Beta version
Doculects

Lexique3 25k (French) (Lexique3)

Retranscribed from Lexique3 25k using Lexique3.

Sequence sets

Inventory

ʒ, d, e, p, a, l, t, y, v, u, n, i, s, õ, ʁ, k, m, b, j, o, w, f, ʃ, z, ɡ, ɲ, ŋ, ɑ̃, ɔ, ɛ, ɛ̃, ɥ, ø, œ, œ̃
Details

Words

This doculect has 25000 words. |<   <<   >>   >|
a   b   d   e   f   i   j   k   l   m   n   o   p   s   t   u   v   w   y   z   ø   œ   ɔ   ɛ   ɲ   ʃ   ʒ   ɑ   ɡ   ɥ   ʁ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
@pES@ ɑ̃pɛʃɑ̃ 1.06
@pRiz ɑ̃pʁiz 3.08
@pRizone ɑ̃pʁizone 2.60
@pRizone ɑ̃pʁizone 1.48
@pRizOnøm@ ɑ̃pʁizɔnømɑ̃ 1.74
@pR1 ɑ̃pʁœ̃ 3.18
@pR1t ɑ̃pʁœ̃t 4.30
@pR1te ɑ̃pʁœ̃te 15.87
@pR1te ɑ̃pʁœ̃te 6.63
@pR1te ɑ̃pʁœ̃te 1.05
@pR5t ɑ̃pʁɛ̃t 30.65
@pR5t ɑ̃pʁɛ̃t 11.41
@seNe ɑ̃seɲe 10.06
@seNe ɑ̃seɲe 3.79
@siklopedi ɑ̃siklopedi 1.14
@siklopedi ɑ̃siklopedi 0.85
@sjEn ɑ̃sjɛn 19.82
@sjEn ɑ̃sjɛn 6.22
@sjEn ɑ̃sjɛn 4.53
@sjEnøte ɑ̃sjɛnøte 0.90
@sj5 ɑ̃sjɛ̃ 32.41
@sj5 ɑ̃sjɛ̃ 14.72
@sj5 ɑ̃sjɛ̃ 12.31
@sj5 ɑ̃sjɛ̃ 7.81
@solEje ɑ̃solɛje 1.05
@søvøliR ɑ̃søvøliʁ 1.20
@sORsøle ɑ̃sɔʁsøle 1.72
@sEstRal ɑ̃sɛstʁal 1.04
@sEstRal ɑ̃sɛstʁal 0.97
@sEtR ɑ̃sɛtʁ 11.14
@sEtR ɑ̃sɛtʁ 1.61
@sEN ɑ̃sɛɲ 8.85
@sEN ɑ̃sɛɲ 3.21
@sEN ɑ̃sɛɲ 0.89
@sENe ɑ̃sɛɲe 1.61
@sENøm@ ɑ̃sɛɲømɑ̃ 3.61
@sENE ɑ̃sɛɲɛ 1.29
@sEN@ ɑ̃sɛɲɑ̃ 1.84
@sEN@ ɑ̃sɛɲɑ̃ 1.63
@sEN@ ɑ̃sɛɲɑ̃ 1.07
@sERkle ɑ̃sɛʁkle 2.06
@sERkle ɑ̃sɛʁkle 2.06
@sERkle ɑ̃sɛʁkle 1.00
@sERkle ɑ̃sɛʁkle 0.85
@s5t ɑ̃sɛ̃t 46.41
@s5t ɑ̃sɛ̃t 4.59
@s5t ɑ̃sɛ̃t 2.19
@s@ ɑ̃sɑ̃ 2.44
@s@bl ɑ̃sɑ̃bl 253.47
@s@bl ɑ̃sɑ̃bl 29.75
@s@bl ɑ̃sɑ̃bl 2.13
@s8it ɑ̃sɥit 127.92
@t ɑ̃t 2.70
@t ɑ̃t 1.28
@t ɑ̃t 1.12
@taj ɑ̃taj 1.49
@tam ɑ̃tam 1.09
@tame ɑ̃tame 2.42
@tame ɑ̃tame 1.52
@tas ɑ̃tas 1.07
@tase ɑ̃tase 1.10
@te ɑ̃te 1.92
@te ɑ̃te 1.91
@te ɑ̃te 1.15
@te ɑ̃te 1.10
@tekRist ɑ̃tekʁist 2.83
@tesed@ ɑ̃tesedɑ̃ 5.33
@teRe ɑ̃teʁe 19.90
@teRe ɑ̃teʁe 17.27
@teRe ɑ̃teʁe 5.92
@teRe ɑ̃teʁe 2.63
@teRe ɑ̃teʁe 1.94
@teRe ɑ̃teʁe 0.95
@teRe ɑ̃teʁe 0.93
@teRj9R ɑ̃teʁjœʁ 1.82
@teRj9R ɑ̃teʁjœʁ 0.88
@tibjotik ɑ̃tibjotik 4.18
@tibjotik ɑ̃tibjotik 1.04
@tidOt ɑ̃tidɔt 4.38
@tik ɑ̃tik 5.59
@tik ɑ̃tik 1.63
@tikite ɑ̃tikite 2.80
@tikite ɑ̃tikite 2.12
@tikOR ɑ̃tikɔʁ 1.35
@tikER ɑ̃tikɛʁ 1.52
@tipatik ɑ̃tipatik 0.96
@tipOd ɑ̃tipɔd 1.19
@tisip ɑ̃tisip 1.24
@tisipe ɑ̃tisipe 1.40
@tisipe ɑ̃tisipe 1.29
@tite ɑ̃tite 2.12
@tite ɑ̃tite 0.95
@tiS@bR ɑ̃tiʃɑ̃bʁ 0.89
@tje ɑ̃tje 42.15
@tje ɑ̃tje 3.68
@tje ɑ̃tje 3.59
@tjER ɑ̃tjɛʁ 26.45
@tjER ɑ̃tjɛʁ 3.73
@tjERøm@ ɑ̃tjɛʁømɑ̃ 17.17
@tuzjasm ɑ̃tuzjasm 7.05
@tuzjast ɑ̃tuzjast 3.34
@tuzjast ɑ̃tuzjast 1.06
@tuR ɑ̃tuʁ 3.19
@tuR ɑ̃tuʁ 3.12
@tuRaZ ɑ̃tuʁaʒ 3.00
@tuRe ɑ̃tuʁe 7.57
@tuRe ɑ̃tuʁe 3.99
@tuRe ɑ̃tuʁe 1.32
@tuRe ɑ̃tuʁe 1.21
@tuRE ɑ̃tuʁɛ 0.95
@tuR@ ɑ̃tuʁɑ̃ 0.90
@tybe ɑ̃tybe 1.77
@tORs ɑ̃tɔʁs 1.40
@tEn ɑ̃tɛn 10.08
@tEn ɑ̃tɛn 1.50
@tEtøm@ ɑ̃tɛtømɑ̃ 1.27
@tER ɑ̃tɛʁ 8.38
@tER ɑ̃tɛʁ 0.90
@tERe ɑ̃tɛʁe 2.94
@tERõ ɑ̃tɛʁõ 0.93
@tERøm@ ɑ̃tɛʁømɑ̃ 24.71
@tERøm@ ɑ̃tɛʁømɑ̃ 2.62
@tERøRa ɑ̃tɛʁøʁa 1.02
@t@ ɑ̃tɑ̃ 163.49
@t@ ɑ̃tɑ̃ 41.77
@t@ ɑ̃tɑ̃ 1.53
@t@d ɑ̃tɑ̃d 9.72
@t@d ɑ̃tɑ̃d 6.75
@t@d ɑ̃tɑ̃d 1.01
@t@de ɑ̃tɑ̃de 45.11
@t@di ɑ̃tɑ̃di 1.50
@t@di ɑ̃tɑ̃di 1.11
@t@dje ɑ̃tɑ̃dje 2.24
@t@dõ ɑ̃tɑ̃dõ 2.05
@t@dy ɑ̃tɑ̃dy 256.43
@t@dy ɑ̃tɑ̃dy 50.28
@t@dy ɑ̃tɑ̃dy 14.31
@t@dy ɑ̃tɑ̃dy 5.68
@t@dy ɑ̃tɑ̃dy 1.53
@t@dy ɑ̃tɑ̃dy 0.92
@t@døm@ ɑ̃tɑ̃dømɑ̃ 1.13
@t@dE ɑ̃tɑ̃dɛ 7.49
@t@dE ɑ̃tɑ̃dɛ 7.11
@t@dE ɑ̃tɑ̃dɛ 1.52
@t@d@ ɑ̃tɑ̃dɑ̃ 1.95
@t@dR ɑ̃tɑ̃dʁ 137.90
@t@dRa ɑ̃tɑ̃dʁa 6.61
@t@dRa ɑ̃tɑ̃dʁa 2.26
@t@dRe ɑ̃tɑ̃dʁe 3.45
@t@dRõ ɑ̃tɑ̃dʁõ 1.54
@t@dRE ɑ̃tɑ̃dʁɛ 1.71
@t@dRE ɑ̃tɑ̃dʁɛ 1.36
@t@dRE ɑ̃tɑ̃dʁɛ 0.85
@t@t ɑ̃tɑ̃t 2.72
@tR ɑ̃tʁ 372.72
@tR ɑ̃tʁ 84.08
@tR ɑ̃tʁ 7.18
@tR ɑ̃tʁ 6.82
@tR ɑ̃tʁ 2.96
@tRa ɑ̃tʁa 2.72
@tRaj ɑ̃tʁaj 4.96
@tRaks ɑ̃tʁaks 1.26
@tRakt ɑ̃tʁakt 1.59
@tRav ɑ̃tʁav 0.85
@tRe ɑ̃tʁe 160.13
@tRe ɑ̃tʁe 104.85
@tRe ɑ̃tʁe 43.75
@tRe ɑ̃tʁe 36.90
@tRe ɑ̃tʁe 13.16
@tRe ɑ̃tʁe 8.81
@tRe ɑ̃tʁe 4.33
@tRene ɑ̃tʁene 15.39
@tRene ɑ̃tʁene 8.33
@tRene ɑ̃tʁene 2.73
@tRene ɑ̃tʁene 2.47
@tRopolOg ɑ̃tʁopolɔɡ 1.18
@tRõ ɑ̃tʁõ 6.05
@tRøpo ɑ̃tʁøpo 7.47
@tRøpo ɑ̃tʁøpo 2.28
@tRøpRi ɑ̃tʁøpʁi 0.99
@tRøpRiz ɑ̃tʁøpʁiz 22.79
@tRøpRiz ɑ̃tʁøpʁiz 5.57
@tRøpRøn9R ɑ̃tʁøpʁønœʁ 3.24
@tRøpRøn9R ɑ̃tʁøpʁønœʁ 1.62
@tRøpR@dR ɑ̃tʁøpʁɑ̃dʁ 2.38
@tRøtj5 ɑ̃tʁøtjɛ̃ 16.72
@tRøtj5 ɑ̃tʁøtjɛ̃ 2.20
@tRøtj5 ɑ̃tʁøtjɛ̃ 1.27
@tRøtj5 ɑ̃tʁøtjɛ̃ 0.93
@tRøty ɑ̃tʁøty 0.89
@tRøtye ɑ̃tʁøtye 2.79
@tRøtøniR ɑ̃tʁøtøniʁ 8.07
@tRøt@ ɑ̃tʁøtɑ̃ 4.04
@tRøt8e ɑ̃tʁøtɥe 1.33
@tRøvwaR ɑ̃tʁøvwaʁ 1.00
@tRøvy ɑ̃tʁøvy 2.97
@tRøRa ɑ̃tʁøʁa 3.06
@tRøRe ɑ̃tʁøʁe 1.24
@tRøRõ ɑ̃tʁøʁõ 0.96
@tRøRE ɑ̃tʁøʁɛ 1.84
@tRE ɑ̃tʁɛ 3.30
@tRE ɑ̃tʁɛ 1.01
@tREd ɑ̃tʁɛd 0.88
@tREde ɑ̃tʁɛde 2.48
@tREn ɑ̃tʁɛn 11.28
@tREn ɑ̃tʁɛn 2.05
@tREn ɑ̃tʁɛn 1.50
@tREne ɑ̃tʁɛne 0.84
@tREnøm@ ɑ̃tʁɛnømɑ̃ 19.63
@tREnøRa ɑ̃tʁɛnøʁa 0.94
@tREn9R ɑ̃tʁɛnœʁ 7.87
@tREnE ɑ̃tʁɛnɛ 1.06
@tREn@ ɑ̃tʁɛnɑ̃ 1.13
@tR5 ɑ̃tʁɛ̃ 3.82
@tR@ ɑ̃tʁɑ̃ 2.97
@vai ɑ̃vai 4.98
@vai ɑ̃vai 2.97
@vai ɑ̃vai 1.11
@vai ɑ̃vai 0.91
@vais ɑ̃vais 1.05
@vais9R ɑ̃vaisœʁ 1.88
@vais9R ɑ̃vaisœʁ 1.77
@vaiR ɑ̃vaiʁ 3.83
@vi ɑ̃vi 210.62
@vi ɑ̃vi 12.50
@vi ɑ̃vi 3.34
@vizaZ ɑ̃vizaʒ 3.40
@vizaZ ɑ̃vizaʒ 1.35
@vizaZe ɑ̃vizaʒe 4.83
@vizaZe ɑ̃vizaʒe 2.61
@vizaZe ɑ̃vizaʒe 1.11
@viRõ ɑ̃viʁõ 55.55
@viRõ ɑ̃viʁõ 6.25
@viROnøm@ ɑ̃viʁɔnømɑ̃ 10.07
@vje ɑ̃vje 1.50
@vole ɑ̃vole 5.85
@vole ɑ̃vole 5.05
@vole ɑ̃vole 2.63
@vole ɑ̃vole 1.62
@vute ɑ̃vute 0.88
@vwa ɑ̃vwa 98.92
@vwa ɑ̃vwa 9.16
@vwa ɑ̃vwa 6.24
@vwa ɑ̃vwa 3.47
@vwa ɑ̃vwa 1.00
@vwaja ɑ̃vwaja 1.96
@vwaje ɑ̃vwaje 82.52
@vwaje ɑ̃vwaje 69.77
@vwaje ɑ̃vwaje 31.66
@vwaje ɑ̃vwaje 12.19
@vwaje ɑ̃vwaje 8.63
@vwaje ɑ̃vwaje 3.68
@vwaje ɑ̃vwaje 1.97
@vwaje ɑ̃vwaje 1.16
@vwajõ ɑ̃vwajõ 2.31
@vwajE ɑ̃vwajɛ 3.84
@vwajE ɑ̃vwajɛ 1.58
@vwaj@ ɑ̃vwajɑ̃ 1.91
@vølope ɑ̃vølope 0.86
@vølope ɑ̃vølope 0.85
@vølOp ɑ̃vølɔp 11.40
@vølOp ɑ̃vølɔp 1.84
@vølOp ɑ̃vølɔp 1.13
@vOl ɑ̃vɔl 5.39
@vOl ɑ̃vɔl 4.47
@vOl ɑ̃vɔl 2.48
@vER ɑ̃vɛʁ 35.46
@vER ɑ̃vɛʁ 15.07
@vERa ɑ̃vɛʁa 5.89
@vERa ɑ̃vɛʁa 1.30
@vERe ɑ̃vɛʁe 1.04
@vERE ɑ̃vɛʁɛ 10.43
@vERE ɑ̃vɛʁɛ 1.77
@vERE ɑ̃vɛʁɛ 1.68
@vERgyR ɑ̃vɛʁɡyʁ 1.66
@vERRõ ɑ̃vɛʁʁõ 1.93
@vERRõ ɑ̃vɛʁʁõ 1.30
@zim ɑ̃zim 1.26
@S ɑ̃ʃ 5.48
@S ɑ̃ʃ 3.42
@Sene ɑ̃ʃene 2.39
@Sene ɑ̃ʃene 1.46
@Swa ɑ̃ʃwa 1.30
@SEn ɑ̃ʃɛn 0.93
@SEnøm@ ɑ̃ʃɛnømɑ̃ 0.89
@SER ɑ̃ʃɛʁ 5.79
@SER ɑ̃ʃɛʁ 0.88
@S@t ɑ̃ʃɑ̃t 4.25
@S@te ɑ̃ʃɑ̃te 35.28
@S@te ɑ̃ʃɑ̃te 18.96
@S@te ɑ̃ʃɑ̃te 5.87
@S@te ɑ̃ʃɑ̃te 2.93
@S@tøm@ ɑ̃ʃɑ̃tømɑ̃ 1.46
@S@t9R ɑ̃ʃɑ̃tœʁ 1.25
@Z ɑ̃ʒ 47.90
@Z ɑ̃ʒ 21.38
@Zin ɑ̃ʒin 1.20
@Zwe ɑ̃ʒwe 1.03
@Z2 ɑ̃ʒø 3.52
@Z2 ɑ̃ʒø 1.16
@Z5 ɑ̃ʒɛ̃ 9.41
@Z5 ɑ̃ʒɛ̃ 1.84
@Z@dR ɑ̃ʒɑ̃dʁ 1.55
@Z@dRe ɑ̃ʒɑ̃dʁe 1.75
@Z@dRe ɑ̃ʒɑ̃dʁe 1.60
@Z@dRe ɑ̃ʒɑ̃dʁe 0.87
@gaZ ɑ̃ɡaʒ 10.49
@gaZ ɑ̃ɡaʒ 1.22
@gaZe ɑ̃ɡaʒe 21.09
@gaZe ɑ̃ɡaʒe 19.00
@gaZe ɑ̃ɡaʒe 4.44
@gaZe ɑ̃ɡaʒe 2.17
@gaZe ɑ̃ɡaʒe 2.04
@gaZe ɑ̃ɡaʒe 1.89
@gaZe ɑ̃ɡaʒe 1.22
@gaZõ ɑ̃ɡaʒõ 2.55
@gaZøm@ ɑ̃ɡaʒømɑ̃ 9.46
@gaZøm@ ɑ̃ɡaʒømɑ̃ 2.66
@gaR ɑ̃ɡaʁ 5.44
@gij ɑ̃ɡij 2.58
@gij ɑ̃ɡij 1.74
@gl ɑ̃ɡl 11.56
@gl ɑ̃ɡl 1.73
@gluti ɑ̃ɡluti 0.98
@gluti ɑ̃ɡluti 0.83
@glutiR ɑ̃ɡlutiʁ 1.28
@glE ɑ̃ɡlɛ 48.81
@glE ɑ̃ɡlɛ 23.02
@glEz ɑ̃ɡlɛz 8.21
@glEz ɑ̃ɡlɛz 1.87
@glEz ɑ̃ɡlɛz 1.00
@gwas ɑ̃ɡwas 14.98
@gwas ɑ̃ɡwas 2.84
@gwas ɑ̃ɡwas 2.57
@gwase ɑ̃ɡwase 0.98
@gwase ɑ̃ɡwase 0.88
@gwas@t ɑ̃ɡwasɑ̃t 1.05
@g2le ɑ̃ɡøle 4.23
@g2le ɑ̃ɡøle 1.92
@g2le ɑ̃ɡøle 1.23
@g9l ɑ̃ɡœl 2.96
@gRese ɑ̃ɡʁese 1.12
@gRE ɑ̃ɡʁɛ 3.35
@RaZ ɑ̃ʁaʒ 1.46
@RaZe ɑ̃ʁaʒe 2.20
@RaZe ɑ̃ʁaʒe 2.18
@RaZe ɑ̃ʁaʒe 1.29
@Reje ɑ̃ʁeje 0.92
@RiSi ɑ̃ʁiʃi 1.44
@RiSi ɑ̃ʁiʃi 1.08
@RiSiR ɑ̃ʁiʃiʁ 3.00
@Robe ɑ̃ʁobe 0.88
@Role ɑ̃ʁole 0.94
@Role ɑ̃ʁole 0.84
@Rul ɑ̃ʁul 1.11
@Ryme ɑ̃ʁyme 0.97
@Ryme ɑ̃ʁyme 0.89
@RøZistR ɑ̃ʁøʒistʁ 5.96
@RøZistR ɑ̃ʁøʒistʁ 0.83
@RøZistRe ɑ̃ʁøʒistʁe 9.58
@RøZistRe ɑ̃ʁøʒistʁe 7.58
@RøZistRe ɑ̃ʁøʒistʁe 2.73
@RøZistRe ɑ̃ʁøʒistʁe 1.54
@RøZistRe ɑ̃ʁøʒistʁe 1.12
@RøZistRøm@ ɑ̃ʁøʒistʁømɑ̃ 11.21
@RøZistRøm@ ɑ̃ʁøʒistʁømɑ̃ 3.58
@RøZistR9R ɑ̃ʁøʒistʁœʁ 0.88
ga ɡa 289.63
gab ɡab 1.01
gadZEt ɡadʒɛt 1.50
gadZEt ɡadʒɛt 1.31
gaf ɡaf 33.92
gaf ɡaf 4.62
gajaR ɡajaʁ 2.47
gajaR ɡajaʁ 0.90
gal ɡal 3.50
gal ɡal 1.18
gala ɡala 3.31
galaksi ɡalaksi 8.29
galaksi ɡalaksi 1.23
galaktik ɡalaktik 0.94
galo ɡalo 2.83
galo ɡalo 1.54
galope ɡalope 0.95
galõ ɡalõ 2.28
galõ ɡalõ 0.89
gal2 ɡalø 0.97
gal2z ɡaløz 0.88
galøRi ɡaløʁi 13.64
galøRi ɡaløʁi 2.05
galEt ɡalɛt 1.19
galER ɡalɛʁ 8.12
galER ɡalɛʁ 2.14
gal@ ɡalɑ̃ 4.66
gal@ ɡalɑ̃ 1.41
gal@tøRi ɡalɑ̃tøʁi 1.00
gam ɡam 2.67
gama ɡama 1.94
game ɡame 1.07
gamin ɡamin 12.00
gamin ɡamin 4.24
gamin ɡamin 2.13
gamEl ɡamɛl 1.29
gam5 ɡamɛ̃ 55.94
gam5 ɡamɛ̃ 22.15
gam5 ɡamɛ̃ 16.44
gam5 ɡamɛ̃ 1.32
gaspatSo ɡaspatʃo 1.38
gaspij ɡaspij 2.57
gaspijaZ ɡaspijaʒ 1.81
gaspije ɡaspije 3.06
gaspije ɡaspije 1.79
gaspije ɡaspije 1.32
gastRik ɡastʁik 1.13
gat ɡat 2.96
gat ɡat 1.22
gate ɡate 1.80
gate ɡate 1.68
gate ɡate 1.54
gate ɡate 1.29
gate ɡate 1.23
gato ɡato 42.33
gato ɡato 12.85
gat2 ɡatø 1.47
gatøRi ɡatøʁi 0.98
gav ɡav 1.22
gaz ɡaz 36.33
gaz ɡaz 3.65
gazõ ɡazõ 3.58
gaz2z ɡazøz 1.42
gazEl ɡazɛl 1.98
gaN ɡaɲ 53.39
gaN ɡaɲ 11.04
gaN ɡaɲ 7.02
gaNe ɡaɲe 92.72
gaNe ɡaɲe 89.92
gaNe ɡaɲe 7.04
gaNe ɡaɲe 5.34
gaNe ɡaɲe 2.85
gaNe ɡaɲe 1.02
gaNõ ɡaɲõ 1.74
gaNp5 ɡaɲpɛ̃ 2.01
gaNøRa ɡaɲøʁa 5.08
gaNøRa ɡaɲøʁa 2.56
gaNøRe ɡaɲøʁe 2.09
gaNøRõ ɡaɲøʁõ 1.37
gaNøRE ɡaɲøʁɛ 2.14
gaNøRE ɡaɲøʁɛ 1.95
gaNøRE ɡaɲøʁɛ 1.52
gaNE ɡaɲɛ 2.96
gaNE ɡaɲɛ 2.11
gaN@ ɡaɲɑ̃ 8.45
gaN@ ɡaɲɑ̃ 2.99
gaN@ ɡaɲɑ̃ 2.68
gaN@ ɡaɲɑ̃ 1.69
gaN@ ɡaɲɑ̃ 0.94
gaN@t ɡaɲɑ̃t 1.34
gaN@t ɡaɲɑ̃t 0.95
gaS ɡaʃ 7.08
gaS ɡaʃ 2.24
gaSe ɡaʃe 18.26
gaSe ɡaʃe 14.10
gaSe ɡaʃe 1.77
gaSe ɡaʃe 1.53
gaSi ɡaʃi 6.24
gaSõ ɡaʃõ 0.90
gaSEt ɡaʃɛt 4.89
gaZ ɡaʒ 9.24
gaZ ɡaʒ 6.06
gaZ ɡaʒ 0.85
gag ɡaɡ 2.41
gaR ɡaʁ 40.28
gaR ɡaʁ 10.79
gaR ɡaʁ 7.12
gaR ɡaʁ 1.87
gaRaZ ɡaʁaʒ 24.41
gaRaZ ɡaʁaʒ 0.83
gaRaZist ɡaʁaʒist 1.25
gaRd ɡaʁd 93.72
gaRd ɡaʁd 76.76
gaRd ɡaʁd 27.70
gaRd ɡaʁd 11.06
gaRd ɡaʁd 6.04
gaRde ɡaʁde 123.09
gaRde ɡaʁde 39.17
gaRde ɡaʁde 24.98
gaRde ɡaʁde 3.87
gaRde ɡaʁde 1.50
gaRde ɡaʁde 1.37
gaRde ɡaʁde 1.30
gaRde ɡaʁde 0.85
gaRdje ɡaʁdje 1.23
gaRdjEn ɡaʁdjɛn 2.81
gaRdjEn ɡaʁdjɛn 0.86
gaRdj5 ɡaʁdjɛ̃ 18.55
gaRdj5 ɡaʁdjɛ̃ 10.20
gaRdj5 ɡaʁdjɛ̃ 8.02
gaRdj5 ɡaʁdjɛ̃ 1.61
gaRdõ ɡaʁdõ 4.58
gaRdøkot ɡaʁdøkot 1.36
gaRdøRa ɡaʁdøʁa 3.31
gaRdøRa ɡaʁdøʁa 1.42
gaRdøRi ɡaʁdøʁi 1.67
gaRdøRõ ɡaʁdøʁõ 1.30
gaRdøRõ ɡaʁdøʁõ 1.05
gaRdøROb ɡaʁdøʁɔb 2.17
gaRdøRE ɡaʁdøʁɛ 5.83
gaRdøRE ɡaʁdøʁɛ 1.19
gaRdE ɡaʁdɛ 4.52
gaRdE ɡaʁdɛ 3.00
gaRdE ɡaʁdɛ 0.89
gaRd@ ɡaʁdɑ̃ 2.06
gaRe ɡaʁe 6.70
gaRe ɡaʁe 4.28
gaRe ɡaʁe 4.08
gaRe ɡaʁe 2.48
gaRnizõ ɡaʁnizõ 3.13
gaRnøm@ ɡaʁnømɑ̃ 1.42
gaRo ɡaʁo 1.55
gaRs ɡaʁs 20.25
gaRs ɡaʁs 1.46
gaRsonjER ɡaʁsonjɛʁ 1.51
gaRsõ ɡaʁsõ 188.41
gaRsõ ɡaʁsõ 63.09
gaR@ ɡaʁɑ̃ 2.19
gaR@ti ɡaʁɑ̃ti 7.15
gaR@ti ɡaʁɑ̃ti 6.84
gaR@ti ɡaʁɑ̃ti 2.32
gaR@ti ɡaʁɑ̃ti 2.32
gaR@ti ɡaʁɑ̃ti 2.30
gaR@ti ɡaʁɑ̃ti 1.74
gaR@ti ɡaʁɑ̃ti 1.56
gaR@ti ɡaʁɑ̃ti 1.34
gaR@tiR ɡaʁɑ̃tiʁ 4.86
ge ɡe 1.81
ge ɡe 0.98
ge ɡe 0.88
gem@ ɡemɑ̃ 2.58
gete ɡete 2.81
gete ɡete 1.01
geSa ɡeʃa 2.23
geRi ɡeʁi 9.04
geRi ɡeʁi 3.84
geRi ɡeʁi 3.62
geRi ɡeʁi 2.03
geRi ɡeʁi 1.44
geRi ɡeʁi 1.33
geRija ɡeʁija 1.89
geRijeRos ɡeʁijeʁos 2.14
geRis ɡeʁis 1.95
geRis ɡeʁis 0.86
geRis2z ɡeʁisøz 0.92
geRis9R ɡeʁisœʁ 1.95
geRizõ ɡeʁizõ 5.43
geRiR ɡeʁiʁ 17.70
geRiRa ɡeʁiʁa 2.28
gi ɡi 2.90
gid ɡid 14.69
gid ɡid 5.92
gid ɡid 2.84
gidaZ ɡidaʒ 1.19
gide ɡide 7.29
gide ɡide 2.81
gide ɡide 1.55
gide ɡide 1.25
gide ɡide 0.85
gidõ ɡidõ 1.26
gidøRa ɡidøʁa 1.57
gijotin ɡijotin 1.07
gimov ɡimov 1.25
gine ɡine 1.30
gitaR ɡitaʁ 12.78
gitaR ɡitaʁ 1.08
gitaRist ɡitaʁist 1.76
giz ɡiz 6.26
giN ɡiɲ 0.93
giNOl ɡiɲɔl 2.14
giNOl ɡiɲɔl 1.16
giSE ɡiʃɛ 2.92
giSE ɡiʃɛ 0.89
giRl@d ɡiʁlɑ̃d 1.03
gla ɡla 1.28
gladjat9R ɡladjatœʁ 1.46
gladjat9R ɡladjatœʁ 1.38
glamuR ɡlamuʁ 1.49
glas ɡlas 58.09
glas ɡlas 8.73
glas ɡlas 1.40
glas ɡlas 1.05
glase ɡlase 5.28
glase ɡlase 4.67
glase ɡlase 2.54
glase ɡlase 1.82
glase ɡlase 0.84
glasjal ɡlasjal 2.44
glasjal ɡlasjal 1.30
glasje ɡlasje 4.34
glasjER ɡlasjɛʁ 1.44
glasõ ɡlasõ 5.85
glasõ ɡlasõ 1.55
glis ɡlis 8.99
glis ɡlis 1.97
glis ɡlis 1.22
glise ɡlise 9.02
glise ɡlise 8.77
glise ɡlise 1.08
gliseRin ɡliseʁin 1.04
glisE ɡlisɛ 1.00
glis@ ɡlisɑ̃ 1.76
glis@t ɡlisɑ̃t 1.34
global ɡlobal 2.38
global ɡlobal 1.19
glok ɡlok 1.12
gloRja ɡloʁja 2.66
gloRj2 ɡloʁjø 4.68
gloRj2z ɡloʁjøz 2.44
glwaR ɡlwaʁ 34.78
glykoz ɡlykoz 2.08
gly@ ɡlyɑ̃ 1.23
glOb ɡlɔb 3.17
glOb ɡlɔb 1.04
glObyl ɡlɔbyl 2.88
glEv ɡlɛv 1.71
glEz ɡlɛz 1.71
gl@ ɡlɑ̃ 2.14
gl@d ɡlɑ̃d 1.46
gl@d ɡlɑ̃d 0.86
gl@de ɡlɑ̃de 1.37
gnom ɡnom 2.36
go ɡo 15.32
gobe ɡobe 2.50
gobe ɡobe 1.44
godas ɡodas 2.53
gofR ɡofʁ 2.44
gol ɡol 1.32
golwa ɡolwa 2.47
golwa ɡolwa 1.00
gon ɡon 1.00
gon ɡon 0.86
gotik ɡotik 0.89
gozje ɡozje 1.20
goS ɡoʃ 71.66
goS ɡoʃ 45.51
goSe ɡoʃe 1.93
gogo ɡoɡo 1.85
goRij ɡoʁij 3.55
goRij ɡoʁij 2.51
ɡõ 0.87
gõbo ɡõbo 2.00
gõdOl ɡõdɔl 1.01
gõfl ɡõfl 4.14
gõfl ɡõfl 1.16
gõflabl ɡõflabl 0.92
gõfle ɡõfle 3.96
gõfle ɡõfle 3.17
gõfle ɡõfle 1.52
gõfle ɡõfle 1.20
gõfle ɡõfle 1.20
gõzEs ɡõzɛs 7.74
gõzEs ɡõzɛs 3.56
gõg ɡõɡ 2.35
gu ɡu 50.51
gu ɡu 7.43
gudRõ ɡudʁõ 3.40
gufR ɡufʁ 3.43
gulEt ɡulɛt 0.94
gut ɡut 19.09
gut ɡut 9.85
gut ɡut 8.94
gut ɡut 1.15
gute ɡute 15.91
gute ɡute 7.01
gute ɡute 4.28
gute ɡute 1.84
gutjER ɡutjɛʁ 2.47
guvERn ɡuvɛʁn 1.58
guvERn ɡuvɛʁn 0.96
guvERnaj ɡuvɛʁnaj 2.81
guvERne ɡuvɛʁne 3.18
guvERnøm@ ɡuvɛʁnømɑ̃ 59.82
guvERnøm@ ɡuvɛʁnømɑ̃ 2.83
guvERnøm@tal ɡuvɛʁnømɑ̃tal 0.98
guvERn9R ɡuvɛʁnœʁ 20.96
guvERn@t ɡuvɛʁnɑ̃t 4.52
guZa ɡuʒa 1.23
guRd ɡuʁd 2.56
guRd5 ɡuʁdɛ̃ 1.51
guRmE ɡuʁmɛ 0.89
guRmEt ɡuʁmɛt 1.25
guRm@ ɡuʁmɑ̃ 1.81
guRu ɡuʁu 1.63
gwin ɡwin 2.41
gwin ɡwin 0.89
gys ɡys 8.50
gysto ɡysto 0.88
gygys ɡyɡys 1.06
g2 ɡø 2.14
g9l ɡœl 118.45
g9l ɡœl 6.77
g9l ɡœl 3.39
g9le ɡœle 3.97
g9n ɡœn 1.15
g9Rl ɡœʁl 4.41
g9Rl ɡœʁl 3.06
gOb ɡɔb 0.86
gObølE ɡɔbølɛ 2.21
gObølE ɡɔbølɛ 1.04
gOld ɡɔld 3.11
gOldEn ɡɔldɛn 2.37
gOlf ɡɔlf 14.05
gOlf ɡɔlf 1.55
gOm ɡɔm 3.21
gOs ɡɔs 62.92
gOs ɡɔs 47.03
gORZ ɡɔʁʒ 29.57
gORZ ɡɔʁʒ 1.30
gORZe ɡɔʁʒe 4.97
gE ɡɛ 18.27
gE ɡɛ 10.74
gE ɡɛ 6.58
gE ɡɛ 3.94
gE ɡɛ 3.66
gE ɡɛ 3.29
gE ɡɛ 2.06
gEn ɡɛn 1.16
gEn ɡɛn 0.99
gEp ɡɛp 2.73
gEt ɡɛt 3.79
gEt ɡɛt 1.13
gEto ɡɛto 5.00
gER ɡɛʁ 212.82
gER ɡɛʁ 17.02
gER ɡɛʁ 8.83
gERje ɡɛʁje 9.07
gERje ɡɛʁje 7.68
gERje ɡɛʁje 2.44
gERje ɡɛʁje 1.96
gERjER ɡɛʁjɛʁ 1.41
gERjER ɡɛʁjɛʁ 0.88
g5 ɡɛ̃ 3.02
g5 ɡɛ̃ 2.58
g@ ɡɑ̃ 15.16
g@ ɡɑ̃ 9.86
g@g ɡɑ̃ɡ 12.44
g@g ɡɑ̃ɡ 5.05
g@gstER ɡɑ̃ɡstɛʁ 6.75
g@gstER ɡɑ̃ɡstɛʁ 3.68
g@gREn ɡɑ̃ɡʁɛn 1.74
gRa ɡʁa 10.55
gRa ɡʁa 1.27
gRabyZ ɡʁabyʒ 2.55
gRad ɡʁad 5.78
gRade ɡʁade 1.36
gRade ɡʁade 1.12
gRad5 ɡʁadɛ̃ 1.05
gRafiti ɡʁafiti 1.93
gRam ɡʁam 4.05
gRam ɡʁam 1.76
gRamofOn ɡʁamofɔn 1.13
gRamER ɡʁamɛʁ 1.73
gRanit ɡʁanit 1.74
gRap ɡʁap 1.93
gRap5 ɡʁapɛ̃ 1.36
gRas ɡʁas 85.61
gRas ɡʁas 32.08
gRas ɡʁas 2.50
gRas ɡʁas 2.19
gRas ɡʁas 1.57
gRasja ɡʁasja 1.58
gRasj2 ɡʁasjø 2.42
gRasj2z ɡʁasjøz 1.84
gRat ɡʁat 3.75
gRate ɡʁate 5.03
gRatis ɡʁatis 4.39
gRatityd ɡʁatityd 7.61
gRatos ɡʁatos 3.94
gRatsjEl ɡʁatsjɛl 1.14
gRat5 ɡʁatɛ̃ 1.63
gRat8i ɡʁatɥi 12.15
gRat8i ɡʁatɥi 3.89
gRat8it ɡʁatɥit 6.43
gRat8it ɡʁatɥit 1.81
gRat8itøm@ ɡʁatɥitømɑ̃ 6.37
gRav ɡʁav 134.19
gRav ɡʁav 8.29
gRav ɡʁav 2.34
gRave ɡʁave 3.58
gRave ɡʁave 1.94
gRave ɡʁave 1.13
gRave ɡʁave 1.05
gRavitasjõ ɡʁavitasjõ 0.98
gRavite ɡʁavite 7.58
gRaviR ɡʁaviʁ 1.30
gRavje ɡʁavje 1.40
gRavje ɡʁavje 0.92
gRavyR ɡʁavyʁ 0.88
gRavøm@ ɡʁavømɑ̃ 6.43
gRe ɡʁe 11.36
gRefe ɡʁefe 0.84
gRefje ɡʁefje 1.42
gRese ɡʁese 1.10
gRevist ɡʁevist 1.22
gRi ɡʁi 11.05
gRi ɡʁi 2.83
gRibuji ɡʁibuji 0.85
gRif ɡʁif 7.04
gRif ɡʁif 1.06
gRife ɡʁife 1.40
gRij ɡʁij 9.09
gRij ɡʁij 1.92
gRij ɡʁij 1.91
gRijaZ ɡʁijaʒ 1.47
gRije ɡʁije 4.97
gRije ɡʁije 4.10
gRije ɡʁije 2.15
gRije ɡʁije 0.91
gRije ɡʁije 0.84
gRijõ ɡʁijõ 0.98
gRijp5 ɡʁijpɛ̃ 2.90
gRijEvøm@ ɡʁijɛvømɑ̃ 1.68
gRil ɡʁil 1.66
gRimas ɡʁimas 2.28
gRimas ɡʁimas 2.23
gRin ɡʁin 1.04
gRip ɡʁip 8.02
gRiv ɡʁiv 1.21
gRiz ɡʁiz 7.25
gRiz ɡʁiz 1.34
gRiGo ɡʁiŋo 3.66
gRiNote ɡʁiɲote 1.69
gRo ɡʁo 180.91
gRo ɡʁo 22.10
gRo ɡʁo 3.39
gRos ɡʁos 70.63
gRos ɡʁos 15.41
gRos ɡʁos 5.57
gRos ɡʁos 1.58
gRosi ɡʁosi 3.85
gRosi ɡʁosi 1.96
gRosiR ɡʁosiʁ 3.30
gRosje ɡʁosje 6.77
gRosje ɡʁosje 0.97
gRosje ɡʁosje 0.90
gRosjER ɡʁosjɛʁ 3.30
gRosjERøte ɡʁosjɛʁøte 1.96
gRos9R ɡʁosœʁ 1.08
gRosEs ɡʁosɛs 6.63
gRotEsk ɡʁotɛsk 5.01
gRozEj ɡʁozɛj 0.94
gRõd ɡʁõd 4.75
gRõde ɡʁõde 2.14
gRõdøm@ ɡʁõdømɑ̃ 1.18
gRuj ɡʁuj 15.56
gRuje ɡʁuje 4.08
gRuje ɡʁuje 0.89
gRum ɡʁum 1.02
gRup ɡʁup 90.16
gRup ɡʁup 14.21
gRup ɡʁup 7.41
gRupe ɡʁupe 1.25
gRupi ɡʁupi 0.86
gRupøm@ ɡʁupømɑ̃ 0.96
gRy ɡʁy 3.54
gRy ɡʁy 1.22
gRyjER ɡʁyjɛʁ 1.02
gRød5 ɡʁødɛ̃ 1.25
gRønad ɡʁønad 6.32
gRønad ɡʁønad 5.35
gRønje ɡʁønje 9.05
gRønuj ɡʁønuj 5.74
gRønuj ɡʁønuj 3.35
gRøtSEn ɡʁøtʃɛn 1.89
gROt ɡʁɔt 8.96
gROt ɡʁɔt 3.28
gRON ɡʁɔɲ 1.55
gREf ɡʁɛf 3.31
gREf ɡʁɛf 0.94
gREk ɡʁɛk 6.31
gREk ɡʁɛk 6.12
gREk ɡʁɛk 4.58
gREk ɡʁɛk 3.69
gREk ɡʁɛk 1.37
gREk ɡʁɛk 0.96
gREl ɡʁɛl 1.05
gREn ɡʁɛn 5.90
gREn ɡʁɛn 5.51
gREs ɡʁɛs 8.38
gREv ɡʁɛv 14.54
gREv ɡʁɛv 1.33
gR5 ɡʁɛ̃ 10.74
gR5 ɡʁɛ̃ 3.57
gR5p ɡʁɛ̃p 6.12
gR5p ɡʁɛ̃p 1.65
gR5pe ɡʁɛ̃pe 7.48
gR5pe ɡʁɛ̃pe 2.01
gR5pe ɡʁɛ̃pe 1.59
gR5s ɡʁɛ̃s 1.37
gR5søm@ ɡʁɛ̃sømɑ̃ 0.86
gR5S2 ɡʁɛ̃ʃø 1.16
gR5S2 ɡʁɛ̃ʃø 1.00
gR5gos ɡʁɛ̃ɡos 0.98
gR@ ɡʁɑ̃ 338.27
gR@ ɡʁɑ̃ 68.73
gR@ ɡʁɑ̃ 59.52
gR@ ɡʁɑ̃ 11.59
gR@ ɡʁɑ̃ 7.99
gR@d ɡʁɑ̃d 198.25
gR@d ɡʁɑ̃d 42.68
gR@d ɡʁɑ̃d 10.24
gR@d ɡʁɑ̃d 1.69
gR@di ɡʁɑ̃di 30.06
gR@di ɡʁɑ̃di 7.64
gR@di ɡʁɑ̃di 2.44
gR@dis ɡʁɑ̃dis 2.55
gR@dis ɡʁɑ̃dis 1.36
gR@disE ɡʁɑ̃disɛ 1.28
gR@dis@ ɡʁɑ̃disɑ̃ 1.52
gR@diR ɡʁɑ̃diʁ 13.31
gR@diRa ɡʁɑ̃diʁa 1.07
gR@djoz ɡʁɑ̃djoz 4.16
gR@dyk ɡʁɑ̃dyk 1.90
gR@døm@ ɡʁɑ̃dømɑ̃ 1.59
gR@d9R ɡʁɑ̃dœʁ 7.71
gR@d9R ɡʁɑ̃dœʁ 1.04
gR@mam@ ɡʁɑ̃mamɑ̃ 0.84
gR@mER ɡʁɑ̃mɛʁ 72.39
gR@papa ɡʁɑ̃papa 1.50
gR@paR@ ɡʁɑ̃paʁɑ̃ 4.59
gR@pER ɡʁɑ̃pɛʁ 75.19
gR@t@t ɡʁɑ̃tɑ̃t 1.17
gR@Soz ɡʁɑ̃ʃoz 28.01
gR@Z ɡʁɑ̃ʒ 6.95
8i ɥi 2.36
8il ɥil 20.23
8il ɥil 2.46
8isje ɥisje 2.06
8it ɥit 58.47
8itjEm ɥitjɛm 0.88
8itR ɥitʁ 2.59
8itR ɥitʁ 1.41
Ra ʁa 24.21
Ra ʁa 21.39
Ra ʁa 5.92
Ra ʁa 3.63
Rab ʁab 1.92
RabatR ʁabatʁ 1.01
RabaZwa ʁabaʒwa 0.91
Rabese ʁabese 1.65
Rabi ʁabi 4.83
Rabije ʁabije 2.22
Rabije ʁabije 1.42
RabE ʁabɛ 1.57
Rab5 ʁabɛ̃ 9.04
Rad ʁad 2.18
RadaR ʁadaʁ 8.05
RadaR ʁadaʁ 2.31
Radi ʁadi 1.81
Radikal ʁadikal 2.96
Radikal ʁadikal 1.75
Radikaløm@ ʁadikalømɑ̃ 0.99
Radiko ʁadiko 1.22
Radjasjõ ʁadjasjõ 4.17
Radjasjõ ʁadjasjõ 2.71
Radjat9R ʁadjatœʁ 3.02
Radje ʁadje 0.98
Radjo ʁadjo 71.31
Radjo ʁadjo 6.92
Radjoaktif ʁadjoaktif 1.11
Radjoaktivite ʁadjoaktivite 0.86
RadjoloZi ʁadjoloʒi 1.16
Radj2 ʁadjø 2.19
Radj2z ʁadjøz 1.47
Rado ʁado 2.97
Rad5 ʁadɛ̃ 2.69
Rafa ʁafa 2.11
Rafine ʁafine 1.80
Rafine ʁafine 1.23
Rafine ʁafine 0.97
Rafjo ʁafjo 0.91
Rafle ʁafle 1.09
Rafy ʁafy 1.56
RafOl ʁafɔl 1.65
RafOl ʁafɔl 0.94
RafReSi ʁafʁeʃi 1.50
RafReSi ʁafʁeʃi 0.90
RafReSisøm@ ʁafʁeʃisømɑ̃ 1.39
RafReSisøm@ ʁafʁeʃisømɑ̃ 1.09
RafReSiR ʁafʁeʃiʁ 4.61
Raj ʁaj 7.61
Raj ʁaj 1.70
Rajd9R ʁajdœʁ 0.90
RajSstag ʁajʃstaɡ 0.85
Rakaj ʁakaj 5.67
Rakle ʁakle 6.43
RaklyR ʁaklyʁ 1.48
RaklEt ʁaklɛt 1.13
RakõpaN ʁakõpaɲ 11.86
RakõpaNe ʁakõpaɲe 6.60
RakõpaNe ʁakõpaɲe 1.65
RakõpaNe ʁakõpaɲe 1.52