Beta version
‚ÜźDoculects

Cheke Holo (Cheke Holo) (IPA)

Retranscribed from Cheke Holo using IPA.

Sequence sets

Inventory

a, b, e, t,  É, i,  Ē, …°, h, f, l, o, r, …£, u, …≤, k, n, m, p, s, v, Ňč, d,  í, z
Details

Words

This doculect has 4161 words. |<   <<  
a   b   d   e   f   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z   Ňč   …£   …≤   …°  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
gono …°ono 0.00
gora …°ora 0.00
gore …°ore 0.00
gorha …°orha 0.00
goro …°oro 0.00
goru …°oru 0.00
gosa …°osa 0.00
gosu …°osu 0.00
goti …°oti 0.00
go…£a …°o…£a 0.00
go…£o …°o…£o 0.00
go…£odu …°o…£odu 0.00
go…£ofu …°o…£ofu 0.00
go…£olo …°o…£olo 0.00
go…£ovi …°o…£ovi 0.00
go…≤aro …°o…≤aro 0.00
goge …°o…°e 0.00
gogo …°o…°o 0.00
gogofi …°o…°ofi 0.00
gogola …°o…°ola 0.00
gogolo …°o…°olo 0.00
gogolu …°o…°olu 0.00
gogomo …°o…°omo 0.00
gogoro …°o…°oro 0.00
gogorofu …°o…°orofu 0.00
gogoso …°o…°oso 0.00
gogoto …°o…°oto 0.00
gogotu …°o…°otu 0.00
gogo Ēo …°o…°o Ēo 0.00
gogro …°o…°ro 0.00
gra …°ra 0.00
grabo …°rabo 0.00
grabu …°rabu 0.00
grade …°rade 0.00
grad ía …°rad ía 0.00
grafa …°rafa 0.00
grafi …°rafi 0.00
grafo …°rafo 0.00
grahi …°rahi 0.00
graho …°raho 0.00
graliu …°raliu 0.00
gramata …°ramata 0.00
grara …°rara 0.00
grarabaha …°rarabaha 0.00
graraka …°raraka 0.00
graratia …°raratia 0.00
graro …°raro 0.00
grasemusi …°rasemusi 0.00
gratha …°ratha 0.00
graurau …°raurau 0.00
grauravu …°rauravu 0.00
grave …°rave 0.00
graŇčilo …°raŇčilo 0.00
gra…£u …°ra…£u 0.00
gra…≤a …°ra…≤a 0.00
graga …°ra…°a 0.00
gragi …°ra…°i 0.00
gra Ēo …°ra Ēo 0.00
gra Ēu …°ra Ēu 0.00
gre …°re 0.00
grebu …°rebu 0.00
greho …°reho 0.00
grema …°rema 0.00
gremoho …°remoho 0.00
grere …°rere 0.00
grerege …°rere…°e 0.00
grerego …°rere…°o 0.00
grere Ēi …°rere Ēi 0.00
grere Ēo …°rere Ēo 0.00
grethu …°rethu 0.00
greto …°reto 0.00
greuremu …°reuremu 0.00
grevai …°revai 0.00
greŇčatha …°reŇčatha 0.00
gre…£a…≤a …°re…£a…≤a 0.00
gre…£u …°re…£u 0.00
grege …°re…°e 0.00
gre Ēi …°re Ēi 0.00
gri …°ri 0.00
gria …°ria 0.00
grifu …°rifu 0.00
gririki …°ririki 0.00
griŇčni …°riŇčni 0.00
griŇčo …°riŇčo 0.00
grigi …°ri…°i 0.00
grigri …°ri…°ri 0.00
gri Ēo …°ri Ēo 0.00
gro …°ro 0.00
groaroma …°roaroma 0.00
grobuna …°robuna 0.00
grod ío …°rod ío 0.00
grod íu …°rod íu 0.00
grofo …°rofo 0.00
grofu …°rofu 0.00
groi …°roi 0.00
groirovi …°roirovi 0.00
grokho …°rokho 0.00
groma …°roma 0.00
gromido …°romido 0.00
gromno …°romno 0.00
gromu …°romu 0.00
grona …°rona 0.00
grorhoi …°rorhoi 0.00
groro …°roro 0.00
grorofe …°rorofe 0.00
groroha …°roroha 0.00
grorosu Ēa …°rorosu Ēa 0.00
grorotu …°rorotu 0.00
grotho …°rotho 0.00
groto …°roto 0.00
grougromu …°rou…°romu 0.00
grovela …°rovela 0.00
grovu …°rovu 0.00
gro…£e …°ro…£e 0.00
gro…£o …°ro…£o 0.00
grogroha …°ro…°roha 0.00
gro Ēe …°ro Ēe 0.00
grua …°rua 0.00
gruakna …°ruakna 0.00
grualu …°rualu 0.00
grubi …°rubi 0.00
gruma…£u …°ruma…£u 0.00
grumagruma …°ruma…°ruma 0.00
grurha …°rurha 0.00
grurhei …°rurhei 0.00
grurhu …°rurhu 0.00
gruru …°ruru 0.00
grurubrud íuta …°rurubrud íuta 0.00
gruse …°ruse 0.00
grutu …°rutu 0.00
gru…£u …°ru…£u 0.00
gu …°u 0.00
guasa …°uasa 0.00
gua…£ura …°ua…£ura 0.00
guema …°uema 0.00
gufla …°ufla 0.00
gufna …°ufna 0.00
gufu …°ufu 0.00
guho …°uho 0.00
gukhu …°ukhu 0.00
gulakme …°ulakme 0.00
guli …°uli 0.00
gulu …°ulu 0.00
guluva …°uluva 0.00
gumnu …°umnu 0.00
guo…£uro …°uo…£uro 0.00
guogulo …°uo…°ulo 0.00
gura …°ura 0.00
guraidaho …°uraidaho 0.00
gure …°ure 0.00
guri…£au …°uri…£au 0.00
gurumu …°urumu 0.00
gusna …°usna 0.00
guŇčna …°uŇčna 0.00
gu…£ulisaba …°u…£ulisaba 0.00
gu…£umhu …°u…£umhu 0.00
gu…£unu …°u…£unu 0.00
gu…£u…£u …°u…£u…£u 0.00
gu…£u Ēe …°u…£u Ēe 0.00
gugulu …°u…°ulu 0.00
gugumu …°u…°umu 0.00