Beta version
Doculects

Lexique3 25k (French) (Lexique3)

Retranscribed from Lexique3 25k using Lexique3.

Sequence sets

Inventory

ʒ, d, e, p, a, l, t, y, v, u, n, i, s, õ, ʁ, k, m, b, j, o, w, f, ʃ, z, ɡ, ɲ, ŋ, ɑ̃, ɔ, ɛ, ɛ̃, ɥ, ø, œ, œ̃
Details

Words

This doculect has 25000 words. |<   <<   >>   >|
a   b   d   e   f   i   j   k   l   m   n   o   p   s   t   u   v   w   y   z   ø   œ   ɔ   ɛ   ɲ   ʃ   ʒ   ɑ   ɡ   ɥ   ʁ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
tRistøm@ tʁistømɑ̃ 1.67
tRistEs tʁistɛs 12.91
tRiS tʁiʃ 3.71
tRiS tʁiʃ 1.91
tRiS tʁiʃ 1.56
tRiSe tʁiʃe 4.70
tRiSe tʁiʃe 3.81
tRiS9R tʁiʃœʁ 2.73
tRo tʁo 859.54
tRo tʁo 1.66
tRofe tʁofe 4.85
tRofe tʁofe 2.17
tRoma tʁoma 4.44
tRomatize tʁomatize 1.20
tRomatizm tʁomatizm 6.10
tRomatiz@ tʁomatizɑ̃ 0.85
tRon tʁon 13.99
tRopik tʁopik 0.99
tRopikal tʁopikal 1.56
tRopikal tʁopikal 0.96
tRote tʁote 0.90
tRotwaR tʁotwaʁ 9.93
tRotwaR tʁotwaʁ 0.94
tRõ tʁõ 4.84
tRõ tʁõ 0.97
tRõbOn tʁõbɔn 1.78
tRõbOn tʁõbɔn 1.17
tRõp tʁõp 27.72
tRõp tʁõp 17.21
tRõp tʁõp 3.43
tRõp tʁõp 2.74
tRõp tʁõp 0.93
tRõpe tʁõpe 29.98
tRõpe tʁõpe 27.42
tRõpe tʁõpe 12.98
tRõpe tʁõpe 12.82
tRõpe tʁõpe 7.03
tRõp2z tʁõpøz 1.58
tRõpøRi tʁõpøʁi 1.17
tRõpE tʁõpɛ 3.34
tRõpE tʁõpɛ 3.19
tRõpEt tʁõpɛt 5.71
tRõpEt tʁõpɛt 2.31
tRõson2z tʁõsonøz 1.63
tRõS tʁõʃ 8.25
tRu tʁu 75.32
tRu tʁu 15.40
tRu tʁu 1.30
tRu tʁu 1.30
tRubl tʁubl 7.08
tRubl tʁubl 5.76
tRubl tʁubl 3.60
tRubl tʁubl 3.03
tRubl tʁubl 1.21
tRuble tʁuble 4.58
tRuble tʁuble 2.94
tRuble tʁuble 1.72
tRuble tʁuble 1.51
tRuble tʁuble 1.23
tRubl@ tʁublɑ̃ 1.25
tRubl@t tʁublɑ̃t 0.93
tRudyk tʁudyk 3.68
tRue tʁue 1.32
tRue tʁue 0.89
tRuj tʁuj 16.90
tRujaR tʁujaʁ 3.34
tRujaR tʁujaʁ 1.34
tRup tʁup 20.64
tRup tʁup 10.30
tRupo tʁupo 9.73
tRupo tʁupo 1.76
tRus tʁus 5.03
tRus tʁus 3.77
tRuso tʁuso 2.13
tRuv tʁuv 284.45
tRuv tʁuv 70.05
tRuv tʁuv 22.04
tRuva tʁuva 4.37
tRuvaj tʁuvaj 1.38
tRuve tʁuve 339.29
tRuve tʁuve 324.94
tRuve tʁuve 62.69
tRuve tʁuve 36.28
tRuve tʁuve 10.85
tRuve tʁuve 5.44
tRuve tʁuve 4.84
tRuve tʁuve 1.34
tRuvje tʁuvje 2.98
tRuvjõ tʁuvjõ 1.39
tRuvõ tʁuvõ 10.25
tRuvøRa tʁuvøʁa 29.30
tRuvøRa tʁuvøʁa 19.10
tRuvøRe tʁuvøʁe 18.23
tRuvøRje tʁuvøʁje 1.05
tRuvøRõ tʁuvøʁõ 8.06
tRuvøRõ tʁuvøʁõ 6.99
tRuvøRE tʁuvøʁɛ 26.27
tRuvøRE tʁuvøʁɛ 6.35
tRuvøRE tʁuvøʁɛ 4.24
tRuvE tʁuvɛ 17.91
tRuvE tʁuvɛ 13.84
tRuvE tʁuvɛ 3.38
tRuvE tʁuvɛ 1.00
tRuvER tʁuvɛʁ 0.88
tRuv@ tʁuvɑ̃ 2.57
tRwa tʁwa 380.80
tRwazjEm tʁwazjɛm 30.47
tRwazjEm tʁwazjɛm 14.55
tRwazjEmøm@ tʁwazjɛmømɑ̃ 1.38
tRyf tʁyf 1.83
tRyk tʁyk 274.94
tRyk tʁyk 106.41
tRyke tʁyke 1.88
tRyke tʁyke 0.85
tRy@ tʁyɑ̃ 3.27
tRy@ tʁyɑ̃ 2.52
tR9j tʁœj 1.34
tR9st tʁœst 1.11
tROk tʁɔk 1.08
tROl tʁɔl 1.11
tROl tʁɔl 0.96
tRE tʁɛ 1589.92
tRE tʁɛ 8.03
tRE tʁɛ 7.83
tRE tʁɛ 1.18
tREfl tʁɛfl 2.75
tREj tʁɛj 1.32
tREn tʁɛn 14.63
tREn tʁɛn 4.29
tREn tʁɛn 3.42
tREn tʁɛn 2.25
tREne tʁɛne 2.95
tREno tʁɛno 2.27
tREnE tʁɛnɛ 3.66
tREnE tʁɛnɛ 1.94
tREn@ tʁɛnɑ̃ 1.41
tREs tʁɛs 1.06
tREt tʁɛt 24.08
tREt tʁɛt 6.84
tREt tʁɛt 3.95
tREt tʁɛt 3.44
tREt tʁɛt 1.78
tREt tʁɛt 1.54
tREte tʁɛte 6.09
tREtõ tʁɛtõ 1.16
tREtøm@ tʁɛtømɑ̃ 25.44
tREtøm@ tʁɛtømɑ̃ 3.79
tREtøRa tʁɛtøʁa 1.15
tREt9R tʁɛtœʁ 3.45
tREtE tʁɛtɛ 2.74
tREt@ tʁɛtɑ̃ 1.30
tREt@ tʁɛtɑ̃ 1.30
tREtR tʁɛtʁ 19.18
tREtR tʁɛtʁ 7.18
tREtR tʁɛtʁ 3.03
tREtR tʁɛtʁ 0.93
tREtREs tʁɛtʁɛs 1.14
tREv tʁɛv 6.68
tREz tʁɛz 7.00
tRER tʁɛʁ 1.80
tR5 tʁɛ̃ 244.40
tR5 tʁɛ̃ 10.88
tR5bale tʁɛ̃bale 1.16
tR5k tʁɛ̃k 2.69
tR5ke tʁɛ̃ke 2.95
tR5ke tʁɛ̃ke 1.97
tR5kõ tʁɛ̃kõ 3.04
tR@bl tʁɑ̃bl 10.60
tR@bl tʁɑ̃bl 3.66
tR@bl tʁɑ̃bl 2.65
tR@bl tʁɑ̃bl 1.48
tR@ble tʁɑ̃ble 6.37
tR@ble tʁɑ̃ble 2.42
tR@ble tʁɑ̃ble 1.03
tR@bløm@ tʁɑ̃blømɑ̃ 6.39
tR@bløm@ tʁɑ̃blømɑ̃ 1.85
tR@blE tʁɑ̃blɛ 2.00
tR@blE tʁɑ̃blɛ 1.44
tR@blE tʁɑ̃blɛ 1.00
tR@bl@ tʁɑ̃blɑ̃ 1.30
tR@bl@ tʁɑ̃blɑ̃ 1.30
tR@bl@t tʁɑ̃blɑ̃t 1.69
tR@kil tʁɑ̃kil 103.28
tR@kil tʁɑ̃kil 16.41
tR@kilite tʁɑ̃kilite 4.68
tR@kiliz@ tʁɑ̃kilizɑ̃ 1.46
tR@kiliz@ tʁɑ̃kilizɑ̃ 0.86
tR@kiløm@ tʁɑ̃kilømɑ̃ 13.26
tR@p tʁɑ̃p 2.13
tR@p tʁɑ̃p 1.68
tR@pe tʁɑ̃pe 5.37
tR@pe tʁɑ̃pe 2.98
tR@pe tʁɑ̃pe 2.59
tR@pe tʁɑ̃pe 1.80
tR@pe tʁɑ̃pe 1.28
tR@pe tʁɑ̃pe 1.03
tR@polin tʁɑ̃polin 1.17
tR@pEt tʁɑ̃pɛt 0.95
tR@s tʁɑ̃s 2.41
tR@sfeRe tʁɑ̃sfeʁe 6.51
tR@sfeRe tʁɑ̃sfeʁe 4.67
tR@sfeRe tʁɑ̃sfeʁe 1.69
tR@sfeRe tʁɑ̃sfeʁe 1.03
tR@sfyzjõ tʁɑ̃sfyzjõ 2.02
tR@sfORm tʁɑ̃sfɔʁm 9.38
tR@sfORm tʁɑ̃sfɔʁm 1.76
tR@sfORmasjõ tʁɑ̃sfɔʁmasjõ 3.12
tR@sfORmasjõ tʁɑ̃sfɔʁmasjõ 1.36
tR@sfORme tʁɑ̃sfɔʁme 11.81
tR@sfORme tʁɑ̃sfɔʁme 8.41
tR@sfORme tʁɑ̃sfɔʁme 2.50
tR@sfORme tʁɑ̃sfɔʁme 1.74
tR@sfORme tʁɑ̃sfɔʁme 0.99
tR@sfER tʁɑ̃sfɛʁ 10.14
tR@sfER tʁɑ̃sfɛʁ 2.07
tR@sfER tʁɑ̃sfɛʁ 0.94
tR@skRipsjõ tʁɑ̃skʁipsjõ 0.84
tR@smi tʁɑ̃smi 5.25
tR@smisjõ tʁɑ̃smisjõ 7.63
tR@smisjõ tʁɑ̃smisjõ 1.99
tR@smE tʁɑ̃smɛ 3.00
tR@smE tʁɑ̃smɛ 1.75
tR@smEte tʁɑ̃smɛte 1.61
tR@smEt9R tʁɑ̃smɛtœʁ 1.62
tR@smEtR tʁɑ̃smɛtʁ 7.79
tR@smEtRE tʁɑ̃smɛtʁɛ 1.53
tR@spaR@ tʁɑ̃spaʁɑ̃ 2.66
tR@spaR@s tʁɑ̃spaʁɑ̃s 1.59
tR@spaR@t tʁɑ̃spaʁɑ̃t 1.69
tR@spiR tʁɑ̃spiʁ 2.52
tR@spiR tʁɑ̃spiʁ 0.84
tR@spiRe tʁɑ̃spiʁe 1.94
tR@spl@tasjõ tʁɑ̃splɑ̃tasjõ 2.04
tR@spõd9R tʁɑ̃spõdœʁ 0.97
tR@spOR tʁɑ̃spɔʁ 13.06
tR@spOR tʁɑ̃spɔʁ 7.28
tR@spORt tʁɑ̃spɔʁt 3.56
tR@spORte tʁɑ̃spɔʁte 7.32
tR@spORte tʁɑ̃spɔʁte 3.59
tR@spORte tʁɑ̃spɔʁte 1.43
tR@spORte tʁɑ̃spɔʁte 0.91
tR@spORt9R tʁɑ̃spɔʁtœʁ 2.20
tR@spORtE tʁɑ̃spɔʁtɛ 1.28
tR@spORt@ tʁɑ̃spɔʁtɑ̃ 1.18
tR@spERse tʁɑ̃spɛʁse 1.63
tR@s@d tʁɑ̃sɑ̃d 1.84
tR@sgRese tʁɑ̃sɡʁese 0.87
tR@t tʁɑ̃t 18.91
tR@tEn tʁɑ̃tɛn 3.23
tR@zaksjõ tʁɑ̃zaksjõ 3.26
tR@zaksjõ tʁɑ̃zaksjõ 1.21
tR@zisjõ tʁɑ̃zisjõ 3.45
tR@zit tʁɑ̃zit 1.62
tR@S tʁɑ̃ʃ 5.28
tR@S tʁɑ̃ʃ 2.81
tR@S tʁɑ̃ʃ 1.68
tR@Se tʁɑ̃ʃe 3.88
tR@Se tʁɑ̃ʃe 3.70
tR@Se tʁɑ̃ʃe 2.52
tR@Se tʁɑ̃ʃe 2.51
tR@Se tʁɑ̃ʃe 1.86
tR@S@ tʁɑ̃ʃɑ̃ 1.49
tR8i tʁɥi 3.16
tR8it tʁɥit 2.35
tR8it tʁɥit 1.30
tR8it tʁɥit 1.30
u u 1583.95
u u 1546.44
u u 630.81
u u 8.65
u u 5.50
ubli ubli 104.78
ubli ubli 22.56
ubli ubli 15.34
ubli ubli 6.92
ubli ubli 3.94
ubli ubli 0.90
ublije ublije 154.09
ublije ublije 85.96
ublije ublije 49.48
ublije ublije 8.81
ublije ublije 4.03
ublije ublije 3.72
ublije ublije 1.65
ublije ublije 1.39
ublije ublije 1.11
ublijõ ublijõ 13.28
ublijE ublijɛ 9.17
ublijE ublijɛ 1.22
ublijEt ublijɛt 1.01
ublij@ ublijɑ̃ 1.52
ubliRa ubliʁa 4.74
ubliRa ubliʁa 4.03
ubliRe ubliʁe 1.89
ubliRõ ubliʁõ 1.56
ubliRõ ubliʁõ 1.10
ubliRE ubliʁɛ 15.98
ubliRE ubliʁɛ 2.42
ubliRE ubliʁɛ 0.89
uf uf 4.57
ust ust 5.24
ut ut 12.65
uti uti 10.56
uti uti 3.63
utR utʁ 4.42
utR utʁ 3.03
utR utʁ 1.27
utRaZ utʁaʒ 3.40
utRaZ utʁaʒ 1.02
utRømER utʁømɛʁ 0.89
uvER uvɛʁ 56.83
uvER uvɛʁ 13.19
uvER uvɛʁ 7.22
uvER uvɛʁ 4.40
uvERt uvɛʁt 22.29
uvERt uvɛʁt 16.67
uvERt uvɛʁt 2.88
uvERt uvɛʁt 2.88
uvERtyR uvɛʁtyʁ 16.87
uvERtyR uvɛʁtyʁ 1.44
uvERtøm@ uvɛʁtømɑ̃ 2.50
uvR uvʁ 141.45
uvR uvʁ 10.20
uvR uvʁ 6.24
uvRaZ uvʁaʒ 4.72
uvRe uvʁe 64.17
uvRi uvʁi 2.54
uvRije uvʁije 14.56
uvRije uvʁije 7.17
uvRije uvʁije 1.80
uvRije uvʁije 1.36
uvRijER uvʁijɛʁ 2.48
uvRijER uvʁijɛʁ 1.56
uvRiR uvʁiʁ 79.61
uvRiRa uvʁiʁa 4.13
uvRiRa uvʁiʁa 0.85
uvRiRõ uvʁiʁõ 1.35
uvRiRE uvʁiʁɛ 2.45
uvRõ uvʁõ 3.39
uvR9R uvʁœʁ 1.00
uvRE uvʁɛ 2.40
uvRE uvʁɛ 1.39
uvR@ uvʁɑ̃ 1.86
uRa uʁa 5.18
uRa uʁa 2.11
uRag@ uʁaɡɑ̃ 5.09
uRag@ uʁaɡɑ̃ 0.96
uRs uʁs 23.96
uRsõ uʁsõ 1.52
va va 3382.55
va va 1009.22
vaevj5 vaevjɛ̃ 1.30
vaevj5 vaevjɛ̃ 1.30
vaj vaj 3.04
vaj@ vajɑ̃ 3.75
vaj@ vajɑ̃ 1.00
vaj@s vajɑ̃s 1.20
vakaRm vakaʁm 3.46
vaks5 vaksɛ̃ 5.01
vaks5 vaksɛ̃ 1.54
vak@ vakɑ̃ 0.84
vak@s vakɑ̃s 67.60
val val 9.79
val val 2.12
valabl valabl 7.46
valabl valabl 1.63
vale vale 12.51
vale vale 2.49
vale vale 1.03
valid valid 1.72
valiz valiz 33.21
valiz valiz 17.79
valõ valõ 2.11
vals vals 5.45
valv valv 1.60
valv valv 1.03
valwaR valwaʁ 4.62
valy valy 3.82
val2R2 valøʁø 2.44
val9R valœʁ 32.48
val9R valœʁ 12.91
valE valɛ 15.82
valE valɛ 9.23
valE valɛ 2.17
valE valɛ 1.03
val@ valɑ̃ 1.00
van van 8.78
van van 1.79
van van 0.94
vanij vanij 2.50
vanite vanite 5.16
vanit2 vanitø 1.60
vap vap 1.26
vap9R vapœʁ 6.17
vap9R vapœʁ 1.85
vasal vasal 1.77
vasij vasij 0.93
vaskylER vaskylɛʁ 1.01
vast vast 8.44
vast vast 1.88
vaz vaz 9.83
vaz vaz 0.91
vazølin vazølin 0.94
vaS vaʃ 36.24
vaS vaʃ 11.46
vaS vaʃ 3.37
vaS vaʃ 1.01
vaSøm@ vaʃømɑ̃ 15.74
vaZinal vaʒinal 0.90
vaZ5 vaʒɛ̃ 4.11
vag vaɡ 12.80
vag vaɡ 8.79
vag vaɡ 6.32
vag vaɡ 3.58
vagabõ vaɡabõ 3.10
vagabõ vaɡabõ 2.30
vagabõ vaɡabõ 0.84
vagõ vaɡõ 6.53
vagõ vaɡõ 3.71
vagõli vaɡõli 1.09
vagøm@ vaɡømɑ̃ 4.72
vaRi vaʁi 0.91
vaRisEl vaʁisɛl 1.03
vaRjete vaʁjete 2.17
vaRjete vaʁjete 1.25
vaRjOl vaʁjɔl 2.42
ve ve 26.54
ve ve 3.56
veikyl veikyl 17.04
veikyl veikyl 5.04
veje veje 10.18
veje veje 2.71
veje veje 2.34
veky veky 51.14
veky veky 2.26
veky veky 1.43
veky veky 1.10
vekyR vekyʁ 1.65
velo velo 32.95
velo velo 2.64
veneRabl veneʁabl 2.20
veneRe veneʁe 0.94
veneRe veneʁe 0.91
venisj5 venisjɛ̃ 0.86
venER venɛʁ 1.53
vesi vesi 3.21
veteRinER veteʁinɛʁ 3.74
veteRinER veteʁinɛʁ 2.03
veteR@ veteʁɑ̃ 1.98
veteR@ veteʁɑ̃ 1.86
vetiR vetiʁ 1.55
veto veto 1.94
vety vety 3.47
vety vety 1.23
vety vety 0.99
vezikyl vezikyl 0.90
veZetaRjEn veʒetaʁjɛn 1.32
veZetaRj5 veʒetaʁjɛ̃ 2.31
veRifi veʁifi 20.47
veRifi veʁifi 1.27
veRifi veʁifi 0.94
veRifikasjõ veʁifikasjõ 3.40
veRifiRE veʁifiʁɛ 1.35
veRifje veʁifje 45.69
veRifje veʁifje 21.64
veRifje veʁifje 12.16
veRifjõ veʁifjõ 2.15
veRitabl veʁitabl 26.78
veRitabl veʁitabl 2.58
veRitabløm@ veʁitablømɑ̃ 2.03
veRite veʁite 190.21
veRite veʁite 3.03
veRõ veʁõ 13.26
veRõ veʁõ 6.54
veRu veʁu 3.54
veRu veʁu 1.74
veRuj veʁuj 1.98
veRujaZ veʁujaʒ 1.23
veRuje veʁuje 1.85
veRuje veʁuje 1.36
veRuje veʁuje 1.27
veRuje veʁuje 1.24
veRuje veʁuje 0.98
veR2 veʁø 1.23
veR@da veʁɑ̃da 1.86
vi vi 986.59
vi vi 74.42
vi vi 54.62
vi vi 34.63
vi vi 14.70
vi vi 9.63
vibR vibʁ 1.79
vibRasjõ vibʁasjõ 3.21
vibRasjõ vibʁasjõ 1.28
vibRe vibʁe 2.06
vibRomas9R vibʁomasœʁ 0.85
vid vid 48.53
vid vid 16.70
vid vid 11.80
vid vid 5.39
vid vid 1.13
vida vida 1.06
vide vide 8.31
vide vide 7.22
vide vide 2.71
vide vide 1.42
video video 23.61
video video 15.23
video video 6.10
videokl9b videoklœb 1.34
vid9R vidœʁ 1.24
vid@Z vidɑ̃ʒ 1.09
vif vif 9.27
vif vif 2.88
vif vif 2.20
viktim viktim 66.47
viktim viktim 39.78
viktoRj2 viktoʁjø 2.54
viktwaR viktwaʁ 31.31
viktwaR viktwaʁ 3.65
vil vil 277.98
vil vil 17.17
vil vil 3.54
vil vil 1.72
vilaZ vilaʒ 87.60
vilaZ vilaʒ 8.22
vilaZwa vilaʒwa 4.59
villa villa 15.30
villa villa 1.31
vilEn vilɛn 6.23
vilEn vilɛn 1.81
vil5 vilɛ̃ 11.03
vil5 vilɛ̃ 3.53
vil5 vilɛ̃ 1.61
vinEgR vinɛɡʁ 2.91
vipER vipɛʁ 3.42
vipER vipɛʁ 1.42
vis vis 7.78
vis vis 6.89
vis vis 4.52
vise vise 1.45
visj2 visjø 4.19
visj2 visjø 1.61
visj2z visjøz 1.11
visk2 viskø 0.94
vispRezid@ vispʁezidɑ̃ 7.91
vista vista 0.86
visvERsa visvɛʁsa 0.85
visRwa visʁwa 0.84
vit vit 491.64
vital vital 4.17
vital vital 4.11
vital vital 1.13
vitalite vitalite 1.08
vitamin vitamin 4.46
vitamin vitamin 1.31
vito vito 2.84
vitEs vitɛs 37.89
vitEs vitɛs 2.23
vitR vitʁ 10.21
vitR vitʁ 6.14
vitRaj vitʁaj 1.38
vitRin vitʁin 5.09
vitRin vitʁin 1.75
viv viv 35.95
viv viv 30.50
viv viv 11.71
viv viv 9.09
viv viv 1.71
viv viv 1.48
viva viva 0.84
vive vive 15.09
vivje vivje 1.94
vivjõ vivjõ 2.69
vivõ vivõ 12.40
vivøm@ vivømɑ̃ 5.85
vivE vivɛ 20.50
vivE vivɛ 8.91
vivE vivɛ 6.18
viv@ vivɑ̃ 76.38
viv@ vivɑ̃ 17.16
viv@ vivɑ̃ 9.82
viv@ vivɑ̃ 8.07
viv@ vivɑ̃ 7.94
viv@t vivɑ̃t 28.12
viv@t vivɑ̃t 3.31
vivR vivʁ 218.52
vivR vivʁ 7.37
vivR vivʁ 5.24
vivRa vivʁa 7.86
vivRa vivʁa 3.84
vivRe vivʁe 3.24
vivRõ vivʁõ 3.28
vivRõ vivʁõ 1.22
vivRE vivʁɛ 5.25
vivRE vivʁɛ 2.56
vivRE vivʁɛ 1.58
viz viz 13.96
viz viz 1.44
viz viz 1.32
viza viza 6.14
viza viza 1.25
vizaZ vizaʒ 125.52
vizaZ vizaʒ 15.71
vize vize 5.87
vize vize 5.69
vize vize 3.70
vize vize 1.54
vizibilite vizibilite 1.27
vizibl vizibl 7.41
vizibl vizibl 1.57
vizibløm@ viziblømɑ̃ 6.94
vizit vizit 86.34
vizit vizit 13.60
vizit vizit 4.19
vizite vizite 21.23
vizite vizite 4.15
vizite vizite 1.14
vizit9R vizitœʁ 7.55
vizit9R vizitœʁ 4.74
vizjonER vizjonɛʁ 1.08
vizjõ vizjõ 25.81
vizjõ vizjõ 9.66
vizõ vizõ 1.56
viz9R vizœʁ 1.48
vizE vizɛ 1.65
vizE vizɛ 1.10
viz@ vizɑ̃ 1.23
viz8El vizɥɛl 4.38
viz8El vizɥɛl 1.34
viN viɲ 4.97
viN viɲ 1.90
viNObl viɲɔbl 1.10
viZil viʒil 2.09
viZil viʒil 1.35
viZil@ viʒilɑ̃ 1.80
viZil@ viʒilɑ̃ 1.73
viZil@s viʒilɑ̃s 0.88
viZil@t viʒilɑ̃t 1.04
viguR2 viɡuʁø 2.05
vig9R viɡœʁ 3.61
viR viʁ 13.27
viR viʁ 2.04
viR viʁ 1.39
viRaZ viʁaʒ 5.98
viRe viʁe 25.74
viRe viʁe 25.59
viRe viʁe 6.47
viRe viʁe 6.23
viRe viʁe 3.42
viRe viʁe 3.21
viRil viʁil 2.81
viRil viʁil 1.31
viRilite viʁilite 2.46
viRt8El viʁtɥɛl 1.44
viRt8El viʁtɥɛl 1.17
viRys viʁys 23.98
viRøm@ viʁømɑ̃ 1.48
viRZinite viʁʒinite 4.25
viRgyl viʁɡyl 4.44
vja vja 6.53
vjabl vjabl 1.27
vjeji vjeji 4.28
vjeji vjeji 2.74
vjejisøm@ vjejisømɑ̃ 1.04
vjejis@ vjejisɑ̃ 1.38
vjejiR vjejiʁ 5.49
vjola vjola 1.49
vjolam@ vjolamɑ̃ 2.80
vjolasjõ vjolasjõ 4.09
vjole vjole 10.97
vjole vjole 9.36
vjole vjole 8.36
vjole vjole 1.18
vjolonist vjolonist 2.91
vjolõ vjolõ 11.56
vjolõ vjolõ 2.09
vjolõsEl vjolõsɛl 3.04
vjol9R vjolœʁ 4.52
vjol9R vjolœʁ 1.89
vjolE vjolɛ 2.29
vjolE vjolɛ 1.77
vjolE vjolɛ 1.01
vjolEt vjolɛt 1.17
vjolEt vjolɛt 1.04
vjol@ vjolɑ̃ 12.84
vjol@ vjolɑ̃ 4.54
vjol@s vjolɑ̃s 39.66
vjol@s vjolɑ̃s 1.79
vjol@t vjolɑ̃t 5.17
vjol@t vjolɑ̃t 2.44
vj2 vjø 180.08
vj2 vjø 124.54
vjOl vjɔl 13.43
vjOl vjɔl 3.00
vjOl vjɔl 1.90
vjOl vjɔl 1.08
vjEj vjɛj 84.59
vjEj vjɛj 34.69
vjEj vjɛj 17.95
vjEj vjɛj 17.52
vjEj vjɛj 3.24
vjEjaR vjɛjaʁ 7.62
vjEjaR vjɛjaʁ 3.96
vjEji vjɛji 3.19
vjEjøRi vjɛjøʁi 1.37
vjEjEs vjɛjɛs 4.75
vjEl vjɛl 1.49
vjEn vjɛn 76.48
vjEn vjɛn 34.52
vjEn vjɛn 11.59
vjERZ vjɛʁʒ 24.22
vjERZ vjɛʁʒ 19.41
vjERZ vjɛʁʒ 4.38
vjERZ vjɛʁʒ 1.81
vj5 vjɛ̃ 944.81
vj5 vjɛ̃ 352.24
vj5dRa vjɛ̃dʁa 52.92
vj5dRa vjɛ̃dʁa 13.72
vj5dRe vjɛ̃dʁe 5.73
vj5dRije vjɛ̃dʁije 3.04
vj5dRõ vjɛ̃dʁõ 14.25
vj5dRõ vjɛ̃dʁõ 1.67
vj5dRE vjɛ̃dʁɛ 21.68
vj5dRE vjɛ̃dʁɛ 11.80
vj5dRE vjɛ̃dʁɛ 9.89
vj5dRE vjɛ̃dʁɛ 1.68
vj@d vjɑ̃d 43.78
vl@ vlɑ̃ 1.05
vo vo 649.07
vo vo 161.53
vo vo 10.79
vo vo 7.69
vo vo 0.97
vo vo 0.88
vodu vodu 2.92
vodRa vodʁa 4.34
vodRE vodʁɛ 14.23
vokabylER vokabylɛʁ 3.02
vokal vokal 2.45
vokal vokal 1.13
vokal vokal 0.84
vokasjõ vokasjõ 8.87
vola vola 0.93
volaj volaj 2.31
volatilize volatilize 0.95
volaZ volaʒ 1.69
vole vole 79.01
vole vole 67.88
vole vole 10.14
vole vole 4.93
vole vole 4.30
vole vole 3.59
vole vole 3.37
vole vole 2.97
vole vole 2.24
vole vole 1.68
vole vole 1.61
volõte volõte 44.41
volõte volõte 2.67
volõtje volõtje 19.41
volõtER volõtɛʁ 11.54
volõtER volõtɛʁ 5.05
volõtER volõtɛʁ 2.98
volõtER volõtɛʁ 2.95
volõtERøm@ volõtɛʁømɑ̃ 3.59
volym volym 5.45
volym volym 1.03
volypte volypte 3.27
vol2z voløz 4.71
vol2z voløz 0.85
vol9R volœʁ 41.39
vol9R volœʁ 21.91
vol9R volœʁ 4.94
vol9R volœʁ 2.54
volE volɛ 4.45
volE volɛ 3.72
volE volɛ 2.21
volE volɛ 2.02
volE volɛ 1.51
volE volɛ 1.14
vol@ volɑ̃ 19.23
vol@ volɑ̃ 3.65
vol@ volɑ̃ 2.47
vol@ volɑ̃ 2.26
vol@t volɑ̃t 2.81
vol@t volɑ̃t 1.24
vomi vomi 5.19
vomi vomi 2.98
vomi vomi 2.45
vomi vomi 1.94
vomisøm@ vomisømɑ̃ 0.88
vomiR vomiʁ 13.75
vote vote 7.96
vote vote 7.11
vote vote 3.66
vote vote 0.90
votõ votõ 0.95
votuR votuʁ 3.48
votuR votuʁ 2.41
votR votʁ 33.05
votR votʁ 12.14
votR votʁ 1.61
votRe votʁe 1.07
voge voɡe 1.18
voRj5 voʁjɛ̃ 7.06
voRj5 voʁjɛ̃ 2.94
võ 281.35
vu vu 13589.70
vudRa vudʁa 26.03
vudRa vudʁa 21.62
vudRe vudʁe 19.77
vudRije vudʁije 19.29
vudRijõ vudʁijõ 5.14
vudRõ vudʁõ 6.93
vudRE vudʁɛ 194.56
vudRE vudʁɛ 44.48
vudRE vudʁɛ 6.02
vudRE vudʁɛ 4.06
vule vule 553.40
vulje vulje 43.78
vuljõ vuljõ 9.07
vulõ vulõ 40.38
vulwaR vulwaʁ 63.87
vulwaR vulwaʁ 1.28
vuly vuly 151.04
vuly vuly 3.75
vuly vuly 2.42
vuly vuly 0.91
vulE vulɛ 415.76
vulE vulɛ 192.15
vulE vulɛ 28.88
vul@ vulɑ̃ 4.28
vumEm vumɛm 28.20
vumEm vumɛm 4.30
vut vut 1.71
vwa vwa 689.75
vwa vwa 181.98
vwa vwa 130.83
vwa vwa 47.01
vwa vwa 34.25
vwa vwa 26.16
vwa vwa 9.05
vwa vwa 7.48
vwajaZ vwajaʒ 112.19
vwajaZ vwajaʒ 10.98
vwajaZ vwajaʒ 10.01
vwajaZ vwajaʒ 1.71
vwajaZ vwajaʒ 1.27
vwajaZe vwajaʒe 19.45
vwajaZe vwajaʒe 5.90
vwajaZe vwajaʒe 1.69
vwajaZ9R vwajaʒœʁ 4.68
vwajaZ9R vwajaʒœʁ 3.17
vwajaZ9R vwajaʒœʁ 1.91
vwajaZ9R vwajaʒœʁ 1.11
vwajaZE vwajaʒɛ 1.27
vwaje vwaje 191.63
vwajje vwajje 4.47
vwajjõ vwajjõ 0.88
vwajõ vwajõ 127.93
vwaju vwaju 11.69
vwaju vwaju 9.41
vwaj9R vwajœʁ 2.94
vwajE vwajɛ 31.14
vwajE vwajɛ 25.32
vwajE vwajɛ 3.03
vwaj@ vwajɑ̃ 17.16
vwaj@ vwajɑ̃ 1.97
vwaj@ vwajɑ̃ 1.96
vwaj@t vwajɑ̃t 1.60
vwaj@t vwajɑ̃t 1.21
vwal vwal 15.49
vwal vwal 5.02
vwal vwal 2.05
vwala vwala 726.44
vwala vwala 35.54
vwale vwale 0.90
vwalje vwalje 1.67
vwasi vwasi 277.59
vwatyR vwatyʁ 388.87
vwatyR vwatyʁ 40.53
vwatyR vwatyʁ 1.89
vwazin vwazin 10.92
vwazin vwazin 3.19
vwazin vwazin 1.67
vwazin vwazin 1.20
vwazinaZ vwazinaʒ 5.16
vwaz5 vwazɛ̃ 24.33
vwaz5 vwazɛ̃ 19.55
vwaz5 vwazɛ̃ 6.14
vwaz5 vwazɛ̃ 3.31
vwaR vwaʁ 1401.10
vwaR vwaʁ 7.42
vwe vwe 2.47
vwe vwe 1.42
vy vy 905.21
vy vy 109.21
vy vy 84.42
vy vy 47.81
vy vy 43.03
vy vy 9.31
vy vy 4.38
vy vy 3.42
vy vy 2.62
vy vy 1.12
vy vy 1.00
vylneRabl vylneʁabl 6.00
vylneRabl vylneʁabl 1.77
vylgaRite vylɡaʁite 1.59
vylgER vylɡɛʁ 8.48
vylgER vylɡɛʁ 1.88
vylgER vylɡɛʁ 1.42
v2 2486.93
v2 701.19
v2 17.86
v2 10.72
vødEt vødɛt 11.18
vødEt vødɛt 2.37
vøluR vøluʁ 4.31
vøne vøne 304.03
vønim2 vønimø 1.58
vøniR vøniʁ 367.13
vønje vønje 9.37
vønjõ vønjõ 2.07
vønõ vønõ 17.22
vøny vøny 244.70
vøny vøny 93.14
vøny vøny 53.34
vøny vøny 13.93
vøny vøny 9.35
vøny vøny 8.34
vøny vøny 5.49
vøny vøny 3.37
vøny vøny 2.88
vøny vøny 1.26
vøny vøny 1.02
vønE vønɛ 50.25
vønE vønɛ 23.32
vønE vønɛ 9.96
vøn5 vønɛ̃ 3.57
vøn@ vønɑ̃ 17.66
v9f vœf 1.65
v9j vœj 10.13
v9j vœj 6.72
v9j vœj 1.15
v9je vœje 45.84
v9l vœl 142.38
v9v vœv 15.64
v9v vœv 6.56
v9v vœv 1.89
vOdka vɔdka 16.93
vOl vɔl 74.14
vOl vɔl 35.31
vOl vɔl 9.53
vOl vɔl 8.28
vOl vɔl 4.82
vOl vɔl 1.93
vOlk@ vɔlkɑ̃ 4.52
vOlk@ vɔlkɑ̃ 0.98
vOlt vɔlt 1.60
vOløRa vɔløʁa 2.68
vOløRõ vɔløʁõ 0.89
vOløRE vɔløʁɛ 1.00
vOløRE vɔløʁɛ 0.94
vOt vɔt 11.62
vOt vɔt 4.31
vOt vɔt 3.42
vOt vɔt 1.48
vOtR vɔtʁ 1894.09
vOg vɔɡ 2.43
vORtEks vɔʁtɛks 6.14
vE 1644.99
vEj vɛj 16.84
vEj vɛj 8.10
vEj vɛj 1.19
vEj vɛj 1.14
vEje vɛje 5.11
vEj2z vɛjøz 1.53
vEjøRa vɛjøʁa 1.66
vEjøRE vɛjøʁɛ 4.61
vEj9R vɛjœʁ 2.10
vEks vɛks 1.65
vEkse vɛkse 5.21
vEkse vɛkse 4.30
vEkse vɛkse 2.34
vEn vɛn 10.75
vEn vɛn 8.99
vEn vɛn 1.57
vEn vɛn 1.04
vEnaR vɛnaʁ 4.33
vEnaR vɛnaʁ 1.28
vEnaRd vɛnaʁd 0.90
vEso vɛso 67.11
vEso vɛso 16.27
vEspa vɛspa 1.19
vEst vɛst 36.00
vEst vɛst 1.71
vEstibyl vɛstibyl 0.96
vEstiZ vɛstiʒ 0.94