Beta version
Doculects

English 25k (English) (DISC English)

Retranscribed from English 25k using DISC English.

Sequence sets

Inventory

ð, iː, t, uː, e, a, n, d, j, v, ɛ, s, z, w, f, h, b, ə, l, k, d͡ʒ, m, ɹ, p, θ, ŋ, ɡ, ʃ, t͡ʃ, ɔ, ʒ, x, ɒ, ɑː, æ, ɔː, ɜː, ɪ, l̩, m̩, n̩, ʊ, ʌ
Details

Words

This doculect has 25000 words. >>   >|
a   b   d   e   f   h   i   j   k   l   m   n   p   s   t   u   v   w   z   æ   ð   ɔ   ə   ɛ   ʃ   ʊ   ʒ   ɑ   ɒ   ɜ   ɡ   ɪ   ɹ   ʌ   θ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
6 34.05
6l aʊl 11.74
6lz aʊlz 5.44
6ns aʊns 4.67
6ns aʊns 2.78
6nsIz aʊnsɪz 2.46
6st aʊst 0.46
6stId aʊstɪd 0.76
6t aʊt 3039.26
6tb{k aʊtbæk 1.47
6tb3st aʊtbɜːst 1.07
6tb3sts aʊtbɜːsts 0.50
6tbId aʊtbɪd 0.41
6tbIldIN aʊtbɪldɪŋ 1.22
6tbIldINz aʊtbɪldɪŋz 3.23
6tbr1k aʊtbɹeɪk 5.61
6tbr1ks aʊtbɹeɪks 5.07
6td1tId aʊtdeɪtɪd 1.65
6tdu aʊtduː 0.75
6td$R aʊtdɔː 8.89
6td$z aʊtdɔːz 7.04
6tdVn aʊtdʌn 0.92
6tfIt aʊtfɪt 13.62
6tfIts aʊtfɪts 5.45
6th6s aʊthaʊs 0.63
6tk#st aʊtkɑːst 0.47
6tkr2 aʊtkɹaɪ 1.29
6tkrQp aʊtkɹɒp 0.57
6tkVm aʊtkʌm 19.06
6tkVmz aʊtkʌmz 4.51
6tl2n aʊtlaɪn 4.83
6tl2nd aʊtlaɪnd 3.91
6tl2nz aʊtlaɪnz 0.84
6tl2nIN aʊtlaɪnɪŋ 1.25
6tl2IN aʊtlaɪɪŋ 0.53
6tl1 aʊtleɪ 2.95
6tl{ndIS aʊtlændɪʃ 0.77
6tl$ aʊtlɔː 1.88
6tl$d aʊtlɔːd 0.94
6tl$z aʊtlɔːz 0.54
6tlEt aʊtlɛt 1.92
6tlEts aʊtlɛts 1.48
6tlUk aʊtlʊk 6.52
6tlIv aʊtlɪv 0.45
6tlIvd aʊtlɪvd 0.42
6tnVmb@d aʊtnʌmbəd 1.97
6tpl1d aʊtpleɪd 0.62
6tp$rIN aʊtpɔːɹɪŋ 0.69
6tp5st aʊtpəʊst 0.85
6tpUt aʊtpʊt 5.82
6ts aʊts 5.56
6ts2d aʊtsaɪd 209.45
6ts2d@R aʊtsaɪdə 3.18
6ts2d@z aʊtsaɪdəz 2.39
6tsk3ts aʊtskɜːts 6.28
6tsp5k@n aʊtspəʊkən 1.70
6tst{ndIN aʊtstændɪŋ 18.67
6tstrEJt aʊtstɹɛt͡ʃt 0.45
6tsEt aʊtsɛt 2.67
6tw1 aʊtweɪ 1.04
6tw1d aʊtweɪd 0.42
6tw@d aʊtwəd 1.28
6tw@dz aʊtwədz 1.42
6twIt aʊtwɪt 0.59
6t@R aʊtə 10.16
6tg5IN aʊtɡəʊɪŋ 3.05
6tg5INz aʊtɡəʊɪŋz 0.49
6tgr5n aʊtɡɹəʊn 0.71
6tIN aʊtɪŋ 2.55
6tINz aʊtɪŋz 0.63
6tr2t aʊtɹaɪt 3.15
6tr1_ aʊtɹeɪd͡ʒ 3.83
6tr1_d aʊtɹeɪd͡ʒd 2.21
6tr1_@s aʊtɹeɪd͡ʒəs 7.50
6tr1_@slI aʊtɹeɪd͡ʒəslɪ 0.44
6trVn aʊtɹʌn 1.16
6J aʊt͡ʃ 8.06
6@R aʊə 1665.89
6@R aʊə 149.16
6@R aʊə 1.11
6@lI aʊəlɪ 1.03
6@sElvz aʊəsɛlvz 55.53
6@z aʊəz 188.71
6@z aʊəz 20.48
6@gl#s aʊəɡlɑːs 0.55
2 21571.45
2 134.72
2b$l aɪbɔːl 1.67
2b$lz aɪbɔːlz 1.67
2bIs aɪbɪs 0.45
2br6 aɪbɹaʊ 1.70
2br6z aɪbɹaʊz 4.76
2d aɪd 8.32
2dP aɪdl̩ 2.77
2dP aɪdl̩ 2.49
2dPz aɪdl̩z 0.91
2dEnt@tI aɪdɛntətɪ 22.40
2dEnt@tIz aɪdɛntətɪz 2.61
2dEntIf2 aɪdɛntɪfaɪ 21.31
2dEntIf2d aɪdɛntɪfaɪd 18.10
2dEntIf2z aɪdɛntɪfaɪz 0.99
2dEntIf2IN aɪdɛntɪfaɪɪŋ 3.81
2dEntIfIk1SH aɪdɛntɪfɪkeɪʃn̩ 3.51
2dEntIkP aɪdɛntɪkl̩ 7.22
2d7 aɪdɪə 367.28
2d7l aɪdɪəl 35.13
2d7lz aɪdɪəlz 2.12
2d7lQ_IkP aɪdɪəlɒd͡ʒɪkl̩ 2.18
2d7lQ_Ik@lI aɪdɪəlɒd͡ʒɪkəlɪ 0.56
2d7lI aɪdɪəlɪ 8.31
2d7lIstIk aɪdɪəlɪstɪk 0.75
2d7lIz@m aɪdɪəlɪzəm 0.60
2d7z aɪdɪəz 72.43
2dIQl@_I aɪdɪɒləd͡ʒɪ 3.14
2i aɪiː 0.72
2kQn aɪkɒn 6.31
2kQnz aɪkɒnz 2.17
2l aɪl 15.70
2l aɪl 5.15
2l2n@R aɪlaɪnə 0.54
2lz aɪlz 10.88
2lz aɪlz 1.09
2l{S aɪlæʃ 0.61
2l{SIz aɪlæʃɪz 2.59
2l@nd aɪlənd 92.18
2l@ndz aɪləndz 26.66
2l@nd@R aɪləndə 0.40
2l@nd@z aɪləndəz 3.11
2lId aɪlɪd 1.00
2lIdz aɪlɪdz 1.21
2s aɪs 95.86
2s2t aɪsaɪt 4.01
2sb3g aɪsbɜːɡ 4.83
2sb3gz aɪsbɜːɡz 0.94
2skrim aɪskɹiːm 8.10
2st aɪst 2.37
2stEdvQd aɪstɛdvɒd 1.76
2s$R aɪsɔː 1.13
2s@l1t aɪsəleɪt 1.65
2s@l1tId aɪsəleɪtɪd 13.03
2s@l1tIN aɪsəleɪtɪŋ 0.60
2s@l1SH aɪsəleɪʃn̩ 5.47
2s5b#z aɪsəʊbɑːz 0.78
2s5t5p aɪsəʊtəʊp 0.41
2sI aɪsɪ 6.32
2sIkPz aɪsɪkl̩z 0.41
2sIz aɪsɪz 0.54
2sIN aɪsɪŋ 9.14
2t@m aɪtəm 50.11
2t@mz aɪtəmz 73.01
2tIn@r@rI aɪtɪnəɹəɹɪ 0.72
2v@rI aɪvəɹɪ 11.44
2vI aɪvɪ 4.33
2wItnIs aɪwɪtnɪs 1.55
2wItnIsIz aɪwɪtnɪsɪz 0.85
2z aɪz 149.17
2z aɪz 0.90
2D@R aɪðə 151.44
2@R aɪə 0.43
2@n aɪən 32.84
2@n aɪən 0.54
2@nd aɪənd 1.04
2@nst5n aɪənstəʊn 0.39
2@nw3k aɪənwɜːk 0.43
2@nw3ks aɪənwɜːks 0.42
2@nz aɪənz 1.47
2@nz aɪənz 0.59
2@nIN aɪənɪŋ 2.83
25din aɪəʊdiːn 0.81
25pn@R aɪəʊpnə 1.20
2@r@nI aɪəɹənɪ 5.40
2@rIs aɪəɹɪs 5.09
2@rIsIz aɪəɹɪsɪz 0.51
2IN aɪɪŋ 1.11
2r1t aɪɹeɪt 0.56
2rQnIk aɪɹɒnɪk 5.24
2rQnIk@lI aɪɹɒnɪkəlɪ 4.01
b6 baʊ 0.41
b6nd baʊnd 21.91
b6ndlIs baʊndlɪs 0.45
b6ndz baʊndz 3.10
b6nd@rI baʊndəɹɪ 7.92
b6nd@rIz baʊndəɹɪz 10.91
b6ndId baʊndɪd 0.48
b6ndIN baʊndɪŋ 0.51
b6ns baʊns 19.84
b6nst baʊnst 5.04
b6ns@R baʊnsə 3.03
b6ns@z baʊnsəz 0.85
b6nsI baʊnsɪ 7.38
b6nsIz baʊnsɪz 2.58
b6nsIN baʊnsɪŋ 8.44
b6ntI baʊntɪ 2.09
b6ntIfUl baʊntɪfʊl 0.50
b6t baʊt 5.52
b6ts baʊts 0.76
b6@R baʊə 0.53
b6@l baʊəl 2.96
b6@lz baʊəlz 1.29
b6@z baʊəz 0.46
b2 baɪ 1894.26
b2 baɪ 233.34
b2 baɪ 129.31
b2b2 baɪbaɪ 29.77
b2bP baɪbl̩ 16.61
b2bPz baɪbl̩z 0.59
b2d baɪd 0.61
b2k baɪk 37.70
b2ks baɪks 10.24
b2k#b baɪkɑːb 0.46
b2k#b@n@t baɪkɑːbənət 0.75
b2kIN baɪkɪŋ 2.24
b2l baɪl 0.86
b2l{t@r@l baɪlætəɹəl 1.47
b2lINgw@l baɪlɪŋɡwəl 0.81
b2nd baɪnd 3.02
b2ndz baɪndz 0.91
b2nd@R baɪndə 0.41
b2ndIN baɪndɪŋ 4.10
b2n@rI baɪnəɹɪ 0.95
b2p#s baɪpɑːs 3.00
b2prQdVkt baɪpɹɒdʌkt 1.12
b2sH baɪsn̩ 2.03
b2sEkS9l baɪsɛkʃʊəl 0.68
b2sEps baɪsɛps 0.61
b2sIkP baɪsɪkl̩ 8.39
b2sIkPz baɪsɪkl̩z 1.96
b2t baɪt 27.92
b2ts baɪts 5.75
b2tIN baɪtɪŋ 6.85
b2u baɪuː 0.40
b2z baɪz 8.24
b2@R baɪə 13.43
b2@s baɪəs 1.60
b2@z baɪəz 22.87
b25kEmIstrI baɪəʊkɛmɪstɹɪ 0.43
b25lQ_IkP baɪəʊlɒd͡ʒɪkl̩ 3.50
b25lQ_Ik@lI baɪəʊlɒd͡ʒɪkəlɪ 0.44
b2@r5 baɪəɹəʊ 0.58
b2Ql@_I baɪɒləd͡ʒɪ 6.30
b2Ql@_Ist baɪɒləd͡ʒɪst 1.93
b2Ql@_Ists baɪɒləd͡ʒɪsts 0.67
b2QnIk baɪɒnɪk 1.89
b2Qgr@f@R baɪɒɡɹəfə 0.75
b2Qgr@fI baɪɒɡɹəfɪ 2.09
b2Qgr@fIz baɪɒɡɹəfɪz 0.46
b2gQn baɪɡɒn 1.23
b2IlEkSH baɪɪlɛkʃn̩ 3.66
b2IlEkSHz baɪɪlɛkʃn̩z 0.77
b2IN baɪɪŋ 60.14
b1 beɪ 35.41
b1b beɪb 17.10
b1bz beɪbz 2.83
b1bI beɪbɪ 195.26
b1bIsIt beɪbɪsɪt 0.56
b1bIz beɪbɪz 30.63
b1k beɪk 16.64
b1ks beɪks 1.32
b1kt beɪkt 14.07
b1k@R beɪkə 15.87
b1k@l2t beɪkəlaɪt 1.35
b1k@n beɪkən 22.14
b1k@z beɪkəz 7.44
b1k@rI beɪkəɹɪ 4.57
b1k@rIz beɪkəɹɪz 0.47
b1kIN beɪkɪŋ 16.68
b1l beɪl 21.43
b1l beɪl 3.10
b1ld beɪld 3.29
b1lz beɪlz 1.44
b1lI beɪlɪ 8.41
b1lIf beɪlɪf 0.71
b1lIfs beɪlɪfs 2.29
b1lIN beɪlɪŋ 1.65
b1n beɪn 1.49
b1s beɪs 52.15
b1sb$l beɪsbɔːl 5.52
b1sl2n beɪslaɪn 1.49
b1sm@nt beɪsmənt 7.20
b1sH beɪsn̩ 3.03
b1sIk beɪsɪk 36.74
b1sIks beɪsɪks 7.51
b1sIk@lI beɪsɪkəlɪ 101.76
b1sIs beɪsɪs 42.23
b1sIz beɪsɪz 6.15
b1t beɪt 4.99
b1ts beɪts 2.52
b1tId beɪtɪd 0.44
b1tId beɪtɪd 0.39
b1tIN beɪtɪŋ 0.66
b1z beɪz 1.09
b1z beɪz 0.47
b1D beɪð 1.28
b1Dd beɪðd 1.47
b1DIN beɪðɪŋ 3.93
b1@nIt beɪənɪt 1.31
b1@nIts beɪənɪts 0.51
b1Z beɪʒ 1.26
b1IN beɪɪŋ 0.41
bi biː 6375.47
bi biː 54.15
bi biː 15.33
bid biːd 0.85
bid1 biːdeɪ 0.76
bidz biːdz 2.78
bidI biːdɪ 1.11
bidId biːdɪd 0.50
bidIN biːdɪŋ 0.41
bif biːf 28.43
bift biːft 0.46
bifI biːfɪ 0.91
bih2v biːhaɪv 1.22
bik biːk 6.78
biks biːks 1.50
bik@R biːkə 5.40
bik@n biːkən 2.71
bik@nz biːkənz 2.19
bik@z biːkəz 0.44
bil2n biːlaɪn 0.56
bim biːm 9.24
bimd biːmd 1.22
bimz biːmz 10.04
bimIN biːmɪŋ 1.23
bin biːn 2646.34
bin biːn 11.43
binst$k biːnstɔːk 0.99
binz biːnz 24.67
bin5 biːnəʊ 1.46
bip biːp 12.37
bips biːps 1.65
bist biːst 13.01
bistlI biːstlɪ 0.99
bists biːsts 4.46
bistr5 biːstɹəʊ 0.71
bit biːt 118.04
bit biːt 1.30
bitP biːtl̩ 5.21
bitPz biːtl̩z 2.86
bitH biːtn̩ 33.35
bits biːts 9.02
bit@ biːtə 2.17
bit@R biːtə 0.74
bitIN biːtɪŋ 20.38
bitINz biːtɪŋz 0.80
bitrut biːtɹuːt 8.19
biJ biːt͡ʃ 52.62
biJ biːt͡ʃ 2.20
biJt biːt͡ʃt 0.54
biJIz biːt͡ʃɪz 10.46
biv@R biːvə 3.18
biv@z biːvəz 2.29
biz biːz 17.13
bizw{ks biːzwæks 0.57
biZu biːʒuː 0.82
bigP biːɡl̩ 1.06
biIN biːɪŋ 793.00
biINz biːɪŋz 9.26
bjut@flI bjuːtəflɪ 34.45
bjut@fUl bjuːtəfʊl 265.29
bjutI bjuːtɪ 46.42
bjutIz bjuːtɪz 2.89
bjutISH bjuːtɪʃn̩ 0.62
bjugP bjuːɡl̩ 1.03
bj9r5 bjʊəɹəʊ 4.58
bj9r5kr{ts bjʊəɹəʊkɹæts 1.21
bj9r5kr{tIk bjʊəɹəʊkɹætɪk 2.10
bj9rQkr@sI bjʊəɹɒkɹəsɪ 6.22
bl6z blaʊz 1.20
bl2mI blaɪmɪ 9.43
bl2nd blaɪnd 26.32
bl2ndf5ld blaɪndfəʊld 1.46
bl2ndf5ldz blaɪndfəʊldz 0.51
bl2ndf5ldId blaɪndfəʊldɪd 1.32
bl2ndlI blaɪndlɪ 0.58
bl2ndnIs blaɪndnɪs 1.47
bl2ndz blaɪndz 1.47
bl2nd@R blaɪndə 0.77
bl2ndId blaɪndɪd 1.72
bl2ndIN blaɪndɪŋ 1.47
bl2t blaɪt 2.00
bl2tId blaɪtɪd 1.33
bl1d bleɪd 7.89
bl1dz bleɪdz 4.82
bl1m bleɪm 45.77
bl1md bleɪmd 7.78
bl1mz bleɪmz 1.95
bl1mIN bleɪmɪŋ 6.21
bl1t@nt bleɪtənt 1.56
bl1t@ntlI bleɪtəntlɪ 1.00
bl1z bleɪz 4.07
bl1zd bleɪzd 0.55
bl1z@R bleɪzə 1.14
bl1zIz bleɪzɪz 0.53
bl1zIN bleɪzɪŋ 2.90
blid bliːd 5.05
blidz bliːdz 0.70
blidIN bliːdɪŋ 10.77
blik bliːk 6.91
blip bliːp 6.26
blipIN bliːpɪŋ 0.40
blit bliːt 0.61
blitIN bliːtɪŋ 0.44
bliJ bliːt͡ʃ 1.67
bliJt bliːt͡ʃt 0.59
blu bluː 145.34
blu bluː 11.57
blub@rI bluːbəɹɪ 1.48
blub@rIz bluːbəɹɪz 1.45
blubEl bluːbɛl 1.01
blubElz bluːbɛlz 0.99
blub3d bluːbɜːd 3.31
blub3dz bluːbɜːdz 0.93
blum bluːm 6.37
blumz bluːmz 1.40
blum@R bluːmə 0.45
blum@z bluːməz 0.65
blumIN bluːmɪŋ 2.61
bluprInt bluːpɹɪnt 2.61
bluz bluːz 46.44
bl{d@R blædə 2.69
bl{k blæk 182.63
bl{k6t blækaʊt 1.62
bl{k6ts blækaʊts 0.59
bl{kb$d blækbɔːd 0.75
bl{kb@rI blækbəɹɪ 3.57
bl{kb@rIz blækbəɹɪz 1.77
bl{kb3d blækbɜːd 1.46
bl{kb3dz blækbɜːdz 0.75
bl{k_{k blækd͡ʒæk 0.66
bl{kkVr@nt blækkʌɹənt 1.01
bl{kkVr@nts blækkʌɹənts 0.87
bl{km1l blækmeɪl 2.56
bl{km1ld blækmeɪld 0.49
bl{km1lIN blækmeɪlɪŋ 0.62
bl{knIs blæknɪs 0.65
bl{ks blæks 5.57
bl{ksmIT blæksmɪθ 2.29
bl{ksmITs blæksmɪθs 0.55
bl{kt blækt 1.02
bl{k@nd blækənd 0.87
bl{nd blænd 3.15
bl{sf@mI blæsfəmɪ 0.70
bl{Nk blæŋk 13.04
bl{Nks blæŋks 1.17
bl{NkIt blæŋkɪt 8.42
bl{NkIts blæŋkɪts 2.74
bl@mQn_ bləmɒnd͡ʒ 0.75
bl5 bləʊ 51.69
bl56t bləʊaʊt 0.42
bl5k bləʊk 27.67
bl5ks bləʊks 7.01
bl5n bləʊn 21.13
bl5t$J bləʊtɔːt͡ʃ 0.69
bl5tId bləʊtɪd 0.95
bl5z bləʊz 9.02
bl5@R bləʊə 1.57
bl5IN bləʊɪŋ 17.17
blEd blɛd 1.28
blEmIS blɛmɪʃ 0.40
blEnd blɛnd 8.18
blEndz blɛndz 1.20
blEnd@R blɛndə 2.10
blEndId blɛndɪd 1.73
blEndIN blɛndɪŋ 1.42
blEs blɛs 18.02
blEst blɛst 8.21
blEsIN blɛsɪŋ 6.52
blEsINz blɛsɪŋz 1.24
bl8z blɛəz 0.75
bl# blɑː 9.09
bl#nJ blɑːnt͡ʃ 0.84
bl#nJt blɑːnt͡ʃt 1.04
bl#st blɑːst 13.39
bl#sts blɑːsts 1.06
bl#stId blɑːstɪd 2.61
bl#stIN blɑːstɪŋ 1.63
blQb blɒb 3.10
blQbz blɒbz 1.25
blQk blɒk 37.00
blQk blɒk 0.95
blQkbVst@R blɒkbʌstə 2.06
blQkbVst@z blɒkbʌstəz 0.67
blQk1d blɒkeɪd 2.19
blQks blɒks 16.14
blQkt blɒkt 10.97
blQkI_ blɒkɪd͡ʒ 1.29
blQkIN blɒkɪŋ 5.55
blQnd blɒnd 8.31
blQnd blɒnd 1.64
blQndz blɒndz 0.81
blQs@m blɒsəm 3.88
blQs@md blɒsəmd 1.10
blQs@mz blɒsəmz 0.58
blQs@mIN blɒsəmɪŋ 0.65
blQt blɒt 0.81
blQt@R blɒtə 0.52
bl3R blɜː 3.05
bl3d blɜːd 1.61
bl3rIN blɜːɹɪŋ 0.47
blIp blɪp 2.14
blIs blɪs 4.63
blIsfUl blɪsfʊl 0.58
blIsfUlI blɪsfʊlɪ 0.84
blIst@R blɪstə 0.93
blIst@z blɪstəz 1.53
blIst@rIN blɪstəɹɪŋ 1.38
blIts blɪts 5.17
blItst blɪtst 0.65
blIz@d blɪzəd 1.47
blIz@dz blɪzədz 0.51
blINk blɪŋk 5.54
blINkt blɪŋkt 0.54
blINk@z blɪŋkəz 0.45
blINkIN blɪŋkɪŋ 1.61
blVb@R blʌbə 0.96
blVd blʌd 94.82
blVdb#T blʌdbɑːθ 0.77
blVdh6nd blʌdhaʊnd 1.07
blVdstrim blʌdstɹiːm 1.07
blVdz blʌdz 2.40
blVdSEd blʌdʃɛd 1.80
blVdI blʌdɪ 45.80
blVdId blʌdɪd 2.55
blVdIIst blʌdɪɪst 0.76
blVdT3stI blʌdθɜːstɪ 0.58
blVf blʌf 2.27
blVfIN blʌfɪŋ 1.27
blVnd@R blʌndə 1.04
blVnd@z blʌndəz 0.58
blVnt blʌnt 4.82
blVntlI blʌntlɪ 0.89
blVst@R blʌstə 0.50
blVst@rI blʌstəɹɪ 3.02
blVS blʌʃ 1.55
blVSt blʌʃt 0.44
blVSIz blʌʃɪz 0.40
blVSIN blʌʃɪŋ 1.11
bu buː 15.90
bub buːb 1.63
bubz buːbz 4.11
bubI buːbɪ 1.36
bubIz buːbɪz 0.77
bud buːd 1.42
budP buːdl̩ 0.63
budw#R buːdwɑː 0.70
buj@bEs buːjəbɛs 0.47
bul@v#d buːləvɑːd 1.15
bum buːm 31.87
bumd buːmd 0.70
bumz buːmz 0.47
bum@r{N buːməɹæŋ 1.08
bumIN buːmɪŋ 4.17
bun buːn 0.94
bust buːst 20.80
bust@R buːstə 1.27
bustId buːstɪd 2.44
bustIN buːstɪŋ 2.20
but buːt 26.65
butik buːtiːk 1.49
butiks buːtiːks 0.44
buts buːts 22.86
butI buːtɪ 3.68
butId buːtɪd 1.18
buz buːz 8.67
buz buːz 0.75
buz@R buːzə 0.82
buzI buːzɪ 0.72
buzIN buːzɪŋ 0.54
buD buːð 5.26
buDz buːðz 0.80
bugI buːɡɪ 8.23
buIN buːɪŋ 0.95
b{blIN bæblɪŋ 0.65
b{d bæd 365.03
b{dlI bædlɪ 42.25
b{dmInt@n bædmɪntən 2.52
b{_ bæd͡ʒ 11.39
b{_@R bæd͡ʒə 9.40
b{_@z bæd͡ʒəz 7.32
b{_Iz bæd͡ʒɪz 3.77
b{fP bæfl̩ 0.40
b{fPd bæfl̩d 2.13
b{fPIN bæfl̩ɪŋ 1.49
b{k bæk 1780.95
b{kb5n bækbəʊn 3.12
b{kbEnJ bækbɛnt͡ʃ 3.42
b{kbEnJ@R bækbɛnt͡ʃə 1.58
b{kbEnJ@z bækbɛnt͡ʃəz 6.04
b{kdrQp bækdɹɒp 5.51
b{kf2@R bækfaɪə 0.59
b{kf2@d bækfaɪəd 1.11
b{kh{nd bækhænd 3.23
b{kj#d bækjɑːd 2.29
b{kl{S bæklæʃ 2.03
b{klQg bæklɒɡ 1.90
b{ks bæks 14.25
b{ks2d bæksaɪd 4.24
b{ks2dz bæksaɪdz 0.54
b{kst1_ bæksteɪd͡ʒ 5.72
b{kstr5k bækstɹəʊk 0.94
b{kt bækt 13.00
b{kt7r7 bæktɪəɹɪə 9.87
b{kt7r7l bæktɪəɹɪəl 1.03
b{kt7r7m bæktɪəɹɪəm 0.50
b{kw$t@R bækwɔːtə 0.62
b{kw@d bækwəd 2.28
b{kw@dz bækwədz 17.62
b{k@R bækə 0.53
b{k@l$r7t bækəlɔːɹɪət 0.81
b{k@z bækəz 0.76
b{kg{m@n bækɡæmən 0.44
b{kgr6nd bækɡɹaʊnd 35.94
b{kgr6ndz bækɡɹaʊndz 6.03
b{kIN bækɪŋ 15.29
b{krum bækɹuːm 1.20
b{kVp bækʌp 1.69
b{l1 bæleɪ 13.96
b{l1z bæleɪz 0.68
b{lk@nI bælkənɪ 6.83
b{lk@nIz bælkənɪz 0.53
b{l@d bæləd 1.97
b{l@dz bælədz 1.16
b{l@kl#v@ bæləklɑːvə 0.73
b{l@ns bæləns 53.66
b{l@nst bælənst 10.76
b{l@nsIz bælənsɪz 2.14
b{l@nsIN bælənsɪŋ 5.29
b{l@st bæləst 0.87
b{l@st@R bæləstə 0.39
b{l@t bælət 8.79
b{l@ts bæləts 0.92
b{l@rin@ bæləɹiːnə 1.62
b{l@rin@z bæləɹiːnəz 0.40
b{lI bælɪ 0.43
b{mbu bæmbuː 4.45
b{n bæn 20.00
b{nd bænd 86.26
b{nd bænd 17.71
b{ndst{nd bændstænd 0.60
b{ndw{g@n bændwæɡən 1.41
b{ndz bændz 18.25
b{ndId bændɪd 1.54
b{ndId bændɪd 0.64
b{ndI_ bændɪd͡ʒ 1.66
b{ndI_d bændɪd͡ʒd 0.51
b{ndI_Iz bændɪd͡ʒɪz 1.37
b{ndIt bændɪt 1.60
b{ndIts bændɪts 1.10
b{ndIN bændɪŋ 0.97
b{n_5 bænd͡ʒəʊ 2.06
b{nt@R bæntə 4.56
b{nz bænz 2.12
b{n@R bænə 3.50
b{n@z bænəz 1.78
b{nIst@R bænɪstə 0.72
b{nIst@z bænɪstəz 0.44
b{nIN bænɪŋ 2.76
b{nIS bænɪʃ 1.14
b{nISt bænɪʃt 1.50
b{ptIz@m bæptɪzəm 1.65
b{s bæs 15.01
b{st7n bæstɪən 2.03
b{s$lt bæsɔːlt 0.49
b{sIt bæsɪt 0.86
b{sIz bæsɪz 0.42
b{t bæt 19.74
b{tP bætl̩ 86.58
b{tPd bætl̩d 2.89
b{tPfild bætl̩fiːld 4.86
b{tPfildz bætl̩fiːldz 0.86
b{tPm@nts bætl̩mənts 0.54
b{tPz bætl̩z 9.87
b{tPSIp bætl̩ʃɪp 1.07
b{tPSIps bætl̩ʃɪps 0.52
b{tPgr6nd bætl̩ɡɹaʊnd 2.13
b{tPIN bætl̩ɪŋ 8.91
b{tm@n bætmən 3.60
b{tH bætn̩ 0.54
b{ts bæts 10.20
b{tsm@n bætsmən 1.86
b{tsm@n bætsmən 1.04
b{t@R bætə 6.16
b{t@d bætəd 5.84
b{t@n bætən 3.42
b{t@nz bætənz 0.57
b{t@rI bætəɹɪ 7.43
b{t@rIz bætəɹɪz 4.84
b{t@rIN bætəɹɪŋ 2.18
b{tI bætɪ 1.24
b{tId bætɪd 0.76
b{tIN bætɪŋ 2.84
b{J bæt͡ʃ 5.33
b{J@l@R bæt͡ʃələ 3.00
b{JIz bæt͡ʃɪz 0.76
b{zP bæzl̩ 12.45
b{N bæŋ 41.43
b{Nd bæŋd 3.67
b{Nk bæŋk 190.76
b{Nkn5ts bæŋknəʊts 0.45
b{Nks bæŋks 70.18
b{Nkt bæŋkt 10.97
b{NkwIt bæŋkwɪt 10.04
b{NkwIts bæŋkwɪts 0.57
b{NkwItIN bæŋkwɪtɪŋ 0.70
b{Nk@R bæŋkə 5.35
b{Nk@z bæŋkəz 13.16
b{NkIN bæŋkɪŋ 27.95
b{Nkr@ptsI bæŋkɹəptsɪ 3.63
b{NkrVpt bæŋkɹʌpt 4.45
b{NkrVptId bæŋkɹʌptɪd 0.41
b{Nz bæŋz 2.96
b{N@R bæŋə 1.07
b{N@z bæŋəz 1.57
b{NgP bæŋɡl̩ 0.75
b{NgPz bæŋɡl̩z 0.63
b{NIN bæŋɪŋ 8.96
b{S bæʃ 5.08
b{SfUl bæʃfʊl 0.48
b{St bæʃt 1.71
b{SIN bæʃɪŋ 2.84
b{g bæɡ 76.93
b{gd bæɡd 3.03
b{gp2ps bæɡpaɪps 1.45
b{gz bæɡz 28.45
b{gI bæɡɪ 1.48
b{gI_ bæɡɪd͡ʒ 3.06
b{gIN bæɡɪŋ 1.65
b{r@ks bæɹəks 2.90
b{r@kud@ bæɹəkuːdə 0.56
b{r@l bæɹəl 11.45
b{r@ld bæɹəld 0.45
b{r@lz bæɹəlz 4.98
b{r@n bæɹən 3.98
b{r@n bæɹən 2.50
b{r@nz bæɹənz 1.27
b{r@nIs bæɹənɪs 4.22
b{r@nIt bæɹənɪt 0.45
b{r5 bæɹəʊ 3.23
b{r5z bæɹəʊz 0.47
b{r#Z bæɹɑːʒ 1.47
b{rIk1d bæɹɪkeɪd 0.67
b{rIk1dz bæɹɪkeɪdz 0.94
b{rIst@R bæɹɪstə 3.40
b{rIst@z bæɹɪstəz 1.26
b{rIt5n bæɹɪtəʊn 0.88
b{r7R bæɹɪə 10.92
b{r7z bæɹɪəz 6.10
b4 bɔɪ 188.99
b4 bɔɪ 1.52
b4d bɔɪd 0.87
b4frEnd bɔɪfɹɛnd 23.23
b4frEndz bɔɪfɹɛndz 2.04
b4hUd bɔɪhʊd 0.75
b4kQt bɔɪkɒt 2.22
b4l bɔɪl 12.04
b4ld bɔɪld 7.71
b4lz bɔɪlz 2.03
b4l@R bɔɪlə 10.10
b4l@z bɔɪləz 1.25
b4lIN bɔɪlɪŋ 9.35
b4st@r@s bɔɪstəɹəs 1.25
b4z bɔɪz 158.29
b4z bɔɪz 0.50
b4@nsI bɔɪənsɪ 0.83
b4@nt bɔɪənt 2.08
b4IS bɔɪɪʃ 0.50
b$R bɔː 5.75
b$R bɔː 3.72
b$bPz bɔːbl̩z 0.60
b$d bɔːd 125.68
b$d bɔːd 15.23
b$dw$k bɔːdwɔːk 0.51
b$dz bɔːdz 11.51
b$d@R bɔːdə 40.85
b$d@d bɔːdəd 0.73
b$d@l2n bɔːdəlaɪn 1.42
b$d@m bɔːdəm 1.82
b$d@z bɔːdəz 13.73
b$d@rIN bɔːdəɹɪŋ 1.13
b$dI bɔːdɪ 0.44
b$dId bɔːdɪd 3.73
b$dIN bɔːdɪŋ 6.09
b$drUm bɔːdɹʊm 6.49
b$h5l bɔːhəʊl 0.39
b$l bɔːl 212.47
b$ld bɔːld 5.23
b$ldIN bɔːldɪŋ 1.17
b$lz bɔːlz 58.53
b$lrUm bɔːlɹʊm 8.48
b$n bɔːn 113.19
b$n bɔːn 2.76
b$t bɔːt 138.86
b$z bɔːz 0.44
b$z bɔːz 0.39
b$Zw# bɔːʒwɑː 0.79
b$rIN bɔːɹɪŋ 27.84
b@bun bəbuːn 2.08
b@bunz bəbuːnz 2.30
b@fun bəfuːn 0.63
b@lun bəluːn 17.75
b@lunz bəluːnz 7.63
b@lunIN bəluːnɪŋ 0.74
b@lIst@ bəlɪstə 0.80
b@lIstIk bəlɪstɪk 1.33
b@n#l bənɑːl 0.43
b@n#n@ bənɑːnə 16.41
b@n#n@z bənɑːnəz 10.56
b@sun bəsuːn 0.54
b@t{lj@n bətæljən 5.16
b@t{lj@nz bətæljənz 0.78
b@t{nIkP bətænɪkl̩ 1.24
b@zuk@ bəzuːkə 0.57
b@z#R bəzɑː 0.79
b@z3k bəzɜːk 0.82
b@zIlIk@ bəzɪlɪkə 0.82
b5 bəʊ 16.57
b5 bəʊ 5.71
b5 bəʊ 1.33
b5d bəʊd 1.41
b5d bəʊd 1.24
b5dz bəʊdz 1.12
b5himj@n bəʊhiːmjən 1.90
b5l bəʊl 49.09
b5ld bəʊld 13.28
b5ld bəʊld 3.80
b5ldlI bəʊldlɪ 1.30
b5ld@R bəʊldə 1.90
b5ld@R bəʊldə 1.02
b5ld@z bəʊldəz 2.01
b5lst@R bəʊlstə 1.10
b5lt bəʊlt 9.99
b5lts bəʊlts 2.70
b5ltId bəʊltɪd 1.58
b5lz bəʊlz 10.98
b5l@R bəʊlə 3.58
b5l@z bəʊləz 1.79
b5lIN bəʊlɪŋ 8.28
b5m@n bəʊmən 0.85
b5n bəʊn 32.67
b5nd bəʊnd 0.64
b5nz bəʊnz 26.92
b5n{nz@ bəʊnænzə 1.44
b5n@R bəʊnə 0.40
b5n@s bəʊnəs 46.36
b5n@sIz bəʊnəsɪz 21.82
b5nI bəʊnɪ 0.96
b5nIN bəʊnɪŋ 0.39
b5st bəʊst 2.97
b5sts bəʊsts 2.76
b5stId bəʊstɪd 1.42
b5stIN bəʊstɪŋ 1.59
b5t bəʊt 77.01
b5tm@n bəʊtmən 0.43
b5tm@n bəʊtmən 0.42
b5ts bəʊts 25.11
b5tIN bəʊtɪŋ 1.61
b5v2n bəʊvaɪn 1.43
b5z bəʊz 2.19
b5@ bəʊə 1.37
b5g@s bəʊɡəs 3.16
b5gI bəʊɡɪ 2.53
b5gIz bəʊɡɪz 0.99
b5IN bəʊɪŋ 1.02
b5T bəʊθ 373.53
b@rQk bəɹɒk 2.44
b@rQmIt@R bəɹɒmɪtə 2.94
b@rQmIt@z bəɹɒmɪtəz 0.40
bEd bɛd 130.54
bEdbVgz bɛdbʌɡz 0.43
bEdfEl5z bɛdfɛləʊz 0.42
bEdl@m bɛdləm 0.77
bEds2d bɛdsaɪd 2.82
bEdsIt bɛdsɪt 0.86
bEdt2m bɛdtaɪm 6.82
bEdz bɛdz 15.74
bEdUIn bɛdʊɪn 0.54
bEdId bɛdɪd 0.58
bEdIN bɛdɪŋ 3.52
bEdrUm bɛdɹʊm 100.27
bEdrUmz bɛdɹʊmz 49.96
bEdrQk bɛdɹɒk 1.27
bEk bɛk 2.61
bEks bɛks 1.88
bEk@nd bɛkənd 0.46
bEk@nz bɛkənz 0.89
bEk@nIN bɛkənɪŋ 0.47
bEl bɛl 34.48
bEl bɛl 5.66
bElb4 bɛlbɔɪ 0.68
bElt bɛlt 21.02
bElts bɛlts 3.87
bEltId bɛltɪd 0.50
bEltIN bɛltɪŋ 0.84
bElz bɛlz 17.40
bEl5z bɛləʊz 1.15
bElI bɛlɪ 12.10
bElIz bɛlɪz 1.04
bEn bɛn 88.14
bEnd bɛnd 14.84
bEndz bɛndz 2.64
bEndIN bɛndɪŋ 3.33
bEnt bɛnt 8.85
bEnJ bɛnt͡ʃ 15.72
bEnJIz bɛnt͡ʃɪz 5.50
bEnIdIktin bɛnɪdɪktiːn 0.61
bEnIf{kt@R bɛnɪfæktə 0.75
bEnIfIt bɛnɪfɪt 67.33
bEnIfIts bɛnɪfɪts 54.03
bEnIfItId bɛnɪfɪtɪd 4.69
bEnIfItIN bɛnɪfɪtɪŋ 2.75
bEnIfISP bɛnɪfɪʃl̩ 3.56
bEnIfIS@rI bɛnɪfɪʃəɹɪ 1.11
bEnIfIS@rIz bɛnɪfɪʃəɹɪz 2.10
bEst bɛst 607.63
bEstlUkIN bɛstlʊkɪŋ 0.62
bEstn5n bɛstnəʊn 2.44
bEsts bɛsts 0.56
bEt bɛt 63.52
bEts bɛts 3.76
bEt@R bɛtə 581.61
bEtIN bɛtɪŋ 5.25
bEvPd bɛvl̩d 0.42
bEv@rI_ bɛvəɹɪd͡ʒ 1.14
bEv@rI_Iz bɛvəɹɪd͡ʒɪz 0.43
b8R bɛə 75.47
b8R bɛə 11.02
b8fUt bɛəfʊt 1.31
b8lI bɛəlɪ 20.48
b8n bɛən 0.46
b8nz bɛənz 0.43
b8z bɛəz 19.08
b8r@R bɛəɹə 1.73
b8r@bP bɛəɹəbl̩ 0.64
b8r@z bɛəɹəz 0.96
b8rIN bɛəɹɪŋ 14.82
b8rINz bɛəɹɪŋz 1.60
bEg bɛɡ 12.69
bEgd bɛɡd 2.24
bEgz bɛɡz 1.79
bEg@R bɛɡə 1.42
bEg@z bɛɡəz 1.79
bEgIN bɛɡɪŋ 7.41
bEr1 bɛɹeɪ 0.96
bEr@l bɛɹəl 4.88
bErI bɛɹɪ 11.82
bErI bɛɹɪ 6.27
bErId bɛɹɪd 23.38
bErIz bɛɹɪz 6.02
bEr7l bɛɹɪəl 4.94
bEr7lz bɛɹɪəlz 0.83
bErIIN bɛɹɪɪŋ 2.14
bUk bʊk 162.18
bUk1 bʊkeɪ 2.02
bUk1z bʊkeɪz 0.51
bUkk1s bʊkkeɪs 1.05
bUklIt bʊklɪt 1.15
bUkm1k@R bʊkmeɪkə 0.56
bUkm1k@z bʊkmeɪkəz 0.89
bUkm#k bʊkmɑːk 0.49
bUks bʊks 73.02
bUkt bʊkt 15.44
bUkEndz bʊkɛndz 0.66
bUkSQp bʊkʃɒp 1.03
bUkSQps bʊkʃɒps 0.51
bUkI bʊkɪ 0.87
bUkIz bʊkɪz 2.77
bUkIN bʊkɪŋ 5.42
bUkINz bʊkɪŋz 1.94
bUl bʊl 19.09
bUld5zd bʊldəʊzd 0.40
bUld5z@R bʊldəʊzə 0.81
bUld5z@z bʊldəʊzəz 0.63
bUldQg bʊldɒɡ 1.88
bUlf2tIN bʊlfaɪtɪŋ 0.39
bUlj@n bʊljən 0.62
bUlz bʊlz 4.64
bUl@k bʊlək 1.33
bUl@tIn bʊlətɪn 1.86
bUl@tInz bʊlətɪnz 0.82
bUlSIt bʊlʃɪt 4.82
bUlI bʊlɪ 5.26
bUlId bʊlɪd 4.39
bUlIt bʊlɪt 11.91
bUlItpruf bʊlɪtpɹuːf 0.60
bUlIts bʊlɪts 5.32
bUlIz bʊlɪz 1.71
bUlIIN bʊlɪɪŋ 6.73
bUJ bʊt͡ʃ 2.23
bUJ@R bʊt͡ʃə 11.14
bUJ@d bʊt͡ʃəd 0.84
bUJ@z bʊt͡ʃəz 2.76
bUJ@rI bʊt͡ʃəɹɪ 0.78
bUz@m bʊzəm 1.24
bUS bʊʃ 19.64
bUSP bʊʃl̩ 0.49
bUSI bʊʃɪ 1.47
bUSIz bʊʃɪz 4.64
b#R bɑː 55.71
b# bɑː 30.28
b# bɑː 5.17