Beta version
DoculectGerman Subtlex CELEX (German) (DISC)
FilterNone
ValueTrue
JustificationThe following two-segment sequences were found word-medially following a `coda' sequence: dn, ɡl, bɹ, pɹ, pɹ, bɹ, ɡɹ, dɹ, ɡɹ, ɡn, dɹ, ɡl, ʃt, pl, ɡl, lm, ʃɹ, pl, bɹ, fɹ, fl, dɹ, ʃt, dl, ɡl, dɹ, kl, bɹ, bl, kv, bɹ, ʃt, dɹ, p͡fl, dl, kɹ, ɡɹ, ɡɹ, tɹ, pɹ, ʃt, bɹ, tɹ, ʃt, pɹ, ʃl, ʃl, bl, ʃt, ʃt, ʃl, ʃpɹ, ʃn, bɹ, kɹ, ɡɹ, kn, ʃɹ, ʃl, ʃt, fl, bɹ, dɹ, ʃɹ, fɹ, dɹ, ʃm, bɹ, bɹ, ʃt, fɹ, fɹ, ʃt, pɹ, fl, bl, ʃt, pl, ʃt, fl, pl, dɹ, ʃn, ʃl, ɡl, ʃn, ʃtɹ, ʃp, pɹ, kv, ʃtɹ, ʃv, fɹ, ʃpɹ, fl, dɹ, bl, fɹ, kl, kɹ, ʃn, ɡɹ, ʃm, ʃv, kl, kɹ, bl, ʃtɹ, pɹ, pɹ, ʃt, vj, bɹ, kɹ, t͡sv, tɹ, ʃm, ʃn, t͡sv, ʃt, sb, zɹ, ʃɹ, ʃt, kv, kn, fl, kl, kl, bl, kl, ʃp, bɹ, kɹ, ɡɹ, pl, kɹ, kl, dn, pl, ɡɹ, fɹ, ʃl, ʃl, ʃp, ʃpɹ, ʃl, sm, bl, p͡fl, ʃpɹ, bɹ, kɹ, p͡fl, bl, fl, pl, pl, bɹ, t͡sv, bl, bɹ, ɡɹ, ʃn, ʃpɹ, ɡv, dɹ, kv, ɡl, pl
Example words Ordnung, ordnen, geordnet, Ordner, ordnet ... [More]