Beta version
DoculectGerman Subtlex CELEX (German) (DISC)
FilterNone
ValueTrue
JustificationThe following vowel sequences plus final consonant were found: ain, auf, aux, aus, ais, ɔyx, eːən, aist, ait, ail, aix, ɔynt, ainst, ains, aupst, auən, uːɪx, aipt, aint, auxt, ɔyən, aixt, aum, auxst, iːoːt, uːeːɹst, ɔyəɹ, aupt, auəɹt, ɔyəs, iːən, auft, ɔyk, eːəɹ, iːoːn, aut, aiʊŋ, aiən, aipst, ɔyəɹt, auəɹ, aikt, iːʊŋ, ɛːən, aul, ɔyn, aim, aiʃ, auəɹn, aiəɹ, aiəɹn, aik, aup, auəɹnt, ɔyəɹn, aːɔs, uːɪxt, uːən, iːɛl, iːɛnt, ɔyt, eːaːl, aun, oːʊŋ, ɔyt͡s, ailt, iːaːl, aift, iːɔɹ, aif, eːʊm, aust, əɪɹt, oːən, aip, aikst, aːiːn, oːɪn, iːɛs, aufst, əaus, uːɛl, auʃ, aiəɹt, eːənt, eːaːn, aiːf, əeːɹt, ɔyft͡st, øːəɹ, uːaːɹ, ɔyəm, ɔyst, auəs, uːiːɹt, iːas, ɔylt, oːiːt, ɔykt, auns, eːuːl, iːəɹ, iːʊm, uːaːl, iːøːɹ, ɔyxt, eːoːs, aunt, iːoːs, eːɔn, aiəs, iːɔn, ait͡s, iːant͡s, əaːnt, ɔys, aukt, aiɛk, auʃt, aifst, ait͡st, əɛɹpt, ɔyks, aiʃt, ails, eːoːɹ, aiəm, iːaːɹ, iːʊmf, eːʊŋ, auəɹs, iːʊs, ɔyəɹs, aiənt, uːʊŋ, øːən, aimt, iːənt, aut͡s, uːʊm, eːiːɹt, uːiːn, aixst, ailst, ɔyt͡st, eːaːns, aixs, iːɛnt͡s, əailst, oːaːɹ, aiəst, auʊŋ, ɔylst, ault, iːant, iːaːs, uːəɹt, aoːs, oːəɹ, ɑ̃ːəɹ, oːeːt, ɔyəɹst, iːoːsk, iːəns, ɑ̃ːən, ɔyʊŋ, uːənt, auənt, iːiːɹt, uːəɹ, əɪmp͡ft, auəns, oːəs, eːəns, aums, aunst, ɛːəɹ, iːʊks, iːʊms, eːaːɹ, eːaut, uːɪxst, iːak, aiks, aiəɹst, aukst, iːəɹt, oːɪʃ, auəɹst
Example words ein, sein, mein, kein, dein ... [More]