ 7.46
hu huː 2102.19
huf huːf 2.86
hul@ huːlə 1.83
hulIg@n huːlɪɡən 0.47
hulIg@nz huːlɪɡənz 0.75
hum huːm 25.37
hup huːp 3.91
hups huːps 2.89
hut huːt 11.09
hut@R huːtə 1.32
huvz huːvz 3.04
huv@R huːvə 3.49
huv@rIN huːvəɹɪŋ 0.85
huz huːz 75.76
huEv@R huːɛvə 33.40
h{bIt hæbɪt 10.91
h{bIt1SH hæbɪteɪʃn̩ 0.60
h{bIts hæbɪts 6.19
h{bIt{t hæbɪtæt 10.51
h{bIt{ts hæbɪtæts 3.22
h{bIt@bP hæbɪtəbl̩ 1.13
h{d hæd 2348.67
h{d@k hædək 4.09
h{f{z@d hæfæzəd 0.46
h{k hæk 3.12
h{knI hæknɪ 3.58
h{ks hæks 0.70
h{kt hækt 4.56
h{kIN hækɪŋ 12.98
h{l5d hæləʊd 1.21
h{lIb@t hælɪbət 1.62
h{lIluj@ hælɪluːjə 6.68
h{m hæm 22.43
h{mb3g@R hæmbɜːɡə 1.17
h{mb3g@z hæmbɜːɡəz 0.63
h{mlIt hæmlɪt 6.26
h{mlIts hæmlɪts 1.16
h{mp@R hæmpə 1.68
h{mp@d hæmpəd 1.87
h{mp@z hæmpəz 0.45
h{mst@R hæmstə 4.66
h{mst@z hæmstəz 1.61
h{mstrIN hæmstɹɪŋ 1.25
h{mz hæmz 0.62
h{m@R hæmə 45.62
h{m@d hæməd 3.83
h{m@k hæmək 1.34
h{m@ks hæməks 0.42
h{m@z hæməz 2.25
h{m@rIN hæməɹɪŋ 2.79
h{nd hænd 273.50
h{nd6t hændaʊt 0.68
h{nd6ts hændaʊts 0.83
h{ndb{g hændbæɡ 5.34
h{ndb{gz hændbæɡz 2.45
h{ndb$l hændbɔːl 2.54
h{ndbUk hændbʊk 0.75
h{ndbr1k hændbɹeɪk 1.31
h{ndfUl hændfʊl 12.10
h{ndfUlz hændfʊlz 0.51
h{ndkVfs hændkʌfs 1.95
h{ndkVft hændkʌft 0.99
h{ndl@R hændlə 2.22
h{ndl@z hændləz 1.53
h{ndP hændl̩ 39.28
h{ndPb#z hændl̩bɑːz 0.95
h{ndPd hændl̩d 10.98
h{ndPz hændl̩z 6.51
h{ndPIN hændl̩ɪŋ 11.87
h{ndm1d hændmeɪd 2.28
h{ndpIkt hændpɪkt 0.74
h{ndst{nd hændstænd 0.64
h{ndz hændz 177.81
h{ndS1k hændʃeɪk 2.34
h{ndS1ks hændʃeɪks 0.49
h{ndgVn hændɡʌn 0.45
h{ndI hændɪ 15.26
h{ndId hændɪd 27.42
h{ndIk{p hændɪkæp 1.66
h{ndIk{pt hændɪkæpt 0.54
h{ndIm{n hændɪmæn 1.02
h{ndIw3k hændɪwɜːk 1.27
h{ndIN hændɪŋ 8.18
h{ndr2tIN hændɹaɪtɪŋ 2.82
h{ns@m hænsəm 15.46
h{ns@mlI hænsəmlɪ 0.54
h{p hæp 0.75
h{plIs hæplɪs 0.69
h{pHINz hæpn̩ɪŋz 0.43
h{p@n hæpən 210.44
h{p@nd hæpənd 280.91
h{p@nz hæpənz 131.92
h{p@nIN hæpənɪŋ 111.08
h{pI hæpɪ 365.33
h{pIlI hæpɪlɪ 12.96
h{pInIs hæpɪnɪs 13.90
h{p7R hæpɪə 11.70
h{pIIst hæpɪɪst 4.30
h{slIN hæslɪŋ 0.45
h{sP hæsl̩ 3.41
h{st hæst 0.86
h{t hæt 57.40
h{ts hæts 13.54
h{t@R hætə 0.92
h{J hæt͡ʃ 7.09
h{Jb{k hæt͡ʃbæk 0.63
h{Jt hæt͡ʃt 3.03
h{J@rI hæt͡ʃəɹɪ 0.62
h{JIt hæt͡ʃɪt 0.47
h{JIz hæt͡ʃɪz 1.01
h{JIN hæt͡ʃɪŋ 1.31
h{v hæv 7903.62
h{vz hævz 0.84
h{v@k hævək 3.71
h{vIN hævɪŋ 421.93
h{z hæz 3203.16
h{z@d hæzəd 6.39
h{z@dz hæzədz 2.64
h{z@d@s hæzədəs 2.39
h{N hæŋ 97.00
h{Nd hæŋd 2.31
h{Nk hæŋk 2.60
h{Nks hæŋks 1.24
h{Nk@JIf hæŋkət͡ʃɪf 1.61
h{Nk@JIfs hæŋkət͡ʃɪfs 0.43
h{NkI hæŋkɪ 1.29
h{NkIz hæŋkɪz 0.43
h{Nm@n hæŋmən 0.56
h{Nz hæŋz 5.35
h{N@R hæŋə 1.34
h{N@R hæŋə 1.12
h{N@z hæŋəz 0.88
h{N5v@R hæŋəʊvə 3.36
h{N5v@z hæŋəʊvəz 0.45
h{NIN hæŋɪŋ 41.93
h{NINz hæŋɪŋz 0.42
h{S hæʃ 2.03
h{g hæɡ 0.71
h{glIN hæɡlɪŋ 2.55
h{gP hæɡl̩ 2.65
h{g@d hæɡəd 0.39
h{gIs hæɡɪs 3.76
h{r@sm@nt hæɹəsmənt 2.44
h{r@st hæɹəst 0.96
h{r@sIN hæɹəsɪŋ 0.71
h{r5 hæɹəʊ 1.51
h{r5rIN hæɹəʊɹɪŋ 1.58
h{rI hæɹɪ 63.90
h{rIz hæɹɪz 0.40
h{r7R hæɹɪə 1.39
h{r7z hæɹɪəz 1.02
h{T hæθ 3.04
h4st hɔɪst 1.14
h4stId hɔɪstɪd 0.54
h$R hɔː 2.45
h$ hɔː 2.17
h$d hɔːd 2.02
h$d hɔːd 0.48
h$dz hɔːdz 0.90
h$d@R hɔːdə 1.12
h$dIN hɔːdɪŋ 0.86
h$k hɔːk 4.62
h$ks hɔːks 1.34
h$k@R hɔːkə 0.48
h$kIN hɔːkɪŋ 1.65
h$l hɔːl 67.07
h$l hɔːl 7.86
h$ld hɔːld 1.93
h$lj@z hɔːljəz 0.43
h$lm#k hɔːlmɑːk 4.48
h$lm#ks hɔːlmɑːks 3.22
h$lm#kt hɔːlmɑːkt 4.46
h$lt hɔːlt 8.66
h$ltId hɔːltɪd 1.33
h$lw1 hɔːlweɪ 8.54
h$lz hɔːlz 5.21
h$lI_ hɔːlɪd͡ʒ 0.99
h$lIN hɔːlɪŋ 1.73
h$m5n hɔːməʊn 1.47
h$m5nz hɔːməʊnz 2.67
h$n hɔːn 12.49
h$nt hɔːnt 3.03
h$nts hɔːnts 1.32
h$ntId hɔːntɪd 4.20
h$ntIN hɔːntɪŋ 1.90
h$nz hɔːnz 8.26
h$nI hɔːnɪ 1.59
h$nId hɔːnɪd 1.98
h$nIt hɔːnɪt 0.72
h$nIts hɔːnɪts 0.64
h$s hɔːs 97.80
h$sb{k hɔːsbæk 1.75
h$sm@n hɔːsmən 0.59
h$sm@n hɔːsmən 0.44
h$sp6@R hɔːspaʊə 2.91
h$sIz hɔːsɪz 47.65
h$sr1sIN hɔːsɹeɪsɪŋ 0.76
h$sr{dIS hɔːsɹædɪʃ 2.38
h$tIkVlJ@R hɔːtɪkʌlt͡ʃə 1.27
h$tIkVlJ@r@l hɔːtɪkʌlt͡ʃəɹəl 2.13
h$z hɔːz 0.55
h$SSu hɔːʃʃuː 1.77
h$SSuz hɔːʃʃuːz 0.42
h$T$n hɔːθɔːn 1.09
h@lusIn1tIN həluːsɪneɪtɪŋ 0.48
h@lusIn1SHz həluːsɪneɪʃn̩z 0.54
h@l5 hələʊ 402.27
h5 həʊ 53.71
h5 həʊ 0.89
h5b5 həʊbəʊ 0.62
h5ks həʊks 1.64
h5l həʊl 350.96
h5l həʊl 57.79
h5ld həʊld 211.10
h5ld həʊld 1.30
h5ldz həʊldz 18.99
h5ld@R həʊldə 9.98
h5ld@z həʊldəz 4.88
h5ldIN həʊldɪŋ 57.64
h5ldINz həʊldɪŋz 1.06
h5llI həʊllɪ 3.27
h5lmil həʊlmiːl 1.21
h5ls1l həʊlseɪl 3.64
h5ls1l@R həʊlseɪlə 0.44
h5ls@m həʊlsəm 1.31
h5lz həʊlz 25.08
h5lI həʊlɪ 23.66
h5lInIs həʊlɪnɪs 0.94
h5lIIst həʊlɪɪst 0.52
h5m həʊm 727.00
h5md həʊmd 0.79
h5mkVmIN həʊmkʌmɪŋ 1.94
h5ml{nd həʊmlænd 2.90
h5mlI həʊmlɪ 3.17
h5mlIs həʊmlɪs 12.32
h5mlIsnIs həʊmlɪsnɪs 2.08
h5mm1d həʊmmeɪd 2.58
h5mstEd həʊmstɛd 0.79
h5msIk həʊmsɪk 1.28
h5mt6n həʊmtaʊn 1.63
h5mw@d həʊmwəd 0.63
h5mw3k həʊmwɜːk 12.27
h5mz həʊmz 67.43
h5m@R həʊmə 1.87
h5m5 həʊməʊ 2.08
h5mIN həʊmɪŋ 1.33
h5n həʊn 0.86
h5nd həʊnd 1.27
h5nIN həʊnɪŋ 0.46
h5p həʊp 366.21
h5pfUl həʊpfʊl 9.25
h5pfUlz həʊpfʊlz 2.32
h5pfUlI həʊpfʊlɪ 123.21
h5plIs həʊplɪs 6.13
h5plIslI həʊplɪslɪ 1.22
h5ps həʊps 37.86
h5pt həʊpt 26.34
h5pIN həʊpɪŋ 118.51
h5st həʊst 24.84
h5sts həʊsts 6.58
h5stId həʊstɪd 4.67
h5stIs həʊstɪs 1.52
h5stIN həʊstɪŋ 4.71
h5tEl həʊtɛl 57.68
h5tElz həʊtɛlz 8.26
h5tElI1 həʊtɛlɪeɪ 0.40
h5v həʊv 2.16
h5z həʊz 3.56
h5zp2p həʊzpaɪp 1.78
h5z{n@ həʊzænə 0.66
h5zIz həʊzɪz 0.52
h@r2zH həɹaɪzn̩ 9.21
h@r2zHz həɹaɪzn̩z 1.56
hEd hɛd 407.18
hEdb{nd hɛdbænd 1.06
hEddrEs hɛddɹɛs 0.52
hEd1k hɛdeɪk 6.84
hEd1ks hɛdeɪks 2.36
hEdf5nz hɛdfəʊnz 3.50
hEdkw$t@z hɛdkwɔːtəz 10.99
hEdl2n hɛdlaɪn 9.31
hEdl2nz hɛdlaɪnz 26.29
hEdl2nIN hɛdlaɪnɪŋ 0.55
hEdl2ts hɛdlaɪts 1.33
hEdl@nd hɛdlənd 1.15
hEdlQN hɛdlɒŋ 0.59
hEdlIs hɛdlɪs 1.09
hEdm#st@R hɛdmɑːstə 4.12
hEdmIstrIs hɛdmɪstɹɪs 0.99
hEdst5n hɛdstəʊn 0.75
hEdw2nd hɛdwaɪnd 0.68
hEdw1 hɛdweɪ 1.09
hEdz hɛdz 53.26
hEd@R hɛdə 8.16
hEd@z hɛdəz 0.49
hEdQn hɛdɒn 1.70
hEdg7R hɛdɡɪə 0.62
hEdI hɛdɪ 1.80
hEdId hɛdɪd 22.06
hEdIN hɛdɪŋ 60.24
hEdrUm hɛdɹʊm 0.43
hE_ hɛd͡ʒ 9.05
hE_hQg hɛd͡ʒhɒɡ 5.27
hE_hQgz hɛd͡ʒhɒɡz 2.80
hE_Iz hɛd͡ʒɪz 3.07
hE_IN hɛd͡ʒɪŋ 0.96
hE_r5 hɛd͡ʒɹəʊ 0.78
hE_r5z hɛd͡ʒɹəʊz 1.42
hEftI hɛftɪ 4.15
hEk hɛk 6.61
hEklIN hɛklɪŋ 0.73
hEkP hɛkl̩ 0.60
hEkPd hɛkl̩d 0.68
hEks{g@nP hɛksæɡənl̩ 0.45
hEks@g@n hɛksəɡən 0.42
hEkt@R hɛktə 5.41
hEkt8z hɛktɛəz 0.97
hEktIk hɛktɪk 2.95
hEl hɛl 76.96
hEld hɛld 75.94
hElm hɛlm 2.39
hElmIt hɛlmɪt 11.91
hElmIts hɛlmɪts 2.87
hElp hɛlp 559.28
hElpfUl hɛlpfʊl 16.15
hElpfUlI hɛlpfʊlɪ 0.58
hElplIs hɛlplɪs 3.07
hElps hɛlps 41.05
hElpt hɛlpt 65.42
hElp@R hɛlpə 1.66
hElp@z hɛlpəz 3.61
hElpIN hɛlpɪŋ 70.44
hElIkQpt@R hɛlɪkɒptə 23.78
hElIkQpt@z hɛlɪkɒptəz 7.08
hElIS hɛlɪʃ 0.66
hElT hɛlθ 138.03
hElTI hɛlθɪ 43.05
hElTIlI hɛlθɪlɪ 0.73
hElT7R hɛlθɪə 3.59
hElTIIst hɛlθɪɪst 0.59
hEm hɛm 2.27
hEmd hɛmd 0.46
hEmp hɛmp 0.41
hEm@rI_ hɛməɹɪd͡ʒ 1.18
hEmIsf7R hɛmɪsfɪə 3.57
hEmIN hɛmɪŋ 0.55
hEn hɛn 9.05
hEns hɛns 8.97
hEnJm@n hɛnt͡ʃmən 0.45
hEnz hɛnz 3.25
hEp hɛp 0.54
hEp@t2tIs hɛpətaɪtɪs 0.85
hEt@r5sEkS9l hɛtəɹəʊsɛkʃʊəl 0.93
hEvH hɛvn̩ 39.99
hEvHlI hɛvn̩lɪ 3.69
hEvHz hɛvn̩z 7.64
hEvI hɛvɪ 79.71
hEvIh{ndId hɛvɪhændɪd 0.62
hEvIlI hɛvɪlɪ 16.46
hEvIw1t hɛvɪweɪt 3.67
hEvIw1ts hɛvɪweɪts 0.66
hEv7R hɛvɪə 6.99
hEvIIst hɛvɪɪst 3.20
hEzIt1t hɛzɪteɪt 3.05
hEzIt1tId hɛzɪteɪtɪd 1.62
hEzIt1tIN hɛzɪteɪtɪŋ 0.44
hEzIt1SH hɛzɪteɪʃn̩ 3.54
hEzIt@nt hɛzɪtənt 1.59
hED@R hɛðə 20.36
h8R hɛə 106.51
h8R hɛə 9.65
h8brVS hɛəbɹʌʃ 0.68
h8du hɛəduː 1.16
h8drEs@R hɛədɹɛsə 4.64
h8drEs@z hɛədɹɛsəz 1.85
h8drEsIN hɛədɹɛsɪŋ 1.54
h8kVt hɛəkʌt 5.36
h8kVts hɛəkʌts 0.90
h8l2n hɛəlaɪn 1.12
h8pIn hɛəpɪn 0.78
h8st2l hɛəstaɪl 1.81
h8st2lz hɛəstaɪlz 0.57
h8z hɛəz 5.43
h8z hɛəz 1.62
h8rI hɛəɹɪ 11.08
hEr@ld hɛɹəld 2.97
hEr@ldz hɛɹəldz 0.42
hEr@ldId hɛɹəldɪd 0.98
hEr@ldrI hɛɹəldɹɪ 0.47
hEr@n hɛɹən 1.77
hEr@nz hɛɹənz 0.97
hEr@sI hɛɹəsɪ 0.64
hEr@tIk hɛɹətɪk 0.39
hEr5In hɛɹəʊɪn 5.94
hEr5In hɛɹəʊɪn 1.94
hEr5Inz hɛɹəʊɪnz 0.48
hEr5Iz@m hɛɹəʊɪzəm 1.18
hErItI_ hɛɹɪtɪd͡ʒ 22.36
hErIN hɛɹɪŋ 5.53
hErINz hɛɹɪŋz 0.75
hUd hʊd 9.01
hUdz hʊdz 0.80
hUdId hʊdɪd 0.80
hUk hʊk 16.20
hUks hʊks 2.55
hUkt hʊkt 5.62
hUk@R hʊkə 2.89
hUk@z hʊkəz 0.59
hUkIN hʊkɪŋ 0.61
hUr1 hʊɹeɪ 13.02
hUr1 hʊɹeɪ 3.15
hUr# hʊɹɑː 2.93
h# hɑː 300.66
h#b@R hɑːbə 13.32
h#b@z hɑːbəz 1.19
h#b@rIN hɑːbəɹɪŋ 0.62
h#bIn_@R hɑːbɪnd͡ʒə 0.48
h#d hɑːd 384.34
h#db4ld hɑːdbɔɪld 0.76
h#dlI hɑːdlɪ 42.51
h#dH hɑːdn̩ 0.86
h#dHd hɑːdn̩d 2.12
h#dHIN hɑːdn̩ɪŋ 0.50
h#dw8R hɑːdwɛə 2.23
h#dwUd hɑːdwʊd 1.11
h#dw3kIN hɑːdwɜːkɪŋ 0.41
h#d@R hɑːdə 47.69
h#dSIp hɑːdʃɪp 3.32
h#dSIps hɑːdʃɪps 0.95
h#dI hɑːdɪ 9.85
h#dIst hɑːdɪst 18.03
h#f hɑːf 356.29
h#f6@R hɑːfaʊə 2.04
h#ft2m hɑːftaɪm 11.79
h#fw1 hɑːfweɪ 30.10
h#h# hɑːhɑː 40.94
h#h# hɑːhɑː 1.17
h#k hɑːk 1.95
h#kIN hɑːkɪŋ 0.44
h#lIkwIn hɑːlɪkwɪn 0.61
h#lIkwInz hɑːlɪkwɪnz 0.94
h#m hɑːm 22.58
h#md hɑːmd 1.97
h#mfUl hɑːmfʊl 2.96
h#mlIs hɑːmlɪs 4.13
h#mz hɑːmz 1.03
h#m@nI hɑːmənɪ 7.53
h#m@nIz hɑːmənɪz 1.57
h#m5nj@s hɑːməʊnjəs 1.23
h#mQnIk hɑːmɒnɪk 0.42
h#mQnIk@ hɑːmɒnɪkə 1.12
h#mIN hɑːmɪŋ 1.70
h#nIs hɑːnɪs 4.25
h#nIst hɑːnɪst 0.96
h#nIsIz hɑːnɪsɪz 0.50
h#nIsIN hɑːnɪsɪŋ 0.84
h#p hɑːp 2.51
h#pun hɑːpuːn 0.50
h#p@R hɑːpə 6.82
h#t hɑːt 199.49
h#t hɑːt 5.30
h#tbit hɑːtbiːt 3.67
h#tb3n hɑːtbɜːn 0.40
h#tbr1k hɑːtbɹeɪk 1.78
h#tbr1kIN hɑːtbɹeɪkɪŋ 3.73
h#tbr5k@n hɑːtbɹəʊkən 1.60
h#t1k hɑːteɪk 2.20
h#tfElt hɑːtfɛlt 1.35
h#tlIs hɑːtlɪs 1.23
h#tHd hɑːtn̩d 0.48
h#tHIN hɑːtn̩ɪŋ 0.58
h#ts hɑːts 26.48
h#tstrINz hɑːtstɹɪŋz 0.53
h#tI hɑːtɪ 2.46
h#v hɑːv 1.52
h#vd hɑːvd 2.08
h#vz hɑːvz 4.04
h#vIst hɑːvɪst 10.74
h#vIsts hɑːvɪsts 0.58
h#vIst@R hɑːvɪstə 1.42
h#vIstId hɑːvɪstɪd 1.97
h#vIstIN hɑːvɪstɪŋ 2.67
h#vIN hɑːvɪŋ 0.54
h#S hɑːʃ 15.65
h#SlI hɑːʃlɪ 0.79
h#S@R hɑːʃə 0.63
h#SIst hɑːʃɪst 0.77
h#rim hɑːɹiːm 0.66
h#T hɑːθ 1.23
hQb hɒb 1.94
hQbI hɒbɪ 7.44
hQbIz hɒbɪz 4.14
hQk hɒk 1.41
hQkI hɒkɪ 5.83
hQl@R hɒlə 0.64
hQl@d1 hɒlədeɪ 87.82
hQl@d1z hɒlədeɪz 19.52
hQl@d1IN hɒlədeɪɪŋ 0.73
hQl@dIm1k@z hɒlədɪmeɪkəz 2.63
hQl@k$st hɒləkɔːst 2.29
hQl@nd hɒlənd 10.58
hQl5 hɒləʊ 5.13
hQlI hɒlɪ 17.32
hQm5sEkSU{l@tI hɒməʊsɛkʃʊælətɪ 2.79
hQm5sEkS9l hɒməʊsɛkʃʊəl 2.21
hQm5sEkS9lz hɒməʊsɛkʃʊəlz 1.05
hQmI_ hɒmɪd͡ʒ 2.60
hQmIs2d hɒmɪsaɪd 1.17
hQp hɒp 20.26
hQps hɒps 2.18
hQpt hɒpt 1.06
hQp@R hɒpə 2.17
hQp@z hɒpəz 0.56
hQpIN hɒpɪŋ 3.84
hQspIs hɒspɪs 3.46
hQspIsIz hɒspɪsɪz 0.61
hQspItP hɒspɪtl̩ 120.71
hQspItPz hɒspɪtl̩z 21.03
hQspIt{l@tI hɒspɪtælətɪ 3.73
hQspIt@bP hɒspɪtəbl̩ 0.43
hQst2l hɒstaɪl 5.76
hQstP hɒstl̩ 3.08
hQstPz hɒstl̩z 0.83
hQstI_ hɒstɪd͡ʒ 3.26
hQstI_Iz hɒstɪd͡ʒɪz 1.53
hQstIl@tI hɒstɪlətɪ 1.99
hQstIl@tIz hɒstɪlətɪz 0.60
hQt hɒt 139.56
hQtbEd hɒtbɛd 0.70
hQtlI hɒtlɪ 0.93
hQtpQt hɒtpɒt 0.99
hQt@R hɒtə 5.15
hQtIst hɒtɪst 4.80
hQv@R hɒvə 1.68
hQv@kr#ft hɒvəkɹɑːft 0.94
hQv@rIN hɒvəɹɪŋ 2.78
hQNk hɒŋk 3.85
hQNks hɒŋks 0.67
hQNkI hɒŋkɪ 0.85
hQNkIN hɒŋkɪŋ 1.08
hQg hɒɡ 2.97
hQgz hɒɡz 0.96
hQgIN hɒɡɪŋ 0.47
hQr@R hɒɹə 14.42
hQr@blI hɒɹəblɪ 3.97
hQr@bP hɒɹəbl̩ 42.94
hQr@sk5p hɒɹəskəʊp 0.46
hQr@z hɒɹəz 3.02
hQrEnd@s hɒɹɛndəs 8.28
hQrEnd@slI hɒɹɛndəslɪ 0.42
hQrId hɒɹɪd 2.52
hQrIf2d hɒɹɪfaɪd 4.70
hQrIf2IN hɒɹɪfaɪɪŋ 1.55
hQrIfIk hɒɹɪfɪk 7.76
hQrIzQntP hɒɹɪzɒntl̩ 2.65
hQrIzQnt@lI hɒɹɪzɒntəlɪ 0.69
h3R hɜː 1763.22
h3b hɜːb 5.81
h3b1S@s hɜːbeɪʃəs 1.24
h3bP hɜːbl̩ 1.45
h3bz hɜːbz 10.47
h3d hɜːd 231.48
h3d hɜːd 10.65
h3dl@R hɜːdlə 0.92
h3dP hɜːdl̩ 6.38
h3dPz hɜːdl̩z 5.89
h3dPIN hɜːdl̩ɪŋ 0.59
h3dz hɜːdz 2.32
h3dId hɜːdɪd 0.52
h3dIN hɜːdɪŋ 1.33
h3l hɜːl 0.74
h3ld hɜːld 0.78
h3lIN hɜːlɪŋ 1.21
h3mIt hɜːmɪt 1.00
h3nj@ hɜːnjə 0.84
h3piz hɜːpiːz 0.43
h3s hɜːs 0.81
h3sElf hɜːsɛlf 49.50
h3t hɜːt 66.26
h3tfUl hɜːtfʊl 1.03
h3tPIN hɜːtl̩ɪŋ 0.98
h3ts hɜːts 12.99
h3ts hɜːts 0.51
h3tIN hɜːtɪŋ 10.09
h3z hɜːz 8.27
hId hɪd 5.05
hIdH hɪdn̩ 36.80
hId7s hɪdɪəs 4.75
hId7slI hɪdɪəslɪ 0.51
hIks hɪks 1.48
hIk@rI hɪkəɹɪ 0.40
hIkVp hɪkʌp 1.92
hIkVps hɪkʌps 2.90
hIl hɪl 51.51
hIlbIlI hɪlbɪlɪ 0.51
hIls2d hɪlsaɪd 3.33
hIls2dz hɪlsaɪdz 0.71
hIlt hɪlt 0.69
hIlz hɪlz 25.80
hIl8r7s hɪlɛəɹɪəs 7.02
hIlI hɪlɪ 0.73
hIm hɪm 1544.34
hIm hɪm 5.09
hImsElf hɪmsɛlf 155.16
hImz hɪmz 3.21
hInd@R hɪndə 0.77
hInd@d hɪndəd 0.46
hIndr@ns hɪndɹəns 0.81
hIn_ hɪnd͡ʒ 1.81
hIn_d hɪnd͡ʒd 1.16
hIn_Iz hɪnd͡ʒɪz 2.27
hInt hɪnt 8.89
hInts hɪnts 2.78
hInt@l{nd hɪntəlænd 0.44
hIntId hɪntɪd 1.40
hIntIN hɪntɪŋ 0.70
hIp hɪp 23.49
hIpn@tIst hɪpnətɪst 0.48
hIpn5sIs hɪpnəʊsɪs 0.64
hIpnQtIk hɪpnɒtɪk 0.83
hIps hɪps 6.41
hIp@krIt hɪpəkɹɪt 0.93
hIp@pQt@m@s hɪpəpɒtəməs 1.00
hIp5 hɪpəʊ 3.79
hIp5krItIkP hɪpəʊkɹɪtɪkl̩ 1.10
hIp5z hɪpəʊz 2.25
hIpQkr@sI hɪpɒkɹəsɪ 2.17
hIpI hɪpɪ 0.56
hIpIz hɪpɪz 1.12
hIs hɪs 1.20
hIst$r7n hɪstɔːɹɪən 9.33
hIst$r7nz hɪstɔːɹɪənz 2.99
hIst@rI hɪstəɹɪ 176.83
hIst@rIz hɪstəɹɪz 3.12
hIstErIkP hɪstɛɹɪkl̩ 2.63
hIstQrIk hɪstɒɹɪk 22.35
hIstQrIkP hɪstɒɹɪkl̩ 15.09
hIstQrIk@lI hɪstɒɹɪkəlɪ 5.99
hIst7r7 hɪstɪəɹɪə 1.28
hIsIN hɪsɪŋ 0.92
hIt hɪt 203.85
hIts hɪts 26.24
hItIN hɪtɪŋ 22.77
hIJ hɪt͡ʃ 2.93
hIJh2k@R hɪt͡ʃhaɪkə 0.43
hIJh2k@z hɪt͡ʃhaɪkəz 0.44
hIJt hɪt͡ʃt 1.21
hIJIN hɪt͡ʃɪŋ 0.58
hIz hɪz 2496.17
hID@R hɪðə 0.66
hID@tu hɪðətuː 0.51
h7R hɪə 2825.89
h7R hɪə 273.64
h7b2 hɪəbaɪ 1.17
h7s1 hɪəseɪ 0.47
h7z hɪəz 5.61
h7r5 hɪəɹəʊ 33.67
h7r5z hɪəɹəʊz 17.43
h7rIN hɪəɹɪŋ 44.48
h7rINz hɪəɹɪŋz 1.43
hIr5Ik hɪɹəʊɪk 5.04
hIrEdIt@rI hɪɹɛdɪtəɹɪ 1.76
hV 73.91
hVb hʌb 5.06
hVbz hʌbz 0.53
hVbI hʌbɪ 0.71
hVdP hʌdl̩ 1.07
hVdPd hʌdl̩d 0.92
hVf hʌf 1.19
hVfIN hʌfɪŋ 0.46
hVl hʌl 17.30
hVlk hʌlk 1.38
hVl@b@lu hʌləbəluː 0.96
hVm hʌm 3.07
hVmblIN hʌmblɪŋ 1.23
hVmbP hʌmbl̩ 10.46
hVmbPd hʌmbl̩d 1.03
hVmbVg hʌmbʌɡ 0.65
hVmp hʌmp 5.22
hVmpb{k hʌmpbæk 0.98
hVmpb{ks hʌmpbæks 0.39
hVmps hʌmps 0.81
hVmpIN hʌmpɪŋ 0.40
hVmz hʌmz 0.86
hVmIN hʌmɪŋ 1.83
hVmINb3d hʌmɪŋbɜːd 0.79
hVndr@d hʌndɹəd 30.03
hVndr@dz hʌndɹədz 69.42
hVndr@tT hʌndɹətθ 0.71
hVnt hʌnt 48.86
hVnts hʌnts 2.13
hVntsm@n hʌntsmən 0.55
hVnt@R hʌntə 15.19
hVnt@z hʌntəz 15.38
hVntId hʌntɪd 3.45
hVntIN hʌntɪŋ 36.50
hVnJ hʌnt͡ʃ 3.10
hVnJb{k hʌnt͡ʃbæk 0.52
hVnJt hʌnt͡ʃt 0.41
hVnI hʌnɪ 39.62
hVnIk5m hʌnɪkəʊm 1.81
hVnImun hʌnɪmuːn 7.76
hVnIsVkP hʌnɪsʌkl̩ 0.41
hVsk hʌsk 0.42
hVskI hʌskɪ 0.77
hVskIz hʌskɪz 0.47
hVsP hʌsl̩ 3.47
hVsP@R hʌsl̩ə 1.25
hVsP@z hʌsl̩əz 3.62
hVstINz hʌstɪŋz 0.90
hVt hʌt 6.62
hVts hʌts 2.07
hVJ hʌt͡ʃ 1.66
hVzb@nd hʌzbənd 88.10
hVzb@ndz hʌzbəndz 4.41
hVzb@ndrI hʌzbəndɹɪ 0.53
hVN hʌŋ 18.86
hVNk hʌŋk 1.16
hVNks hʌŋks 0.39
hVNg@R hʌŋɡə 5.86
hVNgrI hʌŋɡɹɪ 35.52
hVS hʌʃ 3.96
hVSt hʌʃt 0.58
hVg hʌɡ 13.52
hVgd hʌɡd 1.02
hVgz hʌɡz 1.77
hVgIN hʌɡɪŋ 2.65
hVrI hʌɹɪ 33.69
hVrId hʌɹɪd 0.99
hVrIk@n hʌɹɪkən 6.37
hVrIk@nz hʌɹɪkənz 1.08
hVrIIN hʌɹɪɪŋ 0.51
i 80.20
ikw@l iːkwəl 20.31
ikw@ld iːkwəld 0.87
ikw@lz iːkwəlz 4.48
ikw@lI iːkwəlɪ 17.06
ikw@lIN iːkwəlɪŋ 0.44
ikwIlIbr7m iːkwɪlɪbɹɪəm 0.55
ikwInQks iːkwɪnɒks 0.58
ik@lQ_IkP iːkəlɒd͡ʒɪkl̩ 1.17
ik@nQmIk iːkənɒmɪk 87.63
ik@nQmIkP iːkənɒmɪkl̩ 1.61
ik@nQmIks iːkənɒmɪks 10.99
ik@nQmIk@lI iːkənɒmɪkəlɪ 4.32
ik5sIst@m iːkəʊsɪstəm 1.92
ik5sIst@mz iːkəʊsɪstəmz 0.53
ikQl@_I iːkɒləd͡ʒɪ 1.20
il iːl 3.63
ilz iːlz 3.75
il@nd iːlənd 0.52
ilQNg1tId iːlɒŋɡeɪtɪd 0.77
imju iːmjuː 1.18
im3_@ns iːmɜːd͡ʒəns 1.51
ist iːst 156.08
istw@dz iːstwədz 1.95
ist@lI iːstəlɪ 2.52
ist@n iːstən 26.56
isTEtIk iːsθɛtɪk 2.32
isTEtIks iːsθɛtɪks 0.55
isTEtIk@lI iːsθɛtɪkəlɪ 0.69
it iːt 160.73
itH iːtn̩ 22.63
its iːts 7.42
it@R iːtə 2.19
it@z iːtəz 1.93
itIN iːtɪŋ 66.42
iJ iːt͡ʃ 338.84
iv iːv 18.19
ivP iːvl̩ 28.16
ivPz iːvl̩z 0.91
ivnINz iːvnɪŋz 4.74
ivH iːvn̩ 713.09
ivHlI iːvn̩lɪ 3.37
ivHz iːvn̩z 0.61
ivHIN iːvn̩ɪŋ 133.24
ivz iːvz 0.96
iv{n_ElIkP iːvænd͡ʒɛlɪkl̩ 1.24
iv@luSn@rI iːvəluːʃnəɹɪ 2.08
iv@luSH iːvəluːʃn̩ 7.49
iz iːz 17.10
izd iːzd 2.26
izP iːzl̩ 0.98
izI iːzɪ 207.08
izIlI iːzɪlɪ 49.39
izIz iːzɪz 0.78
izIN iːzɪŋ 5.93
iz7R iːzɪə 56.29
izIIst iːzɪɪst 7.88
igP iːɡl̩ 12.92
igP2d iːɡl̩aɪd 0.79
igPz iːɡl̩z 4.13
ig@R iːɡə 7.63
ig@lI iːɡəlɪ 1.63
iT@R iːθə 0.81
iTQs iːθɒs 2.93
j1 jeɪ 1.65
ji jiː 13.61
jild jiːld 5.25
jildz jiːldz 1.85
jildId jiːldɪd 0.54
jildIN jiːldɪŋ 0.63
jist jiːst 4.38
ju juː 20755.81
ju juː 19.52
ju juː 2.55
ju juː 1.69
jubIkwIt@s juːbɪkwɪtəs 0.82
juf$r7 juːfɔːɹɪə 1.50
juf@mIz@m juːfəmɪzəm 0.92
jufQrIk juːfɒɹɪk 0.53
juk@l1lI juːkəleɪlɪ 1.17
juk@lIpt@s juːkəlɪptəs 0.71
jul juːl 0.50
jult2d juːltaɪd 0.52
jun2t juːnaɪt 6.51
jun2ts juːnaɪts 0.82
jun2tId juːnaɪtɪd 114.13
jun2tIN juːnaɪtɪŋ 1.01
junik juːniːk 45.79
juniklI juːniːklɪ 2.24
juniknIs juːniːknɪs 0.60
junj@n juːnjən 75.47
junj@nz juːnjənz 21.05
junj@nIst juːnjənɪst 10.73
junj@nIsts juːnjənɪsts 7.20
jun{nIm@s juːnænɪməs 2.29
jun{nIm@slI juːnænɪməslɪ 1.03
jun@nIm@tI juːnənɪmətɪ 0.47
jun@tI juːnətɪ 6.94
junIf2 juːnɪfaɪ 0.42
junIf2d juːnɪfaɪd 1.72
junIf2IN juːnɪfaɪɪŋ 0.60
junIf$m juːnɪfɔːm 14.59
junIf$md juːnɪfɔːmd 0.75
junIf$mz juːnɪfɔːmz 4.08
junIf$m@tI juːnɪfɔːmətɪ 0.41
junIfIk1SH juːnɪfɪkeɪʃn̩ 0.56
junIk$n juːnɪkɔːn 1.72
junIk$nz juːnɪkɔːnz 0.62
junIl{t@r@l juːnɪlætəɹəl 0.66
junIl{t@r@lI juːnɪlætəɹəlɪ 0.49
junIt juːnɪt 38.34
junIts juːnɪts 19.48
junIv3s juːnɪvɜːs 23.72
junIv3sP juːnɪvɜːsl̩ 10.57
junIv3s@lI juːnɪvɜːsəlɪ 1.40
junIv3s@tI juːnɪvɜːsətɪ 77.28
junIv3s@tIz juːnɪvɜːsətɪz 19.15
junIv3sIz juːnɪvɜːsɪz 0.65
junIzH juːnɪzn̩ 2.32
jusfUl juːsfʊl 32.68
juslIs juːslɪs 12.54
jut5pj@ juːtəʊpjə 0.97
jut5pj@n juːtəʊpjən 0.51
jut@r@s juːtəɹəs 0.76
jutEnsPz juːtɛnsl̩z 0.61
jutIl@tI juːtɪlətɪ 8.87
jutIl@tIz juːtɪlətɪz 1.09
jutIlIt8r7n juːtɪlɪtɛəɹɪən 0.51
juz juːz 368.21
juz juːz 2.33
juzd juːzd 471.59
juz@R juːzə 3.98
juz@bP juːzəbl̩ 1.89
juz@z juːzəz 8.50
juzI_ juːzɪd͡ʒ 1.84
juzIz juːzɪz 24.73
juzIN juːzɪŋ 156.29
juDz juːðz 2.34
juZP juːʒl̩ 55.55
juZ@lI juːʒəlɪ 67.50
juT juːθ 33.16
juTfUl juːθfʊl 1.97
juT@n1zj@ juːθəneɪzjə 0.65
j{k jæk 1.04
j{m jæm 0.98
j{mz jæmz 0.44
j{p jæp 2.59
j{N jæŋ 1.86
j{Nk jæŋk 0.85
j{Nks jæŋks 0.61
j$R jɔː 3173.52
j$k@R jɔːkə 0.94
j$k@z jɔːkəz 0.75
j$n jɔːn 1.80
j$nz jɔːnz 0.53
j$nIN jɔːnɪŋ 1.16
j$sElf jɔːsɛlf 205.13
j$sElvz jɔːsɛlvz 21.93
j$z jɔːz 79.89
j@hu jəhuː 1.45
j5dP jəʊdl̩ 1.28
j5j5 jəʊjəʊ 1.23
j5k jəʊk 3.31
j5k jəʊk 0.89
j5ks jəʊks 2.76
j5m@n jəʊmən 0.66
j5g@ jəʊɡə 3.11
j5gI jəʊɡɪ 1.05
jEl jɛl 1.92
jEld jɛld 1.08
jElz jɛlz 0.51
jEl5 jɛləʊ 69.57
jEl5z jɛləʊz 7.36
jElIN jɛlɪŋ 2.31
jEn jɛn 3.08
jEs jɛs 1713.50
jEst@dI jɛstədɪ 106.69
jEsIz jɛsɪz 0.43
jEt jɛt 259.11
jEtI jɛtɪ 2.23
jEtIz jɛtɪz 0.54
j8 jɛə 1862.35
j9rik@ jʊəɹiːkə 1.24
j9rIn jʊəɹɪn 4.37
j9rIn1t jʊəɹɪneɪt 0.50
j9rIn1tIN jʊəɹɪneɪtɪŋ 0.68
j9rInP jʊəɹɪnl̩ 0.54
jUr1n7m jʊɹeɪnɪəm 1.94
j# jɑː 3.93
j#d jɑːd 21.51
j#dz jɑːdz 18.45
j#n jɑːn 1.39
jQn jɒn 0.70
jQnd@R jɒndə 1.08
jQt jɒt 5.92
jQts jɒts 1.31
jQtIN jɒtɪŋ 0.55
jQg@t jɒɡət 6.03
j3n jɜːn 0.44
j3nIN jɜːnɪŋ 1.11
jIn jɪn 0.98
jIpI jɪpɪ 3.42
j7R jɪə 831.50
j7lI jɪəlɪ 1.08
j7z jɪəz 1002.43
jVN jʌŋ 321.53
jVNst@R jʌŋstə 5.07
jVNst@z jʌŋstəz 14.54
jVNg@R jʌŋɡə 38.71
jVNgIst jʌŋɡɪst 14.17
k6 kaʊ 27.57
k6b4 kaʊbɔɪ 11.52
k6b4z kaʊbɔɪz 3.77
k6nslIN kaʊnslɪŋ 3.90
k6nsP kaʊnsl̩ 137.05
k6nsP kaʊnsl̩ 2.81
k6nsPz kaʊnsl̩z 30.42
k6nsP@R kaʊnsl̩ə 2.13
k6nsP@z kaʊnsl̩əz 0.63
k6ns@l@R kaʊnsələ 7.26
k6ns@l@z kaʊnsələz 9.80
k6nt kaʊnt 51.38
k6ntd6n kaʊntdaʊn 4.77
k6ntlIs kaʊntlɪs 4.77
k6nts kaʊnts 13.48
k6nt@R kaʊntə 19.54
k6nt@fIt kaʊntəfɪt 4.32
k6nt@n@ns kaʊntənəns 0.69
k6nt@p#t kaʊntəpɑːt 1.69
k6nt@p#ts kaʊntəpɑːts 2.54
k6nt@z kaʊntəz 1.09
k6nt@r{kt kaʊntəɹækt 0.68
k6ntI kaʊntɪ 58.66
k6ntId kaʊntɪd 8.52
k6ntIs kaʊntɪs 1.91
k6ntIz kaʊntɪz 7.69
k6ntIN kaʊntɪŋ 15.06
k6J kaʊt͡ʃ 4.13
k6z kaʊz 17.91
k6@d kaʊəd 4.69